ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2559 (2016) รูปแบบการให้ใบสั่งการออกกำลังกายในผู้เป็นเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง N Launchumroen
บทความวิจัย 2559 (2016) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของให้ยายับยั้งการขับโปรตอนขนาดสูงและขนาดปกติ ก่อนการส่องกล้องในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารจากภาวะ non-portal hypertension อรรถพล รัตนสุภา*, สิริวรรณ เซ็งมณี
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลการศึกษาการใช้สายระบายซิลิโคนขนาดเล็กเพื่อลดอาการปวดไหล่หลังการผ่าตัดตัดต่อมหมวกไตผ่านกล้อง วิศา อเนกมุจลินท์, กมล ภานุมาตรัศมี, อภิรักษ์ สันติงามกุล*
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการฝึกการหายใจแบบห่อปากโดยใช้กังหันลมของเล่นที่มีต่อการทำงานของปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้สูงอายุ สราวุธ จันทร์แสง, Timothy Mickleborough, ดรุณวรรณ สุขสม*
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับยาบิวพิวาเคนในช่องท้องบริเวณตำแหน่งไตเดิมหลังได้รับการผ่าตัดเพื่อบริจาคไตโดยการส่องกล้อง ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย*, ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์, ธีระพล อมรเวชสุกิจ, เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์, กิตติพงษ์ พินธุโสภณ, ภควัฒน์ ระมาตร์, ไชยยงค์ นวลยง
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการให้ยาชาเฉพาะที่ในการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากโดยการเจาะผ่านทางทวารหนักร่วมกับการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ธนกร บุรณะชนอาภา, ศุภณ ศรีพลากิจ
บทความวิจัย 2559 (2016) ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบผู้ป่วยนอกต่อความวิตกกังวลและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก เบญจวรรณ พวงเพชร, กนกรัตน์ พรพาณิชย์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, อุษาวดี อัศดรวิเศษ*
บทความวิจัย 2559 (2016) ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานทางสุขภาพ ความรุนแรงของโรคความรับผิดชอบของผู้ป่วย และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ สิรินันท์ ชูเชิด, นภาพร วาณิชย์กุล*, สุพร สุนัยดุษฎีกุล, ชัยวุฒิ ยศถานุโรดม
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของโปรแกรมให้ความรู้และประคับประคองจิตใจต่อคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา ชลันดา จดจำ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล*, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา
บทความวิจัย 2559 (2016) การเปรียบเทียบการระงับปวดระหว่าง PCEA 0.0625% Bupivacaine ร่วมกับ Fentanyl กับ IV PCA Morphine ในผู้ป่วยหลังการผ่าตัด Thoracotomy มนทร์ยศนนท์ ปารมีอนล
บทความวิจัย 2559 (2016) ประสิทธิผลการป้องกันการเกิดแผลกดทับของที่นอนชนิดไม่มีการเคลื่อนที่ของลมและชนิดที่มีการเคลื่อนที่ของลม : การศึกษาเบื้องต้น พรทิพย์ สารีโส*, ปิยะภร โพรสนธิ์, อโณทัย เฉลิมศรี
บทความวิจัย 2559 (2016) ประสิทธิผลการใช้เทคนิค Combined Posterior Lumbar Plexus - Sciatic Nerve Block เปรียบเทียบกับ Spinal Block ในการระงับความรู้สึกของการผ่าตัดเปลีย อัญชนา มหาเทพ
บทความวิจัย 2559 (2016) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กุมารี พัชนี*, ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน, ภูษิต ประคองสาย
บทความวิจัย 2559 (2016) Effects of A Thai Traditional Music Listening Program on Acute Pain Alleviation and Early Ambulation among Patients during the First 48 hours after Open Abdominal Surgery Phanicha Phosida*, Pongsri Srimoragot, Supreecha Asawakran, Natee Chiengchana
บทความวิจัย 2559 (2016) The Effect of the Posture of the “Hermit Doing Body Contortion” on Relief of Shoulder and Scapular Pain Caused by Chronic Myofascial Pain Syndrome: A Randomized, Parallel Group, Controlled Trial Peamruetai Butdapan, Khuannara Narajeenarone, อังคณา อภิชาติวรกิจ*, Sukree kade, Suton Jansomsarit, Premsuda Jamjuntra, Kunlatorn Debmongkon, Predit Pratepavanit, ทวี เลาหพันธ์, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลทันทีของการนวดด้วยเทคนิคพิเศษบริเวณปลายสะบักจนถึงชายโครงในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล*, ธวิพร พิทักษ์, วิชัย อึงพินิจพงศ์, พีราภรณ์ โลหะมงคล, วรวุฒิ อุสุภราช, ศุภาพิชญ์ บุญเสนา, ธวัชชัย สุวรรณโท
บทความวิจัย 2559 (2016) ประสิทธิผลของการฝึกโยคะต่อสมรรถภาพทางกายและระดับความรุนแรงของกลุ่มอาการก่อนมีประจ พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์*, สมฤทัย มวลเสียงใส, วิลานี วงศ์ขุมเงิน, วัณทนา ศิริธราธิวัฒน์
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้หมอนรองหลังเพื่อสุขภาพและอุปกรณ์พยุงหลังร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง สิริกาญจน์ คมพยัคฆ์, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล*, อุษา ครุครรชิต, พรรณี ปึงสุวรรณ, ทกมล กมลรัตน์
บทความวิจัย 2559 (2016) การเปรียบเทียบผลทันทีของการออกกำลังกายแบบ RT กับการออกกำลังกายแบบ Shoulder shrug ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล*, สุวลี นามวงษา, ธวัชชัย สุวรรณโท, สาวิตรี วันเพ็ญ, วิชัย อึงพินิจพงศ์, ปรีดา อารยวิชานนท์, ธวิพร พิทักษ์, Nattawan Piamaln, Natcha Yooparit
บทความวิจัย 2559 (2016) ต้นทุนการจัดบริการต่อหัวประชากรของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อุทุมพร วงษ์ศิลป์*, อาณัติ วรรณศรี, พัชนี ธรรมวันนา, ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, ถาวร สกุลพาณิชย์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง