ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปลียนแปลงของอาการของระบบทางเดินปัสสาวะและคุณภาพชีวิตในสตรีไทยที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินภายหลังการรักษาด้วยยา Tolterodine สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบผลระงับความปวดระหว่างยา parecoxib และ tramadol ภายหลังการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ตุลชัย อินทรัมพรรย, ปกรณ์ อุรุโสภณ, ปิ่น ศรีประจิตติชัย, วัชริน สินธวานนท์*
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เลโวบูพิวาเคนและบูพิวาเคนฉีดเข้าชั ้นนอกดูราสำหรับการระงับความรู้สึกในการผ่าตัดคลอดเด็กทางหน้าท้อง ชัยวัฒน์ ศรีหัตถจาติ, ดนัย อุดมเตชะ, พรสวรรค์ งามประเสริฐวงศ์, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์*, สินธิชัย บัวงาม, อรลักษณ์ รอดอนันต์
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบเส้นกราฟการเรียนรู้ของการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังโดยใช้เข็มขนาด 25 และ 27 สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา พรเทพ เปรมสำราญ, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์*, อรนุช เกี่ยวข้อง
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลการกดแผลห้ามเลือดโดยการใช้มือกดและใช้เครืองกดแผลในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจและหลอดเลือด นิยม สุวรรณวงศ์
บทความวิจัย 2548 (2005) การใช้คลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อศึกษาผลของยาสลบระหว่างการสลบแบบ Balanced Anesthesia ด้วย Sevoflurane ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์, สุรพงษ์ หล่อสมฤดี*
บทความวิจัย 2548 (2005) การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพชีวิตไทยแบบรูปภาพ บัญชา พิทยวรนันท์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์*, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา
บทความวิจัย 2548 (2005) ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม The Thai-Modified Function Living Index Cancer version 2 (T-FLIC 2) ในการประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell กนิษฐา ไทยกล้า, ปริศนา แสงสว่าง, สุกัญญา อินทรภักดิ์, สุมิตรา ทองประเสริฐ*
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบความเจ็บปวดหลังผ่าตัดทอนซิลโดยวิธี blunt dissection และวิธีการผ่าตัดโดยใช้ radiofrequency ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์, ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์, วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์, สุพินดา แสงพานิชย์*
บทความวิจัย 2548 (2005) เคมีบำบัดด้วยยาซิสพลาตินร่วมกับรังสีรักษาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ I-IIA ที่มีความเสี่ยงสูง แบบทุกสัปดาห์กับแบบทุกสามสัปดาห์: การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนการได้ยาตามเกณฑ์ กิตติภัต เจริญขวัญ, จตุพล ศรีสมบูรณ์, จารุวรรณ ตันติพลากร, ฉลอง ชีวเกรียงไกร, ชัยเลิศ พงษ์นริศร, ชำนาญ เกียรติพีระกุล, บัณฑิต ชุมวรฐายี*, ประภาพร สู่ประเสริฐ, สิทธิชา สิริอารีย์, อารีย์ พันธุศาสตร
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนประสิทธิผลของโครงการทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร นุชศรา โฆษิตเกษม
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบความปวดขณะฉีดยา propofol ชนิดที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก กับ propofol ชนิดมาตรฐาน เมื่อผสมและไม่ผสม lidocaine บรรจง ครอบบัวบาน*, มาลิน ถนอมสัตย์, ศิริวรรณ ดิเรกโภค, สุจริต คำแก้ว
บทความวิจัย 2548 (2005) การโกนหรือตัดขนบริเวณอวัยวะเพศเพื่อเตรียมการคลอดในสตรีตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอด พันธ์ทิพย์ จิรเศรษฐสิริ, เอกชัย โควาวิสารัช*
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบวิธีการดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองแบบมีส่วนร่วมของทีมสุขภาพและญาติกับวิธีการรักษาตามปกติ ของโรงพยาบาลยะลา กัลยาวดี จันทะโร, นิรมล พึ่งธรรมเดช*
บทความวิจัย 2548 (2005) การผสม fentanyl ร่วมไปกับการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง เพื่อป้องกันอาการสั่นในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง Oraluxna Rodanant, ธีรพล สมศิริ, วสินี เตชาวัฒนวิศาล, อัญชลี เตชะนิเวศน์*
บทความวิจัย 2548 (2005) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าภายหลังการรักษาด้วยกระบวนการจิตเวช 3 เดือน รณชัย คงสกนธ์
บทความวิจัย 2548 (2005) การประเมินคุณภาพชีวิตในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน สมนึก วีระนรพานิช, สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน*
บทความวิจัย 2548 (2005) ความคุ้มค่าของการให้รังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดเปรียบเทียบกับการให้รังสีรักษาอย่างเดียวในการรักษามะเร็งปากมดลูก นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, ผกาภรณ์ พิศาลธุรกิจ, มานิต ศรีประโมทย์, ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา*
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาคุณภาพชีวิตของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น ชวนันท์ ชาญศิลป์, ชาตรี วิฑูรชาติ, อรวรรณ เลาห์เรณู*, ไกรศร พงศ์วิไลรัตน์
วิทยานิพนธ์ 2548 (2005) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของเครื่องดูดยาแบบผงแห้ง และเครื่องสูดยาแบบใช้สารผลักดันร่วมกับการใช้สเปซเซอร์ในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มีอาการหอบเฉียบพลัน: กรณีศึกษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรรณิกา หนูม่วง
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง