ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2563 (2020) A randomized placebo controlled trial comparison of pre-incision infiltration of a local anaesthetic drug to reduce postoperative pain after laparoscopic adrenalectomy Vatachanont Jiramanee*, ธเนศ ไทยดำรงค์, วรพจน์ ชุณหคล้าย, Somkiet Pumpaisanchai, ณัฐพงศ์ วงศ์วัฒนาเสถียร, เสริมสิน สินธุบดี, Chawawut Kosrisirikul, มัชฌิมา ฮวบกอง, Penkhae Jereerat, สมจิตร ดวงแข, Pornvadee Pisansalhidikam, Kraisri Tuipae
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาด้วยสารโซเดียมไฮยาลูรอเนตชนิดเชื่อมโยงร่างแห (Cross-Linked Sodium Hyaluronate: XLHA-BDDE) ในคนไข้ข้อเข่าเสื่อมที่รักษาด้วยวิธีการรักษาแบบอนุรักษ์ไม่ได้ผล ธนา ธุระเจน, ชัยวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ, ปาโมกข์ แสงศิรินาวิน*, วันเพ็ญ ลาภไพวงศ์, จิตตวดี ประสงค์
บทความวิจัย 2563 (2020) Effectiveness of a Qigong program on sleep quality among community-dwelling older adults with mild to moderate depression: A randomized controlled trial Phenphop Phansuea*, Sookjaroen Tangwongchai, Thanapoom Rattananupong, Vitool Lohsoonthorn, สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ
บทความวิจัย 2563 (2020) Changes in health-related quality of life scores in patients with depression in the Thai health care delivery system Kenika Jiratchayaporn*, Rungnapa Panitrat, ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม, ศิริอร สินธุ, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการฝึกความแข็งแรงร่วมกับการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายที่บ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ต่อการทำงานของรยางค์ส่วนบนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง โอฬาร อิสริยะพันธุ์, จีราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคล, ณัฐชยา ชนแดน, น้อมจิตต์ นวลเนตร์, ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์, วรุณนภา ศรีโสภาพ*
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเดินจากการใช้ Thera-Band พันระดับเข่าและระดับสะโพกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สุปรียา ราชสีห์*, จิตติมา แสงสุวรรณ
บทความวิจัย 2563 (2020) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตชุดผ้าผ่าตัดปลอดเชื้อที่ใช้ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศศิธร เรืองประเสริฐกุล*, เสาวลักษณ์ รีรัตนพงษ์, จุฑารัตน์ เอี่ยมทอง, ภคมน อุปดิษฐ์, พิกุล นนทภา, ีรัญชิตา กิ่งวงค์
บทความวิจัย 2563 (2020) Quality of Life and Burden of Lung Cancer Patients’ Caregivers: A Cross-Sectional Study from Southern Thailand Orapan Fumaneeshoat*, Thammasin Ingviya
บทความวิจัย 2563 (2020) พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในพระสงฆ์ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม วิภาดา ศรีมันทยามาศ, วารุณี ฟองแก้ว, เบญจมาศ สุขสถิตย์*, พัชราภรณ์ อารีย์, ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
บทความวิจัย 2563 (2020)  Study in the Clinical Outcomes and Quality of Life in Epilepsy Patients at Bangkok Hospital Headquarters Thitaree Yongprawat
บทความวิจัย 2563 (2020) Quality of life and Illness of Silicosis Patients Krittin Silanun
บทความวิจัย 2563 (2020) เปรียบเทียบผลการลดระดับความรุนแรงของอาการ คุณภาพชีวิต และการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับโปรแกรมการปฏิบัติตัวโรคหัวใจล้มเหลวเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการแนะนำตามปกติ ธิดารัตน์ หนชัย*, ปนัดดา อินทรลาวัณย์, กาญจนา สนิท, วนัชพร จอมกัน, ไพจิตรา พรหมวิชัย
บทความวิจัย 2563 (2020) Quality of Life in Stroke Patients at Outpatient Rehabilitation Clinic, Siriraj Hospital A Yingkijsathavorn, Kamontip Harnphadungkit*
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระหว่างการยึดตาข่ายสังเคราะห์โดยใช้ตัวยึดโลหะกับการใช้กาวในการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ Laparoscopic Totally Extraperitoneal Repair อนุตพงษ์ ชูจันทร์
บทความวิจัย 2563 (2020) ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรงพยาบาลชุมชนสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต สุวภรณ์ ส่งเสริมล้อสกุล*, สกนธ์ สุภากุล, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
บทความวิจัย 2563 (2020) การลดความปวดในการส่องกล้องตรวจโพรงจมูกชนิดแข็งระหว่างยาชาลิโดเคนร้อยละหนึ่งร่วมกับยาออกซี่เมตาโซลีนและยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับยาออกซี่เมตาโซลีน : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง วิพรร ณัฐรังสี*, ธนวิทย์ อินทรารักษ์
บทความวิจัย 2563 (2020) ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบอุดตัน ธัญพิมล เกณสาคู*, เตือนใจ สินอำไพสิทธิ์, วีรยุทธ ศรีทุมสุข
บทความวิจัย 2563 (2020) การพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน*, วัชรพล ทองควัน
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาประสิทธิภาพของยาพาราเซตามอลในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำเปรียบเทียบกับการให้มอร์ฟีนทางช่องไขสันหลังในการระงับปวดหลังผ่าตัดคลอด ณัฐธนภัทร์ เวชการณ์*, ณฐพร นาคน้อย, นุชจิรา พิพิชชวนชม
บทความวิจัย 2563 (2020) การรักษาภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันชนิดขาดออกซิเจนโดยไม่มีภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่งด้วยออกซิเจนอัตราไหลสูงผ่านทางจมูกเพื่อป้องกันการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง: งานวิจัยแบบสุ่ม ปัทมพร แสงแก้ว, จุฑามาศ อินทร์ชัย, พนิดา ชนะญาติ, เฉลิม ลิ่วศรีสกุล*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง