ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2548 (2005) เคมีบำบัดด้วยยาซิสพลาตินร่วมกับรังสีรักษาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ I-IIA ที่มีความเสี่ยงสูง แบบทุกสัปดาห์กับแบบทุกสามสัปดาห์: การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนการได้ยาตามเกณฑ์ กิตติภัต เจริญขวัญ, จตุพล ศรีสมบูรณ์, จารุวรรณ ตันติพลากร, ฉลอง ชีวเกรียงไกร, ชัยเลิศ พงษ์นริศร, ชำนาญ เกียรติพีระกุล, บัณฑิต ชุมวรฐายี*, ประภาพร สู่ประเสริฐ, สิทธิชา สิริอารีย์, อารีย์ พันธุศาสตร
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนประสิทธิผลของโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร นุชศรา โฆษิตเกษม
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบความปวดขณะฉีดยา propofol ชนิดที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก กับ propofol ชนิดมาตรฐาน เมื่อผสมและไม่ผสม lidocaine บรรจง ครอบบัวบาน*, มาลิน ถนอมสัตย์, ศิริวรรณ ดิเรกโภค, สุจริต คำแก้ว
บทความวิจัย 2548 (2005) การโกนหรือตัดขนบริเวณอวัยวะเพศเพื่อเตรียมการคลอดในสตรีตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอด พันธ์ทิพย์ จิรเศรษฐสิริ, เอกชัย โควาวิสารัช*
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบวิธีการดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองแบบมีส่วนร่วมของทีมสุขภาพและญาติกับวิธีการรักษาตามปกติ ของโรงพยาบาลยะลา กัลยาวดี จันทะโร, นิรมล พึ่งธรรมเดช*
บทความวิจัย 2548 (2005) การผสม fentanyl ร่วมไปกับการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง เพื่อป้องกันอาการสั่นในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง Oraluxna Rodanant, ธีรพล สมศิริ, วสินี เตชาวัฒนวิศาล, อัญชลี เตชะนิเวศน์*
บทความวิจัย 2548 (2005) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าภายหลังการรักษาด้วยกระบวนการจิตเวช 3 เดือน รณชัย คงสกนธ์
บทความวิจัย 2548 (2005) การประเมินคุณภาพชีวิตในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน สมนึก วีระนรพานิช, สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน*
บทความวิจัย 2548 (2005) ความคุ้มค่าของการให้รังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดเปรียบเทียบกับการให้รังสีรักษาอย่างเดียวในการรักษามะเร็งปากมดลูก นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, ผกาภรณ์ พิศาลธุรกิจ, มานิต ศรีประโมทย์, ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา*
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาคุณภาพชีวิตของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น ชวนันท์ ชาญศิลป์, ชาตรี วิฑูรชาติ, อรวรรณ เลาห์เรณู*, ไกรศร พงศ์วิไลรัตน์
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของเครื่องดูดยาแบบผงแห้ง และเครื่องสูดยาแบบใช้สารผลักดันร่วมกับการใช้สเปซเซอร์ในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มีอาการหอบเฉียบพลัน: กรณีศึกษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรรณิกา หนูม่วง
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาโดยวิธีสุ่มของการให้ยาเมเฟนามิค แอซิด เปรียบเทียบกับการฉีดยาชาข้างปากมดลูกเพื่อระงับปวดในการขูดมดลูกที่แผนกผู้ป่วยนอก ประนอม บุพศิริ*, วิไลวรรณ อยู่สุข, เสาวนีย์ ตั้งมโนวุฒิกุล
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบภาวะไม่พึงประสงค์หลังการให้ยาระงับความรู้สึก ในผู้ป่วยที่เข้ารับ การผ่าตัด lower limb ภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป และแบบเฉพาะส่วน ณัฐา ภักดีศิริวงศ์, บรรจง ครอบบัวบาน*, ศิริวรรณ ดิเรกโภค, สุจริต คำแก้ว
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาวิธีการเช็ดสะดือที่บ้าน 3 วิธี ในทารก เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการหลุดของสายสะดือ ความพึงพอใจของบิดามารดา และการตรวจพบเชื้อที่่สะดือ นิรันดร์ วรรณประภา, พรพัฒน์ รัศมีมารีย์, เกศนี เดชาราชกุล, แสงแข ชำนาญวนกิจ*
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของยาหยอดตาปฏิชีวนะผสมในการรักษาต่อมไขมันใต้เปลือกตาอักเสบ (กุ้งยิง) ภายหลังการผ่าระบายหนอง: การศึกษาแบบทดลองชนิดมีกลุ่มควบคุมและสุ่มแยกกลุ่ม ขนิษฐา วชิรเสรีชัย, พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล*
บทความวิจัย 2548 (2005) การให้ยา corticosteriod 1 ครั้งก่อนทำหัตถการ endoscopic retrograde cholangio pancreatography จะสามารถลดอุบัติเหตุการเกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันภายหลังหัตถการได้หรือไม่ กฤษณ์ ขวัญเงิน, ประเวศ ติยะพัฒนพูติ, พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ*, มงคล วณิชภักดีเดชา
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาผลของการให้การศึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกรสมุดคู่มือประจำตัวผู้ป่วยเบาหวานและกล่องบรรจุยาพิเศษในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 บุษบา จินดาวิจักษ์, สุชาติ ศุภปีติพร*, เสาวภา อ่อนสนิท
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาอิทราโคนาโซลต้นแบบและยาสามัญในการรักษาโรคกลากที่เท้า วัณณศรี สินธุภัค*, เจนจิรา ชัยชโลธรกุล, เสาวนีย์ ห่อหริตานนท์
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาประสิทธิภาพของครีมวุ้นว่านหางจระเข้เพื่อป้องกันและรักษาผิวหนังไหม้แดดและผิวคล้ำจากรังสีอัลตราไวโอเลต พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน*, รุจิรัตน์ วงศ์ทองศรี
บทความวิจัย 2548 (2005) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคลมชัก หลังผ่าตัดหาย - ประเมินด้วยการมีอาชีพและรายได้ กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช, ชนพ ช่วงโชติ, ชัยชน โลว์เจริญกุล*, ทายาท ดีสุดจิต, ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล, บุรณี กาญจนถวัลย์, ประดิษฐ์ อุ่นภักดิ์, ลาวัณย์ ตู้จินดา, สุกัลยา เลิศล้ำ, สุภัทรพร เทพมงคล
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง