ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2545 (2002) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อรุณี ศิริกังวาลกุล
บทความวิจัย 2545 (2002) Cost Analysis of Different Types of Tuberculosis Patient at Tuberculosis Centers in Thailand Pirom Kamolratanakul*, Narin Hiransuthikul, Naruemol Singhadong, Yutichai Kasetjaroen, Somsak Akksilp, สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) ผลของการใชัรูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กันยาลักษณ์ เตชะพงศ์วรชัย
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาประสิทธิผลของฟลูโคนาโซขนาด 400 มิลลิกรัม ทางปากโดยการให้ซ้ำ 2 ครั้งในการรักษาโรคเกลื้อนโดยใช้รูปแบบการวิจัยชนิดการทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง และมีตัวควบคุม กฤษฎา มโหทาน
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปลี่ยนแปลงค่าความโค้งกระจกตาภายหลังการลงแผลผ่าตัดต้อกระจกแบบ scleral tunnel และ clear cornea วิชัย หาญบรรจง
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ระหว่างการใช้เครื่องส่องไฟแบบมาตรฐานและแบบ 2 ด้าน พยนต์ บุญญฤทธิพงษ์
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยารับประทาน โรฟีคอกซิบ เทียบกับยาฉีดไดโคลฟิแนก ในการรักษาอาการปวดจากการผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาซาลบูทามอลทางเอ็มดีไอร่วมกับสเปซเซอร์และทางเจ็ทเนบูไลเซอร์ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่หายใจมีเสียงหวีด วิภารัตน์ มนุญากร
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดและผลแทรกซ้อนการปลูกถ่ายกระดูกจากกระดูกเชิงกรานส่วนหน้าระหว่างด้านในและด้านนอก ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
บทความวิจัย 2545 (2002) ลิเธียมเปรียบเทียบกับลิเธียมร่วมกับ Carbamazepine ในการรักษา bipolar disorder: การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล ธวัชชัย ลีฬหานาจ*, รณชัย คงสกลธ์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลของคุณภาพ haloperidol ในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคจิตจากการเสพแอมเฟตามีน กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, สุรเชษฐ ผ่องธัญญา*
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ของการรักษาบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เปี่ยมศักดิ์ มีชัย
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผล ของการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียเชิงรุก ด้วยวิธีการใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปและฟิล์มโลหิตชนิดหนา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 18 แม่สอด ปี 2545 ยุทธพงศ์ หมื่นราษฎร์
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยาโดยการฉีดน้ำเกลือ 0.9 ที่จุดฝังเข็มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมด้วยวิธีสุ่ม Li , Lei
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) ประสิทธิผลของการขยายลิ้นไมตรัลตีบด้วยการสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดดำ : การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มระหว่างบอลลูนชนิดอินุเยกับอุปกรณ์ขยายลิ้นหัวใจแบบโลหะ สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดร่วมกับการระงับปวดด้วยวิธีหยดยาชาทางช่องเอปิดูราลอย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบระหว่าง 0.1 เปอร์เซ็นต์ โรปิวาเคนผสมกับเฟนตานิลและ 0.2 เปอร์เซ็นต์ โรปิวาเคนอย่างเดียวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ
บทความวิจัย 2545 (2002) Vaccinating Thai Adolescents Against Hepatitis A: Is It Cost-Effective? Suphan Soogarun*, Viroj Wiwanitkit
บทความวิจัย 2545 (2002) Costs and Benefits of Different Strategies to Screen for Cervical Cancer in Less-Developed Countries Bin Yi, Jason King, Jeanne S Mandelblatt*, Khunying Kobchitt Limpahayom, Lynne Gaffikin, Patricia Ringers, Paul D Blumenthal, Pisake Lumbiganon, Suwanna Warakamin, William F Lawrence
บทความวิจัย 2545 (2002) Intravaginal 400 microg Misoprostol for Pregnancy Termination in Cases of Blighted Ovum: A Randomized Controlled Trial เอกชัย โควาวิสารัช, Udomsak Sathapanachai
บทความวิจัย 2545 (2002) Cost-benefit Analysis of Hepatitis A Vaccination in Thailand Anchalee Teppakdee, Araya Tangwitoon, Danai Khemasuwan, Jiruth Sriratanaban, Kawin Tangdhanakanond, Nuttanun Suramaethakul, ยง ภู่วรวรรณ*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง