ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาผลของยาสีฟันไทรโคลซาน/โคโพลีเมอร์ ต่อการมีชีวิตของแบคทีเรีย และปริมาณไทรโคลซาน ในคราบจุลินทรีย์ในกลุ่มคนไทย ชลธิชา อมรฉัตร*, เทอดพงษ์ ตรีรัตน์, เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
บทความวิจัย 2547 (2004) An Open Label, Randomized Comparative Study of Levofloxacin and Amoxicillin /Clavulanic acid in the Treatment of Purulent Sinusitis in Adult Thai Patient Jareoncharsri P, Bunnag C, Fooanant S, Tunsuriyawong P, Voraprayoon S, Srifuengfung S, Dhiraputra C
บทความวิจัย 2547 (2004) การยึดติดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันทางคลินิก เปรียบเทียบระหว่างวิธีการทำความสะอาดโดยการแปรงฟันด้วยตนเองกับการทำความสะอาดเสริมด้วยเครื่องมือขัดฟัน ชุติมาก ไตรรัตน์วรกุล, ธนิส เหมินทร์, สุวรรณ ประสงค์ตันสกุล*
บทความวิจัย 2547 (2004) Efficacy of Pre-incisional Bupivacaine Infiltration on Postoperative Pain Relief after Appendectomy: Prospective Double-blind Randomized Trial Varut Lohsiriwat, Narong Lert-akyamanee, Winchai Rushatamukayanunt
บทความวิจัย 2547 (2004) การพัฒนาวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับใช้ในประเทศ 4: การศึกษาทางคลินิกเมื่อติดตามผล 6 เดือน ดารณี ตัณฑ์ไพโรจน์, มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์, วรพรรณ พึ่งรักษาเกรียรติ, สุภาภรณ์ จงวิศาล*, สุชิต พูลทอง
บทความวิจัย 2547 (2004) Olanzapine Plus Fluvoxamine and Olanzapine Alone for the Treatment of an Acute Exacerbation of Schizophrenia Warawat Chaichan
บทความวิจัย 2547 (2004) การรักษาอาการปวดภายหลังการผ่าตัดกระดูกสั นหลังเปรียบเทียบระหว่างลอร์นอซิเคมกับยาหลอกโดยให้ก่อนเสร็จการผ่าตัด: การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย สมบูรณ์ เทียนทอง*, กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ, สุธันนี สิมะจารึก, วัฒนา ตันทนะเทวินทร์, อักษร สาธิตการมณี, กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, วัฒนา ตันทนะเทวินทร์, วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ, สมบูรณ์ เทียนทอง, สุธันนี สิมะจารึก, อักษร สาธิตการมณี
บทความวิจัย 2547 (2004) ศึกษาเปรียบเทียบการยับยังการหลังน้ำนมของยาเม็ดคุมกำเนิดและ Bromocriptine Anantaporn Nomrak, Kitinan Sittichai, Manee Piya-Anant, Porndara Saechua, สุพร วรพิทักษานนท์
บทความวิจัย 2547 (2004) Development of a Health-Related Quality of Life Questionnaire for Thai Patients with Rhinoconjunctivits   Chaweewan Bunnag*, Kitirat Ungkanont, Perapun Jareoncharsri, Pornsri Sriussadaporn, Prayuth Tunsuriyawong, Kraisorn Chairojkanjana, Srisomboon Musiksukont, Watcharee Leurmarnkul, พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกเรื้อรังจากเชื้อแบคทีเรียระหว่างสารละลาย Burow ความเข้มข้นร้อยละ 8 กับยาปฏิชีวนะ Sofradex ชนิดหยอดหู จตุรงค์ จงสถิตย์ไพบูลย์*, วันดี ไข่มุกด์, สุรีรัตน์ เจะและ
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลของการกระตุ้นสัมผัสต่อการตอบสนองความเจ็บปวดของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า Nattha Auntarun*, วีณา จีระแพทย์
บทความวิจัย 2547 (2004) การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ร่วมกับครอบครัว ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์, ประภา ลิ้มประสูตร, มัลลิกา ตั้งค้าวานิช, รสสุคนธ์วาริทสกุล*, แสงหล้า พลนอก
บทความวิจัย 2547 (2004) การเสริมกระเทียมไทยสกัดไม่มีผลต่อค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หน้าที่การทำงานของตับและไตในผู้ป่วยที่มีโคเลสเตอรอลสูง ปราณี จันทเพ็ชร์, ปรารถนา สถิตย์วิภาวี, สุภัทรา จันทรมานะ, อรวรรณ ติยะมณี
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ก่อโรคร่วมกับยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV กิตติกา กาญจนรัตนากร, กุลวรา ดุษฎี, ผ่องศรี มะโนเพ็ญ, ภูษณ ปรีย์มาโนช, สุมาลี พฤกษากร, อัจฉรา ฟองคำ
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลของการชักนำการเจ็บครรภ์ทันทีด้วย Oxytocin กับการเฝ้ารอ 12 ชั่วโมง หลังจากมีภาวะถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนเจ็บครรภ์ ในครรภ์ครบกำหนด ประพนธ์ จารุยาวงศ์, อำนวย ตัณฑ์ศุภศิริ, เอกชัย ศิริพานิช
บทความวิจัย 2547 (2004) การเปลี่ยนแปลงของไขมันในสตรีวัยทองที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนด้วยเอสโตรเจนอย่างเดียวเทียบกับเอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสโตรเจน เกษม เสรีพรเจริญกุล
บทความวิจัย 2547 (2004) Quality of life among people living with HIV/AIDS in northern Thailand: MOS-HIV Health Survey Chawalit Natpratan, Masao Ichikawa*
บทความวิจัย 2546 (2003) Health-related Quality of Life after Hip Fracture in the Elderly Community-dwelling Jithathai Jongjit*, Ladda Komsopapong, Pramook Songjakkaew, รณชัย คงสกนธ์
บทความวิจัย 2546 (2003) A Randomized Trial of Oral and Vaginal Misoprostol to Manage Delivery in Cases of Fetal Death ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร, ยงยุทธ เหราบัตย์, อภิชาต จิตต์เจริญ*
รายงาน 2546 (2003) ต้นทุน และประสิทธิภาพของหน่วยบริการไตเทียม ภาครัฐและเอกชนในปี 2544 กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, สุวรรณา มูเก็ม, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง