ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2549 (2006) โปรแกรมการปฏิบัติการพยาบาลทีบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง กนกพร สุคำวัง, ทศพร คำผลศิริ*, ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย
บทความวิจัย 2549 (2006) Efficacy and safety of rosuvastatin every other day compared with once daily in patients with hypercholesterolemia ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ*, พันโท นครินทร์ ศันสนยุทธ, เรวดี ธรรมอุปกรณ์, ชุติพร กิติยาดิศัย
บทความวิจัย 2549 (2006) ต้นทุน-ประสิทธิผลของ คลอเฮ็กซิดีน กลูโคเนทเปรียบเทียบกับโพวิโดน ไอโอดีน สำหรับทำลายเชื้อที่ผิวหนังบริเวณที่ใส่สายสวนหลอดเลือดที่โรงพยาบาลศิริราช ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์*, ราตรี แมนไธสง, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียเชิงรุกด้วยวิธีการใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปและฟิล์มโลหิตชนิดหนา Thosporn Vimolket*, บดี ธนะมั่น, ยุทธพงศ์ หมื่นราษฎร์
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการให้คำปรึกษาและการใช้แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ไพบูลย์ ค้ำพันธุ์
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข้าชั้นผิวหนังและการฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อไตเทียม ทวี ชาญชัยรุจิรา*, ทวีศักดิ์ แทนวันดี, นฤมล จันทาภากุล, ลีนา องอาจยุทธ
บทความวิจัย 2549 (2006) การบริหารยาไอโซซอรไบด์โมโนไนเตรดทางปากกับความสามารถเยื่อบุผนังช่องท้องในการแลกเปลี่ยนของเสียและน้ำในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการฟอกช่องท้องแบบถาวร สมชาย เอี่ยมอ่อง, เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์*
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษา Phase II เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัด Docetaxel ร่วมกับ Carboplatin ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด Non-small cell ชัยยุทธ เจริญธรรม, บุษยามาส ชีวสกุลยง, สิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย, สุทธิรักษ์ มูลประการ, สุมิตรา ทองประเสริฐ*
บทความวิจัย 2549 (2006) ไพโอกลิทาโซนลดปริมาณโปรตีนและทรานส์ฟอร์มมิ่งโกร้ทแฟคเตอร์-เบตาในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในระยะโอเวอร์ทเนฟโฟรพาท พิสุทธิ์ กตเวทิน, สมชาย เอี่ยมอ่อง, สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร
บทความวิจัย 2549 (2006) ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิตชนิดใหม่ที่เหมาะสมในทางปฏิบัติกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทดแทนไต จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ชลธิป พงศ์สกุล, ซินเธีย กรอส, ทวี ศิริวงศ์*, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สุพล ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
บทความวิจัย 2549 (2006) คุณภาพของภาพคลื่นเสียงความถี่สูงจากการใช้เจลอุลตราเซานด์หรือน้ำมันมะกอกเป็นมัชฌิมสื่อ ฐปณัฐ สมศักดิ์
บทความวิจัย 2549 (2006) การใช้ Aspirin ในการป้องกันน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจหลังการผ่าตัดลิ้นหัวใจ ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม*, ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์, ชูศักดิ์ เกษมศานต์, ชัยวุฒิ ยศถานุโรดม, เกรียงไกร นามไธสง, พรวลี ปรปักษ์ขาม
บทความวิจัย 2549 (2006) The Optimal Duration of Antibiotic Treatment for Hospital-acquired Pneumonia: A Comparative Study between the Two-antibiotic Discontinuation Policies Chaicharn Pothirat*, Juthamas Inchai, Ratapum Champunot
บทความวิจัย 2549 (2006) ภาวะสุขภาพของประชากรที่เสพพืชกระท่อม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บุญศิริ จันศิริมงคล*, ปราณี เชษขุนทด, ปริศนา ทวีทอง, พรประไพ แขกเต้า, รัตนา เหล่าปิยะสกุล, วันทนา ทิพย์มณเฑียร, วันลาภ เหรียญโมรา, สุพัตรา บัวทอง, เสาวลักษณ์ ยิ้มเยื้อน, โกศลจิต หลวงบำรุง
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาธาตุอบเชยในการรักษาผู้ป่วย Functional Dyspepsia กำไร กฤตศิลป์, กุลลณา ตันติประวรรณ, ขนิษฐา วัลลีพงษ์, จิรัญญา มุขขันธ์, ฉวีวรรณ ม่วงน้อย, ชัชวาล มณีกุล, ชัยวัฒน์ จัตตุพร, ดลิชา ชั่งสิธิพร, ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์, ธันยพร แก้วสนธยา, นพวรรณ รุ่งรังษี, นัทธีรา แก้วกอง, นิลเนตร วีระสมบัติ, บังอร ธนมนตรา, ปิยมิตร บุญปก, พจวรรณ ธรรมเจริญ, พรทิพย์ เติมวิเศษ, ลัดดาวัลย์ ทองเกลียว, วิภารัตน์ วงศ์วานวัฒนา, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล*, วิไล ประกอบกิจ, วิไลวรรณ คุณสุทธิ์, วีณา มลคลพร, ศิริรุ่ง ธีระวงศ์เสรี, ศิษฎิคม เบ็ญจขันธ์, สายรุ้ง กันทวรรณ, สุนันทา จินดารัตน์, อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์, อนุชิต ปลาทอง, อัญชลี จูฑะพุทธิ, เสาวคนธ์ อัศวศรีสุวรรณ
บทความวิจัย 2549 (2006) การประเมินคุณภาพชีวิต (ระยะยาว) ของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางจมูก โดยใช้แบบสอบถามหลังการรักษาด้วยการฉีดสารก่อภูมิแพ้ องอาจ จันทร์จรัสสิน
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลการระงับปวดหลังผ่าตัดโดยการฉีดยามอร์ฟีนเข้าทางหลอดเลือดดำกับการฉีดเข้ากล้าม ในหอผู้ป่วยที่มีการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดในเชิงรุกแบบสหสาขา (multidisciplinary care path) ภีรภัทร์ ตั้งกิจงามวงศ์, วาริท รัศมีทัต, วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์*, สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาผู้ป่วยนิ่วในถุงน้ำดีด้วยวิธีผ่าตัดแผลขนาดเล็กและวิธีส่องกล้อง สุพจน์ บุญพร
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย นิยม จันทร์แนม, ยูเลียนนา พงศ์ธนสาร*
บทความวิจัย 2549 (2006) คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พิกุล นันทชัยพันธ์, วารุณี ฟองแก้ว, สุรางค์รัตน์ สุรงคพิตร*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง