ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการฝึกหายใจเข้าช้าร่วมกับแรงต้านต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย: การศึกษานำร่อง วัจนารัตน์ พันธ์วงศ์, ชุลี โจนส์*, ฉัตริน วงษ์สวัสดิ์, ฉัตรชัย พิมพศักดิ์, พรอนันต์ โดมทอง
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อความรุนแรงของอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน อณิมา จันทรแสน, เพ็ญพักตร์ อุทิศ*, สุนิศา สุขตระกูล
บทความวิจัย 2562 (2019) Back and hip muscles with EMG biofeedback training in diplegic cerebral palsy to improve balance and gait: A randomized control trial Rattana Rattanatharn*, Worarat Siriphaosuwankul
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนประสิทธิผลยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เทียบกับสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม นริศรา จริตงาม*, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
บทความวิจัย 2562 (2019) Postoperative Analgesic Effect of Intrathecal Dexmedetomidine Compared to Morphine in Bupivacaine Spinal Block W Wasinwong*, M Sae-tang, P Rujirojindakul, M Oofuwong, N Dilokrattanaphichit, B Thongtip
บทความวิจัย 2562 (2019) Economic Evaluation of Drug Treatment for Fracture Prevention in Thai Postmenopausal Women with Osteoporosis without Fracture History S Chokchalermwong, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย*, ณัฏฐิญา ค้าผล, วันธณี วิรุฬห์พานิช, บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
บทความวิจัย 2562 (2019) การประเมินอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นุชจริน ยินดี*, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแคปซูลประสะไพลสกัดในการบรรเทาอาการปวดแบบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ พีรยา ศรีผ่อง, มธุรดา วิสัย, ราตรี สว่างจิตร*, สมศักดิ์ นวลแก้ว
บทความวิจัย 2562 (2019) การระงับปวดหลังการบริหาร Nefopam 1 หรือ 2 ครั้งสำหรับการผ่าตัดไส้ติ่ง: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ผกาพร ชมภูใบ*, พิชญาพร ใจบุญ, เพชรรัตน์ เตโชฬาร
บทความวิจัย 2562 (2019) Economic Evaluation of Ready-to-use Injectable Medications by Pharmacy Department Compared with the Traditional System of Individual Preparation by Nurse Prapaporn Noparatayaporn, Tanita Thaweethamcharoen*, Apirom Laocharoenkeat, Panitta Narkchuay, Anchalika Klinniyom, เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ, Khemchat Wangtawesap, ศิริพร ปิติมานะอารี, Darin Sakiyalak
บทความวิจัย 2562 (2019) ความพึงพอใจและความสวยงามของแผลผ่าตัดทำหมันระหว่างการลงแผลในสะดือ และใต้สะดือ: การศึกษาแบบสุ่ม วัชรินทร์ เฉิดฉิ้ม*, ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล, ชยันตร์ธร ปทุมมานนท์
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาประสิทธิภาพของการให้ฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดสังเคราะห์ ทางกระแสเลือดก่อนการผ่าตัดต่อการสูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดและอัตราการรับเลือด หลังการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการรักษากระดูกสะโพกหักด้วยการผ่าตัด ชวรัฐ จรุงวิทยากร, ปพน สง่าสูงส่ง*, กิจชัย ลักษมีอนุโณทัย, นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์, นรเทพ กุลโชติ, ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร, ศศิวิมล รัตนศิริ, สุภร จันท์จารุณี, ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, พงศธร ฉันท์พลากร
บทความวิจัย 2562 (2019) Effect of Closed Suction Drainage Tube Length after Total Knee Arthroplasty: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial K Piyakunmala*, T Sangkomkamhang
บทความวิจัย 2562 (2019) A Comparison of Meperidine and Fentanyl for Labor Pain Reduction in Phramongkutklao Hospital S Raksakulkiat*, P Punpuckdeekoon
บทความวิจัย 2562 (2019) Effect of Normobaric Oxygen Therapy on Wound Healing in Patients with Minor Tissue Loss from Critical Limb Ischemia: A Randomized Clinical Trial P Prasartritha, S Horsirimanount, S Jirasiritham, W Tirapanich, P Pootracool, P Lertsittichai, ศักดา วัลลิภากร, C Pornwaragorn*
บทความวิจัย 2562 (2019) A Ramdomized Placebo-Controlled Double Blind Study of Intercostal Nerve Block and Locally Administered Bupivacaine for Postoperative Pain Control after Subpectoral Breast Augmentation N Sitpahul*, W Limpiangkanan, N Tontisirin, S Numhom
บทความวิจัย 2561 (2018) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หลังสิ้นสุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี อภัณตรี จันทะไทย, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล*, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, นพดล โสภารัตนาไพศาล
บทความวิจัย 2561 (2018) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ Ananya Lalun*, Champoo Boonthai, Sarun Ponnimitporn, Kriangwara Kemthong, Sipapa Pummarak
บทความวิจัย 2561 (2018) Effects of Combined Lower Thoracic Epidural/General Anesthesia on Pain Control in Patients Undergoing Elective Lumbar Spine Surgery A Randomized Controlled Trial มาร์วิน เทพโสพรรณ*, Jariya Sereeyotin, Patt Pannangpetch
บทความวิจัย 2561 (2018) The Cost Effectiveness of Sealant Program Between Public and Private Hospital in Chiang Mai Thailand R Noochpoung*, S Sriram, B Chen
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง