ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2550 (2007) การเปรียบเทียบการป้องกันอาการคันจากการใส่มอร์ฟีนในช่องน้ำไขสันหลังโดยใช้ยา Ondansetron และ Chlorpheniramine จินดาพร เบ็ญจนิรัตน์, จุฑามาศ สิริกุลธร, นวลใจ บุญถม*, หทัยชนก ลี้ปฐมากุล, อิสรา ไชยมนตรี, เพชรา สุนทรฐิติ
บทความวิจัย 2550 (2007) การใช้ Heparin-Free Saline Drip Technique ขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการมีเลือดออก จิตรดา ด้วงคง, ชยันตร์ธร ปทุมานนท์, นันทนา ชปิลเลส, บุญรักษา เหล่านภาพร, สุมนกาญจน์ ลาภกิตติเจริญชัย, สุไลพร ลังบุปผา, ไพโรจน์ ยิ่งวัฒนเดช
บทความวิจัย 2550 (2007) ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการกับอาการหายใจลำบากต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Sirirojporn W, วิชญ์ สิริโรจน์พร
บทความวิจัย 2550 (2007) ต้นทุนและประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน จังหวัดพิษณุโลก ทองพูล แต้สมบัติ*, ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย, อรทัย เขียวเจริญ
บทความวิจัย 2550 (2007) Reduction of adipose tissue and body weight: effect of water soluble calcium hydroxycitrate in Garcinia atroviridis on the short term treatment of obese women in Thailand จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์, Rungthiwa Kantawan, Wanjarus Roongpisuthipong
บทความวิจัย 2549 (2006) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา paclitaxel ในการรักษาเสริมมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกที่มีการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, นพดล โสภารัตนไพศาล, สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์, สุพล ลิมวัฒนานนท์*
บทความวิจัย 2549 (2006) Exploring the Quality of Life of People in North Eastern and Southern Thailand Jongudomkarn D., Camfield L.
บทความวิจัย 2549 (2006) Perceived Social Environment and Quality of Life among People Living with HIV/AIDS in Northern Thailand Ichikawa M., Natpratan C.
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลข้างเคียงของการใช้ยาหยอดตา 2.5% และ 10% Phenylephrine ต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ อุดม ภู่วโรดม
บทความวิจัย 2549 (2006) การรักษาผื่นไลเคนอะไมรอยด์โดสิส ด้วยยาทาสารละลายไดเมททิลซัลฟอกไซด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 และร้อยละ 30 ธเนศ ติยวัฒนาโรจน์, นิรมล วัชระรังษี, วลัยอร ปรัชญาพฤทธิ์
บทความวิจัย 2549 (2006) เปรียบเทียบการทดสอบสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยวิธีกระตุ้นทารกด้วยมือกับวิธี nonstress test: การทดลองควบคุมแบบสุ่ม วีรวิทย์ ปิยะมงคล*, สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย, พฤหัส จันทร์ประภาพ, ธีระ ทองสง, ธีระ ทองสง, พฤหัส จันทร์ประภาพ, วีรวิทย์ ปิยะมงคล, สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิผลของขิงในการป้องกันภาวะคลื่นไส้อาเจียนภายหลังการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช สิริรัตน์ อปริมาณ*, สาวินี รัชชานนท์, บุษบา วิริยะสิริเวช์, บุษบา วิริยะสิริเวช, สาวินี รัชชานนท์, สิริรัตน์ อปริมาณ
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลการให้ยา Amifostine เพื่อปัองกันการเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับรังสีรักษา เพื่อรักษาโรคมะเร็งศีรษะและคอ Vutisiri Veeasarn*, ประมุข พรหมรัตนพงศ์, นันทน์ สุนทรพงศ์, วิชาญ หล่อวิทยา, วิมล สุขถมยา, อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์, ชนวัธน์ เทศะวิบุล, ธิติ สว่างศิลป์, ชลเกียรติ ขอประเสริฐ, กาญจนา โชติเลอศักดิ์, ยงยุทธ คงธนารัตน์, อภิชาต พานิชชีวลักษณ์, สุนันทา เชี่ยววิทย์, ภาวนา ภูสุวรรณ, มลฤดี เอกมหาชัย, สามารถ ราชดารา, ศศิธร ศิริสาสิโภชน์, ยุทธนา แสงสุดา, กาญจนา โชติเลอศักดิ์, ชนวัธน์ เทศะวิบุล, ชลเกียรติ ขอประเสริฐ, ธิติ สว่างศิลป์, นันทน์ สุนทรพงศ์, ประมุข พรหมรัตนพงศ์, ภาวนา ภูสุวรรณ, มลฤดี เอกมหาชัย, ยงยุทธ คงธนารัตน์, ยุทธนา แสงสุดา, วิชาญ หล่อวิทยา, วิมล สุขถมยา, วุฒิศิริ วีรสาร, ศศิธร ศิริสาสิโภชน์, สามารถ ราชดารา, สุนันทา เชี่ยววิทย์, อภิชาต พานิชชีวลักษณ์, อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
บทความวิจัย 2549 (2006) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ วิริยา เชื้อลี*, สมศักดิ์ เทียมเก่า, สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
บทความวิจัย 2549 (2006) การขยายรูม่านตาด้วยการหยอดยา 1% tropicamide ร่วมกับ 10% phenylephrine ครั้งเดียว ธนภัทร รัตนภากร, ยศอนันต์ ยศไพบูลย์, ณัฏฐิรา ชัยศรีสวัสดิ์สุข
บทความวิจัย 2549 (2006) การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชเปรียบเทียบกับครอบครัวทั่วไป อุมาพร ตรังสมบัติ
บทความวิจัย 2549 (2006) การประเมินความเหมาะสมการตรวจติดตามระดับยาในเลือดของยา Lithium ฉวีวรรณ รัตนจามิตร, สุชาดา สูรพันธุ์, ฐิติมา ด้วงเงิน, วุฒิไกร แว่นไวศาสตร์, ลักษมี สุวรรณชวลิต, ศิวพร สุวรรณศิริ, โศภิษฐ์ จันทสโร, อิสรี ยาเนตร
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบระหว่างยาคุมกำเนิดและการเฝ้าติดตามในการรักษาถุงน้ำรังไข่ตามสรีรวิทยา สุขุมาลย์ เสนอศักดิ์, ศรันญา วัฒนกำธรกุล*, ชัชวาล ก่อสกุล, ชัชวาล ก่อสกุล, ศรันญา วัฒนกำธรกุล, สุขุมาลย์ เสนอศักดิ์
บทความวิจัย 2549 (2006) เปรียบเทียบประสิทธิผลของไมโสพรอสตอล ขนาด 400 และ 600 ไมโครกรัมเหน็บทางช่องคลอดในการยุติการตั้งครรภ์ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 20 สัปดาห์ วิบูลย์ เรืองชัยนิคม*, เอกราช พงษ์พิษณุ, จามิกร เภกะสุต, สราวุธ สารภักดิ์, จามิกร เภกะสุต, วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, สราวุธ สารภักดิ์, เอกราช พงษ์พิษณุ
บทความวิจัย 2549 (2006) Implementation of health promotion in the older adults in Bangkok, Thailand Prasert Assantachai; Chaweewan Bunnag; Manee Piya-anant; Visanu Thamlikitkul
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง