ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษา Fracture Distal End Radius โดยวิธี Short Arm Cast กับ Sugar Tong Splint ภาณุพล ระจินดา
บทความวิจัย 2549 (2006) การประเมินผลการฝึกทักษะและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตคนพิการทางจิตในชุมชนทดลอง ฉันทนา บุญคล้าย, รักสุดา กิจอรุณชัย*
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของยาผสมเอฟฟีดรีน (Ephedrine) และยาลิโดเคน (Lidocaine) ฉีดทางหลอดเลือดดำนำไปก่อนต่อการลดปวดที่เกิดจากการฉีดยาพร็อบโพโฟล (Propofol) ธีร์ จุฬาโรจน์มนตรี*, วิรัตน์ วศินวงศ์, ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของผักคราดหัวแหวนต่อการลดอาการเจ็บคอหลังผ่าตัดจากการใส่ท่อช่วยหายใจ กุสุมา ศรียากูล, ปราณี นันทศรี, สุดสยาม มานุวงศ์*, สุนิสา ประไพตระกูล, เฉลิม จันทร์สม
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลการลดอาการปวด หลังการผ่าตัดคลอดระหว่างยา Ibuprofen กับยาหลอก ลักษมี ชาญเวชช์, อณูวรรณ แสนยาสิริ*
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาเปรียบเทียบ Dimenhydrinate และ Ondansetron ในรูปรับประทานในการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดในระยะแรก จุฑาลักษณ์ สุวรรณทินประภา, พลพันธ์ บุญมาก, วิริยา ถิ่นชีลอง, สุหัทยา บุญมาก*
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิภาพในการระงับปวดหลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์เปรียบเทียบระหว่างยา Paracetamol with Codeine กับยาหลอกโดยให้รับประทานก่อนการผ่าตัด พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม*, พัชรี ปิยะวรเดช, วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ, ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์
บทความวิจัย 2549 (2006) เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทรามาดอลกับมอร์ฟีนในการลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดคลอดบุตรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา กิตติ กรุงไกรเพชร
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการใช้ยา Dexamethasone ต่อการป้องกันอาการปวดจากการฉีดยา propofol ชินินธร พันไพศาล, ธนู หินทอง*
บทความวิจัย 2549 (2006) ระยะเวลาในการระงับปวดหลงผ่าตัดข้อสะโพกหรือข้อเข่าในผู้ป่วยสูงอายุ: เปรียบเทียบระหว่างการผสมและไม่ผสม Adrenaline ฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลัง จิราภา ไชยบัญดิษฐ์, นาวาฬ แลนิ*, พรรณิภา ผาคำ, รงรอง เรืองจิระอุไร, วิทยา เลิศวิริยะกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) Prognostic Improvement of Patients with Advanced Liver Cancer after Active Hexose Correlated Compound (AHCC) Treatment Suwanna Cowawintaweewat, Suphon Manoromana*, Hutcha Sriplung, Thiravud Khuhaprema, Pongsri Tongtawe, Pramuan Tapchaisri, Wanpen Chaicumpa
บทความวิจัย 2549 (2006) Effectiveness and Safety of Very Low Dose Combined Oral Contraceptive for the Treatment of Non-atypical Endometrial Hyperplasia: A Pilot Study กิติรัตน์ เตชุไตรศักดิ์, ประสงค์ ตันมหาสมุทร, พิชัย ลีระศิริ*, มณี รัตนไชยานนท์, สุชาดา ตันพัฒนา, สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของ fentanyl ที่ให้ทางหลอดเลือดดำเมื่อใช้ร่วมกับยาชา Bupivacaine ขนาดน้อยเปรียบเทียบกับยาชา Bupivacaine ขนาดน้อยอย่างเดียวที่ใช้ฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังเพื่อการผ่าตัดในบริเวณที่ต่ำกว่าสะดือ ตันหยง พิพานเมฆภรณ์*, ธีรนาถ ตันวิพงษ์ตระกูล, รุ่งฟ้า ลีละวัฒนากูล
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบ Self-stretching และ PNF technique ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกเจ็บปวดด้วยแรงกดบริเวณจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อบ่าในเพศหญิง ทศพร พิชัยยา, หนึ่งฤทัย บุญยัง*, อาทิตย์ พวงมะลิ
บทความวิจัย 2549 (2006) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา amikacin แบบให้วันละครั้ง เปรียบเทียบกับการแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ในการรักษา Febrile neutropenia ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาแคมีบำบัด Jamaree Teeratakulpisarn, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์*, พนิดา ธนาวิรัตนานิจ, ภพ โกศลารักษ์, สุรพล เวียงนนท์, สุอร ชัยนันท์สมิตย์
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิผลของการทาเจลพริกในการรักษาความเจ็บปวดข้อต่อขากรรไกรชนิดเฉียบพลัน กนกวรรณ พัฒนไพรสณฑ์, ครองธรรม แช่มคำ, พัชรินทร์ รุ่งนภาเวทย์, ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์*, วรางคณา ชิดช่วงชัย, สิรีธร ศรพิทักษ์
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการใช้แบบแผนการป้องกันการสูญเสียความร้อนต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดที่ผ่าตัดคลอด โสภิดา ฝั้นชมภู
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผุ้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในระบบจ่ายยาทุก 30 วัน และระบบจ่ายยาทุก 90 วัน ชบาไพร โพธิ์สุยะ, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, เทพรักษ์ ชำนาญกิจ*
วิทยานิพนธ์ 2549 (2006) โปรแกรมการปฏิบัติการพยาบาลที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ทศพร คำผลศิริ
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจ ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์, ศศิธร กรุณา*, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง