ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2561 (2018) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกการทรงตัวโดยวิธีดั้งเดิมและการฝึกโดยเครื่องแบ-ลันซ์แม็ป (Balance map) ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง มณฑิชา ม่วงเงิน*, ธิดารัตน์ นวลยง, ประเสริฐ อินตา, ยอดข้าว ศรีสถาน, พลอยเพ็ญ จารุเวฬ
บทความวิจัย 2561 (2018) การศึกษาคุณภาพชีวิตและผลการทดสอบเดินหกนาทีในผู้ป่วยสูงอายุภายหลังการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรเปรียบเทียบระหว่างเครื่องชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวที่ปรับอัตราการเต้นหัวใจได้ตามกิจกรรมและเครื่องชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องบนล่างต่อเนื่อง จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์*, กัญญารัตน์ แก้วน่าน, ประเสริฐ จิระโณทัย
บทความวิจัย 2561 (2018) การดูแลสุขภาพที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับบริการณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อนัฐณา ปิ่นแก้ว*, V Tanvatanakul, B Kijreedarborisuthi
บทความวิจัย 2561 (2018) การศึกษา ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดที่มีปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียการได้ยิน ภาวินี อินทกรณ์*, อนงค์ สุขโข, นภัสวรรณ ยอดทอง
บทความวิจัย 2561 (2018) Comparative Study of Hearing Loss between Using and Not using 5-Wing Type Ear Protection of Thai Military Training Conscripts Watcharaporn Bourchom*, Pongthep Hanchumpol. Pariyanan Jaruchinda
บทความวิจัย 2561 (2018) Single Port Laparoscopy Appendectomy versus Open Appendectomy, Prospective Randomized Study Chusaeng Teerawiwatchai*, Manasawin Imsanguanchai, Sasithon Ajjimarangsri
บทความวิจัย 2561 (2018) Comparison between Forced Air and Intravenous Fluid Warmer in Gynecologic Laparoscopic Surgery: A Randomized Trial Warunee Boayam, Phongthara Vichitvejpaisal*, Pawan Suton, Sarisa Tapala
บทความวิจัย 2561 (2018) Outcomes after Postoperative Amino Acid Supplementation in Patients Undergoing Elective Upper and Lower Gastrointestinal Tract Surgery: Randomized Controlled Trial Chalerm Eurboonyanun*, Anan Sipanaskul, Somchai Ruangwannasak
บทความวิจัย 2561 (2018) Health-Related Quality of Life of Thai Cardiovascular Patients among Smokers and Non-Smokers Population รณชัย คงสกนธ์, Rosarin Sruamsiri, Oraluck Pattanaprateep*
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินิกของตำรับยาอภัยสาลีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคงที่ ระดับที่ 1-2 วิวรรณ วรกุลพาณิชย์*, มณฑกา ธีรชัยสกุล, Anutida Tabmee, Manatchaya Mukanachot, Nattawat Peamnguleum
บทความวิจัย 2561 (2018) เปรียบเทียบปริมาณการเสียเลือดในการผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ในกลุ่มที่ได้รับการดมยาสลบด้วย Propofol กับ Dexmedetomidine เทียบกับกลุ่มที่ได้รับ Desflurane ณิชาวรรณ วิรัชพิสิฐ, ทศพร วิศุภกาญจน์, อภิรัก เกตุฉันท์, โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ, ศศิมา ดุสิตเกษม*
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลการระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเปรียบเทียบระหว่างการฉีดยา ในข้อเข่าและเนื้อเยื่อกับการฉีดยาชาที่เส้นประสาท Femoral หลังการระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาร่วมกับยามอร์ฟีนเข้าช่องน้ำไขสันหลัง หัชพร เขียวบ้างยาง*, สตบงกช ทั่งทอง, วิทยา ประทินทอง
บทความวิจัย 2561 (2018) ผลของการป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันโดยการให้ Dexmedetomidine ระหว่างการผ่าตัดทำท างเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ อนันตโชติ วิมุกตะนันทน์*, ตุลชัย อินทรัมพรรย, แพรพิไล จันทร์สว่างภูวนะ, ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
บทความวิจัย 2561 (2018) Endometrial Thinning after Ovarian Stimulation using Letrozole or Clomiphene Citrate: A Randomized Trial Roungsin Choavaratana, อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์*, Somsin Petyim, Pitak Laokirkkiat, Norazalina Saad, Japarath Prechapanich
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิภาพของวุ้นชุ่มปากในการบรรเทาอาการปากแห้งน้ำลายน้อยในผู้ป่วยจิตเวช สาธกา ธาตรีนนานนท์
บทความวิจัย 2561 (2018) Randomized investigator-blinded comparative study of moisturizer containing 4-t-butylcyclohexanol and licochalcone A versus 0.02% triamcinolone acetonide cream in facial dermatitis Waranya Boonchai, Supenya Varothai, Waranaree Winayanuwattikun, Sutasinee Phaitoonvatanakij, Pichanee Chaweekulrat, Pranee Kasemsarn*
บทความวิจัย 2561 (2018) A double-blinded, randomized, vehicle-controlled study to access skin tolerability and efficacy of an anti-inflammatory moisturizer in treatment of acne with 0.1% adapalene gel Leena Chularojanamontri, Papapit Tuchinda*, Kanokvalai Kulthanan, Supenya Varothai, Waranaree Winayanuwattikun
บทความวิจัย 2561 (2018) A randomized comparison of efficacy and safety of intralesional triamcinolone injection and clobetasol propionate ointment for psoriatic nails Einapak Boontaveeyuwat, Narumol Silpa-Archa, Nasuda Danchaivijitr, Chanisada Wongpraparut*
บทความวิจัย 2561 (2018) Ferulic Acid Supplementation Improves Lipid Profiles, Oxidative Stress, and Inflammatory Status in Hyperlipidemic Subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial เอกราช บำรุงพืชน์*, Supathra Lilitchan, Siriporn Tuntipopipat, Nednapis Tirawanchai, Surat Koindr
บทความวิจัย 2561 (2018) Evaluation of a 12-week lifestyle education intervention with or without partial meal replacement in Thai adults with obesity and metabolic syndrome: a randomised trial Kusuma Chaiyasoot, Rungnapha Sarasak, Banchamaphon Pheungruang, Suwitcha Dawilai, Pornpoj Pramyothin, Adhiratha Boonyasiri*, Orawan Supapueng, Friedrich C Jassil*, ปรียานุช แย้มวงษ์, Rachel L Batterham
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง