ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2542 (1999) เปรียบเทียบผลการรักษากระดูกเชิงกรานหักชนิดไม่มั่นคง ด้วยการยึดตรึงกระดูกเชิงกรานจากภายนอกทันทีหลังได้รับการวินิจฉัยกับยึดตรึงกระดูกหักหลังการรักษาทั่วไปและการผ่าตัดรักษาอวัยวะภายใน ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์, วิชัย วนดุรงค์วรรณ, สารเนตร ไวคกุล
บทความวิจัย 2542 (1999) Cost-Effectiveness of Minimally Invasive Coronary Artery Bypass Surgery Kit V. Arom*, Rebecca J. Petersen, Robert W. Emery, Thomas F. Flavin
บทความวิจัย 2542 (1999) การศึกษาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รัชนี สีดา*, ฉันทิกา จันทร์เปีย, ชูขวัญ ปิ่นสากล, กาญจนา ผลละออ
บทความวิจัย 2542 (1999) การศึกษานำร่องเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาแอสไพรินและยาหลอก ในการลดภาวะ Microalbuminnuria และการชลอการเสื่อมของไต ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน จักรี กรณโสภณพันธ์, ณัฐพงษ์ สนธยานนท์, สามารถ นิธินันทน์, หญิง อัมพา สุทธิจำรูญ, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, อุษณา ลุวีระ*
บทความวิจัย 2542 (1999) Randomized Controlled Trial of Directly Observed Treatment (DOT) for Patients with Pulmonary Tuberculosis in Thailand Pirom Kamolratanakul, Holger Sawert, สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ, Yutichai Kasetjaroen, Somsak Akksilp, Chuchai Tulaporn, Kowit Punnachest, Sunan Na-Songkhla, Vallop Payanandana
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) ผลได้ของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง ยุคลธร จิรพงศ์พิทักษ์
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) ผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรชที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ปานตา อภิรักษ์นภานนท์
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542 กมลชนก เทพสิทธา
บทความวิจัย 2542 (1999) Short-Course Zidovudine for Perinatal HIV-1 Transmission in Bangkok, Thailand: A Randomized Controlled Trial Nathan Shaffer*, Rutt Chuachoowong, Philip A Mock, Chaiporn Bhadrakom, Wimol Siriwasin, Nancy L. Young, Tawee Chotpitayasunondh, Sanay Chearskul, Anuvat Roongpisuthipong, Pratharn Chiyanon, John Karon, Timothy D. Mastro, RJ Simonds
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) การศึกษาประสิทธิผลของพรอโพฟอล 20 มิลลิกรัมเปรียบเทียบกับนาลบูฟีน 3 มิลลิกรัมในการระงับอาการคันซึ่งเกิดจากการฉีดมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดเด็กทางหน้าท้อง สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) กาวไฟบรินช่วยลดระยะเวลาการใส่ท่อระบายน้ำเหลืองหลังการผ่าตัดเต้านมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ปิยะ เตียวประเสริฐ
บทความวิจัย 2542 (1999) การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไต ทิพาพร ตังอำนวย, ลิวมิง*, วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย
บทความวิจัย 2542 (1999) Cost-Effectiveness Analysis of Lambdacyhalothrin Treated Nets for Malaria Control: the Patients' Perspective Chusak Prasittisuk, Kaemthong Indaratna, Malinee Prasittisuk, Pirom Kamolratanakul, Piyarat Butraporn*
บทความวิจัย 2542 (1999) Shelf Life of Stream Sterilzed Surgica Instruments Packaged in Linen-wraps Versus Plastic - Paper Bags Sawet Srisir
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) ประสิทธิภาพของยาเพ็นท็อกซิฟิลลีน เทียบกับยาหลอกในการรักษาผู้ป่วยโรคพรูริติค พับพูล่าร์อีรับชั่น ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กมลรัตน์ ตั้งกิจงามวงศ์
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) ผลการรักษารอยแผลเป็นนูนคีลอยด์ด้วยการใช้ความเย็นเทียบกับการฉีดยาไทรแอมซิโนโลน อเซ็ตโตไนด์เข้าไปในรอยแผล : การศึกษาเปรียบเทียบโดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม ศิริยศ ก่อเกียรติ
บทความวิจัย 2542 (1999) ผลการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวล ความรู้ และทัศนคติของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ จำรัส วงค์คำ, มาสินี ไพบูลย์*
บทความวิจัย 2542 (1999) Cost-effectiveness Analysis of Artesunate and Quinine + Tetracycline for the Treatment of Uncomplicated Falciparum Malaria in Chanthaburi, Thailand D. Kitayaporn, E.R. Honrado*, J. Karbwang, K. Thimasarn, P. Kamoiratanaku, R. Masngammueng, W. Fungladda
บทความวิจัย 2542 (1999) Clonazepam ชนิดฉีดเข้ากล้ามในการรักษาผู้ป่วยโรคจิตที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล, กิตติวรรณ เทียมแก้ว, ปริทรรศ ศิลปกิจ*, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, สุรเชษฐ ผ่องธัญญา
วิทยานิพนธ์ 2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุน/ผลได้ของโครงการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดจากโรคพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน กฤติกา ศรีอำไพ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง