ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2549 (2006) การประเมินคุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือน: การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ใช้และไม่ใช้ฮอร์โมนทดแทน ทิพยาภรณ์ สมศักดิ์*, วัชรี เลอมานกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) ต้นทุนทางตรงของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยใน หออายุรกรรมหญิง พิมพ์ชนก ขันแก้วหล้า*, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของดนตรีต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดในขณะออกกำลังกาย กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล*, ชนิสา มายา, รดา ทองแท้, สมภิยา สมถวิล
บทความวิจัย 2549 (2006) A Prospective Study Analyzing the Effects of Pretreatment Topical Melanin in Liposome and Long-pulsed Nd:YAG Laser in Combination Compared with Long-pulsed Nd:YAG Laser Alone for Hair Removal in Asian Skin Kittika Chattinakorn*, Pichit Suwannaprakarn, Suthep Jerasutus
บทความวิจัย 2549 (2006) ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา อรวรรณ ศิลปกิจ*, อารีย์ ใจหนักแน่น
บทความวิจัย 2549 (2006) Randomized Comparative Trial of Two High-dose Albendazole Regimens for Uncomplicated Human Strongyloidiasis Pewpan M Intapan*, Seri Singthong, Thitima Wongsaroj, Wanchai Maleewong
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้แบบกลุ่มในผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวีที่เป็นวัณโรคปอด นฤยา ภักตรเจริญ, สุรีพร ธนศิลป์*
บทความวิจัย 2549 (2006) Prospective, Randomized control trial compairing one does oral sodium phosphate-biacodyl regimen with two dose regimen for colonoscopic preparation Nathapong Khulasittijinda, Paveena Lawanlakkana*
บทความวิจัย 2549 (2006) Impact of the Konstanz Method of Dilemma Discussion on Moral Judgment in Allied Health Students: A Randomized Controlled Study Laohawiriyanon C, Lerkiatbundit S*, Teo A, Utaipan P
บทความวิจัย 2549 (2006) Comparison of Double-lumen Intubation Between Normal Technique with Frova Intubation Introducer Techinque Churnchongkolkul W, Hongpromyati T, Nipitsukarn T, Nisoong C*, Punjasawadwong Y
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของคนงานในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างการตรวจทุกปี กับการตรวจตามแนวทางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ธนะวัฒน์ เจริญวนิชชากร
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษา Fracture Distal End Radius โดยวิธี Short Arm Cast กับ Sugar Tong Splint ภาณุพล ระจินดา
บทความวิจัย 2549 (2006) การประเมินผลการฝึกทักษะและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตคนพิการทางจิตในชุมชนทดลอง ฉันทนา บุญคล้าย, รักสุดา กิจอรุณชัย*
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของยาผสมเอฟฟีดรีน (Ephedrine) และยาลิโดเคน (Lidocaine) ฉีดทางหลอดเลือดดำนำไปก่อนต่อการลดปวดที่เกิดจากการฉีดยาพร็อบโพโฟล (Propofol) ธีร์ จุฬาโรจน์มนตรี*, วิรัตน์ วศินวงศ์, ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของผักคราดหัวแหวนต่อการลดอาการเจ็บคอหลังผ่าตัดจากการใส่ท่อช่วยหายใจ กุสุมา ศรียากูล, ปราณี นันทศรี, สุดสยาม มานุวงศ์*, สุนิสา ประไพตระกูล, เฉลิม จันทร์สม
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลการลดอาการปวด หลังการผ่าตัดคลอดระหว่างยา Ibuprofen กับยาหลอก ลักษมี ชาญเวชช์, อณูวรรณ แสนยาสิริ*
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบ Dimenhydrinate และ Ondansetron ในรูปรับประทานในการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดในระยะแรก จุฑาลักษณ์ สุวรรณทินประภา, พลพันธ์ บุญมาก, วิริยา ถิ่นชีลอง, สุหัทยา บุญมาก*
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิภาพในการระงับปวดหลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์เปรียบเทียบระหว่างยา Paracetamol with Codeine กับยาหลอกโดยให้รับประทานก่อนการผ่าตัด พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม*, พัชรี ปิยะวรเดช, วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ, ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์
บทความวิจัย 2549 (2006) เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทรามาดอลกับมอร์ฟีนในการลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดคลอดบุตรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา กิตติ กรุงไกรเพชร
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการใช้ยา Dexamethasone ต่อการป้องกันอาการปวดจากการฉีดยา propofol ชินินธร พันไพศาล, ธนู หินทอง*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง