ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2563 (2020) ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคต่อมลูกหมากโต: การศึกษาความสัมพันธ์ กรณ์ นงค์กระโทก, ลินจง โปธิบาล*, โรจนี จินตนาวัฒน์
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการยืดกล้ามเนื้อทราพีเซียสร่วมกับการเจริญสติต่อการเปลี่ยนแปลงความตึงตัวและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ อรวรรณ บุราณรักษ์*, กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์
บทความวิจัย 2563 (2020) The Good Skin Care Practices and Emollient Use since Early Infancy as the Primary Prevention of Infantile Atopic Dermatitis among Infants at Risk: a Randomized Controlled Trial Pajaree Thitthiwong*, Thantida Koopitakkajorn
บทความวิจัย 2563 (2020) High Effective of 14-Day High-Dose PPI- Bismuth-Containing Quadruple Therapy with Probiotics Supplement for Helicobacter Pylori Eradication: A Double Blinded-Randomized Placebo-Controlled Study Piyakorn Poonyam, Peranart Chotivitayatarakorn, Ratha-Korn Vilaichone*
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการออกกำาลังกายแบบไอเยนกะโยคะต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ กนกพร สุคำวัง, ภารดี นานาศิลป, อังคณารัชต์ แก้วแสงใส*
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง จารวี คณิตาภิลักษณ์*, ทศพร คำผลศิริ, ลินจง โปธิบาล
บทความวิจัย 2563 (2020) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของระบบการคัดกรองโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด แบบตรวจคัดกรองกึ่งเร่งรัดเปรียบเทียบกับระบบปัจจุบัน ธาม เหล่าอารยะวัฒน์, นฤมล บำรุงสวัสดิ์, ปิยเมธ ดิลกธรสกุล, พีระพล วอง, นิลวรรณ อยู่ภักดี*
บทความวิจัย 2563 (2020) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานทางการศึกษาด้านสุขภาพ ภาณีวร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อรลักษณ์ พัฒนาประทีป*, อัมรินทร์ ืทักขิญเสถียร
บทความวิจัย 2563 (2020) การทดลองแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับการปวด โดยวิธี ultrasound-guided lateral transversus abdominis plane block ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคนรีเวชทั่วไปผ่านทางหน้าท้อง  วชิรพร ภูริภูมิ
บทความวิจัย 2563 (2020) การใช้ Magnesium sulphate ร่วมกับ dexamethasone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระงับอาการปวดในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ขวัญชนก ธัญญาวินิชกุล*, นันท์มนัส จิตต์มาลา, ขนิษฐา หว่องประเสริฐ
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการพันผ้าเทปเทคนิคฮิลล็อกด้วยผ้าเทปชนิดยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นต่อแรงปฏิกิริยาจากพื้นในช่วงลงถึงพื้นจากการ กระโดดสูงในนักกีฬาที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์*, สุพัฒน์ บรรทัดกาญจน์, เมธว์ พิพัฒน์พงษ์เลิศ, ฐานิสร ตันติชาติ
บทความวิจัย 2563 (2020) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ 2% คลอเฮกซิดีน กลูโคเนทใน 70% แอลกอฮอล์เปรียบเทียบกับ 10 % โพวิโดนไอโอดีน ในการเพาะเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยทารกแรกเกิด พิมแพร เพ่งพิศ*, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, พรอำภา บรรจงมณี, ศริยา ประจักษ์ธรรม
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนต่อภาวะโภชนาการและคุณภาพชิวิตในผู้สูงอายุ อมรรัตน์ นธะสนธิ์*, ภัคศจีภรณ์ ขันทอง, อนัญญา เดชะคำภู
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสารสกัดใบบัวบก 5% กับเจลคลินดามัยซิน 1% ในการรักษาสิว ภารดี อินทจันทร์*, วิภาเพ็ญ โชคสัมฤทธิ์
บทความวิจัย 2563 (2020) Amoxicillin Versus Amoxicillin-Clavulanate for Prophylaxis of Infection in Dog and Cat Bite/Scratch: A Randomized Comparative Study Muenna P, Puttilerpong C*, Kamoladisai T
บทความวิจัย 2563 (2020) Effects of Inspiratory Muscle Training and Deep Breathing Training in Chronic Renal Failure Patients: A Comparison Randomized Control Trial Yuenyongchaiwat K*, Saengkrut P, Vasinsarunkul P, Phingsukree P, Chaturattanachaiyaporn K, Charususin N, Pairojkittrakul S
บทความวิจัย 2563 (2020) Cold Therapy for Pain Relief in Postoperative Cesarean Section: Randomized Controlled Trial Chaowalit M*,  Pongrojpaw D,  Chanthasenanont A,  Pattaraarcharchai J,  Bhamarapravatana K,  Suwannaruk K
บทความวิจัย 2563 (2020) The Use of Levobupivacaine With or Without Ketorolac in Post Cesarean Pain Management: A Randomized Double-blinded Control Trial Wongsree R,  Suwannaruk K*,  Pongrojpaw D,  Chanthasenanont A, Singwongsa A, Pattaraarchachai J,  Bhamarapravatana K
บทความวิจัย 2563 (2020) Comparison of Wound Infiltration of Lidocaine with and without Dexamethasone on Episiotomy wound for Pain Management: A Randomized Double-Blinded Controlled Trial Pawanna P,  Chanthasenanont A*,  Pongrojpaw D, Limpivest U, Pattaraarchachai J, Suwannarurk K
บทความวิจัย 2563 (2020) A Randomized Controlled Study Comparing the Efficacy of DIY Spacer and the AeroChamber in Children with Uncontrolled Asthma Pridiyanon P*, Poachanukoon O
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง