ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2567 (2024) การให้ฟีนิลเอฟรินในการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำปริมาณ 50 และ 100 ไมโครกรัมแบบค่อยๆ ฉีดเข้าเส้นเลือดดำต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำและหัวใจเต้นช้า หลังจากจากการระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน้ำไขสันหลัง ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง: การทดลองแบบสุ่มอำพรางฝ่ายเดียว รติกร อนุสรธนาวัฒน์
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการฟอกเลือดด้วยน้ำยาฟอกเลือดอุณหภูมิต่ำเทียบกับอุณหภูมิปรกติ ต่ออัตราการขจัดยูเรีย และความดันโลหิตในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปัญจพล กอบพึ่งตน*, จิรตินันท์ นีระเสน, ปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการทาครีมยาชาเปรียบเทียบกับการฉีดยาที่ปากมดลูกเพื่อลดความเจ็บปวดในการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า กชนิภา แพทยานันท์*, ชินวัฒน์ ศรีนิล
บทความวิจัย 2566 (2023) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทิพย์สุดา พรหมดนตรี, จินตนา ดำเกลี้ยง*, วิภา แซ่เซี้ย
บทความวิจัย 2566 (2023) ต้นทุนการคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลศิริราชภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กนกภัทร เกตุสุวรรณ*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
บทความวิจัย 2566 (2023) Comparison of Functional Recovery Between Unicompartmental and Total Knee Arthroplasty Boonchana Pongcharoen*, Pongsathorn Liengwattanakol, Krit Boontanapibul
บทความวิจัย 2566 (2023) Cranial versus Caudal Direction Technique of Native Percutaneous Kidney Biopsy: A Randomized Controlled Trial โสฬส จาตุรพิศาลนุกูล, Chutima Chavanisakun, Nontawat Benjakul, ธนรร งามวิชชุกร, Punnawit Laungchuaychok, สาธิต คูระทอง, วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์*
บทความวิจัย 2566 (2023) Remote Ischemic Preconditioning to Prevent Contrast-Associated Kidney Injury in Elective Coronary Angiogram: A Randomized Controlled Trial Papatsiri Suntavaruk, โสฬส จาตุรพิศาลนุกูล, สาธิต คูระทอง, วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์*
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ต่ออาการไม่สุขสบายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะประคับประคอง วิธวินท์ ฝักเจริญผล*, วรยศ ดาราสว่าง
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของโปรแกรมการดูแลผิวหนังต่อการหายของแผลในผู้ป่วยที่มีภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ นิศาชล กวางทอง*, สุพร สุนัยดุษฎีกุล, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, อภิชัย อังสพัทธ์
บทความวิจัย 2566 (2023) เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรม โปรแกรมการบำบัดแนวซาเทียร์โมเดล และโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาร่วมกับแก้ปัญหาในเด็กและวัยรุ่นที่ติดเกมออนไลน์ สุนทรี ศรีโกไสย*, อรพรรณ แอบไธสง, ชฎาพร คำฟู, อนงค์พร ต๊ะคำ
บทความวิจัย 2566 (2023) การเปรียบเทียบผลการรักษากระดูกเท้าหักในระยะต้นด้วยวิธการผ่าตัดแบบเปิดแผลมาตรฐานกับวิธีการส่องกล้อง อดิกันต์ ว่องวานิชวัฒนะ
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการหยุดยา trihexyphenidyl ต่อการรับรู้ คุณภาพชีวิต และอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภท: การวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ณัฐธิิดา เวทนาสุข, สมชาย สุริยะไกร*
บทความวิจัย 2566 (2023) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบภายใต้การดมยาสลบแบบวันเดียวกลับ เมธัส อรัญนารถ
บทความวิจัย 2566 (2023) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาเหน็บถ่าย (Bisacodyl) ร่วมกับยาฉีดกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ (Metoclopramide) กับการไม่ได้รับยาในผู้ป่วยภาวะลำไส้อุดตันจากพังผืดในช่องท้อง สุกัญญา วิริยโกศล, เนตรชนก ศรีทุมมา*
บทความวิจัย 2566 (2023) Single-dose intravenous nefopam on postoperative catheter-related bladder discomfort in patients undergoing transurethral resection of prostate: a randomized, double-blind placebo-controlled trial Fa-Ngam Charoenpol, Nutchanok Khampitak, Charinee Aimnang, Kachit Pachirat, วิเชียร ศิริธนะพล, Ukrit Rompsaithong, Pakorn Kiatsopit, Supanut Lumbiganon*
บทความวิจัย 2566 (2023) Health-related Quality of Life in Children and Adolescents with Graves’ Disease Pontipa Engkakul*, วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
บทความวิจัย 2566 (2023) Effect of Proximal Oxygen Adding to a Bag Valve Mask with a Mechanical Filter in Healthy Volunteers: A Randomized Crossover Trial จิตติยา วั ชโรทยางกูร, Gorranit Thummata, Kittiya Srisitpisarn, ธนิต วีรังคบุตร, ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี*
บทความวิจัย 2566 (2023) Early Elective Replacement of Umbilical Venous Catheter with Peripherally Inserted Central Catheter to Reduce Central Line-Associated Blood Stream Infections in Premature Infants: A Randomized Trial Suparanan Phumyeesoon, Pichaya Thanomingh*
บทความวิจัย 2566 (2023) The Effect of Zingiber cassumunar (Phlai Capsule) on Bronchial Hyperresponsiveness in Asthmatic Patients: A Randomized Controlled Trial Junprateepsuda Dulpinjithamma, Narongkorn Saiphoklang*, Sira Nanthapisal, ประภาศรี กุลาเลิศ, อรพรรณ โพชนุกูล
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง