ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มลฤดี เพ็ชร์ลมุล*, นิติกุล บุญแก้ว
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการให้ออกซิโทซิน 5 ยูนิตใน 2 นาที ในการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องภายใต้การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโรงพยาบาลกำแพงเพชร เฉลิมเกียรติ ตรีสุทธาชีพ
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษานิ้วล็อคด้วยการฉีดสเตียรอยด์เข้าในเยื่อหุ้มเอ็นกับนอกเยื่อหุ้มเอ็น ิอิสรพงศ์ ดวงมี
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลการบำบัดด้วยเครื่องกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) กับเครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (US) ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณไหล่ วุฒิชัย ลี้นะวัฒนา
บทความวิจัย 2564 (2021) Mother-role development program and postpartum health-service utilization by adolescent mothers: A randomized, controlled trial Pattarawalai Talungchit*, Supaporn Kwadkweang, Pattarawan Limsiri
บทความวิจัย 2564 (2021) Cold therapy for pain relief during and after amniocentesis procedure: A randomized controlled trial Sawanya Benchahong, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า, อธิตา จันทเสนานนท์*, Uravee Limpivest, ต้องตา นันทโกมล, สุภาเพ็ญ เลิศวุฒิวิวัฒน์, Natavadee Prasitpaisan, Junya Pattaraarchachai
บทความวิจัย 2564 (2021) Effect of applying cold gel pack on reduction of postoperative pain in cesarean section, low midline skin incision: A randomized controlled trial Pawitra Suwannalert, อธิตา จันทเสนานนท์*, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า
บทความวิจัย 2564 (2021) การตะแคงเตียงข้างที่จะผ่าตัดลงล่างหลังให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังมีผลเพิ่มระดับการชาขาข้างที่จะผ่าตัดเมื่อเทียบกับไม่ตะแคงในผู้ป่วยผ่าตัดขาที่ไม่สามารถตะแคงข้างที่จะผ่าตัดลงล่างเพื่อให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง ณัฐพร ศรีสุขุมชัย
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม สายแก้ว เจือจันทร์*, วนิดา แก้วมุณี, กฤตยชญ์ ทองนุ่น, จุฑานันท์ พรหมอินทร์, ธวัชชัย แซ่เล่า, นุชนาถ อัศววงศ์สวัดิ์
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิภาพของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ที่มีการบูรณาการร่วมกันของการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : การศึกษาเชิงทดลอง วิษณุ อนิลบล*, จตุพร ไตรภัทรกิจโกศล, คุ้มวงศ์ องอาจ
บทความวิจัย 2564 (2021) การรับประทานยา Norgesic® ก่อนดมยาสลบช่วยป้องกันอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากยา succinylcholine หลังผ่าตัดใน 24 ชั่วโมง : การศึกษาแบบทดลองโดยการสุ่ม ภูมิวิทย์ วงษา
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง สุวิมล ขัตติยะ*, แคทธรีน แซ่วาง, วราภรณ์ จาวรัตนสกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้รับยาเคมีบำบัดแบบประคับประคอง โชคชัย เขาวรินทร์, สุภาพ มะเครือสี, กิตศราวุธ ขวัญชารี, นิศา มะเครือสี*
บทความวิจัย 2564 (2021) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข นภชา สิงห์วีรธรรม*, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, อำพล บุญเพียร, เอกพล หมั่นพลศรี
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรุณา จันทุม*, กัลยารัตน์ กำลังเหลือ, ปาริชาติ สัตย์ญารักษ์
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของสเตียรอยด์ในรูปแบบยารับประทานและยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อลดอาการปวดแผลหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิลในผู้ใหญ่: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง นริศ เจียรบรรจงกิจ*, เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล, สิรินทร์กาญจน์ สุขดี
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายที่มีลีแวนเป็นส่วนประกอบ อภิรดี วรรังสฤษฏิ์, ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์, ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล, วิทวัส แจ้งเอี่ยม*
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกไทยวัยผู้ใหญ่ วรัฎฐา เจริญ*, นารีรัตน์ เอกจีน, กิจจาพร ชื่นบุญ
บทความวิจัย 2564 (2021) Cost–benefit analysis of psychiatric pharmaceutical care with shared decision-making intervention in complicated schizophrenic patients Charkkrit Hongthong, นุศราพร เกษสมบูรณ์*
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของยาลิโดเคนเจลในการลดความเจ็บปวดระหว่างการเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก: การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองทางมีกลุ่มควบคุม ณพัชร ลิขสิทธิพันธุ์, บุษบา วิริยะสิริเวช์*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง