ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การใช้ ketamine ผสมกับ midazolam ชนิดรับประทานเพื่อเป็นยากล่อมประสาทในผู้ป่วยเด็กที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (CT scan) เปรียบเทียบกับ chloral hydrate สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
บทความวิจัย 2547 (2004) การทำ Perianal blockage ด้วย 0.5% Bupivacaine สำหรับระงับปวดหลังการผ่าตัดริดสีดวงทวาร กำธร ตันติวิทยาทันต์, ศิริวรรณ จิรสิริธรรม, โสภณ จิรสิริธรรม
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เปรียบเทียบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี นภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และคุภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคหลอดเหลือดหัวใจ กัณหา ปานสมุทร์*, มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ศิริรัตน์ ปานอุทัย
บทความวิจัย 2547 (2004) A Multicentre, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Primary Cryptococcal Meningitis Prophylaxis in HIV Infected Patients with Severe Immune Deficiency P Chetchotisakd, S Sungkanuparph, B Thinkhamrop, P Mootsikapun, P Boonyaprawit
บทความวิจัย 2547 (2004) การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นิมิตร ยุวนิมิ
บทความวิจัย 2547 (2004) การใช้ยา Parecoxib ระงับปวดระหว่างการทำ ESWL พวงเพชร มีสวัสดิ์, พัชรี ยิ้มรัตนบวร, ไพโรจน์ จึอนุวัตร*
บทความวิจัย 2547 (2004) การเลือกวิธีผ่าตัดเพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ำจากภาวะหลอดเลือดขอดในหลอดอาหาร: การวิเคราะห์เชิงตัดสินใจ Ongart Lertkajornsin, Panuwat Lertsithichai*
บทความวิจัย 2547 (2004) Norfloxacin 3 Days vs 7 Days in Cirrhotic Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage : Infection Rate and Mortality, A Preliminary Report Duangporn Thong-ngam, เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ*, Rungsun Rerknimitr
บทความวิจัย 2547 (2004) The Efficacy of Peginterferon alfa-2b Plus Ribavirin Combination in Thai Patients with Chronic Hepatitis C Anuchit Chutaputti, Manit Leethochavalit, Satien Techapaitoon, Taweesak Tanwandee, Teerha Piratvisuth*, Uthai Khow-Ean, Varocha Mahachai, ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
บทความวิจัย 2547 (2004) การวิเคราะห์ต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ, วิทวัส ลออคุณ*, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน, ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาฉีด Actovegin เข้าข้อเข่าในการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม : การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโรซูวาสทาทิน ขนาด 10 มิลลิกรัม วันละครั้งเทียบกับวันเว้นวัน ในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง ชุติพร กิติยาดิศัย
บทความวิจัย 2547 (2004) Cost-effectiveness of exercise training to improve claudication symptoms in patients with peripheral arterial disease Charoen Treesak, Vijj Kasemsup, Diane Treat-Jacobson, John A Nyman, Alan T Hirsch
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลของยาแทมซูโลซินในการรักษาอาการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติของผู้หญิง นิธิ ภุมมางกูร
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ 2.5% และ10% phenylephrine ในการขยายรูม่านตา ยศอนันต์ ยศไพบูลย์, พัฒนารี ล้วนรัตนากร, เจษฎา นพวิญญูวงศ์
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 3 เดือน พรรณวดี พุธวัฒนะ, พรพิมล มาศนรากรณ์*, สุกษม อัตนวานิช
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีดยาชาแบบ Modified Retrobulbar Block และ Peribulbar Block ต่อการทำให้กล้ามเนื้อตาปราศจากการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยผ่าตัดต่อกระจก ปราณี สงวนชื่อ*, ศรัณย์ เจริญงามเสมอ, ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การใช้ ketamine ผสมกับ midazolam ชนิดรับประทานเพื่อเป็นยากล่อมประสาทในผู้ป่วยเด็กที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (CT scan) เปรียบเทียบกับ chloral hydrate สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิต ในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ ผาสุข แก้วเจริญตา*, ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ศรัณย์ ควรประเสริฐ, ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง