ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การสร้างและทดสอบเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตในคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ ฐิติพร นาคทวน
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การศึกษาแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาทารกโรคอุจจาระร่วงเป็นน้ำเฉียบพลันด้วยแลคโตบาซิลลัสร่วมกับไบฟิโดแบคทีเรีย และไดอ็อกตาฮีดรัล สเม็กไทท์ เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยารับประทานกาบาเพนทินเทียบกับยาหลอก ในการลดความเจ็บปวดหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สุรพจน์ เมฆนาวิน
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาระดับแมกนีเซียมในน้ำเหลืองของผู้ป่วยครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรงที่ได้รับการรักษาด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตทางหลอดเลือดดำ เปรียบเทียบระหว่างวิธีให้ครั้งแรก 4 กรัม และ 6 กรัม มาลา ตรีวัชรีกร, สุรวุฒิ ลีฬหะกร*
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มระหว่างยาเซเลคอกซิบกับการฉีดยาสเตียรอยด์ในการรักษาเอ็นศอกด้านนอกอักเสบ เสริมศักดิ์ สุมานนท์
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การศึกษาผลการผ่าตัดถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้องโดยอาศัยการยกผนังหน้าท้องเทียบกับการผ่าตัดโดยอาศัยการใส่ลมเข้าสู่ช่องท้อง ทวีสิน ตันประยูร
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การใส่ไลโดเคนในช่องท้องเพื่อลดความเจ็บปวด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยทำหมันหลังคลอด ชูศรี พิศลยบุตร
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ประสิทธิภาพการใช้ยาน้ำไอทราโคนาโซล เพื่อลดอัตราการใช้ยาแอมโฟเทอริซิน ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ พิชัย คณิตจรัสกุล
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การศึกษาหาประสิทธิภาพระยะสั้นของยาด๊อกซาโซซินในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต โดยวิธีการแบบสุ่มปิดฉลากเปรียบเทียบกับยาหลอก อนุพันธ์ ตันติวงศ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Dose-Ranging, Randomized, Clinical Trial of Atazanavir with Lamivudine and Stavudine in Antiretroviral-Naïve Subjects: 48-Week Results Robert L. Murphy, Ian Sannea, Pedro Cahn, Praphan Phanuphak, Lisa Percival, Thomas Kelleher, Michael Giordano
บทความวิจัย 2546 (2003) ประสิทธิภาพในการป้องกันการมีไข้หลังผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องเปรียบเทียบระหว่าง Ampicillin และ Ampicillin ร่วมกับ Metronidazole ดิลก ลาภานันต์
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังด้านจุลชีววิทยาในงานสุขาภิบาลอาหารโดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (เอสไอ-2) ณ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2544 ก่อศักดิ์ จันทรวิจิตร
บทความวิจัย 2546 (2003) Failures of 1 Week on, 1 Week off Antiretroviral Therapies in A Randomized Trial Jintanat Ananworanich, Reto Nuesch, Michelle Le Braz, Ploechan Chetchotisakd, อัษฎา วิภากุล, Saijai Wicharuk, Kiat Ruxrungtham, Hansjakob Furrer, David Cooper, Bernard Hirschel, the Swiss HIV Cohort Study
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) เปรียบเทียบผลการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยระหว่างวิธีใช้เครื่องมือที่ประกอบด้วยผ้ารองเปื้อนและเครื่องกำเนิดเสียงปลุกกับวิธีที่ใช้กันอยู่ดั้งเดิม : การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มทดลอง ฐิตวี แก้วพรสวรรค์
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเสนา สุภัทรชา ไชยรักษ์
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) Cost-benefit analysis of congenital hypothyroidism neonatal screening : a case of Chulalongkorn University memmorial Hospital, Thailand Nutta Sreshthaputra
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ และจุดคุ้มทุน ในการบริการเพื่อสาธารณะของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พอลักษณ์ ปาณะดิษ
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ประสิทธิผลของเฝือกสบฟันจัดตำแหน่งและเฝือกสบฟันเสถียร ในการรักษาอาการของแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง พนมพร วานิชชานนท์
บทความวิจัย 2546 (2003) Single Dose Versus 24-Hour-Dose Intravenous Ampicilin in Prophylaxis of Febrile Morbidity in Abdominal Hysterectomy: A Randomized Controlled Trial Jitti Hanprasertpong, Tharangrut Thanukrit*, วีระพล จันทร์ดียิ่ง
บทความวิจัย 2546 (2003) Determining Cost-Effectiveness and Cost Component of Three Malaria Diagnostic Models Being Used in Remote Non-microscope Areas C Kidson, J Sirichaisinthop, K Congpoung, K Indaratna, K. Thimasarn, M Srisuphanand, N Aussawatheerakul, P Bualombai*, S Prajakwong, S Sudathip
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง