ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบการลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อน่องในผู้ป่วยสมองพิการระหว่างฟีนอลและเอธานอล วิภู กำเหนิดดี, อารมย์ ขุนภาษี, เศรษฐพงศ์ ถิ่นชีลอง*, ไกรวัชร ธีรเนตร
รายงาน 2546 (2003) การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ในการนำการรักษาโรคเอดส์ด้วยยาต้านเชื้อไวรัสเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า วิทยา กุลสมบูรณ์, สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล, วสันต์ ภิญโญวิวัฒน์
บทความวิจัย 2546 (2003) TB treatment: as simple as DOT? Pope DS, Chaisson RE.
บทความวิจัย 2546 (2003) ฤทธิ์ลดการคัดจมูกจากของยาลอราทาดีน เฟกโซเฟนนาดีน และเซทธัยริซีนในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ชนิดเพอเรนเนียล สมพงษ์ วาจาจำเริญ, สุกิจ รุ่งอภินันท์, สุปราณี ฟูอนันต์
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดต่อมทอลซิล ระหว่างวิธีใช้ไฟฟ้าจี้ตัดกับวิธีใช้เส้นลวดตัดและเย็บผูกในผู้ป่วยเด็ก กรีฑา ม่วงทอง, ปุยฝ้าย จินดาประสาน*
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาความคุ้มทุนของการใช้อิมมูโนโกบูลินรักษาผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคคาวาซากิ ศักดา อาจองค์, ไพโรจน์ โชติวิทยาธารากร, พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ, อภิชัย คงพัฒนโยธิน, จุล ทิสยากร, จุล ทิสยากร, พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ, ศักดา อาจองค์, อภิชัย คงพัฒนโยธิน, ไพโรจน์ โชติวิทยาธารากร
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอดส์ ในเขต 11 สุเทพ รักเมือง
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคและสถานที่พักผู้สูงอายุเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อัมภัสชา พานิชชอบ
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ วรุณศิริ ปราณีธรรม
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การสร้างและทดสอบเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตในคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ ฐิติพร นาคทวน
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การศึกษาแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาทารกโรคอุจจาระร่วงเป็นน้ำเฉียบพลันด้วยแลคโตบาซิลลัสร่วมกับไบฟิโดแบคทีเรีย และไดอ็อกตาฮีดรัล สเม็กไทท์ เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยารับประทานกาบาเพนทินเทียบกับยาหลอก ในการลดความเจ็บปวดหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สุรพจน์ เมฆนาวิน
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาระดับแมกนีเซียมในน้ำเหลืองของผู้ป่วยครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรงที่ได้รับการรักษาด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตทางหลอดเลือดดำ เปรียบเทียบระหว่างวิธีให้ครั้งแรก 4 กรัม และ 6 กรัม มาลา ตรีวัชรีกร, สุรวุฒิ ลีฬหะกร*
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มระหว่างยาเซเลคอกซิบกับการฉีดยาสเตียรอยด์ในการรักษาเอ็นศอกด้านนอกอักเสบ เสริมศักดิ์ สุมานนท์
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การศึกษาผลการผ่าตัดถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้องโดยอาศัยการยกผนังหน้าท้องเทียบกับการผ่าตัดโดยอาศัยการใส่ลมเข้าสู่ช่องท้อง ทวีสิน ตันประยูร
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การใส่ไลโดเคนในช่องท้องเพื่อลดความเจ็บปวด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยทำหมันหลังคลอด ชูศรี พิศลยบุตร
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ประสิทธิภาพการใช้ยาน้ำไอทราโคนาโซล เพื่อลดอัตราการใช้ยาแอมโฟเทอริซิน ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ พิชัย คณิตจรัสกุล
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การศึกษาหาประสิทธิภาพระยะสั้นของยาด๊อกซาโซซินในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต โดยวิธีการแบบสุ่มปิดฉลากเปรียบเทียบกับยาหลอก อนุพันธ์ ตันติวงศ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Dose-Ranging, Randomized, Clinical Trial of Atazanavir with Lamivudine and Stavudine in Antiretroviral-Naïve Subjects: 48-Week Results Robert L. Murphy, Ian Sannea, Pedro Cahn, Praphan Phanuphak, Lisa Percival, Thomas Kelleher, Michael Giordano
บทความวิจัย 2546 (2003) ประสิทธิภาพในการป้องกันการมีไข้หลังผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องเปรียบเทียบระหว่าง Ampicillin และ Ampicillin ร่วมกับ Metronidazole ดิลก ลาภานันต์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง