ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดิทัศน์ต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนก่อนการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชื่นจิตต์ สมจิตต์*, รัตนาวดี ชอนตะวัน, สุธิศา ล่ามช้าง
บทความวิจัย 2547 (2004) Examining Within-Country Variation of Maternity Costs in the Context of a Multicountry, Multicentre Randomised Controlled Trial Guy Hutton*, Julia Fox-Rushby, Miranda Mugford, Jadsada Thinkhamrop, บัณฑิต ถิ่นคำรพ, Ana Maria Galvez, Manuel Alvarez
บทความวิจัย 2547 (2004) การพัฒนาและทดสอบดัชนีวัดความเสี่ยงทางคลินิกในการทำนายการเกิดโรคกระดูกพรุนในหญิงไทย ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล*, เหงี่ยน เหงี่ยน, ชูวงศ์ พงษ์ไชยกุล, ทวน เหงี่ยน, ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล, ชูวงศ์ พงษ์ไชยกุล, ทวน เหงี่ยน, เหงี่ยน เหงี่ยน
บทความวิจัย 2547 (2004) Antiemetic effect of ginger in gynecologic oncology patients receiving cisplatin สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา*, มานิต ศรีประโมทย์, ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, สุรวุฒิ ลีฬหะกร, C Sheanakul, เถาวลัย ถาวรามร, K Tangcharoenpanich
บทความวิจัย 2547 (2004) ขิงกับการป้องกันภาวะคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ส่องกล้องทางนรีเวชแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Kovitwanawong N*, Panichayupakaranant P, Preechavai C
บทความวิจัย 2547 (2004) A Comparison Between Spinal Block, General Anesthesia with Bupivacaine Inguinal Field Block and General Anesthesia with Bupivacaine Instillation for Postoperative Pain Following Inguinal Herniorrhaphy in Adult Galnade S, Jirachai V, Kengjuturat Y, Leesan U, Nontakote U, Piratana K*, Rachmanee A, Sangiumsak A, Somnat Y
บทความวิจัย 2547 (2004)  ผลของการหล่อลื่นท่อช่วยหายใจด้วยเจลว่านหางจระเข้ต่อภาวะเจ็บคอภายหลังการวางยาสลบ Changsam K*, Jariyavisuth S, Kirdpon W, Pongjanyakul S, Prakrankamanant D, Simajareuk S, Thienthong S
บทความวิจัย 2547 (2004) Therapeutic Efficacy of Artesunate in Plasmodium Vivax Malaria in Thailand Omid Safa, P Tan-ariya, S Kojima, S Looareesuwan, S Zare, Yaghoob Hamedi*
บทความวิจัย 2547 (2004) การสอนผู้ป่วยอย่างมีแบบแผนสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จของการประเมินความปวดในห้องพักฟื้นได้หรือไม่ Jangsem K, Krisanaprakornkit W, Pongjanyakul S*, Rakpong P, Sathitkanmanee A, Theinthong S
บทความวิจัย 2547 (2004) Advantage of a Two-dose versus One-dose Varicella Vaccine in Healthy Non-immune Teenagers and Young Adults P Kosalaraksa, P Kosuwon*, S Sutra
บทความวิจัย 2547 (2004) ความสำเร็จของการบริหารยาระงับความรู้สึกเมื่อใช้อัตราการไหลของก๊าซขนาดต่ำ 2 ลิตรต่อนาทีโดยปราศจากเครื่องวัดระดับก๊าซและยาสูดดมสลบ Areewattana A, Issariyakul S, Kumpong P, Pirayavaraporn S*, Tritrakan T, Wisitprechawut R
บทความวิจัย 2547 (2004) Can Adjunctive Medical Therapy with the Terpene Derivatives Drug Increase the Stone-free Rates after Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy of Renal Calculi and Ureteral Calculi? ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์, พีรชา คูเกษมกิจ*, สุชาย สุนทราภา
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะโดยการใช้ยาแบบครั้งเดียวและการให้ยาแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้อง ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์, นุชนาฎ เทียนสว่าง*, สุชาย สุนทราภา
บทความวิจัย 2547 (2004) ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับน้ำยาอดบุหรี่ในการเลิกสูบบุหรี่ของคนงานชายโรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร จิราภรณ์ กลิ่นศรีสุข
บทความวิจัย 2547 (2004) Phase I Clinical Trial to Evaluate the Safety and Tolerability of Oral SN-1 Extract Formulation in Healthy Thai Volunteers Aungkana Hiransaree, Kobsiri Chalermrat, Noppadon Tangpukdee, Siripun Srivilairit, Somsong Rakpao, Srivicha Krudsood*, วัฒนา เลี้ยววัฒนา
บทความวิจัย 2547 (2004) ประสิทธิภาพของการสวนล้างช่องคลอดต่อภาวะไข้และการติดเชื้อหลังการผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง: การศึกษาแบบสุ่ม ประนอม บุพศิริ, โฉมพิลาศ จงสมชัย, นารีรักษ์ วงศ์พราวมาศ, บรรพจน์ สุวรรณชาติ, Pisake Lumbiganon, นารีรักษ์ วงศ์พราวมาศ, บรรพจน์ สุวรรณชาติ, ประนอม บุพศิริ, โฉมพิลาศ จงสมชัย
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ พนารัตน์ แสงแจ่ม
บทความวิจัย 2547 (2004) Acute Respiratory Illness in Patients With COPD and the Effectiveness of Influenza Vaccination : A Randomized Controlled Study Khun Nanta Maranetra, Phunsup Wongsurakiat*, Suchai Charoenratanakul, Wanchai Dejsomritrutai, จันทพงษ์ วะสี, อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
บทความวิจัย 2547 (2004) Adverse Effects associated with Influenza Vaccination in Patients with COPD: a Randomized Controlled Study Chairat Ruengjam, Khun Nanta Maranetra, Monchai Aksornint, Penpun Gulprasutdilog, Phunsup Wongsurakiat*, Wichean Sated, Wichian Srilum
บทความวิจัย 2547 (2004) Reduced Recurrence of Late Hemorrhagic Radiation Cystitis by WF10 Therapy in Cervical Cancer Patients:A Multicenter, Randomized, Two-arm, Open-label trial วุฒิศิริ วีรสาร, Chonlakiet Khorprasert, วิชาญ หล่อวิทยา, Supatra Sangruchi, Thanatip Tantivatana, Ladawan Narkwong, Yongut Kongthanarat, อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์, Chanawat Tesavibul, อภิชาต พานิชชีวลักษณ์, Sirisak Puribhat, Somphob Sangkittipaiboon, Lak Sookpreedee, Prasert Lertsanguansinchai, ประมุข พรหมรัตนพงศ์, Poonkiat Rungpoka, Supamitr Trithratipvikul, บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์, Sathit Ruangdilokrat, Pichai Ngampanprasert
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง