ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการฝึกโยคะต่อภาวะสุขภาพวัยรุ่นหญิง กัญจนี พลอินทร์, พเยาว์ เกษตรสมบูรณ์, สุรีย์พร กฤษเจริญ, เยาวเรศ สมทรัพย์*
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในสตรีระยะคลอดต่อภาวะจิตใจ พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดและผลลัพธ์ของการคลอด ชญานิน บุญพงษ์มณี*, เยาวเรศ สมทรัพย์, โสเพ็ญ ชูนวล
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบผลของยาแอมมิโอดาโรน กับยาแอมมิโอดาโรนร่วมกับยาดีจ็อกซิน บริหารทางหลอดเลือดดำในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเอเตรียมฟิบริลเลชั่นชนิดเฉียบพลันที่รักษาตัวหอบริบาลผู้ป่วยวิกฤต สมชาย ปรีชาวัฒน์, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน, สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม*
บทความวิจัย 2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยาพ่นสเตียรอยด์สำหรับโรคหืดที่มีอาการน้อยและปานกลางในบริบทของระบบสุขภาพไทย จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ดวงกมล ศักดิ์เลศสกุล, ภาณุมาศ ภูมาศ, สุพล ลิมวัฒนานนท์*
บทความวิจัย 2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Celecoxib ต่อการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, สุพล ลิมวัฒนานนท์*, สุมนต์ สกลไชย
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลการใช้รูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กันยาลักษณ์ เตชะพงศ์วรชัย*, จินตนา ยูนิพันธุ์
บทความวิจัย 2548 (2005) การประเมินประสิทธิภาพของการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน: กรณีศึกษาใน โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อาทร ริ่วไพบูลย์*, ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, ณัฐญา ปานสังข์
บทความวิจัย 2548 (2005) การทดลองสุ่มเปรียบเทียบการให้อาหารธรรมดาเป็นมื้อแรกกับการให้อาหารตามลำดับในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ชาญวิทย์ พันธุมะผล
บทความวิจัย 2547 (2004) WHOQOL-HIV for Quality of Life Assessment among People Living with HIV and AIDS: Results from the Field Test O'Connell KA., Saxena S., Skevington SM.
บทความวิจัย 2547 (2004) Vaginal Misoprostol for Cervical Priming before Dilatation and Curettage in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Trial Soysuwan Bunnasathiansri, ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์, ยงยุทธ เหราบัตย์*
บทความวิจัย 2547 (2004) Lower Urinary Tract Symptoms and Quality of Life of Women in Trat Province Aporn Poowapirom*, Sirirat Sarit-apirak, Sompong Kittipibul, อุมาพร อุดมทรัพยากุล, จิตติมา มโนนัย, อภิชาต จิตต์เจริญ
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลของการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย วาสนา มลคลสุข, วิมล ทิพเวส, สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย*
บทความวิจัย 2547 (2004) Systematic relaxation to relieve postoperative pain. Varunyupa Roykulcharoen; Marion Good
บทความวิจัย 2547 (2004) Meta-analysis of the CD4 cell response to 3 doses of subcutaneous interleukin-2 (scIL-2) across 3 Vanguard studies. Arduino R, Nannini E, Rodriguez-Barradas M, Schrader S, Losso M, Ruxrungtham K, Allende M, Emery S, Fosdick L, Tavel J, Davey R, Lane HC.
บทความวิจัย 2547 (2004) An Open, Randomized, Controlled Trial of Penicillin, Doxycycline, and Cefotaxime for Patients with Severe Leptospirosis Chuanpit Suttinont, Kanigar Niwattayakul, Kitti Losuwanaluk, Mongkol Chenchittikul, Nicholas J. White, Roongroeng Limpaiboon, สุรภี เทียนกริม, Vanaporn Wuthiekanun, Wirongrong Chierakul, Yupin Suputtamongkol*
บทความวิจัย 2547 (2004) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการทำกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้ยาต้านการอักเสบกับการใช้ยาต้านการอักเสบอย่างเดียวในผู้ป่วยเอ็นข้อไหล่อักเสบ Kingkaew Pajareya*, นวพร ชัชวาลพาณิชย์, สมลักษณ์ เพียรมานะกิจ, จันทร์จิรา เกิดวัน, พัชรินทร์ พุทธรักษา, ญาณณี วงศรานุชิต, กิ่งแก้ว ปาจรีย์, จันทร์จิรา เกิดวัน, ญาณณี วงศรานุชิต, นวพร ชัชวาลพาณิชย์, พัชรินทร์ พุทธรักษา, สมลักษณ์ เพียรมานะกิจ
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบการลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อน่องในผู้ป่วยสมองพิการระหว่างฟีนอลและเอธานอล ธิติมา ศิริมาตยาพันธุ์, พจน์ เอมพันธุ์, สมเกียรติ เหมตะศิลป, อารมณ์ ขุนภาษี*, เศรษฐพงศ์ ถิ่นชีลอง, ไกรวัชร ธีรเนตร
บทความวิจัย 2547 (2004) การผสม fentanyl ในยาชาเพื่อฉีดเข้าช่องไขสันหลังในการผ่าตัดไส้ติ่ง ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปรีดี เกียรติกังวาฬไกล, รุ่งรัตน์ โฆษะวิบูลย์ผล, อัญชลี เตชะนิเวศน์
บทความวิจัย 2547 (2004) ประสิทธิผลของบอระเพ็ดในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ชวัญญา แสงสุวรรณ, สุทธิพล อุดมพันธุรัก, สาธิต วรรณแสง, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งปฏิกิริยาที่ผิวหนังของยาต้านฮีสตามีนชนิดไม่ก่อการง่วงนอนและความหยั่งรู้ทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยา สมพงษ์ วาจาจำเริญ, สุกิจ รุ่งอภินันท์, สุปราณี ฟูอนันต์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง