บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2565 (2022) The Effects of Lysiphyllum strychnifolium Tea on Breastmilk Volume and Nutrient Composition of Human Milk: A Randomized Controlled Trial Suwanna Maenpuen, Kusuma Sriyakul, ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย, Nopparat Srikhao, Somboon Kietinun*
2565 (2022) Quality of Life among Lower Limb Amputees with Chronic Phantom Limb Pain or Stump Pain at a Tertiary Institution’s Pain Clinic กรวีร์ พสุธารชาติ*, Anuch Juengsmarn, Juthamas Jarupongsa
2565 (2022) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้อิมมูนบาบัดชนิดอมใต้ลิ้นในการรักษาผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐานในประเทศไทย ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
2565 (2022) ผลของการเดินจงกรมต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มีประวัติความดันโลหิตสูงวิกฤต สุภาพ อิ่มอ้วน*, แพรว โคตรรุฉิน, ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, มณีนุช ดอมไธสง
2565 (2022) ผลของโคลชิซีนต่อการลดการอักเสบของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในโรงพยาบาลสุรินทร์ ถาวร ชูชื่นกลิ่น
2565 (2022) การศึกษาระยะเวลาการเริ่มหลั่งขอน้ำนมเต็มเต้าในมารดาผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน เปรียบเทียบระหว่างการรับประทานอาหารตามขั้นตอนกับการรับประทานอาหารเร็วด้วยน้ำขิงและน้ำเปล่า ของโรงพยาบาลพุุทธโสธร ยุทธนา จันวะโร
2565 (2022) Effect of whey protein supplementation and exercise on body composition and biochemical indices among overweight and obese adults Atcharawalee Wongraweekul, ฉัตรภา หัตถโกศล*, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า, สุวิมล ทรัพย์วโรบล
2565 (2022) Efficacy and safety of a facial serum containing snail secretion filtrate, Calendula officinalis, and Glycyrrhiza glaba root extract in the treatment of maskne: A randomized placebo-controlled study Thanaporn Puaratanaarunkon, Chanudda Washrawirul, Nunthanach Cheunboonngarm, นภดล นพคุณ, Pravit Asawanonda, Chanat Kumtornrut*
2565 (2022) ผลของการบำบัด start over and survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน โกศล วราอัศวปติ*, วรท ลำใย, กิตต์กวี โพธิ์โน, นพพร ตันติรังสี, ปราณี จันทะโม
2565 (2022) Comparison of the onset, depth, and duration of cutaneous anesthesia between topical 10% lidocaine and EMLA creams: a randomized, intraindividual, comparative trial Nichchanun Junputipong, Salinee Rojhirundakool*, Poonnapa Deewongkij, นันทิชา คมนามูล, มนตรี อุดมเพทายกุล
2565 (2022) Effectiveness of Preoperative Force Air Warming on Perioperative Hypothermia in Patients Undergoing Caesarean Section under Spinal Anesthesia Sunanta Pruitthithada*, Sothida Sinchai
2565 (2022) Cost-utility study of home-based cryotherapy device for wart treatment: a randomized, controlled, and investigator-blinded trial Nattanichcha Kulthanachairojana, Suthira Taychakhoonavudh, Kanokvalai Kulthanan, สุมนัส บุณยะรัตเวช, Sasima Eimpunth, Bawonpak Pongkittilar, Suthasanee Prasertsook, Supisara Wongdama, จรัสศรี ฬียาพรรณ*
2565 (2022) ผลการใช้ submucosal CO2 laser ในการรักษาโรคเยื่อบุโพรงอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เฉลิมเกียรติ สังขนครา
2565 (2022) Efficacy of a Newly Designed Custom-Fitted Shoulder Subluxation Orthosis for Stroke Patients: A Single-Blinded Crossover Randomized Controlled Trial Poramed Chayaratanasin, Bodin Chaiyo*, Pornphun Parnpiansil, Rawee Manatrakul, Suphaneewan Jaovisidha, Waree Chira-Adisai
2565 (2022) Clinical Outcomes between Using Prefabricated Toe Sleeve versus Toe Separator in Patients with Painful Hallux Valgus: A Single-Blinded Randomized Control Trial Sukij Laohajaroensombat, Satetha Vasaruchapong*, Jakrapong Orapin, Suwimol Prusmetikul
2565 (2022) การศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบการรักษาโรค Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) ด้วยขมิ้นชันและยาหลอก วณิชา ชื่นกองแก้ว*, นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา, พัชรีย์ วิชยานุวัติ, รัตยา ลือชาพุฒิพร, ชฎา พิศาลพงศ์, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, นิพนธ์ จิรภาไพศาล, ศิริวรรณ โลเกตุ
2565 (2022) High-dose Proton Pump Inhibitor Versus Standard-dose Proton Pump Inhibitor in PPI-based Triple Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Lampang Hospital: A randomized Controlled Trial Tharadol Poolthawee
2565 (2022) ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา สาหรับผู้ป่วยสูงอายุ: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม พีรดา เกตุวีระพงศ์*, ชิดชนก เรือนก้อน, กนกพร นิวัฒนนันท์
2565 (2022) ผลของการใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าเปรียบเทียบกับการให้นมบุตรปกติต่อระยะเวลาที่เริ่มหลั่งนํ้านมเต็มเต้าในสตรีหลังผ่าตัดคลอด: การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม สิริกัลยา เมืองบาล*, รุ่งฤดี จีระทรัพย์, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
2565 (2022) การใช้แผ่นแปะร้อนบริเวณหลังส่วนล่างเพื่อบรรเทาอาการปวดในช่วงระยะแรกของการเจ็บครรภ์คลอดจริง: การทดลองแบบสุ่ม ชนากานต์ สุทธิสุนทรวงศ์*, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
ปี ชื่อ ผู้แต่ง