ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2566 (2023) ประสิทธิผลของอุปกรณ์สั่นสะเทือนต่อความเจ็บปวดขณะเปิดเส้นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กวัยเรียน: การวิจัยทดลองแบบสุ่ม ธันยมนย์ วงษ์ชีรี*, สโรชา เงินมาก
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy of epinephrine in local infiltration analgesia on pain relief and opioid consumption following total knee arthroplasty: a randomized controlled trial Keerati Charoencholvanich, Suphawat Tantithawornwat, Pakpoom Ruangsomboon, ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ, Swist Chatmaitri, Chaturong Pornrattanamaneewong*
บทความวิจัย 2566 (2023) Effects of a novel rice-based diabetes-specific formula on postprandial glucose and gastrointestinal hormones: a double-blinded multi-arm randomized crossover trial Carol Hutchison, Chartchai Chaichana, Nanta Khumkhana, Narong Ketkham, Pakwuan Wongshaya, Pornpoj Pramyothin*, Supat Chaiyakul, Thaniya Suwanmalai, Wanjan Deekum
บทความวิจัย 2566 (2023) The comparison of aerosol exposures to endoscopy personnel performing diagnostic upper gastrointestinal endoscopy in patients with and without head box: A randomized control trial Jukkaphop Chaikajornwat, Rapat Pittayanon*, Prooksa Ananchuensook, Manasnun Kongwibulwut, Rungsun Rerknimitr
บทความวิจัย 2566 (2023) Role of oral iron supplementation for anemia secondary to acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: a randomized controlled trial Arunchai Chang, Manus Rugivarodom, Nuttanit Pungpipattrakul, Keerati Akarapatima, Komsai Suwanno, อรรถพล รัตนสุภา, บัญชา โอวาทฬารพร, วรายุ ปรัชญากูล*
บทความวิจัย 2566 (2023) Cost-Utility Analysis of Biologic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs for Patients With Psoriatic Arthritis in Thailand ปิยเมธ ดิลกธรสกุล, ราตรี สว่างจิตร, Manathip Osiri, Praveena Chiowchanwisawakit, Worawit Louthrenoo, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ*
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการให้ยาทรานเนซามิก เอซิด เพื่อลดการเสียเลือด 2 ชั่วโมงหลังคลอดในผู้คลอดที่มีภาวะโลหิตจางหลังการคลอดทางช่องคลอด: การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง ดำรัส ลิ่มทองพนคุณ
บทความวิจัย 2566 (2023) การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการผ่าตัดผ่านกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ*, อรุณี ไทยะกุล, สุธาลักษณ์ ขวัญเจริญทรัพย์, ณัฐธยา สง่า, สุรวุฒิ ไผ่ประเสริฐ, รัชมน ภิญโญเทพประทาน, องอาจ วิจินธนสาร, ทวีชัย วิษณุโยธิน, ไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล, พิชัย พงศ์มั่นจิต, เฉลิมพล บุญมี, วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์, อรรณพ วิเศษชู, วิริยะ กัลปพฤกษ์, ยศ ตีระวัฒนานนท์
บทความวิจัย 2566 (2023) การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้สารสกัดกัญชาชนิดซีบีดีสูงในการรักษาโรคลมชักดื้อยาในเด็ก อาภาศรี ลุสวัสดิ์*, ปาณิสรา สุดาจันทร์, อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ, ณัฏฐิญา ค้าผล, น้ำฝน ศรีบัณฑิต
บทความวิจัย 2566 (2023) ต้นทุนประสิทธิผลการผ่าตัดมะเร็งปอดด้วยการผ่าตัดทรวงอกผ่านกล้องเปรียบเทียบกับผ่าตัดแบบเปิดทรวงอกโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี มุกดา เกียรติสูงเนิน*, จันทนา ชินกรสกุล, บุศรินทร์ เผด็จทุกข์, บุหงา หาญพนา, ลาวัลย์ เชยชม, วราภรณ์ ห้วยลึก, สุรินทร์ อวดร่าง, อากร บุญเกิด
บทความวิจัย 2566 (2023) การศึกษาเปรียบเทียบผลของรองเท้านวดกดจุดสมุนไพรบรรเทาอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ภัชรินทร์ กลั่นคูวัฒน์*, ธวัชชัย กมลธรรม
บทความวิจัย 2566 (2023) การศึกษาติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาขมิ้นทองในผู้ป่วยรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลเขตสุขภาพที่ 8 ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
บทความวิจัย 2566 (2023) การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาสหัศธาราต่อภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมบริเวณขาส่วนล่าง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ปภาวี พรหมสูงวงษ์*, พรรณกร พันธ์กอง, กชพรรณ ชูพงษ์, สุริยนต์ โคตรชมภู, วิราศิณี อึ้งสำราญ, ธวัชชัย กมลธรรม
บทความวิจัย 2566 (2023) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ผลข้างเคียงและคุณภาพชีวิตของยาธาตุบรรจบกับยาไซเมทิโคน ในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดไม่ทราบสาเหตุ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดปทุมธานี วรกานต์ มุกประดับ*, ธวัชชัย กมลธรรม
บทความวิจัย 2566 (2023) การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดตำรับยาเบญจอำมฤตย์ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเซลล์ตับ: การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 มณฑกา ธีรชัยสกุล*, ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์, นิยม ชีพเจริญรัตน์, ชุลีพร ทองบ่อ, กมลวรรณ บานชื่น, วิวรรณ วรกุลพาณิชย์, ธวัชชัย กมลธรรม
บทความวิจัย 2566 (2023) การเปรียบเทียบผลลัพธ์ไมโซพรอสตอลแบบอมใต้ลิ้นและสอดทางช่องคลอดเพื่อชักนำการเจ็บครรภ์ในครรภ์เกินกำหนดในโรงพยาบาลสมุทรสาคร แพร จันทรรังสรรค์
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy and Safety Compared between Chlorthalidone and Hydrochlorothiazide for Reducing Systolic and Diastolic Blood Pressure in Patients with Mild-to- Moderate Hypertension: A Randomized Clinical Trial รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์*, Sirichai Jamnongprasatporn, Weranuj Roubsanthisuk, Sirisawat Kunanon, Chavalit Chotruangnapa, Poom Sairat
บทความวิจัย 2566 (2023) Randomized Double-Blind Controlled Trial Comparing Safety and Efficacy between Plain Lubricant and Lidocaine Gel during Ambulatory Cystoscopy Nithi Chockchanachaisakul, Satit Siriboonrid, Nattapong Binsri, Vittaya Jiraanankul, Weerayut Wiriyabanditkul, Sarayut Kanjanatarayon*
บทความวิจัย 2566 (2023) The Comparison of Efficacy between Intrathecal Morphine Combined with Either Intravenous Selective COX-II Inhibitor or Acetaminophen and Intrathecal Morphine Alone for Analgesia after Cesarean Section: A Double-Blinded Randomized Controlled Trial Dissakul Prasitruangsuk, อรลักษณ์ รอดอนันต์*, Natchaya Puchiwattanapong, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy of a Thai Herbal Remedy in Patients with Mild Chronic Plaque Psoriasis: An Observer-Blinded Randomized, Standard Treatment-Controlled Trial Krongkaew Chankeaw, Supitcha Kamolratanakul, Jitra Tapaopong, พรรณี ปิติสุทธิธรรม, Jittima Dhitavat, Chayan Picheansoonthon*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง