ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2549 (2006) การบริหารยาไอโซซอรไบด์โมโนไนเตรดทางปากกับความสามารถเยื่อบุผนังช่องท้องในการแลกเปลี่ยนของเสียและน้ำในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการฟอกช่องท้องแบบถาวร สมชาย เอี่ยมอ่อง, เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์*
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษา Phase II เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัด Docetaxel ร่วมกับ Carboplatin ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด Non-small cell ชัยยุทธ เจริญธรรม, บุษยามาส ชีวสกุลยง, สิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย, สุทธิรักษ์ มูลประการ, สุมิตรา ทองประเสริฐ*
บทความวิจัย 2549 (2006) ไพโอกลิทาโซนลดปริมาณโปรตีนและทรานส์ฟอร์มมิ่งโกร้ทแฟคเตอร์-เบตาในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในระยะโอเวอร์ทเนฟโฟรพาท พิสุทธิ์ กตเวทิน, สมชาย เอี่ยมอ่อง, สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร
บทความวิจัย 2549 (2006) ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิตชนิดใหม่ที่เหมาะสมในทางปฏิบัติกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทดแทนไต จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ชลธิป พงศ์สกุล, ซินเธีย กรอส, ทวี ศิริวงศ์*, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สุพล ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
บทความวิจัย 2549 (2006) คุณภาพของภาพคลื่นเสียงความถี่สูงจากการใช้เจลอุลตราเซานด์หรือน้ำมันมะกอกเป็นมัชฌิมสื่อ ฐปณัฐ สมศักดิ์
บทความวิจัย 2549 (2006) การใช้ Aspirin ในการป้องกันน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจหลังการผ่าตัดลิ้นหัวใจ ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม*, ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์, ชูศักดิ์ เกษมศานต์, ชัยวุฒิ ยศถานุโรดม, เกรียงไกร นามไธสง, พรวลี ปรปักษ์ขาม
บทความวิจัย 2549 (2006) The Optimal Duration of Antibiotic Treatment for Hospital-acquired Pneumonia: A Comparative Study between the Two-antibiotic Discontinuation Policies Chaicharn Pothirat*, Juthamas Inchai, Ratapum Champunot
บทความวิจัย 2549 (2006) ภาวะสุขภาพของประชากรที่เสพพืชกระท่อม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บุญศิริ จันศิริมงคล*, ปราณี เชษขุนทด, ปริศนา ทวีทอง, พรประไพ แขกเต้า, รัตนา เหล่าปิยะสกุล, วันทนา ทิพย์มณเฑียร, วันลาภ เหรียญโมรา, สุพัตรา บัวทอง, เสาวลักษณ์ ยิ้มเยื้อน, โกศลจิต หลวงบำรุง
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาธาตุอบเชยในการรักษาผู้ป่วย Functional Dyspepsia กำไร กฤตศิลป์, กุลลณา ตันติประวรรณ, ขนิษฐา วัลลีพงษ์, จิรัญญา มุขขันธ์, ฉวีวรรณ ม่วงน้อย, ชัชวาล มณีกุล, ชัยวัฒน์ จัตตุพร, ดลิชา ชั่งสิธิพร, ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์, ธันยพร แก้วสนธยา, นพวรรณ รุ่งรังษี, นัทธีรา แก้วกอง, นิลเนตร วีระสมบัติ, บังอร ธนมนตรา, ปิยมิตร บุญปก, พจวรรณ ธรรมเจริญ, พรทิพย์ เติมวิเศษ, ลัดดาวัลย์ ทองเกลียว, วิภารัตน์ วงศ์วานวัฒนา, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล*, วิไล ประกอบกิจ, วิไลวรรณ คุณสุทธิ์, วีณา มลคลพร, ศิริรุ่ง ธีระวงศ์เสรี, ศิษฎิคม เบ็ญจขันธ์, สายรุ้ง กันทวรรณ, สุนันทา จินดารัตน์, อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์, อนุชิต ปลาทอง, อัญชลี จูฑะพุทธิ, เสาวคนธ์ อัศวศรีสุวรรณ
บทความวิจัย 2549 (2006) การประเมินคุณภาพชีวิต (ระยะยาว) ของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางจมูก โดยใช้แบบสอบถามหลังการรักษาด้วยการฉีดสารก่อภูมิแพ้ องอาจ จันทร์จรัสสิน
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลการระงับปวดหลังผ่าตัดโดยการฉีดยามอร์ฟีนเข้าทางหลอดเลือดดำกับการฉีดเข้ากล้าม ในหอผู้ป่วยที่มีการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดในเชิงรุกแบบสหสาขา (multidisciplinary care path) ภีรภัทร์ ตั้งกิจงามวงศ์, วาริท รัศมีทัต, วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์*, สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาผู้ป่วยนิ่วในถุงน้ำดีด้วยวิธีผ่าตัดแผลขนาดเล็กและวิธีส่องกล้อง สุพจน์ บุญพร
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย นิยม จันทร์แนม, ยูเลียนนา พงศ์ธนสาร*
บทความวิจัย 2549 (2006) คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พิกุล นันทชัยพันธ์, วารุณี ฟองแก้ว, สุรางค์รัตน์ สุรงคพิตร*
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิภาพการระงับปวดของมอร์ฟีนขนาด 0.1 มิลลิกรัมเทียบกับ 0.2 มิลลิกรัม ทางช่องน้ำไขสันหลังในผู้ผ่าตัดคลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เพลิน สำราญใจ
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กมลวรรณ จันตระกูล*, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
บทความวิจัย 2549 (2006) คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รับบริการในคลินิกเอดส์ จังหวัดปราจีนบุรี วันเพ็ญ แก้วปาน, สุรินทร์ สืบซึ้ง*
บทความวิจัย 2549 (2006) Viral Decay Dynamics in HIV-Infected Patients Receiving Ritonavir-Boosted Saquinavir and Efavirenz With or Without Enfuvirtide: A Randomized, Controlled Trial (HIV-NAT 012) Alan S. Perelson, David A. Cooper, Joep M. Lange, Kiat Ruxrungtham, Mark A. Boyd, Miklos P. Salgo, Narendra M. Dixit, Neil E. Buss, Praphan Phanuphak, Umaporn Siangphoe
บทความวิจัย 2549 (2006) Boosted Versus Unboosted Indinavir with Zidovudine and Lamivudine in Nucleoside Pre-Treated Patients: A Randomized, Open-Label Trial with 112 Weeks of Follow-Up (HIV-NAT 005) Christopher J Duncombe, David A. Cooper, David M Burger, Elly AM Hassink, Joep M. Lange, Kiat Ruxrungtham, Mana Khongphattanayothin, Mark A. Boyd, Michael Stek Jr, Peter Reiss, Praphan Phanuphak, Preeyaporn Srasuebkul, Sasiwimol Ubolyam
บทความวิจัย 2549 (2006) Cost of Breast Cancer Treatment with Adjuvant Therapy in Thai Women A. Chiersilpa, A.G. Hartzema, C. Sooksriwong, S. Supakul*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง