ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด แพรวพรรณ สุวรรณกิจ*, ศิภาพร สุวรรณลำภา, นพรัต กรองไผ่กลาง, วรพงศ์ เสมอ, วัชรา แก้วมหานิล, จรัญ สายะสถิตย์
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนประสิทธิผลของยาอทอร์วาสเตตินรูปแบบผลึก และอสัณฐานในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบทุติยภูมิ สุภาพร อ่อนสนิท, เกศินี วานิชชัง, Kraisorn Anutarapongpan*
บทความวิจัย 2562 (2019) การเปรียบเทียบระหว่างการเฝ้าระวังผู้ป่ วยโดยบุคลากรทางวิสัญญีวิทยาร่วมกับยาเฟนตานิลภายใต้การระงับเส้นประสาทอิลิโออินกวยนอลเส้นประสาทอิลิโอไฮโปกาสตริค กับ การระงับความรู้สึกโดยฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง สำหรับการผ่าตัดเย็บซ่อมไส้เลื่อนที่ขาหนีบในโรงพยาบาลสระบุรี พลภัทร สุลีสถิระ
บทความวิจัย 2562 (2019) Impact Assessment of Smell and Taste Disorders on Quality of Life in Thais Using the SF-36 Health Survey (Thai version) Bannapuch Pinkaew*, ปารยะ อาศนะเสน, Olaf Michel, Kanokporn Talek, Tharatham Phonmanee, Jeerapa Kerdnoppakhun
บทความวิจัย 2562 (2019) ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตโรคหลอดเลือดสมอง รังษิยา เชื้อเจ็ดตน*, เดชา ทำดี
บทความวิจัย 2562 (2019) Outcomes of Speech and Language Abilities and Quality of Life in Thai People with Aphasia by Group Therapy Tidajun Jiaranai, Jeamjai Jeeraumporn*, Sumalee Dechongkit, มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
บทความวิจัย 2562 (2019) Phonophoresis of Phyllanthus amarus nanoparticle gel improves functional capacity in individuals with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial Decha Pinkaew*, Kanokwan Kiattisin, Khanittha Wonglangkam Pisittawoot Awoot
บทความวิจัย 2562 (2019) A multicenter, randomized comparison between 2, 5, and 8 mg of perineural dexamethasone for ultrasound-guided infraclavicular block Daniela Bravo, Julian Aliste, Sebastian Layera, Diego Fernandez, ปรางค์มาลี ลือชารัศมี, อาทิตย์ เสมอเชื่้อ, อมรรัตน์ ตั้งจิตบำเพ็ญบุญ, Arraya Watanitanon, วัลภา อานันทศุภกุล, Choosak Tunprasit, Aida Gordon, Roderick J Finlayson, De Q Tran*
บทความวิจัย 2562 (2019) Cost-utility analysis of adjuvant imatinib treatment in patients with high risk of recurrence after gastrointestinal stromal tumour (GIST) resection in Thailand Thanaporn Bussabawalai, Kittiphong Thiboonboon*, ยศ ตีระวัฒนานนท์
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparison of EQ-5D-5L, VAS, and SF-6D in Thai Patients on Peritoneal Dialysis Tanita Thaweethamcharoen, Prapaporn Noparatayaporn*, สุชาย ศรีทิพยวรรณ, นิภา อัยยสานนท์
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่ได้รับสารสกัดตำรับยา เบญจกูลเทียบกับยาลอราทาดีน (Loratadine) กตัญชลี ห่วงเอี่ยม*, ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง, อรุณพร อิฐรัตน์, ณิชมน มุขสมบัติ, ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทานยาไอโซซอรไบด์โมโนไนเตรท เอสอาร์เพื่อการกระตุ้นปากมดลูกให้พร้อมก่อนการชักนำาคลอดในสตรีมีครรภ์ครบกำาหนดแบบผู้ป่วยนอก ชื่ณ เชาว์ตระกูล*, ศุภศิริ หะยะกังฉัตร์, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ความเย็นแก่มดลูกเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดคลอด น้ำผึ้ง นวศิโรดม*, อุษณีย์ สังคมกำแหง, ธนนิตย์ สังคมกำแหง
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เข้าผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องและแบบเปิดหน้าท้อง ชินา โอฬารรัตนพันธ์*, ณัฐชา พูลเจริญ, ชัย อริยศรีวัฒนา, พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน
บทความวิจัย 2562 (2019) การเหน็บยาไมโซพรอสตอลทางทวารหนักก่อนผ่าตัดเนื้องอกมดลูก เพื่อลดการเสียเลือดจากการผ่าตัด: การศึกษาเปรียบเทียบกับยาหลอก พฤฒพร มณีรัตน์*, สิริกาญจน์ ทองใหม่
บทความวิจัย 2562 (2019) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรมยากับการฝังเข็มต่อการรักษาอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท นครทรัพย์ หล่าวเจริญ*, ธาวิณี ช่วยเอื้อ
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้น้ำเกลือกับสารหล่อลื่นมาตรฐานในการส่องกล้องทางโพรงจมูกแบบปรับทิศทาง อมรวรรณ คำภา, อลีนา สรรค์ธีรภาพ*
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลการรักษาของการนวดไทยต่อองศาการเคลื่อนไหวของคอ อาการปวด และความวิตกกังวลในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อบ่า: การศึกษาแบบปกปิดผู้ประเมิน มีการสุ่มและกลุ่มควบคุม วิศรุต บุตรากาศ*, เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการพยาบาลแบบประคับประคองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในชุมชน จินตนา อาจสันเที๊ยะ*, จุฑามาศ ติลภัทร
บทความวิจัย 2562 (2019) Feeding tube or Foley catheter for urethral drainage in hypospadias repair: A randomized controlled trial Jaraspong Vuthiwong, พิษณุ มหาวงศ์*, วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง