ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโรซูวาสทาทิน ขนาด 10 มิลลิกรัม วันละครั้งเทียบกับวันเว้นวัน ในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง ชุติพร กิติยาดิศัย
บทความวิจัย 2547 (2004) Cost-effectiveness of exercise training to improve claudication symptoms in patients with peripheral arterial disease Charoen Treesak, Vijj Kasemsup, Diane Treat-Jacobson, John A Nyman, Alan T Hirsch
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลของยาแทมซูโลซินในการรักษาอาการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติของผู้หญิง นิธิ ภุมมางกูร
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ 2.5% และ10% phenylephrine ในการขยายรูม่านตา ยศอนันต์ ยศไพบูลย์, พัฒนารี ล้วนรัตนากร, เจษฎา นพวิญญูวงศ์
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 3 เดือน พรรณวดี พุธวัฒนะ, พรพิมล มาศนรากรณ์*, สุกษม อัตนวานิช
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีดยาชาแบบ Modified Retrobulbar Block และ Peribulbar Block ต่อการทำให้กล้ามเนื้อตาปราศจากการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยผ่าตัดต่อกระจก ปราณี สงวนชื่อ*, ศรัณย์ เจริญงามเสมอ, ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การใช้ ketamine ผสมกับ midazolam ชนิดรับประทานเพื่อเป็นยากล่อมประสาทในผู้ป่วยเด็กที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (CT scan) เปรียบเทียบกับ chloral hydrate สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิต ในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ ผาสุข แก้วเจริญตา*, ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ศรัณย์ ควรประเสริฐ, ศิริรัตน์ ปานอุทัย
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) อาการไม่สบายในคอหลังจากใส่ท่อหายใจระหว่าง LMA-ProSeal กับ Profile Soft-Seal Cuff ในผู้ป่วยนอกที่มารับการส่องกล้องทางนรีเวช เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ
บทความวิจัย 2547 (2004) ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด ฉลาด แสงอาทิตย์*, สุสัณหา ยิ่มแย้ม, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพของความร้อนลึกในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
บทความวิจัย 2547 (2004) การใช้มอร์ฟีนทางช่องเหนือเยื่อหุ้มไขสันหลังเพื่อระงับอาการปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง สมชาย เชิดชูเกียรติสกุล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาซิมวาสทาทิน 10 มิลลิกรัม ที่ให้ในเวลาเช้ากับเวลาเย็นในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณัฐติพร สรรพกิจกำจร
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การเปรียบเทียบผลของยาแอมมิโอดาโรนกับยาแอมมิโอดาโรนร่วมกับยาดีจ็อกซิน บริหารทางหลอดเลือดดำในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเอเตรียลฟิบริลเลชั่นชนิดเฉียบพลัน ที่รักษาตัวในหอบริบาลผู้ป่วยวิกฤต สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวีด้วยยาแอมโฟเทอริซินบีแบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน มาลี เตชพรรุ่ง
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาความเท่าเทียมทางคลินิคระหว่างวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศและวัสดุเคลือบหลุ่มร่องฟันที่นำเข้านนฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งในภาวะภาคสนาม ศุทธิษา แต่บรรพกุล
บทความวิจัย 2547 (2004) Cost-Effectiveness of a Pediatric Dengue Vaccine Daniel N.C. Wang, Donald S. Shepard*, Duane J. Gubler, Jose A. Suaya, Martin I. Meltzer, Michael B. Nathan, Richard T. Mahoney, Scott B. Halstead
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือกดห้ามเลือดที่ประดิษฐ์ขึ้น (จุฬา-แคลมป์) เพื่อใช้ห้ามเลือดภายหลังการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือการขยายเส้นเลือดหัวใจ วทัญญู ปลายเนตร
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพและผลแทรกซ้อนของเครื่องมือกดห้ามเลือดจุฬาแคลมป์ เปรียบเทียบกับเครื่องแองจิโอซีล เพื่อใช้ห้ามเลือดภายหลังการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือการขยายเส้นเลือดหัวใจ สันติ ลิ้มอัมพรเพชร
บทความวิจัย 2547 (2004) Comparison of Cost Effectiveness between Measuring the Serum Erythropoietin Level and Reticulocyte Count for Monitoring Thalassemic Patients: A Note in Thai Beta Thalassemia/Hb E Subjects Viroj Wiwanitkit
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง