ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2548 (2005)   การทดสอบความปลอดภัยและภาวะภูมิคุ้มกันของวัคซีน HIV-1 Immunogen ในผู้ติดเชื้อ HIV : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กาญจนา ศิริสิทธิ์, ชวนชม สกลธวัฒน์*, ดวงเดือน วรสิงห์, นลัทพร แข็งฤทธิ์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ, วีณา เชิดบุญชาติ, ศิริพร อินทรกำแหง, อธิษฐาน ชินสุวรรณ
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้ยาซาลบูทามอลทางเอ็มดีไอร่วมกับสเปสเซอร์และทางเจ็ทเนบูไลเซอร์ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่หายใจมีเสียงหวีด Deerojanawong J, Harnruthakorn C, ManuyakornW , Prapphal N, Samransamruajkit R, Sritippayawan S
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบผลการรักษา myofascial trigger point โดยการใช้ dry needling และการฉีด 1%xylocaine ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนบน กฤษณา พิรเวช, นฤมล กมลสวัสดิ์*
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลการหล่อลื่นด้วยว่านหางจระเข้ในการใส่สายสวนปัสสาวะ กรองแก้ว หาญพานิชย์, นลินทิพน์ ตำนานทอง, รัตนา ทวีแสงสุขสกุล*, รุ่งทิวา ชอบชื่น, วิจิตร เกิดผล
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) ประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อระดับความรู้กิจกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และค่าน้ำตาลสะสม ภาวนา กีรติยุตวงศ์
บทความวิจัย 2548 (2005) Reduced Oral Itraconazole Bioavailability by Antacid Suspension Lohitnavy M, Lohitnavy O, Thangkeattiyanon O, Srichai W.
บทความวิจัย 2548 (2005) Is It Worth Offering a Routine Laparoscopic Cholecystectomy in Developing Countries? A Thailand Case Study Miranda Mugford, ยศ ตีระวัฒนานนท์*
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ PRANEE TONGSAI
บทความวิจัย 2548 (2005) Cost-effectiveness of Models for Prevention of Vertical HIV Transmission – Voluntary Counseling and Testing and Choices of Drug Regimen Miranda Mugford, Theo Vos, ยศ ตีระวัฒนานนท์*, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
บทความวิจัย 2548 (2005) เปรียบเทียบผลการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อกับการยืดกล้ามเนื้ออย่างเดียว ชลิกา ชูกร, ผาณิต สุขจิตต์*
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการฝึกความทนทานแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนไหวต่อความล้าของกล้ามเนื้อหลังในเพศชาย คีรินท์ เมฆโหรา, วรรธนะ ชลายนเดชะ, เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์*
บทความวิจัย 2548 (2005) การประเมินกลวิธีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี สำหรับเด็กโดยใช้วิธีการตรวจคัดกรองแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลเปรียบเทียบการฉีดวัคซีนแก่เด็กแรกเกิดทุกคนหรือการตรวจคัดกรองก่อนด้วย HBsAg และ HBeAg Thosporn Vimolket, ยง ภู่วรวรรณ*
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการประคบด้วยความเย็นต่ออาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อกลุ่มงอศอกในเพศหญิง ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ*, วรรธนะ ชลายนเดชะ, โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี
บทความวิจัย 2548 (2005) Cost Effectiveness and Delivery Study for Future HIV Vaccines Saladin Osmanov
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมต่อจำนวนปัญหาจากการใช้ยาและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นลินี พูลทรัพย์*, ปัญญา อุ่ยประเสริฐ
บทความวิจัย 2548 (2005) ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี ข้อมูลสำหรับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย ยศ ตีระวัฒนานนท์*, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สัญญา ศรีรัตนะ, ทวี รัตนชูเอก, ทวีสิน ตันประยูร, ชัยเวช ธนไพศาล, ธำรง ตรรกวาทการ
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลการปรับเปลี่ยนการรับรู้ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ปราณี ลัคนาจันทโชติ, สิทธิพร ห่อหริตานนท์, เนติ สุขสมบูรณ์*, นลินี พูลทรัพย์
บทความวิจัย 2548 (2005) ประสิทธิผลการนำแผนภูมิการรักษาไปปฏิบัติในสถานีอนามัยที่มีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการหลัก: การศึกษาเชิงทดลอง Paul Garner, Tim Martineau, นงลักษณ์ พะไกยะ*
บทความวิจัย 2548 (2005) A Survey on Quality of Life in Epileptic Patients วิริยา เชื้อลี*, สมศํกดิ์ เทียมเก่า, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล
บทความวิจัย 2548 (2005) Hepatitis A Vaccination: Is It Necessary For Thai Adults? S. Sugaroon*, V. Wiwanitkit
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง