ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการฝึกความทนทานแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนไหวต่อความล้าของกล้ามเนื้อหลังในเพศชาย คีรินท์ เมฆโหรา, วรรธนะ ชลายนเดชะ, เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์*
บทความวิจัย 2548 (2005) การประเมินกลวิธีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี สำหรับเด็กโดยใช้วิธีการตรวจคัดกรองแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลเปรียบเทียบการฉีดวัคซีนแก่เด็กแรกเกิดทุกคนหรือการตรวจคัดกรองก่อนด้วย HBsAg และ HBeAg Thosporn Vimolket, ยง ภู่วรวรรณ*
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการประคบด้วยความเย็นต่ออาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อกลุ่มงอศอกในเพศหญิง ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ*, วรรธนะ ชลายนเดชะ, โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี
บทความวิจัย 2548 (2005) Cost Effectiveness and Delivery Study for Future HIV Vaccines Saladin Osmanov
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมต่อจำนวนปัญหาจากการใช้ยาและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นลินี พูลทรัพย์*, ปัญญา อุ่ยประเสริฐ
บทความวิจัย 2548 (2005) ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี ข้อมูลสำหรับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย ยศ ตีระวัฒนานนท์*, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สัญญา ศรีรัตนะ, ทวี รัตนชูเอก, ทวีสิน ตันประยูร, ชัยเวช ธนไพศาล, ธำรง ตรรกวาทการ
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลการปรับเปลี่ยนการรับรู้ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ปราณี ลัคนาจันทโชติ, สิทธิพร ห่อหริตานนท์, เนติ สุขสมบูรณ์*, นลินี พูลทรัพย์
บทความวิจัย 2548 (2005) ประสิทธิผลการนำแผนภูมิการรักษาไปปฏิบัติในสถานีอนามัยที่มีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการหลัก: การศึกษาเชิงทดลอง Paul Garner, Tim Martineau, นงลักษณ์ พะไกยะ*
บทความวิจัย 2548 (2005) A Survey on Quality of Life in Epileptic Patients วิริยา เชื้อลี*, สมศํกดิ์ เทียมเก่า, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล
บทความวิจัย 2548 (2005) Hepatitis A Vaccination: Is It Necessary For Thai Adults? S. Sugaroon*, V. Wiwanitkit
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบการเริ่มรับประทานอาหารแบบเร็วกับแบบที่ปฏิบัติกันมาหลังการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ของโรงพยาบาลชลบุรี อรอนงค์ นุ่มเจริญ
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบการเริ่มรับประทานอาหารแบบเร็วกับแบบที่ปฏิบัติกันมาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่นรีเวชทางหน้าท้องของโรงพยาบาลชลบุรี วิชชา ตันศิริ
บทความวิจัย 2548 (2005) Open-Label Randomized Trial of Oral Trimethoprim-Sulfamethoxazole, Doxycycline, and Chloramphenical Compared with Trimethoprim-Sulfamethoxazole and Doxycycline for Maintenance Therapy of Melioidosis Wipada Chaowagul, Wirongrong Chierakul, Andrew J. Simpson, Jennifer M. Short, Kasia Stepniewska, Bina Maharjan, Adul Rajchanuvong, Duangkaew Busarawong, Direk Limmathurotsakul, Allen C. Cheng, Vanaporn Wuthiekanun, Paul N. Newton, Nicholas White, Nicholas P. J. Day, Sharon J. Peacock
บทความวิจัย 2548 (2005) Pharmacist’s Contribution to Blood Pressure Outcome and Quality of Life of Hypertensive Patients พยอม สุขเอนกนันท์*, R Michael E Richards, Jaratbhan Sanguansermsri, Chai Teerasut
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของการติดตามเฝ้าระวังการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างใกล้ชิด ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ Janejira Tasila
บทความวิจัย 2548 (2005) Incidence and risk factors for rash in Thai patients randomized to regimens with nevirapine, efavirenz or both drugs Jintanat Ananworanich*, Zewlan Moor, Umaporn Siangphoe, Jason Chan, Peter Cardiello, Chris Duncombe, Praphan Phanuphak, Kiat Ruxrungtham, Joep Lange, David A. Cooper
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE และสลายด้วยคลื่นความถี่สูง Boobha Suwannachatkul
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) COST AND EFFECTIVENESS ANALYSIS IN ORTHODONTIC TREATMENT WITH FIXED APPLIANCES IN ORTHODONTIC CLINIC,FACULTY OF DENTISTRY, MAHIDOL UNIVERSITY SUKANDA SODAMUK
บทความวิจัย 2548 (2005) ประสิทธิผลของการทาฟลูออไรด์วาร์นิชโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันโรคฟันผุในเด็กเล็ก ขนิษฐา ดาโรจน์*, นุสรา ภูมาศ, บัณฑิต ถิ่นคำรพ, สุปรีดา อดุลยานนท์
บทความวิจัย 2548 (2005) Prospective randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of preoperative rofecoxib for pain relief in uterine curettage Vorapong Phupong*, Yenrudee Poomtavorn
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง