ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการกดจุดเหอกู่และจุดซานหยินเจียวต่อการลดความเจ็บปวดของมารดาในระยะที่ 1 ของการคลอด สร้อย อรุสรณ์ธีรกุล*, พักตร์วิไล ศรีแสง, นิภาพรรณ มณีโชติวงศ์, วิไลลักษณ์ ปิยะวัฒนพงศ์
บทความวิจัย 2559 (2016) A double-blinded, randomized, vehicle-controlled study to access skin tolerability and efficacy of an anti-inflammatory moisturizer in treatment of acne with 0.1% adapalene gel Kanokvalai Kulthanan, Leena Chularojanamontri*, Papapit Tuchinda, Supenya Varothai, Waranaree Winayanuwattikun
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการออกกำลังกายด้วยการขยุ้มผ้าต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าในผู้สูงอายุ วนิดา ดรปัญญา*, ฉัตราพร นันทวณิชชากร, สถาพร ศรีวอุไร, วรวรรณ คำฤาชา, ทกมล กมลรัตน์, รวยริน ชนาวิรัตน์, เสาวนีย์ นาคมะเร็ง, พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์, อุไรวรรณ ชัชวาล
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของยาโพรโพฟอลและยาคีโตฟอลต่อการป้องกันอาการกระวนกระวายหลังฟื้นจากยาดมสลบซีโวฟลูเรนในผู้ป่วยเด็ก เบญจวรรณ ปิ่นศรศักดิ์
บทความวิจัย 2559 (2016) The Efficacy of Gynura pseudochina DC. var. hispida Thv. Ointment in Treating Chronic Plaque Psoriasis: A Randomized Controlled Trial Pawinee Rerknimitr*, Jantakan Nitinawarat, Sinee Weschawalit, Jade Wititsuwannakul, Paveena Wongtrakul, Aranya  Jutiviboonsuk, Boonjeur Dhorranintra, Pravit Asawanonda
บทความวิจัย 2559 (2016) Effectiveness of Chlorhexidine Wipes for the Prevention of Multidrug-Resistant Bacterial Colonization and Hospital-Acquired Infections in Intensive Care Unit Patients: A Randomized Trial in Thailand Adhiratha Boonyasiri*, Peerapat Thaisiamm, Chairat Permpikul, Tepnimitr Judaeng, Bordeesuda Suiwongsa, Napaporn Apiradeewajeset, Trerawan Fakthongphan, Sunun Suddee, Wandee Laoagtipparos, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืด คลินิกโรคหืด โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สุณี เลิศสินอุดม*, เกศริน ชูปัญญาเลิศ
บทความวิจัย 2559 (2016) คุณภาพชีวิตและการรับรู้ภาวะสุขภาพในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บของไขสันหลัง ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา*, พรทิพย์ วัฒนาวิทวัส
บทความวิจัย 2559 (2016) A randomized, double blinded, placebo controlled trial of oral dydrogesterone supplementation in the management of preterm labor Wilasinee Areeruk*, Varapong Phupong
บทความวิจัย 2559 (2016) A comparison of clinical efficacy between high frequency oscillatory ventilation and conventional ventilation with lung volume recruitment in pediatric acute respiratory distress syndrome: A randomized controlled trial Rujipat Samransamruajkit*, Chavisa Rassameehirun, Khemmachart Pongsanon, Sumalee Huntrakul, Jitladda Deerojanawong, Suchada Sritippayawan, Nuanchan Prapphai
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาค่าใช้จ่ายการรักษาโรคหืดในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า: ศึกษาประชากรในผู้ใหญ่ ธเดช บุญปิยทัศน์*, สิทธิพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์, อธิก แสงอาสภวิริยะ
บทความวิจัย 2559 (2016) Effectiveness of Multiwave Locked System Laser therapy in treatment of Carpal Tunnel Syndrome Patients Kanuengnid Wongwanna, Nitsara Pattapong*, Pensuda Iamlaoor, Pimolporn Jaion
บทความวิจัย 2559 (2016) ประสิทธิผลของการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองต่อการคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนเมืองโดยการวิจัยเชิงทดลองแบบมีส่วนร่วม ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, รัศมี ตันศิริสิทธิกุล, ธิดา สกุลพิพัฒน์, พิกุล เจริญสุข, วิชัย เอกพลากร*
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการรับประทานชุดอาหารเช้าที่มีชนิดนํ้าตาลที่แตกต่างกันระหว่างนํ้าตาลไอโซมอลตูโลส กับนํ้าตาลซูโครสต่อการนำสารอาหารไปใช้และการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าตาลและอินซูลินในเลือด ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่, สุรัตน์ โคมินทร์, วันทนีย์ เกรียงสินยศ*
บทความวิจัย 2559 (2016) ประสิทธิภาพของการฉีดยาในข้อเข่าและเนื้อเยื่อบริเวณผ่าตัด เพื่อลดอาการปวดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สตบงกช ทั่งทอง*, วิทยา ประทินทอง, นงลักษณ์ มะพงษ์เพ็ง, ศิริรัตน์ แท่งทอง
บทความวิจัย 2559 (2016) A Randomized Controlled Trial of Defervescent Efficacy of Oral versus Rectal Paracetamol in a Pediatric Acute Care Setting Chulathida Chomchai, Worapant Kriengsoontornkij, สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์, กรมิกา วินิจกุล, Jedsada Suwanwaree*
บทความวิจัย 2559 (2016) Quality of Life after Total Knee Replacement at Siriraj Hospital, Thailand ฐิติมา ชินะโชติ, Jittrawan Attawattanakul, Choopong Luansritisakul*
บทความวิจัย 2559 (2016) อิทธิพลของคุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และภาวะโรคร่วมต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต ศิริณาชค์ ทองเทียม*, อรวมน ศรียุกตศุทธ, จงจิต เสน่หา, อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการให้แม่โอบกอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อ ต่ออุณหภูมิร่างกายและความอิ่มตัวออกซิเจนของทารกแรกเกิดครบกำหนดในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี ยิ่งขวัญ อยู่รัตน์*, ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกตัดนิ้วเท้าและผู้ถูกตัดขาระดับใต้เข่า เดือนฉาย โพธิ์งาม
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง