ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิภาพการระงับปวดของมอร์ฟีนขนาด 0.1 มิลลิกรัมเทียบกับ 0.2 มิลลิกรัม ทางช่องน้ำไขสันหลังในผู้ผ่าตัดคลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เพลิน สำราญใจ
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กมลวรรณ จันตระกูล*, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
บทความวิจัย 2549 (2006) คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รับบริการในคลินิกเอดส์ จังหวัดปราจีนบุรี วันเพ็ญ แก้วปาน, สุรินทร์ สืบซึ้ง*
บทความวิจัย 2549 (2006) Viral Decay Dynamics in HIV-Infected Patients Receiving Ritonavir-Boosted Saquinavir and Efavirenz With or Without Enfuvirtide: A Randomized, Controlled Trial (HIV-NAT 012) Alan S. Perelson, David A. Cooper, Joep M. Lange, Kiat Ruxrungtham, Mark A. Boyd, Miklos P. Salgo, Narendra M. Dixit, Neil E. Buss, Praphan Phanuphak, Umaporn Siangphoe
บทความวิจัย 2549 (2006) Boosted Versus Unboosted Indinavir with Zidovudine and Lamivudine in Nucleoside Pre-Treated Patients: A Randomized, Open-Label Trial with 112 Weeks of Follow-Up (HIV-NAT 005) Christopher J Duncombe, David A. Cooper, David M Burger, Elly AM Hassink, Joep M. Lange, Kiat Ruxrungtham, Mana Khongphattanayothin, Mark A. Boyd, Michael Stek Jr, Peter Reiss, Praphan Phanuphak, Preeyaporn Srasuebkul, Sasiwimol Ubolyam
บทความวิจัย 2549 (2006) Cost of Breast Cancer Treatment with Adjuvant Therapy in Thai Women A. Chiersilpa, A.G. Hartzema, C. Sooksriwong, S. Supakul*
บทความวิจัย 2549 (2006) เปรียบเทียบมุมองศาการเคลื่อนไหวงอข้อเข่าระหว่าง hold relax และ passive stretching ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนก้านหัก เตือนใจ ไตรพิพัฒน์
บทความวิจัย 2549 (2006) Early Clinical Improvement in Low-albumin Patients with-Clostridium difficile-associated-colitis after Oral Vancomycin vs Oral Metronidazole Pattavut Osuwannaratana*, Siriwat Anantapanpong
บทความวิจัย 2549 (2006) Efficacy of Lactulose in Cirrhotic patients with Subclinical Hepatic Encephalopathy (SHE) Chutima Pramoolsinsap, Panida Thong-u-thaisri, Parichatra Sakarindr*, Suthida Yenjun
บทความวิจัย 2549 (2006) การบริหาร Tenoxicam ทางหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันอาการคันจากการให้มอร์ฟีนทางช่องน้ำไขหลัง วัชรี นาคเวก
บทความวิจัย 2549 (2006) Cost-Effectiveness Analysis of Antiretroviral Drug Treatment and HIV-1 Vaccination in Thailand Jotika Boon-Long, Kazuko Kimura, Mitsuo Honda, Pathom Sawanpanyalert, Shunsuke Ono*, Tadashi Nakasone, Takako Kurotaki
บทความวิจัย 2549 (2006) Prophylaxis of Esophageal Variceal Bleeding: A Cost-Utility Analysis Comparing Five Strategies Panuwat Lertsithichai*, รัชนี ยังไพโรจน์
บทความวิจัย 2549 (2006) Cost-Benefit Analysis of An Intensive Adverse Product Reactions Monitoring Program of Inpatients in Thailand Janejira Tasila, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ*
บทความวิจัย 2549 (2006) A Cost Utility Analysis of the Right Method for Screening Hemoglobin E among Thai Pregnant women Viroj Wiwanitkit
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิผลของแผนจำหน่ายต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, ละเอียด จารุสมบัติ*, วันเพ็ญ พิชิตพรชัย
บทความวิจัย 2549 (2006) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของยา dexamethasone ในการรักษาหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี Jamaree Teeratakulpisarn, Somrak Teeratakulpisarn, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์*, สุรีพร ตนุภัทรชัย
บทความวิจัย 2549 (2006) การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในร้านยาชุมชน จรรยา เกิดจันทึก, พยอม สุขเอนกนันท์*, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, มนสา สุนารัตน์, รจเรศ หาญรินทร์, วิลาสินี หิรัญพานิช, สุนันทา โอศิริ, สุรศักดิ์ ไชยสงค์
บทความวิจัย 2549 (2006) Cost-Effectiveness Analysis of Various Screening Methods for Osteoporosis in Perimenopausal Thai Women Chanika Sritara, เดชา ทำดี, สุธี พานิชกุล*, ปริศนา พานิชกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) Randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy trial of a bivalent recombinant glycoprotein 120 HIV-1 vaccine among injection drug users in Bangkok, Thailand Pitisuttithum P, Gilbert P, Gurwith M, Heyward W, Martin M, van Griensven F, Hu D, Tappero JW, Choopanya K
บทความวิจัย 2549 (2006) The effect of base materials with different elastic moduli on the fracture loads of machinable ceramic inlays Banditmahakun S, Kuphausuk W, Kanchanavasita W, Kuphasuk C.
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง