ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) ผลการลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะของยาโลซาร์แทนและยาอีนาลาพริลในผู้ป่วยโรคไตที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี สัญญลักษณ์ ตอประเสริฐ
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลของการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าต่อการควบคุมลำตัวในเด็กซีพี ชนิด Spastic Diplegia จีรภา จรัสวณิชพงศ์
บทความวิจัย 2545 (2002) การศึกษา Double Blinded, Randomized Controlled Trial เปรียบเทียบความสามารถ ในการหล่อลื่นขณะตรวจภายในระหว่างการใช้ K-Y gel และ Aloe vera gel กนก สีจร, ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, พงษ์ ปทุมนากุล, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร*, วิจิตร เกิดผล, เกรียงไกร โพธานันท์
บทความวิจัย 2545 (2002) Trans upper tarsal conjunctival anesthesia for upper lid blepharoplasty (Compare ot transcutaneous anesthesia) ศิลา ทองไล้
บทความวิจัย 2545 (2002) วิธีวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยต้อกระจกในภูมิภาค ฉวีวรรณ เย็นจิตร, ชูเสกข์ ศรไพศาล*, วัฒนีย์ เย็นจิตร, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
บทความวิจัย 2545 (2002) คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของเด็กโรคหอบหืด Pornsri Sriussadaporn*, Srisomboon Musiksukont, สมพร สุนทราภา, สมหญิง โควศวนนท์
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการทางร่างกายหรือความเคลื่อนไหวที่ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร WANAPORN RATANAPHAN
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด อรนุช อิฐรัตน์*, อรนุช แซ่ลี้
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) QUALITY OF LIFE OF THE LUNG CANCER PATIENTS IN THREE HOSPITALS IN BANGKOK,THAILAND. Cheng Xiaolin
บทความวิจัย 2545 (2002) The Use of Intranasal Thiamphenicol Glycinate Acetylcysteinate in the Treatment of Chronic Rhinosinusitis Aksorn Asseanasen, Chaweewan Bunnag, ปารยะ อาศนะเสน*, Perapun Jareoncharsri, Vathana Thitadilok
บทความวิจัย 2545 (2002) ความคุ้มทุนโครงการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลลำปาง ดารินทร์ อโรร่า, ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี, นภาพร นวลจันทร์, มุกดา เรืองศรีชัย, ศิริวรรณ แสงทอง, สุภาพร ยิ่งชาญกุล, สุวิทย์ พิชยาพันธ์
บทความวิจัย 2545 (2002) Pain Control After Thoracotomy in Pediatric Patients Comparing Thoracic Epidural Analgesia with Intercostal Nerve Block : A Pilot Study Boonmak P, Boonmak S, Horatanaruang D, Boonpadhanapong S
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลของการใช้น้ำบ้วนปากผสมสารสกัดจากใบข่อยต่อการอักเสบของเหงือกและการเกิดคราบจุลินทรีย์ สำราญ สุภารี, สุภาภรณ์ สิงหรา, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์*, อาริยา รัตนทองคำ, เทียมหทัย ชูพันธ์, โสพิศ วงศ์คำ
บทความวิจัย 2545 (2002) The Efficacy of Combinded Zidovudine and Lamivudine Compared with that of Combined Zidovudine, Lamivudine and Nelfinavir in Asymptomatic and Early Symptomatic HIV-Infected Children Pikul Moolasart*, Sirirat Likanonsakul
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) COST-BENEFIT OF RABIES CONTROL USING THE INTENSIFIED DOG CONTROL PROGRAM IN THAILAND สุเมธ องค์วรรณดี
บทความวิจัย 2545 (2002) Placebo-controlled, Double-blind, Randomized Study of Prophylactic Antibiotics in Elective Abdominal Hysterectomy C. Chongsomchai, P. Lumbiganon, J. Thinkhamrop, J. Ounchai, N. Vudhikamraksa
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข้มแข็งอดทน และคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี ปานจันทร์ จ่างแก้ว
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิภาพของเมเพริดีนทางหลอดเลือดดำในการระงับปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอด สุกรี สุนทราภา, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร, รัตนา คำวิลัยศักดิ์, ศกุนตลา สุขปัญญา, รัตนา คำวิลัยศักดิ์, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร, ศกุนตลา สุขปัญญา, สุกรี สุนทราภา
บทความวิจัย 2545 (2002) การประเมินการเจาะเลือด: กรณีศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน วิโรจน์ ไววานิชกิจ
บทความวิจัย 2545 (2002) Persistence of the Antihypertensive Efficacy of Amlodipine and Nifedipine GITS after Two 'missed doses': A Randomised, Double-blind Comparative Trial in Asian Patients I Ongtengco, D Morales, J Sanderson, Z-R Lu, L J Beilin, V Burke, I B Puddey, S Tanomsup, H Dayi, P Rahardjo, Dato R Zambahari, C-Y Chen, A A Soenarta, P Buranakitjaroen, C Tan, T K Soon, D-J Wu
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง