ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2560 (2017) อัลตราซาวด์ร่วมกับการกระตุ้นเส้นประสาทเปรียบเทียบกับอัลตราซาวด์โฟโนโฟเรซิสด้วยยาไพร็อคซิแคมในภาวะปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อม: การศึกษาทดลองชนิดเปรียบเทียบโดยวิธีสุ่มและมีการปกปิด จริยา บุญหงษ์*, พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์, อาภัชนีย์ พิริยะจารุกุล
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลทันทีของการรักษาด้วยเทคนิคการติดเทปต่ออาการปวดและความสามารถในการทำกิจกรรม ในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นิภาพร เหล่าชา*, รุ้งเพชร สงวนพงษ์
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านต่อคุณภาพชีวิต และภาวะหายใจลำบากในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับปานกลางถึงรุนแรงในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เสาวนีย์ เหลืองอร่าม*, พรทิพย์ ศรีโสภา, นฤมล การคาน, นฤมล แซ่สี่, รัตนาภรณ์ หาญพรม
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของดนตรีบำบัดในการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกที่ศูนย์ต้อกระจกธรรมศาสตร์ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์*, ธนกฤต สรสิทธิ์, ทยากร คุปกาญจนา
บทความวิจัย 2560 (2017) น้ำฝน ศรีบัณฑิต*, อาทร ริ่วไพบูลย์, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, John F. Stewart, Tasanee Tantirittisak, Suchat Hanchaipiboolkul
บทความวิจัย 2560 (2017) Comparison of the efficacy and safety of pollen allergen extracts using skin prick testing and serum specific IgE as references Nualanong Visitsunthorn*, Kittipos Visitsunthorn, Punchama Pacharn, Orathai Jirapongsananuruk, Chaweewan Bunnag
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาหลายกลุ่มเทียบกับยา fentanyl เพียงอย่างเดียวในการระงับปวดขณะสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกจากภายนอก นนท์ ว่องวิทวัส
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลการฝึกโดยใช้ภาพสะท้อนกระจกเงาต่อการฟื้นตัว และการใช้งานของแขนและมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง: การทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม จิรภา แจ่มไพบูลย์, ราเมศ เรืองอยู่, วันเผด็จ สนธิ์ทิม, กฤษณา พิรเวช*
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเลเซอร์ลอกผิว 1550 นาโนเมตร ชนิดแบ่งส่วนร่วมกับยาทาคาลซิโพไทรออลเทียบกับยาหลอกในการรักษาคีลอยด์ และแผลเป็นนูน มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์*, ณัฐพร โรจน์อารยานนท์
บทความวิจัย 2560 (2017) คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชลยา อัตถาภินันท์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย*
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของการฝึกการทำงานของแขนและมือในเด็กสมองพิการด้วยเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อการเรียนรู้: การทดสอบแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม รัตนา รัตนาธาร
บทความวิจัย 2560 (2017) การทดสอบด้วยการเดิน 6 นาทีและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจหลังการเข้ารับบริการคลินิกฟื้นฟูหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พรเทพ รอดโพธิ์ทอง*, สริสา แรงกล้า, จิราภรณ์ ปาสานำ
บทความวิจัย 2560 (2017) ทิงเจอร์เบนซอยน์ช่วยให้แผ่นกาวใสที่ปิดทับสาย epidural ติดได้ดีขึ้นในผู้ป่วยผ่าตัดทางนรีเวช วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์*, จิรัศยา ชูอ่องสกุล, ปิยะวดี รุ่งมลคลทรัพย์, น้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์, สหัสา หมั่นดี, มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน, อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ, สุวิทย์ สุนทรินคะ
บทความวิจัย 2560 (2017) การเปรีบบเทียบประสิทธิผลของสารสกัดขิงนาโนกับ 1% ไดโคฟีแนคเจลในการรักษาผู้ป่วยข้อเข้าเสื่อม ปุณยนุช อมรดลใจ, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล*, สัญญาณ เนียมปุก, อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบอุบัติการณ์เจ็บคอภายหลังการระงับความรู้สึกด้วยการใส่ laryngeal mask airway ระหว่างการหล่อลื่นหน้ากากด้วยเจลชนิดละลายน้ำได้และการพ่น benzydamine hydrochloride อธิฎฐาน เอียสกุล*, ปรก เหล่าสุวรรณ์, อณุชเนตร เบ็ญจพันธุ์, จรัมพร พัฒนพิชากร
บทความวิจัย 2560 (2017) ประสิทธิผลของยา pregabalin ขนาดต่ำในการระงับปวดหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม อธิฎฐาน เอียสกุล*, ปรก เหล่าสุวรรณ์, ปิ่น ศรีประจิตติชัย, นัทธ์หทัย เจริญกุลนวนันท์
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มระยะเวลาการระงับความรู้สึกของยาdexamethasone ขนาด 2 และ 4 มิลลิกรัมร่วมกับยาชาในการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน supraclavicular brachial plexus block ปานใจ อินพุ่ม*, รัตติยา วิถีเทพ
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการนาส่งยาเข้าสู่ใต้ผิวด้วยเลเซอร์แฟรกชั่นแนล 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียมระดับพลังงานต่าร่วมกับการทาผิวทุกวันด้วยสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาดในการรักษาฝ้าเทียบกับการทาสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาดเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า ชวพร สุดโนรีกูล*, เทพ เฉลิมชัย, มนตรี อุดมเพทายกุล
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของการให้ dexmedetomidine ทางหลอดเลือดดำต่อระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาชา bupivacaine ในการฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางออร์โธปิดิคส์ วชิรา อุดมพรมงคล*, ภาณุมาศ ชีวะวัฒนชัย
บทความวิจัย 2560 (2017) การเปรียบเทียบของความดันเลือดที่ลดลงหลังการนำสลบด้วยยาpropofol ในผู้ป่วยสูงอายุที่งดน้ำหลังเที่ยงคืนกับงดน้ำ 2 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด: การศึกษาไปข้างหน้าแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม โดยอำพรางฝ่ายเดียว สรานันท์ โลกุตรภูมิ, ปรางค์มาลี ลือชารัศมี
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง