ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้แบบกลุ่มในผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวีที่เป็นวัณโรคปอด นฤยา ภักตรเจริญ, สุรีพร ธนศิลป์*
บทความวิจัย 2549 (2006) Prospective, Randomized control trial compairing one does oral sodium phosphate-biacodyl regimen with two dose regimen for colonoscopic preparation Nathapong Khulasittijinda, Paveena Lawanlakkana*
บทความวิจัย 2549 (2006) Impact of the Konstanz Method of Dilemma Discussion on Moral Judgment in Allied Health Students: A Randomized Controlled Study Laohawiriyanon C, Lerkiatbundit S*, Teo A, Utaipan P
บทความวิจัย 2549 (2006) Comparison of Double-lumen Intubation Between Normal Technique with Frova Intubation Introducer Techinque Churnchongkolkul W, Hongpromyati T, Nipitsukarn T, Nisoong C*, Punjasawadwong Y
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของคนงานในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างการตรวจทุกปี กับการตรวจตามแนวทางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ธนะวัฒน์ เจริญวนิชชากร
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษา Fracture Distal End Radius โดยวิธี Short Arm Cast กับ Sugar Tong Splint ภาณุพล ระจินดา
บทความวิจัย 2549 (2006) การประเมินผลการฝึกทักษะและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตคนพิการทางจิตในชุมชนทดลอง ฉันทนา บุญคล้าย, รักสุดา กิจอรุณชัย*
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของยาผสมเอฟฟีดรีน (Ephedrine) และยาลิโดเคน (Lidocaine) ฉีดทางหลอดเลือดดำนำไปก่อนต่อการลดปวดที่เกิดจากการฉีดยาพร็อบโพโฟล (Propofol) ธีร์ จุฬาโรจน์มนตรี*, วิรัตน์ วศินวงศ์, ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของผักคราดหัวแหวนต่อการลดอาการเจ็บคอหลังผ่าตัดจากการใส่ท่อช่วยหายใจ กุสุมา ศรียากูล, ปราณี นันทศรี, สุดสยาม มานุวงศ์*, สุนิสา ประไพตระกูล, เฉลิม จันทร์สม
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลการลดอาการปวด หลังการผ่าตัดคลอดระหว่างยา Ibuprofen กับยาหลอก ลักษมี ชาญเวชช์, อณูวรรณ แสนยาสิริ*
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบ Dimenhydrinate และ Ondansetron ในรูปรับประทานในการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดในระยะแรก จุฑาลักษณ์ สุวรรณทินประภา, พลพันธ์ บุญมาก, วิริยา ถิ่นชีลอง, สุหัทยา บุญมาก*
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิภาพในการระงับปวดหลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์เปรียบเทียบระหว่างยา Paracetamol with Codeine กับยาหลอกโดยให้รับประทานก่อนการผ่าตัด พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม*, พัชรี ปิยะวรเดช, วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ, ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์
บทความวิจัย 2549 (2006) เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทรามาดอลกับมอร์ฟีนในการลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดคลอดบุตรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา กิตติ กรุงไกรเพชร
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการใช้ยา Dexamethasone ต่อการป้องกันอาการปวดจากการฉีดยา propofol ชินินธร พันไพศาล, ธนู หินทอง*
บทความวิจัย 2549 (2006) ระยะเวลาในการระงับปวดหลงผ่าตัดข้อสะโพกหรือข้อเข่าในผู้ป่วยสูงอายุ: เปรียบเทียบระหว่างการผสมและไม่ผสม Adrenaline ฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลัง จิราภา ไชยบัญดิษฐ์, นาวาฬ แลนิ*, พรรณิภา ผาคำ, รงรอง เรืองจิระอุไร, วิทยา เลิศวิริยะกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) Prognostic Improvement of Patients with Advanced Liver Cancer after Active Hexose Correlated Compound (AHCC) Treatment Suwanna Cowawintaweewat, Suphon Manoromana*, Hutcha Sriplung, Thiravud Khuhaprema, Pongsri Tongtawe, Pramuan Tapchaisri, Wanpen Chaicumpa
บทความวิจัย 2549 (2006) Effectiveness and Safety of Very Low Dose Combined Oral Contraceptive for the Treatment of Non-atypical Endometrial Hyperplasia: A Pilot Study กิติรัตน์ เตชุไตรศักดิ์, ประสงค์ ตันมหาสมุทร, พิชัย ลีระศิริ*, มณี รัตนไชยานนท์, สุชาดา ตันพัฒนา, สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของ fentanyl ที่ให้ทางหลอดเลือดดำเมื่อใช้ร่วมกับยาชา Bupivacaine ขนาดน้อยเปรียบเทียบกับยาชา Bupivacaine ขนาดน้อยอย่างเดียวที่ใช้ฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังเพื่อการผ่าตัดในบริเวณที่ต่ำกว่าสะดือ ตันหยง พิพานเมฆภรณ์*, ธีรนาถ ตันวิพงษ์ตระกูล, รุ่งฟ้า ลีละวัฒนากูล
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบ Self-stretching และ PNF technique ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกเจ็บปวดด้วยแรงกดบริเวณจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อบ่าในเพศหญิง ทศพร พิชัยยา, หนึ่งฤทัย บุญยัง*, อาทิตย์ พวงมะลิ
บทความวิจัย 2549 (2006) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา amikacin แบบให้วันละครั้ง เปรียบเทียบกับการแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ในการรักษา Febrile neutropenia ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาแคมีบำบัด Jamaree Teeratakulpisarn, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์*, พนิดา ธนาวิรัตนานิจ, ภพ โกศลารักษ์, สุรพล เวียงนนท์, สุอร ชัยนันท์สมิตย์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง