ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) การให้กาบาเพนตินเพื่อระงับอาการปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง หทัยภัทร สุขเจรียงพร*, สิทธิโชค มหาสุคนธชาติ
บทความวิจัย 2564 (2021) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการใช้Tamoxifen 10 ปี เปรียบเทียบกับ 5 ปี ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม สมชาย ธนะสิทธิชัย*, อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ, อรุณี ไทยะกุล, กมลชนก กวยรักษา, กฤติกา บุญมาก
บทความวิจัย 2564 (2021) Adductor Canal Block Combined With iPACK (Interspace Between the Popliteal Artery and the Capsule of the Posterior Knee) Block vs Periarticular Injection for Analgesia After Total Knee Arthroplasty: A Randomized Noninferiority Trial Wannida Kertkiatkachorn*, Wirinaree Kampitak, Aree Tanvalee, สีหธัช งามอุโฆษ
บทความวิจัย 2564 (2021) Patellar Denervation Reduces Postoperative Anterior Knee Pain After Patellar Resurfacing Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial สาธิต เที่ยงวิทยาพร*, Pitch Tangtrakul, Natthapong Hongku, Revit Tunyasuwanakul
บทความวิจัย 2564 (2021) Effect of Different Tourniquet Pressure on Postoperative Pain and Complications After Total Knee Arthroplasty: A Prospective, Randomized Controlled Trial Piya Pinsornsak, Punnawit Pinitchanon, Sukrit Somboonchai*
บทความวิจัย 2564 (2021) Onlay Patellar Resurfacing in a Posterior-Stabilized Total Knee Arthroplasty Increases Patellar Crepitus Complication: A Randomized, Controlled Trial สาธิต เที่ยงวิทยาพร*, Nattapol Sumranwanich, Natthapong Hongku, Pichai Sansawat
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการจัดบริการแบบชีวิตวิถีใหม่ต่อต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในช่วงที่พบอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย บุญมี แก้วจันทร์
บทความวิจัย 2564 (2021) Effects of home-based breathing exercise on heart rate variability, cardio-ankle vascular index, respiratory muscle strength and maximum oxygen consumption in female participants with normal weight obesity Artitaya Pluksek, Benchawan Tunpha, Chanya Sawatmongkul, Kanokwan Demeekul, Sukrit Somboonchai, Tharnwimol Inthachai*
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิภาพของยากาบาเพนตินในการป้องกันอาการคันจากยามอร์ฟีนที่ใช้ร่วมกับการระงับความรู้สึกทางน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางนรีเวชกรรม เอกราช บุญเสือ*, อรุณีย์ ไชยชมภู
บทความวิจัย 2564 (2021) Impact of inspiratory muscle training and early mobilization program during the peri-weaning period on body composition in critically ill surgical patients: A pilot randomized controlled trial Attalekha Thammata, Salinee Worraphan, กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, Kanokkarn Juntaping, Mujalin Prasannarong*
บทความวิจัย 2564 (2021) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เครื่องควบคุมความปวดด้วยตนเองกับการระงับความรู้สึกโดยการบริหารยาทางหลอดเลือดดำในการสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงกระแทกในผู้ป่วยนิ่วในไตและท่อไตส่วนบน พฤทธิ์ ธนะแพสย์
บทความวิจัย 2564 (2021) การให้แคลซิเฟอรอลขนาดสูงเปรียบเทียบกับการให้ทุกสัปดาห์ต่อการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นของหลอดเลือดในผู้ป่วยไตเรื้อรังจากเบาหวาน นภัส วุฒิเลิศเจริญวงศ์*, กรกช พรชัยชนะกิจ, ธนรร งามวิชชุกร
บทความวิจัย 2564 (2021) Cost-effectiveness analysis of manidipine versus amlodipine as an add-on to renin-angiotensin system blockers in hypertensive patients with diabetes mellitus and proteinuria Kamolpat Chaiyakittisopon*, Wiwat Thavornwattanayong, Jadesada Lertsirimunkong, Supitchaya Senbut, Supawadee Rodyou, Angkana Klungkeo, Kamonchanok Poophan
บทความวิจัย 2564 (2021) การเตรียมช่องคลอดก่อนการผ่าตัดคลอดด้วยคลอร์เฮกซิดีนเพื่อลดภาวะไข้ภายหลังการผ่าตัดคลอด : การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ชญาดา วรสถิตย์
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลการใช้นวัตกรรมท่อนำเข้าข้อเข่าชนิดทำเองในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าในโรงพยาบาลบ้านโป่ง วุฒิชัย โล่ห์สวัสดิ์กุล
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิภาพของออกซิโทซินร่วมกับไมโซพรอสทอลและออกซิโทซินอย่างเดียวในการลดการเสียเลือดภายหลังการคลอดทางช่องคลอด : การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ชญาดา วรสถิตย์
บทความวิจัย 2564 (2021) "ประสิทธิภาพของแผ่นขี้ผึ้งปิดแผลเคลือบยาคลอร์เฮกซิดีนอะซีเตต ต่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยกระดูกปลายนิ้วมือหักแบบมีแผลเปิด เมื่อเทียบกับการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อและกลุ่มควบคุม" วุฒิชัย โล่ห์สวัสดิ์กุล
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-day modified ginger quadruple therapy กับสูตร 10-day standard concomitant therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร นริศ ติวะตันสกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) Comparison Between the Effectiveness of Mental Practice and Physical Practice using Cup Stacking on Hand Function in the Elderly Jaruwan Prasomsri*, Jenjira Wadbanje, Tiriporn Suttinon, Sakongkorn Keereena
บทความวิจัย 2564 (2021) A Randomized Trial of Partial Versus Complete Versus Not Using Laser-Assisted Hatching in Vitrified-Warmed Cleavage Embryo Transfer: A Preliminary Report อุษณีย์ แสนหมี่*, Waraporn Piromlertamorn, Teraporn Vutyavanich
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง