ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง เขตสุขภาพที่ 8 ประเทศไทย เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ, วรรณนภา สระทองหน, สุพัฒน์ อาสนะ*
บทความวิจัย 2562 (2019) Effects of Home-based Exercise Program Using Thai–style Braided Rubber Rope on Blood Pressure, Muscle Strength and Quality of Life in Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Woraphon Aramrussameekul*, Changsirikunchai S
บทความวิจัย 2562 (2019) การฉีดลิโดเคนความเข้มข้น 1% และ 2% เพื่อรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณคอและหลังส่วนบน: การทดลองทางคลินิก แบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมและปกปิดสองทาง นิติพงษ์ ประพันธ์บัณฑิต
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparative Effect of a Balance Training Program and Core Stabilization Program on Factors Related to the Prevention of Falling in Healthy Middle-Aged Individuals: A Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial Chatwalai Sonthikul*, Wanida Kaewmunee, Porraporn Sriwannawit, Jirapinya Kasipan, Natthanan Khuatjit, Duangkamol Kimakhom, Pattaraporn Rueangsuk
บทความวิจัย 2562 (2019) Effectiveness of a Plai Oil Prepared by Thai Traditional Medicine Process in the Treatment of Myofascial Pain Syndrome: A Randomized Placebo Controlled Trial Vanuchawan Wisuitiprot, Wasin Bumrungchaichana, Nipon Kaewtai, Arinchaya Rawangking, Suphawat Saiphanit, Kanoknan Lasongmuang, Nitirat Meekai, Wudtichai Wisuitiprot*
บทความวิจัย 2562 (2019) Roxithromycin as Anti-Inflammatory Drug Improves Clinical Outcomes in Adult Patients with Bronchiectasis: A Double- Blinded Randomized, Placebo-Controlled Pilot Clinical Trial Siwasak Juthong*, Sarayuth Eiamsa-ard
บทความวิจัย 2562 (2019) Validation of Functional Assessment of Cancer Therapy with Nasopharyngeal Cancer Subscale (FACT-NP) for Quality of Life in Thai Patients Thanarpan Peerawong*, Chanon Kongkamol, Zhiping Chen, Paytai Rodlamool, ดวงใจ แสงถวัลย์, Punarun Jiratrachu
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparison of Perceived Quality of Life Between Children with Lupus Nephritis and Their Parents Lasmauli Situmorang, Ahmad Suryawan*, Ninik Asmaningsin Soemyarso
บทความวิจัย 2562 (2019) 7-day High-dose Proton Pump Inhibitor Versus 10-day Standard Concomitant Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Thai Patients: A Randomized Controlled Trial Rojsanga W, Chanpiwat K, Bunchorntavakul C*
บทความวิจัย 2562 (2019) ประสิทธิผลของการนวดเท้าตนเองที่บ้านด้วยอุปกรณ์นวดไม้ต่อการรับความรู้สึกและสมรรถนะในการทรงตัวในผู้ป่วยเบาหวาน กัลญารัตน์ ฉนำกลาง, พรรณี ปิงสุวรรณ*, วนิดา ดรปัญหา, อุไรวรรณ ชัชวาล, ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาเปรียบเทียบผลทันทีระหว่างการนวดไทยกับการยืดค้างกล้ามเนื้อแบบทำให้ต่อการเปลี่ยนแปลงอ่าการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อและความสามารถในการเดินในเด็กสมองพิการ พิศมัย มะลิลา*, อาภาภรณ์ ห้าวหาญ, จุรีภรณ์ แก้วจินดา, พรรณี ปิงสุวรรณ
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการฝึกหายใจเข้าช้าร่วมกับแรงต้านต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย: การศึกษานำร่อง วัจนารัตน์ พันธ์วงศ์, ชุลี โจนส์*, ฉัตริน วงษ์สวัสดิ์, ฉัตรชัย พิมพศักดิ์, พรอนันต์ โดมทอง
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อความรุนแรงของอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน อณิมา จันทรแสน, เพ็ญพักตร์ อุทิศ*, สุนิศา สุขตระกูล
บทความวิจัย 2562 (2019) Influencing Factors of Health-Related Quality of Life in Thai Children with Cancer Pranee Khamchan, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์*, วงจันทร์ เพชรพิเชษฐ์เชียร, ๊ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ
บทความวิจัย 2562 (2019) ศึกษาความคุ้มค่า ในการใช้เครื่องส่องไฟด้วย หลอดแอลอีดี (T8) ขนาด 9 วัตต์ เปรียบเทียบกับเครื่องส่องไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ ในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์, วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์*
บทความวิจัย 2562 (2019) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อุมา จันทร์วิเศษ*, สุธิสา เต็มทับ, สุขุมา กลั่นแก้ว, ฉวีวรรณ ยี่สกุล
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย อุทุมพร วงษ์ศิลป์*, ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด อุทุมพร วงษ์ศิลป์*, ภาสกร สวนเรือง
บทความวิจัย 2562 (2019) DIR/Floortime® Parent Training Intervention for Children with Developmental Disabilities: a Randomized Controlled Trial Kingkaew Pajareya*, Sureelak Sutchritpongsa, Ratcharin Kongkasuwan
บทความวิจัย 2562 (2019) A Randomized Trial of the Effect of Self-care Booklet Plus Routine Care Compared with Routine Care Alone in Breast Cancer-related Lymphedema Patients Sithawatdecha T, Chatiyarnwong C, Kingkaew Pajareya*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง