ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2563 (2020) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับที่รับการรักษาด้วยวิธีให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการอุดหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงมะเร็งตับครั้งแรก สุธิสา เต็มทับ*, กิตติกร นิลมานัด, รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์, กีรติ หงษ์สกุล
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีต่อคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะพึ่งพิงในกรุงเทพมหานคร วชิราภรณ์ เรืองเดช, ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ*, พัชราพร เกิดมงคล
บทความวิจัย 2563 (2020) ความปลอดภัยและความทนต่อยาของการรับประทานหอมแดงเสริมในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้: การศึกษานำร่องแบบสุ่ม วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์, โสรญา กลิ่นปรุง, สุจิตรา เตชะเต่ย, สุนีย์ จันทร์สกาว, ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์*
บทความวิจัย 2563 (2020) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจต่อการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการหวานชื่นใจ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานและสร้างทักษะเพื่อการดูแลตนเอง ของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี โดยเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ วิชญ์พล พิทักษ์สินพานิชย์
บทความวิจัย 2563 (2020) Comparison of Dexamethasone and Ondansetron with Lidocaine on Propofol Injection PainDownload ปุณยนุช เจริญคุปต์, นฤมล ประจันพาณิชย์*, Prateep Lertmongkonasom, วิชัย อิทธิชัยกุลฑล
บทความวิจัย 2563 (2020) การเปรียบเทียบระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกในช่วงเวลาต่างๆ ของการผ่าตัดระหว่างการช่วยหายใจแบบ Pressure Support และ Spontaneous Ventilation ผ่านหน้ากากครอบกล่องเสียงในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดเต้านม: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปัญชิกา ลือตระกูล*, ปุณยนุช เจริญคุปต์, ชลวรรณ ชุ่มแจ้ง, สัณฐิติ โมรากุล
บทความวิจัย 2563 (2020) การเปรียบเทียบผลของการฉีดยาชาบริเวณเนื้อเยื่อหน้าขาร่วมกับเนื้อเยื่อหลังข้อเข่าและการฉีดยาชาบริเวณเนื้อเยื่อหน้าขาอย่างเดียวต่อการระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า กนกพล สิงห์ธนะ
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาประสิทธิผลของการประคบผิวหนังด้วยเจลเย็นต่อการลดความเจ็บปวดแบบเฉียบพลันขณะทำการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง กรกนก เฮงสวัสดิ์
บทความวิจัย 2563 (2020) The Efficacy of Risperidone in Reducing the Incidence of Postoperative Delirium in Vascular Surgery Patients: Preliminary Report of a Randomized Controlled TrialDownload อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ*, Panate Pukritiyakamee, Tachawan Jiratvanont, Aphichat Suphathamwit, Pimpisa Konateerakul, Phatcharakamon Mahothorn
บทความวิจัย 2563 (2020) ประสิทธิผลของการใช้แป้งผงโรยตัวในการป้องกันผื่นที่ขาหนีบในทหารเกณฑ์ สลีลา วีวัฒนิวงศ์*, วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี, คฑาวุธ ดีปรีชา, สุพิชญา ไทยวัฒน์
บทความวิจัย 2563 (2020) A comparison of pterygium surgery recurrence rates after amniotic membrane grafting by vicryl versus nylon fixating sutures วิมลวรรณ ตั้งประกาศิต*, Thanichaya Reanpinyawat, Theinchai Pasurakul
บทความวิจัย 2563 (2020) Postoperative pain control of subtenon bupivacaine injection in adult strabismus surgery: a double-masked randomized trial Suntaree Thitiwichienlert*, Kornkanok Saksritawee, Kosol Kampitak
บทความวิจัย 2563 (2020) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการเสริมพลังผู้ป่วยไตวายเรือรังระยะที่ 5 ที่รักษาแบบประคับประคอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ุรุ่งรัตน์ ยอดระยับ, สุฑารัตน์ ชูรส*
บทความวิจัย 2563 (2020) Economic burden of pneumonia, sepsis and meningitis among children aged up to 5 years old at a tertiary care hospital in Thailand: an input for economic evaluation of vaccination Supattra Rungmaitree, Vimonkarn Sirisuksan, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, อาทร ริ่วไพบูลย์*
บทความวิจัย 2563 (2020) The Effectiveness of Indoor Socks with Medial Arch Support in Decreasing Pain in Patients with Posterior Tibial Tendon Dysfunction: a Prospective, Double-blinded, Randomized Controlled Trial Kittiya Kiatbamrungpunt*, Chadchavalpanichaya N
บทความวิจัย 2563 (2020) Efficacy of Sedentary Time Reduction with Mobile Texting and Focused Educational Sessions in Patients with Coronary Artery Disease: a Randomized Controlled Trial Deeprasertdamrong W, พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์*, Sanjaroensuttikul N, Uaaree P, Kobkitsumongkol K, Sangmanee S, Ratvijitwech S, Chaianansin T
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการฝึกด้วยเครื่องไอ-วอล์คต่อสมรรถนะของการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, ณฐมน ปั้นศุขสวัสดิ์, นพพล ประโมทยกุล*, พัชรี คุณค้ำชู, พินัยลัค ตันติลีปิกร
บทความวิจัย 2563 (2020) โครงการศึกษานำร่องทางคลินิกแบบสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของการให้ความรู้และคำแนะนำด้านโภชนาการแบบเข้มข้นเทียบกับ แบบปกติในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณัฏฐ์ บุญตะวัน, วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์*
บทความวิจัย 2563 (2020) Effects of oral vitamin C treatment on metabolism at rest and in response to an acute exercise in patients with poorly controlled type 2 diabetes mellitus Chongchira Boonthongkaew, Terdthai Tong-un, Yupaporn Kanpetta, Nisa Chaungchot, Ian Macdonald, chanvit Leelayuwat, นฤมล ลีลายุวัฒน์*
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของโปรแกรมการฟื้นคืนสู่สุขภาวะต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท ดรัณ พงศธรสกุล, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง