ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสารสกัดใบบัวบก 5% กับเจลคลินดามัยซิน 1% ในการรักษาสิว ภารดี อินทจันทร์*, วิภาเพ็ญ โชคสัมฤทธิ์
บทความวิจัย 2563 (2020) Amoxicillin Versus Amoxicillin-Clavulanate for Prophylaxis of Infection in Dog and Cat Bite/Scratch: A Randomized Comparative Study Muenna P, Puttilerpong C*, Kamoladisai T
บทความวิจัย 2563 (2020) Effects of Inspiratory Muscle Training and Deep Breathing Training in Chronic Renal Failure Patients: A Comparison Randomized Control Trial Yuenyongchaiwat K*, Saengkrut P, Vasinsarunkul P, Phingsukree P, Chaturattanachaiyaporn K, Charususin N, Pairojkittrakul S
บทความวิจัย 2563 (2020) Cold Therapy for Pain Relief in Postoperative Cesarean Section: Randomized Controlled Trial Chaowalit M*,  Pongrojpaw D,  Chanthasenanont A,  Pattaraarcharchai J,  Bhamarapravatana K,  Suwannaruk K
บทความวิจัย 2563 (2020) The Use of Levobupivacaine With or Without Ketorolac in Post Cesarean Pain Management: A Randomized Double-blinded Control Trial Wongsree R,  Suwannaruk K*,  Pongrojpaw D,  Chanthasenanont A, Singwongsa A, Pattaraarchachai J,  Bhamarapravatana K
บทความวิจัย 2563 (2020) Comparison of Wound Infiltration of Lidocaine with and without Dexamethasone on Episiotomy wound for Pain Management: A Randomized Double-Blinded Controlled Trial Pawanna P,  Chanthasenanont A*,  Pongrojpaw D, Limpivest U, Pattaraarchachai J, Suwannarurk K
บทความวิจัย 2563 (2020) A Randomized Controlled Study Comparing the Efficacy of DIY Spacer and the AeroChamber in Children with Uncontrolled Asthma Pridiyanon P*, Poachanukoon O
บทความวิจัย 2563 (2020) The Efficacy of Cap-Assisted Colonoscopy as Compared to Conventional in a Pediatric Population: A Randomized Controlled Trial Charoenwat B*, Sa-ngiamwibool P, Chaimungkhun J, Thepsuthammarat K, Sutra S
บทความวิจัย 2563 (2020) Effectiveness, Safety, and Satisfaction of Silicone Pro Gel in Prophylaxis and Management of Post-Operative Scar: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Study Thamkhantho M, Chayahinda C*, Leeyaphan C
บทความวิจัย 2563 (2020) Comparison of Efficacy between Triamcinolone and Mixture of Lidocaine-triamcinolone on Keloid Volume Reduction: A Randomized, Double Blinded, Prospective Study Taweepraditpol S*, Udkhamtiang W
บทความวิจัย 2563 (2020) Comparison of Traditional Electrosurgery System versus Low Thermal Tissue Dissection System for Total Mastectomy: A Prospective Randomized Controlled Trial Boonsripitayanon M, Vachiraprakarnsakul P, Pisarnturakit P, Tarapongpun T, Chuthapisith S*
บทความวิจัย 2563 (2020) Effectiveness of Silicone Gel Combined with Pressure Garment for Prevention of Post-Burn Hypertrophic Scar: A Randomized Controlled Trial Muangman P*, Kongkor A, Namviriyachote N, Sirikun J
บทความวิจัย 2563 (2020) Effectiveness of 1% Silver Sulfadiazine with Zinc versus 1% Silver Sulfadiazine in Burn Wound Healing Chartkitcharoen A*, Muangman P, Chuntrasakul C, Kittidacha S, Ketmek A
บทความวิจัย 2563 (2020) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ชวนนท์ อิ่มอาบ
บทความวิจัย 2563 (2020) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาแบบประคับประคองโดยไม่รับการรบำบัดทดแทนไตในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ญาณิศา สุริยะบรรเทิง*, ภควีร์ นาคะวิโร
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยโยคะต่อความเหนื่อยล้าและคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก พรรณยุพา เนาว์ศรีสอน, ศิริวรรณ แสงอินทร์*, พิริยา ศุภศรี
บทความวิจัย 2563 (2020) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาทาพระเส้นในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิเปรียบเทียบกับยาครีมทาแก้ปวด : การศึกษาเปิดเผยแบบสุ่ม ภูริทัต กนกกังสดาล, มาลิน ไวประดับ, พัชรา ตุ้นสกุล, เครือวัลย์ ก้านลำไย, โรจน์ คุณอเนก, อรุณพร อิฐรัตน์*
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของโปรแกรมการบริหาร ท้อง หัวไหล่ และการหายใจอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยท้องอืดและปวดหัวไหล่หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้อง พรฤดี นราสงค์, ลดาวัลย์ กาศเจริญ, ไข่มุก รุจิเศรษฐกุล, ภาวิณี ปิยบุญศรี, ภัคพล สุขวิบูลย์, ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์*
บทความวิจัย 2562 (2019) A Prospective Randomized Control Trial: Two Years Outcome in Diabetes Control after Bariatric Surgery Comparison between Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Roux-En-Y Gastric Bypass A Techagumpuch, K Thanavachirsin, S Udomsawaengsup*
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparison of Post-Operative Analgesia between Adductor Canal Block and Femoral Nerve Block after Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Randomized Controlled Trial A Seangleulur*, S Manuwong, B Chernchujit, S Woraththongchai, T Sorin
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง