ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ วิรัช บรรเจิดพงศ์ชัย
บทความวิจัย 2562 (2019) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่ดี หรือทนยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยด์ไม่ได้ อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา
บทความวิจัย 2562 (2019) ประสิทธิผลเบื้องต้นของยาทาพระเส้นเพื่อลดอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่าทางการแพทย์แผนไทย มนตร์ปาจรีย์ ณ ร้อยเอ็ด*, พาสินี บัวกุม, เพ็ญพิมล จิตรวุฒิวาสน์, อุไรลักษณ์ วันทอง
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ ศรีเรือน ดีพูน
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาประสิทธิผลของการทาเจลว่านหางจระเข้ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา ทิพากร สิทธิการิยะ, วิภาเพ็ญ โชคสัมฤทธิ์*
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ช่อผกา ปุยขาว*, สุรีพร ธนศิลป์, จรรยา ฉิมหลวง
บทความวิจัย 2562 (2019) ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ แจ่มจันทร์ ประทีปปมโนวงศ์
บทความวิจัย 2562 (2019) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย จังหวัดเชียงราย วิภาดา พึ่งสุข, พิษณุรักษ์ กันทวี*, ภัทรพล มากมี
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทัศนีย์ จินตกานนท์
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภยัเบื้องต้นของสเปรย์หญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรี สุภาภรณ์ ปิติพร, อุไรวรรณ โชติเกียรติ, ศิริพร พูลทรัพย์, พิสิฎร์ ชัยประเสริฐสุด, จิราพร ตระการจันทร์สิริ, วชิราภรณ์ ทองอ่อน, กฤติกา วิไล, นราพร สงวนใจ, พรรณพัชนันท์ วงษ์ประกอบ, กูโอนะ รงโซะ, ผกากรอง ขวัญข้าว*
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Kamonwan Nillake*, Rungnapa Chantra
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุน-ประสิทธิผลการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งในโรงเรียนประถมศึกษา โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร Wiboonluck Phetcharoan
บทความวิจัย 2562 (2019) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม พิชญ์ประอร ยังเจริญ*, สุภาพ อารีเอื้อ, นันทิกานต์ แสงทอน
บทความวิจัย 2562 (2019) การประคบเจลแช่เย็นเพื่อลดความเจ็บปวดของการฉีดวัคซีนบาดทะยัก ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังเมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้าน มนัสวี ให้ศิริกุล
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลการใช้ยาทา 0.05% Clobetasol propionate cream เปรียบเทียบกับ 0.05% Clobetasol propionate cream และ 10% Urea cream ร่วมกับการดูแลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน อาชีญาภัท อินทพงษ์
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง เขตสุขภาพที่ 8 ประเทศไทย เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ, วรรณนภา สระทองหน, สุพัฒน์ อาสนะ*
บทความวิจัย 2562 (2019) Effects of Home-based Exercise Program Using Thai–style Braided Rubber Rope on Blood Pressure, Muscle Strength and Quality of Life in Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Woraphon Aramrussameekul*, Changsirikunchai S
บทความวิจัย 2562 (2019) การฉีดลิโดเคนความเข้มข้น 1% และ 2% เพื่อรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณคอและหลังส่วนบน: การทดลองทางคลินิก แบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมและปกปิดสองทาง นิติพงษ์ ประพันธ์บัณฑิต
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparative Effect of a Balance Training Program and Core Stabilization Program on Factors Related to the Prevention of Falling in Healthy Middle-Aged Individuals: A Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial Chatwalai Sonthikul*, Wanida Kaewmunee, Porraporn Sriwannawit, Jirapinya Kasipan, Natthanan Khuatjit, Duangkamol Kimakhom, Pattaraporn Rueangsuk
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง