ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2548 (2005) Hepatitis A Vaccination: Is It Necessary For Thai Adults? S. Sugaroon*, V. Wiwanitkit
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบการเริ่มรับประทานอาหารแบบเร็วกับแบบที่ปฏิบัติกันมาหลังการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ของโรงพยาบาลชลบุรี อรอนงค์ นุ่มเจริญ
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบการเริ่มรับประทานอาหารแบบเร็วกับแบบที่ปฏิบัติกันมาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่นรีเวชทางหน้าท้องของโรงพยาบาลชลบุรี วิชชา ตันศิริ
บทความวิจัย 2548 (2005) Open-Label Randomized Trial of Oral Trimethoprim-Sulfamethoxazole, Doxycycline, and Chloramphenical Compared with Trimethoprim-Sulfamethoxazole and Doxycycline for Maintenance Therapy of Melioidosis Wipada Chaowagul, Wirongrong Chierakul, Andrew J. Simpson, Jennifer M. Short, Kasia Stepniewska, Bina Maharjan, Adul Rajchanuvong, Duangkaew Busarawong, Direk Limmathurotsakul, Allen C. Cheng, Vanaporn Wuthiekanun, Paul N. Newton, Nicholas White, Nicholas P. J. Day, Sharon J. Peacock
บทความวิจัย 2548 (2005) Pharmacist’s Contribution to Blood Pressure Outcome and Quality of Life of Hypertensive Patients พยอม สุขเอนกนันท์*, R Michael E Richards, Jaratbhan Sanguansermsri, Chai Teerasut
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของการติดตามเฝ้าระวังการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างใกล้ชิด ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ Janejira Tasila
บทความวิจัย 2548 (2005) Incidence and risk factors for rash in Thai patients randomized to regimens with nevirapine, efavirenz or both drugs Jintanat Ananworanich*, Zewlan Moor, Umaporn Siangphoe, Jason Chan, Peter Cardiello, Chris Duncombe, Praphan Phanuphak, Kiat Ruxrungtham, Joep Lange, David A. Cooper
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE และสลายด้วยคลื่นความถี่สูง Boobha Suwannachatkul
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) COST AND EFFECTIVENESS ANALYSIS IN ORTHODONTIC TREATMENT WITH FIXED APPLIANCES IN ORTHODONTIC CLINIC,FACULTY OF DENTISTRY, MAHIDOL UNIVERSITY SUKANDA SODAMUK
บทความวิจัย 2548 (2005) ประสิทธิผลของการทาฟลูออไรด์วาร์นิชโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันโรคฟันผุในเด็กเล็ก ขนิษฐา ดาโรจน์*, นุสรา ภูมาศ, บัณฑิต ถิ่นคำรพ, สุปรีดา อดุลยานนท์
บทความวิจัย 2548 (2005) Prospective randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of preoperative rofecoxib for pain relief in uterine curettage Vorapong Phupong*, Yenrudee Poomtavorn
บทความวิจัย 2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ของโครงการสนับสนุนการผลิตยาเพื่อทดแทนการนำเข้าและสนับสนุนการส่งออก: ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, สุบุญญา หุตังคบดี*
บทความวิจัย 2548 (2005) Combination of Dexamethasone and Ondansetron for the Prevention of Postoperative Nausea and Vomiting in Patients Undergoing Dilatation and Curettage Under Sevoflurane Anesthesia Sakulpacharoen N, Songsawat N, Suksopee P, Triyasunant N*, Visalayapputra S
บทความวิจัย 2548 (2005) Effects of Patient Education During Antenatal Care on Preoperative Fasting for Emergency Cesarean Section Jarupongsa J, Jommarenge P, Pisalayon M*, Tantivitayatan K
บทความวิจัย 2548 (2005) Tracheal Intubation without Muscle Relaxant : a Comparison between Fentanyl-Lidocaine-Propofol and Fentanyy-Propofol-Succinylcholine, a Preliminary Report Anantachoty Y, Iamaroon A*, Mandee S, Puangchan S, Surachetpong S, Tangwiwat S
บทความวิจัย 2548 (2005) การประเมินเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการใช้แนวปฏิบัติของ CDC (ปี พ.ศ.2539 และ 2545) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ Group B Streptococcus แบบ Early-Onset ในประเทศไทย ประชา นันท์นฤมิต, มณี รัตนไชยานนท์*, แสงแข ชำนาญวนกิจ
บทความวิจัย 2548 (2005) Postoperative Analgesic Effect of Morphine Plus Lidocaine for Brachial Plexus Block Saringcarinkul A, Yampram C, ธนู หินทอง*
บทความวิจัย 2548 (2005) นาโดรพารินและการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนในผู้สูงอายุเจ็บเค้นอกแปรผัน ดำรัส ตรีสุโกศล*, ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน, อดทน ศรียุทธศักดิ์, เรวัตร พันธุ์กิ่งทองคำ
บทความวิจัย 2548 (2005) Doxetaxel in Previously Treated Non-small Cell Lung Cancer Patients: Clinical Efficacy and Quality of Life Manmana Jirajarus, Suwanee Sirilertrakul, Thitiya Sirisinha*, Vorachai Ratanatharathorn
บทความวิจัย 2548 (2005) Efficacy and Safety of Zidovudine and Zalcitabine combined with a Combination of Herbs in the Treatment of HIV-Infected Thai Patients Somchai Sangkitporn, Luo Shide, Virat Klinbuayaem, Prattana Leenasirimakul, Nuan-Anong Wirayutwatthana, Pranee Leechanachai, Sakchai Dettrairat, Warunee Kunachiwa, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง