ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2560 (2017) การลดความปวดที่เกิดขณะฉีดยา propofol โดยใช้เจลประคบเย็น: วิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม ปรางค์มาลี ลือชารัศมี*, วรรณิภา นุสุภะ, วรางคณา ลาภพิเศษพันธุ์, ชลธิชา ชวชาติ
บทความวิจัย 2560 (2017) การเปรียบเทียบผลของ 2% ไลโดเคนผสม 0.5% บิวพิวาเคน กับ 2% ไลโดเคนในการระงับความรู้สึกที่เส้นประสาท brachial plexus ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ วนิดา จงอรุณงามแสง*, โสภิศา โสภณพัฒนา, ดุจเดือน สีละมาด, จุฑารัตน์ เลื่อนผลเจริญชัย, พิมพ์ภิรา พลกล้า
บทความวิจัย 2560 (2017) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหญิงมะเร็งเต้านมในช่วงการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร Fluorouracil, Doxorubicin และ Cyclophosphamide (FAC) โสภิต ก่อพูนศิลป*, ทิพาพร พงษ์เมษา
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบเพิ่มแรงต้านต่อความรุนแรงของโรคและสมรรถภาพข้อเข่าในชาวสวนยางพาราสูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ธนพงศ์ แสงส่องสิน*, ชนนท์ กองกมล
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดในหอทารกแรกเกิดวิกฤตโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เมธารี ปัญญานรกุล
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของการใช้กระเปาะเย็นกดจุดซานหยินเจียว (SP6) ต่อระดับความเจ็บปวดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วในระยะที่หนึ่งของการคลอด เกศกัญญา ไชยวงศา*, นวลใย พิศชาติ
บทความวิจัย 2560 (2017) ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านสาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อการทาหน้าที่ การรับรู้ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์*, สุภาภรณ์ ด้วงแพง, จันทนา จันทวงศ์
บทความวิจัย 2560 (2017) The effects of selective laser trabeculoplasty and travoprost on circadian intraocular pressure fluctuations: A randomized clinical trial Weerawat Kiddee*, Supreeya Atthavuttisilp
บทความวิจัย 2560 (2017) Efficacy of an eye drop mixture for pupillary dilatation: A randomized comparative study Pattama Bhurayanontachai*, Suwapat Saengkaew, Penjamaporn Apiromruck
บทความวิจัย 2560 (2017) ทิงเจอร์เบนซอยน์ช่วยให้แผ่นกาวใสที่ปิดทับสาย epidural ติดได้ดีขึ้นในผู้ป่วยผ่าตัดทางนรีเวช วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์*, จิรัศยา ชูอ่องสกุล, ปิยะวดี รุ่งมลคลทรัพย์, น้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์, สหัสา หมั่นดี, มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน, อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ, สุวิทย์ สุนทรินคะ
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการนาส่งยาเข้าสู่ใต้ผิวด้วยเลเซอร์แฟรกชั่นแนล 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียมระดับพลังงานต่าร่วมกับการทาผิวทุกวันด้วยสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาดในการรักษาฝ้าเทียบกับการทาสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาดเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า ชวพร สุดโนรีกูล*, เทพ เฉลิมชัย, มนตรี อุดมเพทายกุล
บทความวิจัย 2560 (2017) เปรียบเทียบการใช้ Heated Humidified High Flow Nasal Cannula (HHHFNC) และ Nasal Continuous Positive Airway Pressure (NCPAP) หลังถอดท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด กุสุมา สยะนานนท์*, อารียา ดีสมโชค
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการดูแลผิวหนังผู้ป่วยที่มีปัญหาการควบคุมการขับถ่ายในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสอุจจาระ/ปัสสาวะ พัฒนา พึ่งศิริ
บทความวิจัย 2560 (2017) ประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของยาบาโคลเฟนในการคงการหยุดดื่มสุราของผู้ป่วยติดสุราโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ วัลลีย์ มิตรมโนชัย*, อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์, วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
บทความวิจัย 2560 (2017) A store-and-forward telemedicine for retinopathy of prematurity screen: is it cost-effective in Thailand? Phanthipha Wongwai*, ปฤษฐพร กิ่งแก้ว, Somkiat Asawaphureekorn, Tharatip Kolatat
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาแบบสุ่มไปข้างหน้าดูการเคลื่อนของตาข่ายสังเคราะห์หลังผ่าตัดไส้เลื่อนที่ขาหนีบ Laparoscopic total extraperitoneal repair โดยใช้ภาพถ่ายเอกซเรย์เปรียบเทียบระหว่างวิธียึดกับไม่ยึดตาข่ายสังเคราะห์ ประวิทย์ ตันติวัฒนาศิริกุล
บทความวิจัย 2560 (2017) การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือความเข้มข้น 0.45% มีประสิทธิภาพ ไม่ด้อยไปกว่าการใช้น้ำเกลือความเข้มข้น 0.9% ในการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ จิตรดา ทองดี, รัดเกล้า เพชรเกลี้ยง, สุวิชชา ริ้วเหลือง*, เนาวรัตน์ เจียงวัฒนะ
บทความวิจัย 2560 (2017) Intralesional Botulinum Toxin A Injection for Recalcitrant Alopecial Totalis and Alopecia Universalis: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial รัฐพล ตวงทอง, Supenya Varothai, จรัสศรี ฬียาพรรณ, Daranporn Triwongwaranat*, รัศม์ฐวัฒน์ ดีสมโชค, Sunatra Nitayavardhana
บทความวิจัย 2560 (2017) ประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักเพื่อลดอาการปวดศีรษะจากการเกร็งของกล้ามเนื้อ วัชรินทร์พร พรหมพิทักษ์, สุภาพร เหงกระโทก, ภูมิณภัทร์ แสงสุมาศ, พรปวีณ์ ตระกูลบ้านมะหิงษ์, อภินันท์ จำเนียร, ณัฐวุฒิ ช่างเหล็ก, เทียมจิต ทองลือ, อังคณา อภิชาติวรกิจ*, วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล, ยงชัย นิละนนท์, อัครินทร์ นิมมานนิตย์, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์, ทวี เลาหพันธ์
บทความวิจัย 2560 (2017) โปรแกรมการดูแลแบบผสมผสานโดยใช้สมาธิ ต่อความวิตกกังวลและการควบคุมการหายใจในผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจยาก: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม เบญจมาส ถิ่นหัวเตย, ประณีต ส่งวัฒนา*, วงจันทร์ เพชรพิเชษฐ์เชียร
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง