ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของยาไมโซพรอสตอลอมใต้ลิ้นในการลดปริมาณการเสียเลือดในระหว่างผ่าตัดตัดมดลูกทางหน้าท้อง: การทดลองแบบสุ่ม ทิพย์สุคนธ์ หารินไสล*, มนสิชา เมฆจรัสนภา, จรรยาภรณ์ รัตนโกศล, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
บทความวิจัย 2562 (2019) Court-Type Traditional Thai Massage Efficacy on Quality of Life among Patients with Frozen Shoulder: A Randomised Controlled Trial พวงผกา ตันกิจจานนท์*, Palanuvej C, Krobpradit B, Ruangrungsi N
บทความวิจัย 2562 (2019) Preliminary Study on Safety and Efficacy of a Thai Herbal Remedy in Persistent Allergic Rhinitis: A Randomized Double-blind Placebo-controlled Trial Sasithorn Tandhavadhana, Maek-A-Nantawat W, Phonrat B, Picheansoonthon C, Pitisuttithum P*
บทความวิจัย 2562 (2019) A Comparative Randomized Controlled Trial Study: The Effects of Court-Type Thai Traditional Massage versus Diclofenac on Knee Pain in Patients with Osteoarthritis of the Knee Sansila P, Ruangrungsi N*, Eunginichpong W, Buakate L
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparison between Transcranial Direct Current Stimulation and Acupuncture on Upper Extremity Rehabilitation in Stroke: A Single-Blind Randomized Controlled Trial ชนศักดิ์ หทัยอารีย์รักษ์*, Vearasilp A
บทความวิจัย 2562 (2019) A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Pre-emptive Pregabalin for Postoperative pain after Laparoscopic Hysterectomy in Benign Gynecologic diseases Sanguanwongthong K, Arinporn Imruetaicharoenchok*, Phaloprakarn C, Vitayaburananont P
บทความวิจัย 2562 (2019) Effectiveness of Home Stretching Exercise for the Treatment of Congenital Talipes Calcaneovalgus: A Randomized Controlled Trial Kapolporn Kaewpornsawan*, Sookwanich P, Eamsobhana P, Ariyawatkul T, Wongcharoenwatana J, สุทธิพล อุดม พันธุรัก
บทความวิจัย 2562 (2019) Acute Exercise Improves Forearm Blood Flow during Postprandial Hyperglycemia in Normotensive Offspring of Hypertensive Parents Jutapakdeekul W, Oanong Kulaputana*
บทความวิจัย 2562 (2019) A Randomized Controlled Trial of a Regular Diet as the First Meal Compared with Traditional Feeding in Patients Undergoing Cesarean Section Suthit Khunpradit*, Kaewvee V, Saisawat K
บทความวิจัย 2562 (2019) A Comparative Study of the Clinical Efficacy and Safety of Benjakul Extract and Loratadine in Allergic Rhinitis Patients: Double Blind, Randomized Controlled Trial Houngiam K, Chanvimalueng W, อรุณพร อิฐรัตน์*, Mukkasombut N
บทความวิจัย 2562 (2019) การผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โดยวิธีผูกหลอดน้ำเหลืองเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม นาวิน ขันธรักษา
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนการจัดบริการของคลินิกหมอครอบครัว ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, อุทุมพร วงษ์ศิลป์*, กัญจนา ติษยาธิคม, วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ์, นำพร สามิภักดิ์
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาประสิทธิผลของการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปรีชา หนูทิม*, คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์, ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลการฝึกมวยไทยต่อการระบายอากาศสูงสุดของผู้ที่มีภาวะอ้วน ชยุต ทะระพงษ์, ปรียาภรณ์ ธนะพงศ์วิศาล, พงศ์พันธ์ วิเชียรวรรณ์, รัตนาภรณ์ นามวงษ์, ทวีวัฒน์ เวียงคำ, วีระพงษ์ ชิดนอก*
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการฝึกแบบวงจรที่มีความหนักสูงแบบประยุกต์ต่อความแข็งแรงกล้ามเนือ้แกนกลางลำตัว, กล้ามเนื้องอ-เหยียดเข่า, กล้ามเนื้อหัวไหล่ และคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วน ศิรัตน์ปภา ยั่งยืนสิน, วารี วิดจายา, อมรพันธ์ อัจจิมาพร, กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ*
บทความวิจัย 2562 (2019) การเปรียบเทียบระยะเวลาการนำสลบเด็กด้วยยาดมสลบซีโวฟลูเรนระหว่างการใช้ Pediatric Circle และ Jackson Rees System อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ*, ปานทิพย์ วงศ์พุฒ
บทความวิจัย 2562 (2019) การลดอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดคลอดแบบไม่เร่งด่วนด้วยมอร์ฟีน 0.08 มิลลิกรัมเปรียบเทียบกับมอร์ฟีน 0.2 มิลลิกรัม ร่วมกับยาชาเข้าช่องไขสันหลัง ภิติคุณ ชัยเจริญ
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดต่อความดันกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจและการเป็นอัมพาตของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal ระหว่างการผ่าตัด หมอนรองกระดูกและเชื่อมกระดูกคอทางด้านหน้า : การศึกษาเบื้องต้น กรกมล ยุวพัฒนวงศ์*, ลาวัณย์ ตู้จินดา, วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์, สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ, สุนิสา แสงทองจรัสกุล
บทความวิจัย 2562 (2019) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารเคตามีนขนาดต่ำทางหลอดเลือดดำ อย่างต่อเนื่องกับการบริหารทางกล้ามเนื้อเป็นครั้งคราวตามเวลาเพื่อระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางนรีเวช ศรัญญา เลิศโกวิทย์, ภามณี สายเหมย, ผ่องศรี นวลมณี, ละมัยศิลป์ เหมะธุรินทร์, วัลยดา อินธิแสง, พงษ์ธารา วิจิตเวชไพศาล*
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการใช้ยา Tramadol ในการควบคุมอาการหนาวสั่นหลังการผ่าตัดจากการใช้ยาระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง กัลยา หวงเรืองสถิตย์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง