ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2549 (2006) การให้ยาไอบูโพรเฟนกินเพื่อป้องกัน Symptomatic Patent Ductus Arteriosus ในทารกก่อนกำหนด กอบธัม สถิรกุล, ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน, ชาญชัย รักษาสินบริสุทธิ์, มิรา โครานา, วราภรณ์ แสงทวีสิน*, วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล, สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของยาซิลเดนาฟิลเปรียบเทียบกับยาหลอกแบบปิดสองด้าน เพื่อลดความดันหลอดเลือดแดงปอดของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ*, รังสฤษฏ์ กาญจนะวนิชย์, ศรัณย์ ควรประเสริฐ, อภิชาต สุคนธสรรพ์, อรินทยา พรหมินธิกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยระหว่างการทำผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงและใส่เลนส์ตาเทียม: การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม ปิยะวรรณ กุลปภังกร, พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล, มาเรียม เอี่ยมสุคนธ์, วสี ดุลวรรธนะ*
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา misoprostol ขนาด 400 ไมโครกรัม โดยวิธีอมใต้ลิ้นและวิธีรับประทานในการรักษาภาวะสิ้นสุดการตั้งครรภ์ในอายุครรภ์น้อย ณัฐพงศ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา, บุญศรี จันทร์รัชชกูล, ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์*, ยงยุทธ เหราบัตย์, อรดา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
บทความวิจัย 2549 (2006) เปรียบเทียบการใช้ Isobaric and hyperbaric ในการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในโรงพยาบาลสระบุรี พลภัทร สุลีสถิระ
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเริ่มรับประทานอาหารหลังผ่าตัดได้เร็วกว่าปกติและตามขั้นตอนแบบเดิม ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าท้องทำคลอด: การศึกษาแบบสุ่ม วริศรา จันทรศร*, เยื้อน ตันนิรันดร
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบต่อการกรองของเสียของไต จากการบริหารยาแอมโพเทอริซิน บี แบบต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง กำธร มาลาธรรม, วีรวัฒน์ มโนสุทธิ, ศศิวิมล รัตนศิริ, สมนึก ดำรงกิจชัยพร, อรอุมา บรรพมัย*
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิผลของยา diclofenac ในการบำบัดอาการปวด ภายหลังการผ่าตัดคลอดบุตรในโรงพยาบาลปทุมธานี วิวัฒน์ ภัทรีชวาล
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนดรอสไพริโนนและเจสโตรดีนต่อความต้องการทางเพศ ชินา โอฬารรัตนพันธ์*, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิภาพของขิงในการป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียนภายหลังการผ่าตัดเปิดช่องท้องทางสรีเวช ต้องตา นันทโกมล*, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของนาลบูฟีนออนแดนซีตรอน และทรามาดอลในการรักษาอาการสั่นภายหลังได้รับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยทำการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เดชา ทำดี*, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์, อรนุช เกี่ยวข้อง
บทความวิจัย 2549 (2006) การระงับความปวดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเข่า เปรียบเทียบระหว่างทำ Femoral 3-in-1 block ก่อนและหลังการผ่าตัด กุลศลศรี ตอเล็บ, ปวีณา บุญบูรพงศ์*, วรศักดิ์ กียปัจจ์, สุปราณ๊ นิรุตติศาสน์, อนันตโชติ วิมุกตะนันทน์, เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลการทำลายเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ที่เหลือหลังจากการผ่าตัดด้วยสารรังสีไอโอดีน (I-131) ในปริมาณสูง 100 มิลลิคูรี และปริมาณต่ำ 50 มิลลิคูรี ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด differentiated ปัญญา ภาสว่าง, วัชรี บัวชุม, ศศิธร ศิริสาลิโภชน์*, สุพจน์ บุญวิสุทธิ์, สุภัทรพร เทพมงคล
บทความวิจัย 2549 (2006) ชีวสมมูลของยาฉีด clindamycin phosphate ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา, ทัดตา ศรีบุญเรือง, นารัต เกษตรทัต, วัลลภา ทาทอง, อมร ลีลารัศมี*
บทความวิจัย 2549 (2006) โปรแกรมการปฏิบัติการพยาบาลทีบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง กนกพร สุคำวัง, ทศพร คำผลศิริ*, ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย
บทความวิจัย 2549 (2006) Efficacy and safety of rosuvastatin every other day compared with once daily in patients with hypercholesterolemia ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ*, พันโท นครินทร์ ศันสนยุทธ, เรวดี ธรรมอุปกรณ์, ชุติพร กิติยาดิศัย
บทความวิจัย 2549 (2006) ต้นทุน-ประสิทธิผลของ คลอเฮ็กซิดีน กลูโคเนทเปรียบเทียบกับโพวิโดน ไอโอดีน สำหรับทำลายเชื้อที่ผิวหนังบริเวณที่ใส่สายสวนหลอดเลือดที่โรงพยาบาลศิริราช ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์*, ราตรี แมนไธสง, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียเชิงรุกด้วยวิธีการใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปและฟิล์มโลหิตชนิดหนา Thosporn Vimolket*, บดี ธนะมั่น, ยุทธพงศ์ หมื่นราษฎร์
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการให้คำปรึกษาและการใช้แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ไพบูลย์ ค้ำพันธุ์
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข้าชั้นผิวหนังและการฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อไตเทียม ทวี ชาญชัยรุจิรา*, ทวีศักดิ์ แทนวันดี, นฤมล จันทาภากุล, ลีนา องอาจยุทธ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง