ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของโปรแกรมการบริหาร ท้อง หัวไหล่ และการหายใจอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยท้องอืดและปวดหัวไหล่หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้อง พรฤดี นราสงค์, ลดาวัลย์ กาศเจริญ, ไข่มุก รุจิเศรษฐกุล, ภาวิณี ปิยบุญศรี, ภัคพล สุขวิบูลย์, ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์*
บทความวิจัย 2562 (2019) A Prospective Randomized Control Trial: Two Years Outcome in Diabetes Control after Bariatric Surgery Comparison between Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Roux-En-Y Gastric Bypass A Techagumpuch, K Thanavachirsin, S Udomsawaengsup*
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparison of Post-Operative Analgesia between Adductor Canal Block and Femoral Nerve Block after Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Randomized Controlled Trial A Seangleulur*, S Manuwong, B Chernchujit, S Woraththongchai, T Sorin
บทความวิจัย 2562 (2019) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของขมิ้นชันในการป้องกันโรคลูปัสกําเริบในผู้ป่วยที่ต้องหยุดยาคลอโรควินหรือไฮดรอกซีคลอโรควิน อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา
บทความวิจัย 2562 (2019) The Modified Robert Jones Bandage Does Not Improve Performance or Functional Outcome after Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial C Pornrattanamaneewong, P Ruangsomboon, R Narkbunnam, K Chareancholvanich, V Wilairatana*
บทความวิจัย 2562 (2019) Continuous Barbed Suture versus Knotted Interrupted Suture for Wound Closure in Total Knee Arthroplasty: A Prospective Randomized Study M Sakdinakiattikoon*, A Tanavalee
บทความวิจัย 2562 (2019) ประสิทธิผลของยาคีโตโลแลคเปรียบเทียบกับมอร์ฟีนในการระงับอาการปวดแผลหลังผ่าตัดคลอดด้วยวิธีดมยาสลบ วัชราภรณ์ อนวัชชกุล
บทความวิจัย 2562 (2019) Impact of Patient’s Real-Time Visualization during Flexible Cystoscopy: Randomized Controlled Trial P Prasanchaimontri*, S Tritipwanit, T Prachapinyo
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของแคปซูลเพกาต่อระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอลในผู้ป่วยที่มีระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอลในเลือดสูง สุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล*, สมเกียรติ แสงวัฒนา
บทความวิจัย 2562 (2019) Enhancing Cytokine Clearances with Sustained Low Efϐiciency Diaϐiltration (SLED-f) Using High Cut-off Dialyzer in Septic AKI Patients: A Randomized Trial K Tiranathanagul*, J Tunpornchai, N Srisawat, P Susantitaphong, K Paditpornsilpa, สมชาย เอี่ยมอ่อง
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการบำบัดด้วยออกซิเจนที่มีอัตราการไหลสูงต่อดัชนีบ่งชี้ภาวะที่มีออกซิเจนในเลือดลดลง ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย*, ณับผลิกา กองพลพรหม, ทายาท ดีสุดจิต, ฉันชาย สิทธิพันธุ์
บทความวิจัย 2562 (2019) A Cost-Utility Study of Smoking Cessation Interventions for Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Thailand R Kongsakol*, R sruamsiri
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบยา วอริโคนาโซล และยาหลอก เพื่อการป้องกันการติดเชื้อราแบบลุกลาม ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด อรวลี ดิษยะกมล*, ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล, ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน, นภชาญ เอื้อประเสริฐ, ชุษณา สวนกระต่าย
บทความวิจัย 2562 (2019) ความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าและข้อสะโพก: การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัด นันทิกานต์ แสงทอน, สุภาพ อารีเอื้อ*, พิชญ์ประอร ยังเจริญ, วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการจัดการความโกรธที่เน้นการปรับความคิดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเภท พยุงศักดิ์ ฝางแก้ว, เพ็ญนภา แดงต้อมยุทธ์*
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยหญิงที่มีภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ในโรงพยาบาลราชบุรี พิมพ์ชนก ปริยเอกสุต
บทความวิจัย 2562 (2019) Effectiveness of social media for weight reduction on overweight undergraduate students in Thailand Tummatida Pattanapongsa*, วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี, ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด แพรวพรรณ สุวรรณกิจ*, ศิภาพร สุวรรณลำภา, นพรัต กรองไผ่กลาง, วรพงศ์ เสมอ, วัชรา แก้วมหานิล, จรัญ สายะสถิตย์
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนประสิทธิผลของยาอทอร์วาสเตตินรูปแบบผลึก และอสัณฐานในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบทุติยภูมิ สุภาพร อ่อนสนิท, เกศินี วานิชชัง, Kraisorn Anutarapongpan*
บทความวิจัย 2562 (2019) การเปรียบเทียบระหว่างการเฝ้าระวังผู้ป่ วยโดยบุคลากรทางวิสัญญีวิทยาร่วมกับยาเฟนตานิลภายใต้การระงับเส้นประสาทอิลิโออินกวยนอลเส้นประสาทอิลิโอไฮโปกาสตริค กับ การระงับความรู้สึกโดยฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง สำหรับการผ่าตัดเย็บซ่อมไส้เลื่อนที่ขาหนีบในโรงพยาบาลสระบุรี พลภัทร สุลีสถิระ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง