ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลการให้เคตามีนขนาดต่ำทางหลอดเลือดดำระหว่างผ่าตัดเพื่อระงับปวดในการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง พัชรมัย ศรีพรหม*, ยุพาพิน ปักการะโต, สายทอง ศรีวิเศษ
บทความวิจัย 2565 (2022) บทบาทของยาไซเมติโคนชนิดน้ำที่ให้ก่อนส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลบรบือ: การศึกษาแบบ Prospective randomized controlled trial ภาคิน ธนการเวคิน
บทความวิจัย 2565 (2022) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการขยับข้อต่อกระดูกสันหลังในทิศทางการหมุนและการกดจากทิศทางด้านหลังไปด้านหน้าบนข้อต่อของกระดูกสันหลังส่วนเอวในการรักษาผู้มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบไม่จำเพาะเจาะจง นลินี อิสเสงี่ยม*, อัครเดช ศิริพร, อดิษฐ์ จิรเดชนันท์
บทความวิจัย 2565 (2022) Safety and Efficacy of Ivermectin for the Prevention and Treatment of COVID-19: A Double-Blinded Randomized Placebo-Controlled Study Nasikarn Angkasekwinai*, Pinyo Rattanaumpawan, Methee Chayakulkeeree, Pakpoom Phoompoung, Pornpan Koomanachai, Sorawit Chantarasut, Walaiporn Wangchinda, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
บทความวิจัย 2565 (2022) Economic evaluation of peritoneal dialysis and hemodialysis in Thai population with End-stage Kidney Disease Montira Assanatham, อรลักษณ์ พัฒนาประทีป*, Anan Chuasuwan, เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์, Paweena Susantitaphong, Chutatip Limkunakul, Wanchana Ponthongmak, Kamolpat Chaiyakittisopon, อัมรินทร์ ืทักขิญเสถียร, Atiporn Ingsathit
บทความวิจัย 2565 (2022) Quality of life in Thai women with various types of abnormal uterine bleeding Thanyarat Wongwananuruk, มณี รัตนไชยานนท์*, Chongdee Dangrat, กิติรัตน์ เตชุไตรศักดิ์, สุชาดา อินทวิวัฒน์, ประสงค์ ตันมหาสมุทร
บทความวิจัย 2565 (2022) A Randomized, Double-Blind, Split-Face Study of Topical Silymarin vs 2% Hydroquinone Cream in Melasmas Penpun Wattanakrai*, Kulsupa Nimmannitya
บทความวิจัย 2565 (2022) การศึกษาเปรียบเทียบการมองเห็นกล่องเสียงระหว่างการจัดท่า sniffing กับท่านอนราบแหงนศีรษะในการใส่ท่อช่วยหายใจของวิสัญญีพยาบาล ปรัชญา ตันติพลาผล
บทความวิจัย 2565 (2022) A randomized comparison of hemodynamic changes in response to a heart rate-dependent phenylephrine/ephedrine protocol versus ephedrine-only for spinal hypotension during elective cesarean section เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ*, ณัฐณิชา ทองทวีภรณ์, รติกร อนุสรธนาวัฒน์, ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์, Thanoo Hinthong, นุชนารถ บุญจึงมงคล, Nawaporn Simarangsan
บทความวิจัย 2565 (2022) Analgesic Efficacy of Intravenous Dexamethasone as an Adjunct to Ultrasound-Guided Paravertebral Block with Bupivacaine in Video-Assisted Thoracoscopic Surgery ศิวพร เติมพรเลิศ, อมร วิจิตรพาวรรณ, Montien Ngodngamthaweesuk Lisa Sangkum, Lalisa Saeaeh, Benjaporn Pipatpongsa, ปรางค์มาลี ลือชารัศมี, Samon Wanishpongpan, Shinichi Sakura
บทความวิจัย 2565 (2022) Health-related quality of life in Thai children with spinal muscular atrophy Manassanan Aksaralikitsunti, Oranee Sanmaneechai*
บทความวิจัย 2565 (2022) Apneic oxygenation with low-flow oxygen cannula for rapid sequence induction and intubation in pediatric patients: a randomized-controlled trial นัยนา อรุณพฤกษากุล*, Peerapong Sangsungnern, Taniga Kiatchai
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลของยาเอฟีดรีนในการป้องกันภาวะหนาวสั่นภายหลังการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ชนม์รัตน์ กาญธนะบัตร
บทความวิจัย 2565 (2022) การประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นันทิตา กุณราชา, ศักดิ์ดา ธานินทร์*, กัญจนพร ศรีวิชัยดารัช, พิษณุรักษ์ กันทวี
บทความวิจัย 2565 (2022) Efficacy Of Preemptive Ibuprofen Combined With Paracetamol In Lower Third Molar Surgery: A Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial Pichai Vittayakittipong*, Thippapa Areewattana
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยไทยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยยา Empagliflozin เสกสรรค์ แผ่วัฒนากุล
บทความวิจัย 2565 (2022) การศึกษาผลของยาสไปโรโนแลคโตนในการป้องกันการสะสมของผลึกแคลเซียมฟอสเฟตในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง พีรภัทร ธนาพงศธร*, โสฬส จาตุรพิศาลนุกูล, ต่อพงศ์ คล้ายมนต์, สุรสีห์ พร้อมมูล
บทความวิจัย 2565 (2022) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวารใหม่ที่อาศัยในสังคมเขตเมือง จรัสพร วิลัยสัย*, ธมลวรรณ ยอดกลกิจ, รังสิมา เที่ยงเธียรธรรม
บทความวิจัย 2565 (2022) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี ลำดวน เกิดประสพสุข*, อุเทน สุทิน, วนิดา ประเสริฐ, สุวรรณา ปราณีตพลกรัง, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของการใช้เครื่องมือช่วยตัดฝีเย็บ Episioguide ในการตัดฝีเย็บชนิด mediolateral episiotomy ต่อมุมหลังเย็บแผลฝีเย็บ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ชัชศรัณย์ ธนพงษ์พิบูล, เมสิตา สุขสมานวงศ์*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง