ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2565 (2022) การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ถุงเจลให้ความเย็นในการลดระดับความปวดหลังผ่าตัดคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์: การศึกษาทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบ พัชรีญา ศิริพานทอง, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ*, ปริญญา ชำนาญ
บทความวิจัย 2565 (2022) การฉีดลิโดเคน (lidocaine) เข้าเนื้อเยื่อใต้ท่อนำไข่เพื่อลดระยะเวลาการผ่าตัดในการทำหมันหลังคลอด: การทดลองแบบสุ่ม วิชชุณี นิธิวัฒนศักดิ์*, เจษฎา วุฒิธรรมสุข
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยร่วมกับการฟังดนตรีที่ชอบต่อความวิตกกังวล ในระยะผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมภายใต้การระงับความรู้สึกด้วยยาชาผ่านช่องไขสันหลัง กนกวรรณ ใจสบาย, บุญทิวา สู่วิทย์*
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของการสวดมนต์และทำสมาธิต่อคุณภาพชีวิตและการควบคุมอารมณ์ในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็ง ภวรรตรี พลเยี่ยม, สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์*, พูลสุข ศิริพูล
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของการจัดท่าคลอดกึ่งนั่งยองร่วมกับวิธีการเบ่งคลอดแบบธรรมชาติต่อเวลาในระยะที่สองของการคลอด และระดับการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์แรก ปัญชลิกา วีระเดช, เอมพร รตินธร*, ฤดี ปุงบางกะดี่
บทความวิจัย 2565 (2022) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19 สุภาพ อารีเอื้อ, ยุวดี สารบูรณ์*, อินทิรา รูปสว่าง, ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล, ศิริรัตน์ อินทรเกษม
บทความวิจัย 2565 (2022) การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยสายสวนหลอดเลือดสมอง ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย*, ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์, สุคนธา คงศีล
บทความวิจัย 2565 (2022) การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ยา Fentanyl ร่วมกับยา Bupivacaine ทางช่องน้ำไขสันหลัง ต่อความต้องการยาระงับปวดครั้งแรกในการผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบ กานดา ลิ้มบรรเจิด
บทความวิจัย 2565 (2022) Vojta therapy versus balance training program on dynamic sitting balance in chronic motor complete spinal cord injury: a single-blind crossed-over trial study Chatwalai Sonthikul*, Patima Kesorn, Pitsinee Kaoian, Apinya Malineerat
บทความวิจัย 2565 (2022) "ประสิทธิภาพของแผ่นขี้ผึ้งปิดแผลเคลือบยาคลอร์เฮกซิดีนอะซีเตต ต่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยกระดูกปลายนิ้วมือหักแบบมีแผลเปิด เมื่อเทียบกับการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อและกลุ่มควบคุม" วุฒิชัย โล่ห์สวัสดิ์กุล
บทความวิจัย 2565 (2022) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-day modified ginger quadruple therapy กับสูตร 10-day standard concomitant therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร นริศ ติวะตันสกุล
บทความวิจัย 2565 (2022) คุณภาพการรักษาโรคตับแข็งและผลลัพธ์การรักษาในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา คณิศร์ บุนนาค*, ดนุสรณ์ วานิชกูล, ศักรินทร์ จิรพงศธร
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิภาพการใช้ยา Tranexamic Acid (TXA) สำหรับการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดแบบเฉียบพลันในการผ่าตัดคลอดแบบไม่ฉุกเฉินโดยการทดลองแบบสุ่มในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วินัย รุคะ
บทความวิจัย 2565 (2022) คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาในผู้ป่วยนอกโรคซึมเศร้าชาวไทย พรรณทิพา ศักดิ์ทอง*, ีีรวิกานต์ ระลึกฤาเดช
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลของโปรแกรมสติบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วิภาวี เผ่ากันทรากร*, นภา จิรัฐจินตนา
บทความวิจัย 2565 (2022) Postoperative Pain Management Using Supplemental Bupivacaine After Mandibular Orthognathic Surgery: A Triple-Blind Randomized Controlled Clinical Trial Kumar Kc, Kanin Arunakul*, Benjamas Apipan, Duangdee Rummasak, Sirichai Kiattavorncharoen, Manash Shrestha
บทความวิจัย 2565 (2022) Effects of an emollient application on newborn skin from birth for prevention of atopic dermatitis: a randomized controlled study in Thai neonates L Techasatian*, ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
บทความวิจัย 2565 (2022) Health-Related Quality of Life in Patients with Acute Myocardial Infarction during Admission and six months after Admission Pimporn Lomwong, Kunyada Paochitkul, Paweena Rinnanont, Porntip Pornmai, Kanokon Promgerdtong, Siwimon Koleruecha, Dumnern Srinualta*
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วัชราภรณ์ อัมสงคราม
บทความวิจัย 2565 (2022) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ใช้การรักษาแบบประคับประคอง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เย็นอุรา สัตยาวัน
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง