ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2559 (2016) ต้นทุนการเจ็บป่วยโรคหืดหอบในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน สุดธิณีย์ หฤทัยเปรมปรีดิ์*, สมชาย ธนะสิทธิชัย, อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ, อาคม ชัยวีระวัฒนะ, ลำยอง ไกรฤทธิชัย
บทความวิจัย 2559 (2016) ประสิทธิภาพของครีมไพลในการรักษากล้ามเนื้อเคล็ด ขัด ยอก สุกชม ชีเจริญ*, ธเนศ พัฒนะวิริยะศิริกุล, จารุวรรณ หมั่นมี, กัญญา จันทร์พล
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาผลของยา ketamine ขนาดตํ่าในการป้องกันการสั่นหลังจากการดมยาสลบในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อ: การศึกษาควบคุมแบบสุ่ม สุทธาสินี เพชรสกุล*, ชณัฐี กิจศิริพันธ์, ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล, อำพรรณ จันทโรกร, อาภรณ์ จุลบุญญาสิทธิ์, ศรัณยู ถิ่นจะนะ
บทความวิจัย 2559 (2016) การเปรียบเทียบระหว่างยากิน ramosetron กับยาหลอกเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังจากได้รับยา morphine ทางน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางนรีเวช สุรัสวดี วังน้ำทิพย์*, ฐิติมา ชินะโชติ, สมชาย อมรโยธิน, กรุณา วงศ์ตั้งมั่น, น้ำผึ้ง สุคันธรัต, พาพิรุณ น้อยตาแสง
บทความวิจัย 2559 (2016) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ 2 ชนิดสำหรับให้ออกซิเจน (ท่อจมูกกับหน้ากาก) หลังการให้ยาระงับความรู้สึกทั้งตัว มานี รักษาเกียรติศักดิ์*, หรินทร์ อัมพรโชติ, เสาวภาคย์ จำปาทอง, อรุโณทัย ศิริอัศวกุล, ธนาภรณ์ นภาโชติ, ลัดดา เพิ่มผลประเสริฐ, สุปราณี ปวงจันทร์
บทความวิจัย 2559 (2016) เปรียบเทียบอัตราความสำเร็จของการสอดสายเข้าหลอดเลือดแดง radial ด้วยเทคนิคอัลตราซาวด์และการคลำชีพจรในผู้ป่วยผู้ใหญ่ สุวิมล ต่างวิวัฒน์*, วลัยพร พันธ์กล้า, ปราณี รัชตามุขยนันต์, พิชยา ไวทยะวิญญู, ตฤษณา สุนทราคม, อัญชลา จิระกุลสวัสดิ์
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์ของยา lidocaine 2% ผสมกับ bupivacaine 0.5% และการใช้ bupivacaine 0.5% อย่างเดียวในการทำ infraclavicular brachial plexus block โดยใช้อัลตราซาวด์สำหรับการผ่าตัด arteriovenous fistula ในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ*, นิภา อินเชื้อ, ชณัฐี กิจศิริพันธ์, เบ็ญจวรรณ์ คงเมือง, วรรณภา ติวิรัช
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการจัดท่าคานาลิทต่อความมั่นคงในการทรงตัวขณะเดินในผู้ป่วยโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ, สุวิชา แก้วศิริ, วัชรินทร์ ทายะติ, เพียรชัย คำวงษ์*
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการรักษาด้วย Mulligan เทคนิค rotation SNAG ที่ระดับ T6 ในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนบนแบบเชิงกล: randomized controlled trial ศิรินันท์ จันทร์หนัก*, วดี แซ่ลี้, Nutcha Narongrittikai, ภานิตา จันทรธานี, จุไรรัตน์ นาควิโรจน์, พีรพงษ์ วงษ์สวรรค์, ธมนพัณณ์ นันทพงศ์ภัค
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการรับประทานนมและไข่เสริมในมารดาต่อปริมาณน้ำนมมารดาที่ 48 ชั่วโมงและ 72 ชั่วโมงหลังคลอด จุลพงษ์ อจลพงศ์
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบวิธีบริหารยาไมโซพรอสทอล โดยการอมใต้ลิ้นกับเหน็บยาทางช่องคลอด เพื่อเตรียมความพร้อมของปากมดลูกสำหรับการขูดมดลูก สุกัญญา ชำนาญ*, สุทธิดา อินทรบุหรั่น
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาทดลองแบบสุ่ม วิธีการใช้หัตถการอย่างง่ายเพื่อลดอาการปวดไหล่หลังการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยาที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ฉัตรชัย ัจันทร์ทวีทิพย์
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลการเปรียบเทียบการลดปวดจากการแทงน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีปกติ การประคบเย็นและการใช้ยาชาเฉพาะที่ ชมพูนุช เนตรหาญ
บทความวิจัย 2559 (2016) การวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาเปรียบเทียบระหว่างการเปลี่ยนถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่มีเนื้อเยื่อตรงกันจากพี่น้องและการรักษาด้วยการให้เลือดเป็นประจำในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง วันเพ็ญ พันธางกูร, วิชช์ เกษมทรัพย์*, นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ, สามารถ ภคกษมา, อรพรรณ เจียรอดิศักดิ์, สุรเดช หงส์อิง
บทความวิจัย 2559 (2016) ต้นุทนทันตกรรมรายบริการ ปี 2557 อารยา วรรณโพธิ์กลาง
บทความวิจัย 2559 (2016) ต้นทุนบริการทันตกรรม สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2557 อรอุมา คงทวีเลิศ
บทความวิจัย 2559 (2016) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการให้บริการยาละลายลิ่มเลือดในการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเอสทียกในโรงพยาบาลชุมชน สุรศักดิ์ เสาแก้ว*, ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย
บทความวิจัย 2559 (2016) โปรแกรมการให้ข้อมูล เสริมแรงจูงใจ และทักษะการรับประทานยาเพิ่มความสม่ำ ภัทราวดี จินตนา, อรวมน ศรียุกตศุทธ*, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, เนาวนิตย์ นาทา
บทความวิจัย 2559 (2016) ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อุษาษ์ โถหินัง*, จุฑามาศ วงษ์สารภี, ขจีพรรณ แก้วปานันท์, สุนิษา บุตรคุณขุนทอง, สลิลรักษ์ อริยานุกิจจา
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่ายขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา วันทกานต์ ราชวงศ์*, นิธิมา มหัคฆกาญจนะ, วริศรา ไตรรัตน์อภิชาติ, สุรางรัตน์ พรหมเมศ, พรพรรณ วนวโรดม, พรทิพย์ คงมุต
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง