ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2563 (2020) การใช้ที่รัดหน้าท้องเพื่อลดการปวดแผลผ่าตัดหลังคลอดบุตร ธัญญารัตน์ สิงห์แดง*, อุษณีย์ สังคมกำแหง, ธนนิตย์ สังคมกำแหง
บทความวิจัย 2563 (2020) Comparison of the effects of constant force and gradual increased force of intermittent cervical traction in cervical radiculopathy Krittika Thepsoda
บทความวิจัย 2563 (2020) Quality of Life in Stroke Patients at Outpatient Rehabilitation Clinic, Siriraj Hospital Yingkijsathavorn A, Kamontip Harnphadungkit*
บทความวิจัย 2563 (2020) Effect of Remote Ischemic Preconditioning on Myocardial Ischemia in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Randomized Controlled Trial Wongthep A, Karunasumetta C*, Tourthong W, Senarak P
บทความวิจัย 2563 (2020) A Randomized Controlled Trial Comparing the Effects of an Arm Swing Exercise and Low Sodium Intake Education Program with Low Sodium Intake Education Alone on Cardiovascular Outcomes in Postmenopausal Women with Prehypertension Tantiprasoplap S, Piaseu N, Kanungsukkasem V, Taneepanichskul S*
บทความวิจัย 2563 (2020) Efficacy of Omega-3 Fatty Acids in the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Paecharoen S*, Wongsuphasawat K, Tantiyavarong P
บทความวิจัย 2563 (2020) Effects of Coenzyme Q10 on Sperm Motility of Infertile Men with Pyospermia Treated with Doxycycline: A Randomized Controlled Trial Chayachinda C, Thamkhantho M*, Ngamskulrungroj P
บทความวิจัย 2563 (2020) Single Bolus Intravenous Ephedrine Attenuates Reduction of Core Body Temperature in Patients Undergoing Spinal Anesthesia for Arthroscopic Knee and Ankle Surgery Pravitharangul T*, Karnjanarachata C, Areeruk P, Thananuwong S, Komonhirun R
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างมารดาและทารก ภายหลังคลอดโดยเร็ว ต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานหนึ่งเดือน กรกนก เกื้อสกุล, นิตยา สินสุกใส*, วรรณา พาหุวัฒนกร, วิทยา ถิฐาพันธ์
บทความวิจัย 2563 (2020) ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคต่อมลูกหมากโต: การศึกษาความสัมพันธ์ กรณ์ นงค์กระโทก, ลินจง โปธิบาล*, โรจนี จินตนาวัฒน์
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการยืดกล้ามเนื้อทราพีเซียสร่วมกับการเจริญสติต่อการเปลี่ยนแปลงความตึงตัวและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ อรวรรณ บุราณรักษ์*, กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์
บทความวิจัย 2563 (2020) The Good Skin Care Practices and Emollient Use since Early Infancy as the Primary Prevention of Infantile Atopic Dermatitis among Infants at Risk: a Randomized Controlled Trial Pajaree Thitthiwong*, Thantida Koopitakkajorn
บทความวิจัย 2563 (2020) High Effective of 14-Day High-Dose PPI- Bismuth-Containing Quadruple Therapy with Probiotics Supplement for Helicobacter Pylori Eradication: A Double Blinded-Randomized Placebo-Controlled Study Piyakorn Poonyam, Peranart Chotivitayatarakorn, Ratha-Korn Vilaichone*
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการออกกำาลังกายแบบไอเยนกะโยคะต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ กนกพร สุคำวัง, ภารดี นานาศิลป, อังคณารัชต์ แก้วแสงใส*
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง จารวี คณิตาภิลักษณ์*, ทศพร คำผลศิริ, ลินจง โปธิบาล
บทความวิจัย 2563 (2020) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของระบบการคัดกรองโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด แบบตรวจคัดกรองกึ่งเร่งรัดเปรียบเทียบกับระบบปัจจุบัน ธาม เหล่าอารยะวัฒน์, นฤมล บำรุงสวัสดิ์, ปิยเมธ ดิลกธรสกุล, พีระพล วอง, นิลวรรณ อยู่ภักดี*
บทความวิจัย 2563 (2020) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานทางการศึกษาด้านสุขภาพ ภาณีวร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อรลักษณ์ พัฒนาประทีป*, อัมรินทร์ ืทักขิญเสถียร
บทความวิจัย 2563 (2020) การทดลองแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับการปวด โดยวิธี ultrasound-guided lateral transversus abdominis plane block ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคนรีเวชทั่วไปผ่านทางหน้าท้อง  วชิรพร ภูริภูมิ
บทความวิจัย 2563 (2020) การใช้ Magnesium sulphate ร่วมกับ dexamethasone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระงับอาการปวดในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ขวัญชนก ธัญญาวินิชกุล*, นันท์มนัส จิตต์มาลา, ขนิษฐา หว่องประเสริฐ
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการพันผ้าเทปเทคนิคฮิลล็อกด้วยผ้าเทปชนิดยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นต่อแรงปฏิกิริยาจากพื้นในช่วงลงถึงพื้นจากการ กระโดดสูงในนักกีฬาที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์*, สุพัฒน์ บรรทัดกาญจน์, เมธว์ พิพัฒน์พงษ์เลิศ, ฐานิสร ตันติชาติ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง