ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ช่อผกา ปุยขาว*, สุรีพร ธนศิลป์, จรรยา ฉิมหลวง
บทความวิจัย 2562 (2019) ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ แจ่มจันทร์ ประทีปปมโนวงศ์
บทความวิจัย 2562 (2019) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย จังหวัดเชียงราย วิภาดา พึ่งสุข, พิษณุรักษ์ กันทวี*, ภัทรพล มากมี
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทัศนีย์ จินตกานนท์
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภยัเบื้องต้นของสเปรย์หญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรี สุภาภรณ์ ปิติพร, อุไรวรรณ โชติเกียรติ, ศิริพร พูลทรัพย์, พิสิฎร์ ชัยประเสริฐสุด, จิราพร ตระการจันทร์สิริ, วชิราภรณ์ ทองอ่อน, กฤติกา วิไล, นราพร สงวนใจ, พรรณพัชนันท์ วงษ์ประกอบ, กูโอนะ รงโซะ, ผกากรอง ขวัญข้าว*
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Kamonwan Nillake*, Rungnapa Chantra
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุน-ประสิทธิผลการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งในโรงเรียนประถมศึกษา โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร Wiboonluck Phetcharoan
บทความวิจัย 2562 (2019) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม พิชญ์ประอร ยังเจริญ*, สุภาพ อารีเอื้อ, นันทิกานต์ แสงทอน
บทความวิจัย 2562 (2019) การประคบเจลแช่เย็นเพื่อลดความเจ็บปวดของการฉีดวัคซีนบาดทะยัก ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังเมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้าน มนัสวี ให้ศิริกุล
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลการใช้ยาทา 0.05% Clobetasol propionate cream เปรียบเทียบกับ 0.05% Clobetasol propionate cream และ 10% Urea cream ร่วมกับการดูแลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน อาชีญาภัท อินทพงษ์
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง เขตสุขภาพที่ 8 ประเทศไทย เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ, วรรณนภา สระทองหน, สุพัฒน์ อาสนะ*
บทความวิจัย 2562 (2019) Effects of Home-based Exercise Program Using Thai–style Braided Rubber Rope on Blood Pressure, Muscle Strength and Quality of Life in Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Woraphon Aramrussameekul*, Changsirikunchai S
บทความวิจัย 2562 (2019) การฉีดลิโดเคนความเข้มข้น 1% และ 2% เพื่อรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณคอและหลังส่วนบน: การทดลองทางคลินิก แบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมและปกปิดสองทาง นิติพงษ์ ประพันธ์บัณฑิต
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparative Effect of a Balance Training Program and Core Stabilization Program on Factors Related to the Prevention of Falling in Healthy Middle-Aged Individuals: A Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial Chatwalai Sonthikul*, Wanida Kaewmunee, Porraporn Sriwannawit, Jirapinya Kasipan, Natthanan Khuatjit, Duangkamol Kimakhom, Pattaraporn Rueangsuk
บทความวิจัย 2562 (2019) Effectiveness of a Plai Oil Prepared by Thai Traditional Medicine Process in the Treatment of Myofascial Pain Syndrome: A Randomized Placebo Controlled Trial Vanuchawan Wisuitiprot, Wasin Bumrungchaichana, Nipon Kaewtai, Arinchaya Rawangking, Suphawat Saiphanit, Kanoknan Lasongmuang, Nitirat Meekai, Wudtichai Wisuitiprot*
บทความวิจัย 2562 (2019) Roxithromycin as Anti-Inflammatory Drug Improves Clinical Outcomes in Adult Patients with Bronchiectasis: A Double- Blinded Randomized, Placebo-Controlled Pilot Clinical Trial Siwasak Juthong*, Sarayuth Eiamsa-ard
บทความวิจัย 2562 (2019) Validation of Functional Assessment of Cancer Therapy with Nasopharyngeal Cancer Subscale (FACT-NP) for Quality of Life in Thai Patients Thanarpan Peerawong*, Chanon Kongkamol, Zhiping Chen, Paytai Rodlamool, ดวงใจ แสงถวัลย์, Punarun Jiratrachu
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparison of Perceived Quality of Life Between Children with Lupus Nephritis and Their Parents Lasmauli Situmorang, Ahmad Suryawan*, Ninik Asmaningsin Soemyarso
บทความวิจัย 2562 (2019) 7-day High-dose Proton Pump Inhibitor Versus 10-day Standard Concomitant Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Thai Patients: A Randomized Controlled Trial Rojsanga W, Chanpiwat K, Bunchorntavakul C*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง