ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรเมื่อให้ยาออกซิโตซินตลอดระยะคลอด เทียบกับการหยุดยาออกซิโตซินในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ลลิดา ชูกิจกุล*, สินาท พรหมมาศ, ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล, นวภรณ์ ออรุ่งโรจน์, บุปผา สมานชาติ, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
บทความวิจัย 2559 (2016) การป้องกันภาวะตกเลือกหลังคลอดโดยการให้ยาออกซิโทซินและ เออร์โกเมทรินร่วมกับออกซิโทซิน ธิติพันธฺุ์ น่วมศิริ*, เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีด bupivacaine บริเวณแผลผ่าตัดกับการให้ parecoxib ทางเส้นเลือดดำเพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง เพ็ญพักตร์ เจนสารศาสตร์*, ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, วัลภา อานันทศุภกุล, อมรรัตน์ ตั้งจิตบำเพ็ญบุญ
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการประคบเต้านมด้วยลูกประคบเจลโพลิเมอร์แบบอุ่นชื้นต่อระยะเวลาการหลั่งน้ำนมครั้งแรกในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก นิตยา พันธ์งาม*, ปราณี ธีรโสภณ, สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการเสริมสมุนไพรกระชายดำ กวาวเครือแดง และเขากวางอ่อนต่อคุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ชายที่มีปัญหาภาวการณ์นอนไม่หลับ เปี่ยมสุข แดงเครือ, กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์, วันดี กฤษณพันธ์, เอกราช บำรุงพืชน์*
บทความวิจัย 2559 (2016) Cost-Utility Analysis of Erythropoietin for Anemia Treatment in Thai End-Stage Renal Disease Patients with Hemodialysis Tanita Thaweethamcharoen*, รุ่งเพ็ชร์ สกุลบำรุงศิลป์, เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ, สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
บทความวิจัย 2559 (2016) A Randomized Comparison Between Conventional and Waveform-Confirmed Loss of Resistance for Thoracic Epidural Blocks วัลภา อานันทศุภกุล*, Van Zundert, Tom C.R.V, อมร วิจิตรพาวรรณ, Julian Aliste, Phatthanaphol Engsusophon, ปรางค์มาลี ลือชารัศมี, Sonia Ah-kye, Roderick J Finlayson, De Q.H. Tran
บทความวิจัย 2559 (2016) Randomized Controlled Trial to Compare Immunogenicity of Standard-Dose Intramuscular Versus Intradermal Trivalent Inactivated Influenza Vaccine in HIV-Infected Men Who Have Sex With Men in Bangkok, Thailand Shikha Garg*, Prasert Thongcharoen, Prabda Praphasiri, Anupong Chitvarakorn, Pornchai Sathirapanya, Stefan Fernadez, Kamonthip Rungrojcharoenkit, Wannee Chonwattana, Philip A Mock, Wichuda Sukwicha, Jacqueline M Katz, Macr-Alain Widdowson, Marcel E Curlin, Robert V Gibbons, Timothy H Holtz, Fatimah S Dawood, Sonja J Olsen
บทความวิจัย 2559 (2016) The use of sunscreen starting on the first day after ablative fractional skin resurfacin Rungsima Wanitphakdeedecha*, R Phuardchantuk, M Manuskiatti
บทความวิจัย 2559 (2016) Economic evaluation of pegylated interferon plus ribavirin for treatment of chronic hepatitis C in Thailand: genotype 1 and 6 ณัฏฐิญา ค้าผล*, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย, ยศ ตีระวัฒนานนท์
บทความวิจัย 2559 (2016) Low-dose versus standard-dose ritonavir-boosted atazanavir in virologically suppressed Thai adults with HIV (LASA): a randomised, open-label, non-inferiority trial Torsak Bunupuradah, Sasisopin Kiertiburanakul, Anchalee Avihingsanon, Ploenchan Chetchotisakd, Malee Techapornroong, Niramon Leerattanapetch, Pacharee Kantipong, Chureeratana Bowonwatanuwong, Sukit Banchongkit, Virat Klinbuayaem, Sripetcharat Mekviwattanawong, Sorakij Bhakeecheep, Suchada Chaivooth, Praphan Phanuphak, David A. Cooper, Tanakorn Apornpong, Stephen J Kerr, Sean Emery, Kiat Ruxrungtham*
บทความวิจัย 2559 (2016) การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกชาวไทย อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง*
บทความวิจัย 2559 (2016) การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่แผนกผู้ป่วยนอกเปรียบเทียบระหว่างกองทุนประกันสุขภาพของรัฐ วิน เตชะเคหะกิจ
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลลัพธ์การฉายรังสีโคบอลท์ 60 ต่อเนื้องอกแผลเป็นที่ติ่งหูภายใน 6 ชั่วโมงและ 6-24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด ชวลิต หลักดี
บทความวิจัย 2559 (2016) การเปรียบเทียบติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเคลื่อนหลังได้รับการผ่าตัดใส่ pedicle screw ด้วยสามวิธีที่แตกต่างกัน กุลพัฒน์ วีรสาร, ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์, ประเสริฐ เอี่ยมปรีชากุล, วุฒิพงษ์ ฐิรโฆไท*, สวิง ปันจัยสีห์, เอื้ออังกูรยิ์ สิทธิมงคล
บทความวิจัย 2559 (2016) ยา DMPA ยับยั้งการแบ่งเซลล์และเร่งกระบวนการเซลล์แตกตายของเซลล์เยื่อบุมดลูกในสตรีที่มีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่: การศึกษาแบบสุ่ม ญาดา ติวธนาธิกุล, โยโกะ ทาวาราซูมิดา, ศรีเธียร เลิศวิกูล, แอนนา วงษ์กุหลาบ*, อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข, เสวก วีระเกียรติ, มรกต สร้อยระย้า, ปิยะฉัตร จันทร์เสละ, นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ, สินีนาฏ ทรงคุ้มครอง, จารุวรรณ ผลเจริญ, ประเสริฐ โศภน
บทความวิจัย 2559 (2016) การทดลองแบบสุ่มเพื่อทดสอบผลของการใช้เอสโตรเจนครีมทาเฉพาะที่ต่อสุขภาพช่องคลอดในผู้ป่วยอุ้งเชิงกรานหย่อนที่รักษาโดยการใส่ห่วงพยุงอุ้งเชิงกราน ภพรรัต ตันติวุฒิกุล, อุษณีย์ แสนหมี่*, สุปรียา วงษ์ตระหง่าน, ชัยเลิศ พงษ์นริศร
บทความวิจัย 2559 (2016) แมกนีเซียมซัลเฟตลดอัตราการเกิด atrial fibrillation หลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี: เปรียบเทียบขนาดที่เหมาะสม นพพล ทักษอุดม*, เจริญ ชีวินเมธาสิริ, กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, วีระชัย นาวารวงศ์, วาสนา โกเอี่ยม, เพชรา สุทธิวิเศษชัย
บทความวิจัย 2559 (2016) การใช้ปริมาณมอร์ฟีนขนาด 0.1 มก.ใส่ในช่องน้ำไขสันหลังเพื่อระงับปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด hemiarthroplasty ปฐม ห์ลีละเมียร*, ฐิติมา ชินะโชติ
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการให้ dexmedetomidine ก่อนนำสลบต่อระดับความปวดและปริมาณมอร์ฟีนที่ใช้หลังการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง พิมพ์ประภา นิธิพานิช*, อดิเทพ มิ่งส่วน, สริญญา มารมย์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง