ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบระดับความปวดจากการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กโดยการหลอดยาชาระหว่าง prechop manual phacofragmentation และ phacoemulsification พิพัฒน์ คงทรัพย์*, เชี่ยวชาญ วิริรยะลัพภะ, พิพัฒน์ คงทรัพย์, เชี่ยวชาญ วิริรยะลัพภะ
บทความวิจัย 2549 (2006) อาการปวดกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง: การศึกษาแบบสหสถาบันในประเทศไทย สมบูรณ์ เทียนทอง*, นุจรี ประทีปะวณิช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์, ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย, ลักษมี ชาญเวฃชช์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, นุจรี ประทีปะวณิช, ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย, ลักษมี ชาญเวฃชช์, สมบูรณ์ เทียนทอง, สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์
บทความวิจัย 2549 (2006) การระงับความรู้สึกด้วยเลโวบูพิวาเคนและบูพิวาเคนทางช่องน้ำไขสันหลังเพื่อการผ่าตัดผ่านท่อปัสสาวะโดยกล้อง โอภาส หว่านนา*, ละไม ชุมแสง, ศรินรา ทองมี, ละไม ชุมแสง, ศรินรา ทองมี, โอภาส หว่านนา
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาแบบสุ่มโดยวิธีปิดเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทของในประเทศอาเซียนระหว่างยาโอลันซาปีนกับยาฮาโลเพอริดอล รณชัย คงสกนธ์, Pureza Trinidad_Oate, Haroon Rashid Chaudhry, Syed Baqar Raza, Cynthia R Leynes, Inam-ur-Rehman Khan, Hasanah Che Ismail, Benjamin Chan, Joy C Ignacio, Sonia C Rodriguez, Amanda J Lowry, Alan JM Brnabic, Robert Buenaventura
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการให้โฟเลตและวิตะมินบี ต่อระดับโฮโมซิสเตอีน (homosysteine) และความหนาของหลอดเลือดแดงคารอติดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ชัยรัตน์ ฉายากุล, ทวี ชาญชัยรุจิรา, ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์, ลีนา องอาจยุทธ*, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, สมพงษ์ องอาจยุทธ, สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล, สุชาย ศรีทิพยวรรณ, เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
บทความวิจัย 2549 (2006) การใช้คลอโรควินร่วมกับยาไซโดวูดีนและไดดาโนซีนในการรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล*, ปิยะพร พงศ์จรรยากุล, ผกากรอง ลุมพิกานนท์, ภพ โกศลารักษ์, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์, ศศิธร ตั้งสวัสดิ์, เรื่องศิลป์ เถื่อนนาดี, โอฬาร สุวรรณอภิชน
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิภาพของการรักษาแบบรับประทานครั้งเดียวด้วยาไดเอทธิลคาร์บามาซีนขนาด 300 มิลลิกรัม และร่วมกับยาอัลเบนดาโซลขนาด 400 มิลลิกรัมในการลดแอนติเจนของเชื้อหนอนพยาธิเท้าช้างชนิดวูเชอริเรีย แบนครอฟไต และเชื้อหนอนพยาธิติดต่อทางดินในผู้อพยพชาวพม่าในภาคใต้ของประเทศไทย นงนุช จตุราบัณฑิต, พิสิฐ ยงยุทธ, สุรชาติ โกยดุลย์, อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์*, อนุชา เสมพืช
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนทดแทนแบบแผ่นแปะผิวหนังขนาดต่ำและขนาดมาตรฐานในสตรีไทยวัยหมดระดู กระเษียร ปัญญาคำเลิศ, ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร*, นิมิต เตชไกรชนะ, สุรางค์ ตรีรัตนชาติ
บทความวิจัย 2549 (2006) การรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับยาเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยกระดูกต้นคอเคลื่อน โรงพยาบาลลำพูน ชยันตร์ธร ปทุมานนท์, ชไมพร ทวิชศรี, ธีรชัย เพิ่มพานิช, นิสันติ์ คำกาศ, พัชรินทร์ สุรินทร์
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการใช้แสงฮาโลเจนในการกระตุ้นทารกเพื่อการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร, ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา*, พรเพ็ญ ตันติศิรินทร์, สมหมาย วิบูลย์ชาติ, อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบ Validity และ Responsiveness ของแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมไทย บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช*, วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์, สุทธิ วิวัฒน์วงศ์วนา, อลัน กีเตอร์
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบขี้ผึ้งเด็กแพนทีนอลและซิงค์ออกไซด์กับขี้ผึ้งเบสในการรักษาในเด็กที่เป็นผื่นผ้าอ้อมจากการถ่ายเหลว: การศึกษาจากหลายสถาบัน วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์, วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, ศิริวรรณ วนานุกูล*
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบการรักษาภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอดส์ด้วยสูตรยาแอมโฟเทอริซิน บี ระยะเวลา 1 สัปดาห์และ 2 สัปดาห์ ตามด้วยยาฟลูโคนาโซล พรรณี ปิติสุทธิธรรม*, ละม่อม บุญปก, วิรัช เมฆอนันต์ธวัช, สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิ์กุล, อเนลเล เกตาฮัน, เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลกระทบของโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินโรคไอจามปัสสาวะเล็ด และโรคปัสสาวะเล็ดชนิดรวมต่อคุณภาพชีวิตของสตรีไทยในวัยหมดประจำเดือน สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน
บทความวิจัย 2549 (2006) การให้ยาไอบูโพรเฟนกินเพื่อป้องกัน Symptomatic Patent Ductus Arteriosus ในทารกก่อนกำหนด กอบธัม สถิรกุล, ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน, ชาญชัย รักษาสินบริสุทธิ์, มิรา โครานา, วราภรณ์ แสงทวีสิน*, วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล, สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของยาซิลเดนาฟิลเปรียบเทียบกับยาหลอกแบบปิดสองด้าน เพื่อลดความดันหลอดเลือดแดงปอดของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ*, รังสฤษฏ์ กาญจนะวนิชย์, ศรัณย์ ควรประเสริฐ, อภิชาต สุคนธสรรพ์, อรินทยา พรหมินธิกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยระหว่างการทำผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงและใส่เลนส์ตาเทียม: การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม ปิยะวรรณ กุลปภังกร, พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล, มาเรียม เอี่ยมสุคนธ์, วสี ดุลวรรธนะ*
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา misoprostol ขนาด 400 ไมโครกรัม โดยวิธีอมใต้ลิ้นและวิธีรับประทานในการรักษาภาวะสิ้นสุดการตั้งครรภ์ในอายุครรภ์น้อย ณัฐพงศ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา, บุญศรี จันทร์รัชชกูล, ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์*, ยงยุทธ เหราบัตย์, อรดา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
บทความวิจัย 2549 (2006) เปรียบเทียบการใช้ Isobaric and hyperbaric ในการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในโรงพยาบาลสระบุรี พลภัทร สุลีสถิระ
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเริ่มรับประทานอาหารหลังผ่าตัดได้เร็วกว่าปกติและตามขั้นตอนแบบเดิม ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าท้องทำคลอด: การศึกษาแบบสุ่ม วริศรา จันทรศร*, เยื้อน ตันนิรันดร
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง