ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาชาชนิดพ่นเอทธิลคลอไรด์และยาชาชนิดฉีดลิโดเคน 1% ในการระงับความปวดที่เกิดจากกระบวนการฝังยาคุมกำเนิดชนิดหนึ่งหลอด มณฑินี เตชะสมบูรณ์*, ีีรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย, จิตติมา มโนมัย บาร์ทเล็ทท์, คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
บทความวิจัย 2560 (2017) A randomized controlled study comparing the efficacy of nasal saline irrigation devices in children with acute rhinosinusitis อารยา ศรัทธาพุทธ, Kusumawadee Utispan, Paopanga Monthanapisut, อรพรรณ โพชนุกูล*
บทความวิจัย 2560 (2017) A comparative pilot study of the efficacy and safety of nebulized magnesium sulfate and intravenous magnesium sulfate in children with severe acute asthma Tassalapa Daengsuwan*, Sureerat Watanatham
บทความวิจัย 2560 (2017) Intensive Versus Minimal Standard Dosage for Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: A Randomized Pilot Study Watanyu Parapiboon*, Treechada Jamratpan
บทความวิจัย 2560 (2017) การเปรียบเทียบผลการรักษาในด้านการสบฟันระหว่างการรักษาด้วยวิธีจัดกระดูกแบบปิดและการเปิดผ่าตัดกระดูกขากรรไกรหักบริเวณ condyle ข้างเดียว คชา อริยะธุกันต์, กฤษณ์ ขวัญเงิน, ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์, วิมล ศิริมหาราช*
บทความวิจัย 2560 (2017) ประสิทธิผลของชาหญ้าดอกขาวเทียบกับยาหลอกในการเลิกบุหรี่ พรชัย คูวิวัฒนชัย*, สุรัตน์ดา มอโท
บทความวิจัย 2560 (2017) การลดความปวดที่เกิดขณะฉีดยา propofol โดยใช้เจลประคบเย็น: วิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม ปรางค์มาลี ลือชารัศมี*, วรรณิภา นุสุภะ, วรางคณา ลาภพิเศษพันธุ์, ชลธิชา ชวชาติ
บทความวิจัย 2560 (2017) การเปรียบเทียบผลของ 2% ไลโดเคนผสม 0.5% บิวพิวาเคน กับ 2% ไลโดเคนในการระงับความรู้สึกที่เส้นประสาท brachial plexus ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ วนิดา จงอรุณงามแสง*, โสภิศา โสภณพัฒนา, ดุจเดือน สีละมาด, จุฑารัตน์ เลื่อนผลเจริญชัย, พิมพ์ภิรา พลกล้า
บทความวิจัย 2560 (2017) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหญิงมะเร็งเต้านมในช่วงการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร Fluorouracil, Doxorubicin และ Cyclophosphamide (FAC) โสภิต ก่อพูนศิลป*, ทิพาพร พงษ์เมษา
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบเพิ่มแรงต้านต่อความรุนแรงของโรคและสมรรถภาพข้อเข่าในชาวสวนยางพาราสูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ธนพงศ์ แสงส่องสิน*, ชนนท์ กองกมล
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดในหอทารกแรกเกิดวิกฤตโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เมธารี ปัญญานรกุล
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของการใช้กระเปาะเย็นกดจุดซานหยินเจียว (SP6) ต่อระดับความเจ็บปวดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วในระยะที่หนึ่งของการคลอด เกศกัญญา ไชยวงศา*, นวลใย พิศชาติ
บทความวิจัย 2560 (2017) ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านสาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อการทาหน้าที่ การรับรู้ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์*, สุภาภรณ์ ด้วงแพง, จันทนา จันทวงศ์
บทความวิจัย 2560 (2017) The effects of selective laser trabeculoplasty and travoprost on circadian intraocular pressure fluctuations: A randomized clinical trial Weerawat Kiddee*, Supreeya Atthavuttisilp
บทความวิจัย 2560 (2017) Efficacy of an eye drop mixture for pupillary dilatation: A randomized comparative study Pattama Bhurayanontachai*, Suwapat Saengkaew, Penjamaporn Apiromruck
บทความวิจัย 2560 (2017) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3 และ 4 ด้วยวิธีแบบผสมผสานเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานในชุมชนชนบท อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ*, ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์, เมธี จันทร์พิทักษ์กุล, วินัย ลีสมิทธิ์, วัชรพงศ์ วิศาลศักดิ์, สุชัญญา พรหมนิ่ม, ละออ ศิลานุกรม, พิกุล มีทรัพย์ทอง, อรุณี ไทยะกุล, ปราณี บดีรัฐ, ศัลยเวทย์ เลขะกุล, เกรียง ตั้งสง่า
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของโปรแกรมการนวดปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่อระยะเปลี่ยนผ่านจากการให้นมทางสายยางสู่การกินนมทางปากและน้ำหนักตัว นุชนารถ ปรึกษาดี, ทิพวัลย์ ดารามาศ*, ศรีสมร ภูมนสกุล
บทความวิจัย 2560 (2017) เปรียบเทียบประสิทธิผลของการกดจุดใบหูกับการรมยาจุดกวนหยวนต่อการลดปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ สุลัคณา น้อยประเสริฐ*, สินี ตัณฑสถิตยานนท์, วรกฤต เดชสิทธิ์กุล
บทความวิจัย 2560 (2017) ประสิทธิผลของตำรับยาริดสีดวงทวารในการบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก วัฒนะ พันธุ์ม่วง*, ปรีชา หนูทิม, วิวรรณ วรกุลพาณิชย์, พิมพ์ลดา พงศ์ชัยชานนท์
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบผลของคลื่นกระแทกชนิดเรเดียลกับคลื่นเสียงความถี่สูงในการลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม วลัยลักษณ์ กุลไทย, ฉกาจ ผ่องอักษร*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง