ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) อาการไม่สบายในคอหลังจากใส่ท่อหายใจระหว่าง LMA-ProSeal กับ Profile Soft-Seal Cuff ในผู้ป่วยนอกที่มารับการส่องกล้องทางนรีเวช เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ
บทความวิจัย 2547 (2004) ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด ฉลาด แสงอาทิตย์*, สุสัณหา ยิ่มแย้ม, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพของความร้อนลึกในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
บทความวิจัย 2547 (2004) การใช้มอร์ฟีนทางช่องเหนือเยื่อหุ้มไขสันหลังเพื่อระงับอาการปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง สมชาย เชิดชูเกียรติสกุล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาซิมวาสทาทิน 10 มิลลิกรัม ที่ให้ในเวลาเช้ากับเวลาเย็นในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณัฐติพร สรรพกิจกำจร
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การเปรียบเทียบผลของยาแอมมิโอดาโรนกับยาแอมมิโอดาโรนร่วมกับยาดีจ็อกซิน บริหารทางหลอดเลือดดำในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเอเตรียลฟิบริลเลชั่นชนิดเฉียบพลัน ที่รักษาตัวในหอบริบาลผู้ป่วยวิกฤต สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวีด้วยยาแอมโฟเทอริซินบีแบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน มาลี เตชพรรุ่ง
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาความเท่าเทียมทางคลินิคระหว่างวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศและวัสดุเคลือบหลุ่มร่องฟันที่นำเข้านนฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งในภาวะภาคสนาม ศุทธิษา แต่บรรพกุล
บทความวิจัย 2547 (2004) Cost-Effectiveness of a Pediatric Dengue Vaccine Daniel N.C. Wang, Donald S. Shepard*, Duane J. Gubler, Jose A. Suaya, Martin I. Meltzer, Michael B. Nathan, Richard T. Mahoney, Scott B. Halstead
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือกดห้ามเลือดที่ประดิษฐ์ขึ้น (จุฬา-แคลมป์) เพื่อใช้ห้ามเลือดภายหลังการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือการขยายเส้นเลือดหัวใจ วทัญญู ปลายเนตร
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพและผลแทรกซ้อนของเครื่องมือกดห้ามเลือดจุฬาแคลมป์ เปรียบเทียบกับเครื่องแองจิโอซีล เพื่อใช้ห้ามเลือดภายหลังการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือการขยายเส้นเลือดหัวใจ สันติ ลิ้มอัมพรเพชร
บทความวิจัย 2547 (2004) Comparison of Cost Effectiveness between Measuring the Serum Erythropoietin Level and Reticulocyte Count for Monitoring Thalassemic Patients: A Note in Thai Beta Thalassemia/Hb E Subjects Viroj Wiwanitkit
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลของยากลูโคซามีน ซัลเฟต ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และกรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเข้าข้อ เมื่อใช้เคี่ยวหรือใช้ร่วมกันในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่โรงพยาบาลราชวิถี ศิริพร เดชะ
บทความวิจัย 2547 (2004) การเปรียบเทียบการวัดความดันลูกตาโดยวิธีเป่าลมแบบไม่สัมผัสลุกตาเทียบกับวิธีการวัดแบบโกลด์แมน วรินทร จักรไพวงศ์*, อัทยา อยู่สวัสดิ์, ไพศาล เอี่ยมอุดมสุข
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ผลของการบริโภคโสมต่อแลคเตทเทรสโซลในชายไทยสุขภาพดี ศิริวรรณ ธนาคมสิริโชติ
บทความวิจัย 2547 (2004) ประสิทธิผลของการฉีดไดโคลฟีแนกก่อนการผ่าตัดในการช่วยลดปวดภายหลังการผ่าตัดยึดกระดูกหักด้วยเหล็กดาม ประพันธ์ จันทนะโพธิ
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ผลการฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อความสามารถในการออกกำลังและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Hongnuttha Sittikool
บทความวิจัย 2547 (2004) Andrographis Paniculata in the Symptomatic Treatment of Uncomplicated Upper Respiratory Tract Infection: Systematic Review of Randomized Controlled Trials Poolsup N, Suthisisang C, Prathanturarug S, Asawamekin A, Chanchareon U.
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ปัจจัยเงื่อนไขของการเปลี่ยนผ่านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกสมองหลังผ่าตัด ทัศนีย์ อินทรสมใจ
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) THE EFFECTS OF MIND-BODY PROMOTION PROGRAM ON BEHAVIOR CHANGES AND QUALITY OF LIFE OF MENOPAUSAL WOMEN UTHAIWON JAMTHAWORN
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง