ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2546 (2003) การประเมินเศรษฐศาสตร์คลินิกของการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์, จริยา เลิศอรรฆยมณี, นันทา มาระเนตร์, สุนทรี จงไกรรัตนกุล, สุธี แสงแก้ว, จริยา เลิศอรรฆยมณี, นันทา มาระเนตร์, พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์, สุธี แสงแก้ว, สุนทรี จงไกรรัตนกุล
บทความวิจัย 2546 (2003) Comparison of Outcomes and Direct Cost between Minimal Stimulation and Conventional Protocols on Ovarian Stimulation in vitro Fertilization Aram Rojanasakul, อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข*, เสวก วีระเกียรติ, Wicharn Choktanasiri
บทความวิจัย 2546 (2003) Bipolar Light Forceps Use in Neurosurgery Jakkrit Parito, Veerasak Theeraponcharoen
บทความวิจัย 2546 (2003) A Thai version of a health-related quality of life instrument for epilepsy อรวรรณ ศิลปกิจ, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง Chaweewan Wanthana
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม NONGLAK JANGTRAKOON
บทความวิจัย 2546 (2003) ประสิทธิภาพของยาเศฟไทรอะโซนเปรียบเทียบกับยาเพนิศิลลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ธนชัย พนาวุฒิ, สมนึก ดำรงกิจชัยพร, อัษฎา วิภากุล, วัฒนชัย สุแสงรัตน์, กาญจนา โถมนาการ, วิไลวรรณ แสนโฮม, บัณฑิต ถิ่นคำรพ
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตและการลดปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เอมอร แสงศิริ
บทความวิจัย 2546 (2003) การใช้ยาไมโซพรอสตอลสอดทางช่องคลอดเพื่อเตรียมปากมดลูกก่อนการคลอด พัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Ceftriaxone Compared with Sodium Penicillin G for Treatment of Severe Leptospirosis Wattanachai Susaengrat, ธนชัย พนาวุฒิ, บัณฑิต ถิ่นคำรพ, สมนึก ดำรงกิจชัยพร*, อัษฎา วิภากุล
บทความวิจัย 2546 (2003) การใช้ยาแอมพิศิลลิน และเศฟะโซลิน แบบป้องกันในการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด พัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Randomized Comparison of Artesunate and Quinine in the Treatment of Severe Falciparum Malaria Arjen Dondorp, Brian J. Angus, Kamolrat Silamut, Nicholas J. White*, Paul N. Newton, Pramote Teerapong, Ronatrai Ruangveerayuth, Sornchai Looareesuwan, Wirongrong Chierakul, Yupin Suputtamongkol
บทความวิจัย 2546 (2003) A Clinical Comparative Study of Two Local Dental Anesthetics : Articaine and Mepivacaine Chayarop Supannachat, Pathawee Khongkhunthian*, Siriporn Chattipakorn, Tanida Srisuwan
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างออกซิโตซินความเข้มข้นสูงกับความเข้มข้นต่ำ ที่ใช้กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกในการคลอดระยะเร่ง ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย*, สืบสิทธิ์ ศุภิจิตกุลชัย
บทความวิจัย 2546 (2003) ต้นทุน-ผลได้ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข สุเมธ องค์วรรณดี, ประวิทย์ ชุมเกษียร, นราทิพย์ ชุติวงศ์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
บทความวิจัย 2546 (2003) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการใช้ลิเทียมเปรียบเทียบกับลิเทียมร่วมกับ valproate ในการรักษา bipolar disorder ธวัชชัย ลีฬหานาจ*, รณชัย คงสกนธ์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Defibrillator Versus ß-Blockers for Unexplained Death in Thailand (DEBUT) A Randomized Clinical Trial Koonlawee Nademanee, Gumpanart Veerakul, Morton Mower, Khanchit Likittanasombat, Rungroj Krittayapong, Kiertijai Bhuripanyo, Surapun Sitthisook, Lertlak Chaothawee, Mei Ying Lai, Stanley P. Azen
บทความวิจัย 2546 (2003) ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่เน้นการให้กำลังใจเพื่อพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคปอด ในระยะเข้มข้นของการรักษา พรศักดิ์ โคตรวงษ์, เพ็ญศรี ปัญญาตั้งสกุล*
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การประเมินต้นทุนและผลได้ทางเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วยยา อำไพ อินทรจันทร์
บทความวิจัย 2546 (2003) ภาระค่าใช้จ่ายจากการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชนภายใต้นโยบาย 30 บาท อภิญญา สัชฌะไชย*, สมพร อินศรีแก้ว
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง