ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลทันทีของการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อนที่แตกต่างกันต่อจุดกดเจ็บชนิดแฝงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อบ่า: การทดลองทางคลินิกโดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบปกปิดทางเดียว จินดารัตน์ เขียววงศ์, ประภัสสร เส้งสุ้น*, มัลลิกา หลีสวัสดิ์, วทันยา พงศธรกุล, สุดธิดา ประทีป
บทความวิจัย 2562 (2019) ประสิทธิผลยาหม่องพริกต่อระดับความปวดระดับขีดเริ่มของอาการปวด และองศาการเคลื่อนไหวของคอในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบนจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด วิศรุต บุตรากาศ*, วาสนา เนตรวีระ, พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์, สุจิตรา กล้วยหอมทอง, เพชรรัตน์ แก้วดวงดี, พีรนันท์ พัฒนามงคล
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการเดินแบบนอร์ดิกต่อความดันโลหิตและประสิทธิภาพในการออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดนครนายก ฐาณมาศ เกษเพ็ชร, ศุภมาศ ขำแสง, อริสา โพธิ์ชัยสาร, ิพิมลพร เชาวน์ไวพจน์*
บทความวิจัย 2562 (2019) ประสิทธิผลของรูปแบบการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เฉลิมขวัญ พวงสวัสดิ์*, ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล, พนิดา ศรีคชินทร์
บทความวิจัย 2562 (2019) Effectiveness of modified health belief model-based intervention to reduce body mass index for age in overweight junior high school students in Thailand Waraporn Khumros*, Arnond Vorayingyong, Siriluck Suppapitiporn, Thanapoom Rattananupong, Vitool Lohsoonthorn
บทความวิจัย 2562 (2019) Effects of mindfulness-based health education practice on health behaviors and quality of life among hypertensive patients A quasi-experimental research Pantip Sangprasert*, ศรีเมือง พลังฤทธิ์, Natima Tiyoa, Junya Pattaraarchachai
บทความวิจัย 2562 (2019) Application of social dance exercise and social support program to improve quality of life for Thai older adults Kwanrutai Sampoon*, Nuengruethai Posri, Boonsri Kittichotpanich
บทความวิจัย 2562 (2019) Quality of life and its predictors in Thai patients following multiple trauma Wilaiwan Saengniamand*, ชนกพร จิตปัญญา
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตและความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พชรพรรณ สาริสุต
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการใช้สายรัดอุ้งเท้าที่มีพลาสติกพยุงอุ้งเท้าเปรียบเทียบกับสายรัดอุ้งเท้าอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ อนุชา วินิจสุมานนท์, สันติ อัศวพลังชัย*
บทความวิจัย 2562 (2019) Schizophrenias’ Quality of Life and Emotional Intelligence in Songklanagarind Hospital Warut Aunjitsakul*, Jarurin Pitanupong
บทความวิจัย 2562 (2019) Increased implantation rate after intrauterine infusion of a small volume of human chorionic gonadotropin at the time of embryo transfer: a randomized, double-blind controlled study Prot Eiamprapai, Cheeratikarn Phithakam, Nontakan Nuntachit, Romanee Chaiwarith*
บทความวิจัย 2562 (2019) Increased implantation rate after intrauterine infusion of a small volume of human chorionic gonadotropin at the time of embryo transfer: a randomized, double-blind controlled study Pitak Laokirkkiat, อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์*, Savinee Boonsuk, Somsin Petyim, Japarath Prechapanich, Roungsin Choavaratana
บทความวิจัย 2562 (2019) ประสิทธิภาพในการลดความเจ็บปวดระหว่างการขูดมดลูกในสตรีที่แท้งไม่ครบในไตรมาสแรก : การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระหว่างการให้ยาลดปวดทางหลอดเลือดดำ การฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณปากมดลูก และการพ่นยาชาชนิดละอองฝอยร่วมกับการฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณปากมดลูก ภคพงศ์ เกิดทวี, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ*, ปริญญา ชำนาญ
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการพ่นยาชาที่ปากมดลูกร่วมกับการฉีดยาชาเข้าโพรงมดลูกเปรียบเทียบกับการฉีดยาชาข้างปากมดลูกเพื่อลดความปวดในการขูดมดลูกแบบแยกส่วน:การทดลองแบบสุ่ม ภิญญา เอื้อพงศ์การุณ*, ชินวัฒน์ ศรีนิล, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของยาไมโซพรอสตอลอมใต้ลิ้นในการลดปริมาณการเสียเลือดในระหว่างผ่าตัดตัดมดลูกทางหน้าท้อง: การทดลองแบบสุ่ม ทิพย์สุคนธ์ หารินไสล*, มนสิชา เมฆจรัสนภา, จรรยาภรณ์ รัตนโกศล, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
บทความวิจัย 2562 (2019) Court-Type Traditional Thai Massage Efficacy on Quality of Life among Patients with Frozen Shoulder: A Randomised Controlled Trial พวงผกา ตันกิจจานนท์*, Palanuvej C, Krobpradit B, Ruangrungsi N
บทความวิจัย 2562 (2019) Preliminary Study on Safety and Efficacy of a Thai Herbal Remedy in Persistent Allergic Rhinitis: A Randomized Double-blind Placebo-controlled Trial Sasithorn Tandhavadhana, Maek-A-Nantawat W, Phonrat B, Picheansoonthon C, Pitisuttithum P*
บทความวิจัย 2562 (2019) A Comparative Randomized Controlled Trial Study: The Effects of Court-Type Thai Traditional Massage versus Diclofenac on Knee Pain in Patients with Osteoarthritis of the Knee Sansila P, Ruangrungsi N*, Eunginichpong W, Buakate L
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparison between Transcranial Direct Current Stimulation and Acupuncture on Upper Extremity Rehabilitation in Stroke: A Single-Blind Randomized Controlled Trial ชนศักดิ์ หทัยอารีย์รักษ์*, Vearasilp A
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง