ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลการให้ความรู้และคำปรึกษาโดยเภสัชกรคลินิกแก่ผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน รัฐพร โลหะวิศวพานิช, วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ*
บทความวิจัย 2549 (2006) โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 Gail D Eramo Melkus, ภาวนา กีรติยุตวงศ์*, อรสา พันธ์ภักดี, ธวัชชัย วรพงศธร, สมจิต หนุเจริญกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้วิธีกำกับตนเองในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวและสมองขาดเลือดไม่รุนแรง วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์*, สายพิณ เกษมกิจวัฒนา, ชื่นชม เจริญยุทธ, สมชาย โตวณะบุตร, ฉกาจ ผ่องอักษร
บทความวิจัย 2549 (2006) การทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบการรับประทานโซเดียมฟอสเฟต ภายในเวลา 30 นาที กับภายในเวลา 75 นาที ในการเตรียมส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ชาญปรีชา จันทรจำนง, ทัศนี ศิริรัตนประพันธ์*, นิภา ออประเสริฐ, บุญชัย งามสิริมาศ, ประยุทธ ศิริวงษ์, สมบุญ เจริญเศรษฐมห
บทความวิจัย 2548 (2005) Is a Specific Mobilization Treatment Best for Relief Central or Bilateral Low Back Pain? Adit Chiradejant, Rotsalai Kanlayanophotporn
บทความวิจัย 2548 (2005) การใช้เทคนิคเสริมในผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน จริยา เลศอรรฆยมณ๊, ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข, ปาริชาติ สอนเสาวภาคย์, มยุรี นันทนิรันดร์, อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ*, อังคณา เหลืองนทีเทพ, เพชรี เจนจบ
บทความวิจัย 2548 (2005) การสร้างและทดสอบเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ Supakit Wongwiwatthananukit*, ฐิติพร นาคทวน, เรวดี ธรรมอุปกรณ์
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการฝึกลงน้ำหนักอย่างสมดุลต่อการทรงตัวและการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Somporn Onla-or, Narongrat Swastikanontha
บทความวิจัย 2548 (2005) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุไทยในชุมชน จันทพงษ์ วะสี, ประเสริฐ อัสสันตชัย, พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ, รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ*, อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
บทความวิจัย 2548 (2005) ความคุ้มทุนและความปลอดภัยจากการใช้สายดูดเสมหะซ้ำหลายครั้ง ชาญวิทย์ ตรีพุทธรักษ์, วิลาวัณย์ เสนารัตน์, สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, เพ็ญจันทร์ นันตา*
บทความวิจัย 2548 (2005) Herbal Medicine Use and Quality of Life among People Living with HIV/AIDS in Northeastern Thailand Sugimoto N., Ichikawa M., Siriliang B., Nakahara S., Jimba M., Wakai S.
บทความวิจัย 2548 (2005) A Prospective, Randomized, Placebo-controlled, Double-Blind Study of Rabeprazole for Therapeutic Trial in Chronic Idiopathic Laryngitis Isipradit P, Konlachanvit S, Saengoanich S, Suramethakul A*
บทความวิจัย 2548 (2005) คุณภาพชีวิตและการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวาน ที่มาตรวจรักษาที่หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี พงศ์อมร บุนนาค, บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน*, นพวรรณ พุกพบสุข, ฉัตรประอร งามอุโฆษ
บทความวิจัย 2548 (2005) Efavirenz Levels and 24-week Efficacy in HIV-infected Patients with Tuberculosis Receiving Highly Active Antiretroviral Therapy and Rifampicin วีรวัฒน์ มโนสุทธิ, Somnuek Sungkanuparph, Ammarin Thakkinstian, อัษฎา วิภากุล, Sasisopin Kiertiburanakul, ศศิวิมล รัตนศิริ, วิศิทธิ์ ประสิทธิ์ศิริกุล, Jongkol Sankote, Apicha Mahanontharit, Kiat Ruxrungtham
บทความวิจัย 2548 (2005) คุณภาพชิวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างและหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พรพิมล มาศสกุลพรรณ
รายงาน 2548 (2005) โครงการศึกษานำร่องผลประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ยา เอเส็ดที เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกและการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล กรณีการศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สุคนธา คงศีล, สุวัฒน์ คงศีล, สุขุม เจียมตน, ภูษิตา อินทรประสงค์, อังสนา บุญธรรม, อุไรวรรณ ตะรุโณทัย, พานี ชุมทอง
บทความวิจัย 2548 (2005) แอมโลดิปินและไฮโดรคลอโรไธอะไซด์ในการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยสูงวัยในชุมชน ดำรัส ตรีสุโกศล*, วีเชียร ทองแดง, อดทน ศรียุทธศักดิ์
บทความวิจัย 2548 (2005) ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของบริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยจังหวัดแพร่ ชัยยา นรเดชานันท์*, ชิดชนก เรือนก้อน, วราภรณ์ ปัณณวลี, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
รายงาน 2548 (2005) ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรุณี เจตศรีสุภาพ
บทความวิจัย 2548 (2005) Control of Bleeding in Children with Dengue Hemorrhagic Fever Using Recombinant Activated Factor VII: A Randomized, Doubleblind, Placebo-Controlled Study Ampaiwan Chuansumrit, Somporn Wangruangsatid, Yujinda Lektrakul, Mary Ng Chua, Maria Rosario Zeta Capeding, Ole Molskov Bech, the Dengue Study Group
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง