ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2566 (2023) การเปรียบเทียบผลลัพธ์ไมโซพรอสตอลแบบอมใต้ลิ้นและสอดทางช่องคลอดเพื่อชักนำการเจ็บครรภ์ในครรภ์เกินกำหนดในโรงพยาบาลสมุทรสาคร แพร จันทรรังสรรค์
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy and Safety Compared between Chlorthalidone and Hydrochlorothiazide for Reducing Systolic and Diastolic Blood Pressure in Patients with Mild-to- Moderate Hypertension: A Randomized Clinical Trial รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์*, Sirichai Jamnongprasatporn, Weranuj Roubsanthisuk, Sirisawat Kunanon, Chavalit Chotruangnapa, Poom Sairat
บทความวิจัย 2566 (2023) Randomized Double-Blind Controlled Trial Comparing Safety and Efficacy between Plain Lubricant and Lidocaine Gel during Ambulatory Cystoscopy Nithi Chockchanachaisakul, Satit Siriboonrid, Nattapong Binsri, Vittaya Jiraanankul, Weerayut Wiriyabanditkul, Sarayut Kanjanatarayon*
บทความวิจัย 2566 (2023) The Comparison of Efficacy between Intrathecal Morphine Combined with Either Intravenous Selective COX-II Inhibitor or Acetaminophen and Intrathecal Morphine Alone for Analgesia after Cesarean Section: A Double-Blinded Randomized Controlled Trial Dissakul Prasitruangsuk, อรลักษณ์ รอดอนันต์*, Natchaya Puchiwattanapong, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy of a Thai Herbal Remedy in Patients with Mild Chronic Plaque Psoriasis: An Observer-Blinded Randomized, Standard Treatment-Controlled Trial Krongkaew Chankeaw, Supitcha Kamolratanakul, Jitra Tapaopong, พรรณี ปิติสุทธิธรรม, Jittima Dhitavat, Chayan Picheansoonthon*
บทความวิจัย 2566 (2023) Cost-Effectiveness Analysis between Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy (PELD) and Conventional Lumbar Discectomy for Herniated Nucleus Pulposus (HNP) Pornpavit Sriphirom, Anuchit Vejjaijiva*, ชลิดา เขมวรานันท์
บทความวิจัย 2566 (2023) The Efficacy of Double-Dose Mometasone Furoate Nasal Spray in Postoperative Management of Nasal Polyps: A Randomized Controlled Trial สิรินทร์กาญจน์ สุขดี*, นริศ เจียรบรรจงกิจ, เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล
บทความวิจัย 2566 (2023) Effects of a Mindfulness Meditation on Blood Pressure in Prehypertension Patients: A Randomized Controlled Trial Rattanawalee Pukdeesamai, Parinya Srihatrai, Nirun Intarut*
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการประคบเต้านมด้วยผ้าอุ่นชื้นต่อระยะเวลา การเริ่มไหลของน้ำนมในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรคนแรก เพียงพลอย ภิญญาภิรมย์, นิตยา สินสุกใส*, วรรณา พาหุวัฒนกร
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการใช้ผ้าคลุมตู้ซับแสงเสียงต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกาหนด : การวิจัยแบบสุ่มทดลอง ปิยนุช หิรัญเพิ่ม*, นิศากร ไวดาบ, ศิริพร เวชประสิทธิ์
บทความวิจัย 2566 (2023) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังชนิดที่มีการบีบตัวของหัวใจห้องซ้ายลดลง วรธิมา อยู่ดี*, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
บทความวิจัย 2566 (2023) ประสิทธิผลของการดูดเสมหะในปากด้วยเอ็มยู-ซักเกอร์เปรียบเทียบกับสายดูดเสมหะแบบปกติในเด็กอายุ 1-3 ปีที่มีเสมหะ ชัญภร ยินยอม, เสริมศรี สันติ*, เรณู พุกบุญมี
บทความวิจัย 2566 (2023) Evaluating the efficacy of the Thai Health Improvement Profile intervention for preventing weight gain in people with early stage psychosis: A randomized controlled trial Soontareeporn Meepring, Richard Gray, Xia Li, Wai Tong Chien, Yan Li, Grace W.K., Preeyakamon Kritkitrat, Daniel Bressington*
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy of anti-sebum moisturizing cream containing 2% l- carnitine and 5% epigallocatechin gallate in seborrhea: A randomized clinical trial Pipatpong Detudom, Anon Paichitrojjana, มนตรี อุดมเพทายกุล*, นันทิชา คมนามูล, Pawat Udompataikul
บทความวิจัย 2566 (2023) Cost-effectiveness analysis of HLA-B*13:01 screening for the prevention of co-trimoxazole-induced severe cutaneous adverse reactions among HIV-infected patients in Thailand Warittakorn Kategeaw, Nontaya Nakkam, Sasisopin Kiertiburanakul, Chonlaphat Sukasem, Wicittra Tassaneeyakul, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์*
บทความวิจัย 2566 (2023) A cost-effectiveness analysis of national smoking cessation services among chronic obstructive pulmonary disease patients in Thailand Ratthanon Prasitwarachot, Kednapa Thavorn, Chanthawat Patikorn, Somkiat Wattanasirichaigoon, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, Araya Thongphiew, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์*
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลการรักษาของเทคนิคพอซเชอะ-เบรธในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม Phakphoom Charoenwiphat, Pakorn Buaboocha, Preeda Arayawichanon, Torkamol Hunsawong, ลักขณา มาทอ
บทความวิจัย 2566 (2023) Effectiveness of interactive text message service at the Thailand National Quitline: a randomized controlled trial สุวิมล โรจนาวี*, Chollada Jongsomjit, จินตนา ยูนิพันธุ์
บทความวิจัย 2566 (2023) Comparing Treatment Efficacy of Court-type Traditional Thai Massage, Elastic Taping, and Stretching for Plantar Fasciitis: A Three-Armed Randomized Controlled Trial Phiyaphon Poonsuk, Junya Pattaraarchachai, Sunyarn Niempoog, Watchara Damjuti, Jurairat Boonruab*
บทความวิจัย 2566 (2023) การเปรียบเทียบระยะเวลาการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังผ่าตัด และระยะเวลานอนโรงพยาบาล ระหว่างการใช้เครื่องมือลิกาชัวร์กับวิธีการหนีบ ตัด ผูก และเครื่องจี้ไฟฟ้าในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไทรอยด์ออกข้างเดียว: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม อำพรางฝ่ายเดียว วุฒิเวช จรัสมานะโชติ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง