ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2547 (2004) การประเมินต้นทุน-ผลได้โครงการแก้ไขปัญหาภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลน่าน วีระชัย เตชะเสนา
บทความวิจัย 2547 (2004) การเหน็บยา Misoprostol ก่อนทำการขูดมดลูกในหญิงวัยก่อนหมดระดู อภิชาต ธีรพันธุวัฒน์
บทความวิจัย 2547 (2004) Laryngoscopic View in Sniffing Position Versus Simple Head Extension ; A Comparative Study Boonsong P*, Punjasawadwong Y, Sukuprakarn W, Wongpunkamol S
บทความวิจัย 2547 (2004) เปรียบเทียบวิธีการพ่นยาขยายหลอดลม salbutamol ด้วยวิธีการพ่นแบบ intermittently operated nebulizer (IN) และ continuous operated nebulizer (CN) กรีฑา ธรรมคำภีร์, นิธิมา เชาวลิต, ปราณี มีความไว
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ผลได้เชิงเศรษฐศาสตร์และผลได้เชิงมนุษย์ ของการดำเนินงานบริบาลเภสัชกรรม ในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง อดิศยา เวลาดี
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาผลของ steroid ในการลดความปวดหลังผ่าตัดทอนซิล พันธชัย แจ่มผล, กรองกาญจน์ ว่องคงคากุล
บทความวิจัย 2547 (2004) การคงขนาดสันกระดูกภายหลังการถอนฟันด้วยวัสดุละลายชีวภาพ (เอทีโลคอลลาเจนสปองก์): การศึกษาทางคลินิกและภาพรังสีในมนุษย์ กอบสุข สมบัติเปี่ยม*, ศิริวรรณ สัพพะเลข, อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) EVALUATION OF COST-EFFECTIVENESS BETWEEN Tc-99m LABELED RED BLOOD CELL AND COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF HEPATIC CAVERNOUS HEMANGIOMA PAIYA CHATMONTRI
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจระหว่างวิธีที่ใช้และไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม สมบัติ กัญญาพันธ์
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดิทัศน์ต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนก่อนการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชื่นจิตต์ สมจิตต์*, รัตนาวดี ชอนตะวัน, สุธิศา ล่ามช้าง
บทความวิจัย 2547 (2004) Examining Within-Country Variation of Maternity Costs in the Context of a Multicountry, Multicentre Randomised Controlled Trial Guy Hutton*, Julia Fox-Rushby, Miranda Mugford, Jadsada Thinkhamrop, บัณฑิต ถิ่นคำรพ, Ana Maria Galvez, Manuel Alvarez
บทความวิจัย 2547 (2004) การพัฒนาและทดสอบดัชนีวัดความเสี่ยงทางคลินิกในการทำนายการเกิดโรคกระดูกพรุนในหญิงไทย ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล*, เหงี่ยน เหงี่ยน, ชูวงศ์ พงษ์ไชยกุล, ทวน เหงี่ยน, ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล, ชูวงศ์ พงษ์ไชยกุล, ทวน เหงี่ยน, เหงี่ยน เหงี่ยน
บทความวิจัย 2547 (2004) Antiemetic effect of ginger in gynecologic oncology patients receiving cisplatin สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา*, มานิต ศรีประโมทย์, ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, สุรวุฒิ ลีฬหะกร, C Sheanakul, เถาวลัย ถาวรามร, K Tangcharoenpanich
บทความวิจัย 2547 (2004) ขิงกับการป้องกันภาวะคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ส่องกล้องทางนรีเวชแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Kovitwanawong N*, Panichayupakaranant P, Preechavai C
บทความวิจัย 2547 (2004) A Comparison Between Spinal Block, General Anesthesia with Bupivacaine Inguinal Field Block and General Anesthesia with Bupivacaine Instillation for Postoperative Pain Following Inguinal Herniorrhaphy in Adult Galnade S, Jirachai V, Kengjuturat Y, Leesan U, Nontakote U, Piratana K*, Rachmanee A, Sangiumsak A, Somnat Y
บทความวิจัย 2547 (2004)  ผลของการหล่อลื่นท่อช่วยหายใจด้วยเจลว่านหางจระเข้ต่อภาวะเจ็บคอภายหลังการวางยาสลบ Changsam K*, Jariyavisuth S, Kirdpon W, Pongjanyakul S, Prakrankamanant D, Simajareuk S, Thienthong S
บทความวิจัย 2547 (2004) Therapeutic Efficacy of Artesunate in Plasmodium Vivax Malaria in Thailand Omid Safa, P Tan-ariya, S Kojima, S Looareesuwan, S Zare, Yaghoob Hamedi*
บทความวิจัย 2547 (2004) การสอนผู้ป่วยอย่างมีแบบแผนสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จของการประเมินความปวดในห้องพักฟื้นได้หรือไม่ Jangsem K, Krisanaprakornkit W, Pongjanyakul S*, Rakpong P, Sathitkanmanee A, Theinthong S
บทความวิจัย 2547 (2004) Advantage of a Two-dose versus One-dose Varicella Vaccine in Healthy Non-immune Teenagers and Young Adults P Kosalaraksa, P Kosuwon*, S Sutra
บทความวิจัย 2547 (2004) ความสำเร็จของการบริหารยาระงับความรู้สึกเมื่อใช้อัตราการไหลของก๊าซขนาดต่ำ 2 ลิตรต่อนาทีโดยปราศจากเครื่องวัดระดับก๊าซและยาสูดดมสลบ Areewattana A, Issariyakul S, Kumpong P, Pirayavaraporn S*, Tritrakan T, Wisitprechawut R
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง