ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาประสิทธิภาพของการให้ฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดสังเคราะห์ ทางกระแสเลือดก่อนการผ่าตัดต่อการสูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดและอัตราการรับเลือด หลังการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการรักษากระดูกสะโพกหักด้วยการผ่าตัด ชวรัฐ จรุงวิทยากร, ปพน สง่าสูงส่ง*, กิจชัย ลักษมีอนุโณทัย, นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์, นรเทพ กุลโชติ, ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร, ศศิวิมล รัตนศิริ, สุภร จันท์จารุณี, ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, พงศธร ฉันท์พลากร
บทความวิจัย 2562 (2019) Effect of Closed Suction Drainage Tube Length after Total Knee Arthroplasty: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial K Piyakunmala*, T Sangkomkamhang
บทความวิจัย 2562 (2019) A Comparison of Meperidine and Fentanyl for Labor Pain Reduction in Phramongkutklao Hospital S Raksakulkiat*, P Punpuckdeekoon
บทความวิจัย 2562 (2019) Effect of Normobaric Oxygen Therapy on Wound Healing in Patients with Minor Tissue Loss from Critical Limb Ischemia: A Randomized Clinical Trial P Prasartritha, S Horsirimanount, S Jirasiritham, W Tirapanich, P Pootracool, P Lertsittichai, ศักดา วัลลิภากร, C Pornwaragorn*
บทความวิจัย 2562 (2019) A Ramdomized Placebo-Controlled Double Blind Study of Intercostal Nerve Block and Locally Administered Bupivacaine for Postoperative Pain Control after Subpectoral Breast Augmentation N Sitpahul*, W Limpiangkanan, N Tontisirin, S Numhom
บทความวิจัย 2561 (2018) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หลังสิ้นสุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี อภัณตรี จันทะไทย, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล*, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, นพดล โสภารัตนาไพศาล
บทความวิจัย 2561 (2018) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ Ananya Lalun*, Champoo Boonthai, Sarun Ponnimitporn, Kriangwara Kemthong, Sipapa Pummarak
บทความวิจัย 2561 (2018) Effects of Combined Lower Thoracic Epidural/General Anesthesia on Pain Control in Patients Undergoing Elective Lumbar Spine Surgery A Randomized Controlled Trial Mavin Thepsoparn*, Jariya Sereeyotin, Patt Pannangpetch
บทความวิจัย 2561 (2018) The Cost Effectiveness of Sealant Program Between Public and Private Hospital in Chiang Mai Thailand R Noochpoung*, S Sriram, B Chen
บทความวิจัย 2561 (2018) ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดแผลกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นทะลุ ทรงศักดิ์ จำปาแพง*, ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช, รุ้งนภา ชัยรัตน์
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์ประคองข้อมือรักษาการกดทับเส้นประสาทมีเดียน บริเวณข้อมือ อดิศักดิ์ แทนปั้น*, เอกพจน์ ศฤงคารินกุล, Tipyarat Saringcarinkul, ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์
บทความวิจัย 2561 (2018) การใช้ Lidocaine spray ในการระงับอาการปวดระหว่างการดูดเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปวีร์ กอสุวรรณ, บุษบา วิริยะสิริเวช์*
บทความวิจัย 2561 (2018) ผลของโปรแกรมการเตรียมลำไส้อย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยที่มารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่: การศึกษาแบบสุ่ม นิษา เรื่องกิจอุดม*, วาทินี เธียรสุคนธ์, ปฐมพร บุนนาค, รจศิรินทร์ ชัยวงศ์, วรายุ ปรัชญากูล, สมชาย อมรโยธิน, ธวัชชัย อัครวิพุธ
บทความวิจัย 2561 (2018) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จิราพร มณีศร*, มนนพรัฐ อุเทน
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน ต่อการลดภาวะเนื้อฟันไวเกินเปรียบเทียบระหว่างการแปรงฟัน เพียงอย่างเดียวและการแปรงฟันร่วมกับการนวด รัชนู ชาญสมาธิ์*, รณยุทธ ชาญสมาธิ์
บทความวิจัย 2561 (2018) ผลเปรียบเทียบการวางอิเล็กโทรดสองแบบจากการใช้ acupuncture-like TENS ต่อการลดปวด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง สุกัญญา เอกสกุลกล้า*, ฉัตรสุดา สุรพัฒน์, ภรัณยา ภัสสราวุฒิเลิศ, ศศินันท์ กาญจนกุล
บทความวิจัย 2561 (2018) Anesthetic efficacy of intraosseous and buccal infiltration techniques: a randomized controlled crossover clinical trial Siwaporn Siwawut, Piyanee Panitvisai*
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลการบำบัด Co-occurring disorder (COD) Intervention ในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน กิตต์กวี โพธิ์โน*, วรท ลำใย, ปราณี ฉันทพจน์, สุพัตรา สุขาวห
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลของการบำบัดร่วมระหว่างรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจสำหรับผู้ติดสุรา พิจิตรา ธีระวิสุทธิ์กุล, พิชัย แสงชาญชัย, วสุนันท์ ุชุ่มเชื้อ*
บทความวิจัย 2561 (2018) Short - Versus Long - Antibiotic Treatment Duration for Asymptomatic Bacteriuria within a Month after Kidney Transplantation: A Pilot Randomized Controlled Trial Pattraporn Ponglorpisit, Atiporn Ingsathit, Siriorn P Watcharananan*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง