ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรุณา จันทุม*, กัลยารัตน์ กำลังเหลือ, ปาริชาติ สัตย์ญารักษ์
บทความวิจัย 2564 (2021) A Comparison Between Liquid And Conventional Toothpastes For Plaque Removal Effectiveness: A Crossover Randomized Controlled Trial Prim Auychai*, Noramon Chakthranont, Patadanai Butsabul, Marcio A. da Fonseca
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของสเตียรอยด์ในรูปแบบยารับประทานและยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อลดอาการปวดแผลหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิลในผู้ใหญ่: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง นริศ เจียรบรรจงกิจ*, เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล, สิรินทร์กาญจน์ สุขดี
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายที่มีลีแวนเป็นส่วนประกอบ อภิรดี วรรังสฤษฏิ์, ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์, ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล, วิทวัส แจ้งเอี่ยม*
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกไทยวัยผู้ใหญ่ วรัฎฐา เจริญ*, นารีรัตน์ เอกจีน, กิจจาพร ชื่นบุญ
บทความวิจัย 2564 (2021) Cost–benefit analysis of psychiatric pharmaceutical care with shared decision-making intervention in complicated schizophrenic patients Charkkrit Hongthong, นุศราพร เกษสมบูรณ์*
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของยาลิโดเคนเจลในการลดความเจ็บปวดระหว่างการเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก: การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองทางมีกลุ่มควบคุม ณพัชร ลิขสิทธิพันธุ์, บุษบา วิริยะสิริเวช์*
บทความวิจัย 2564 (2021) ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกับการลดการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยความบกพร่องการได้ยินเด็กแรกเกิด สมจินต์ จินดาวิจักษณ์*, นภัสถ์ ธนะมัย, อรุณวรรณ คงศักดิ์ศรี, ศรัญญา วิทยประไพพันธ์, อัจฉราพร คิดใจเดียว, ฤทัย สุสัณฐิตพงษ์, สุวรรณา เชาว์อมรภัทร, สุปราณี บุญมี, ชลิดา เขมวรานันท์, อรุณี ไทยะกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการฟังบทสวดอัลกุรอานและการกล่าวซิกรุลลอฮต่อความเครียดและการตอบสนองทางกายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด: การวิจัยทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม โสเพ็ญ ชูนวล, นิซัลวา จะปะกียา, ศศิธร พุมดวง*
บทความวิจัย 2564 (2021) A comparison of stone free rate between a diuretic and a control group of patients undergoing extracorporeal shock wave lithotripsy: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial Peereapat Cheewaisrakul
บทความวิจัย 2564 (2021) One-shot dilation versus metallic dilation technique for access in percutaneous nephrolithotomy: comparison of efficacy, access time and fluoroscopic time Somboon Phaijitwichian
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการให้ glycopyrrolate ก่อนการนำสลบเพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากยา propofol และลดสารคัดหลั่งขณะจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วที่ไตและท่อไตแบบเปิด กมลทิพย์ ประสพสุข*, ทรงวุฒิ ประสพสุข, ศุภเดช ตันรัตนกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) Focused Extracorporeal Shockwave Therapy in Non-Calcific, Adhesive Capsulitis: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Punika Suwalak, Jirapa Champaiboon*, ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์, Jariya Boonhong
บทความวิจัย 2564 (2021) A Comparison of the Efficacy of Diclofenac Phonophoresis and Ultrasound Therapy in Upper Trapezius Myofascial Pain Syndrome: A Double-Blinded Randomized Controlled Trial Threenuch Amornpinyokiat
บทความวิจัย 2564 (2021) Effects of positive expiratory pressure and breath stacking training on pulmonary function in cardiac surgery patients: a randomized controlled trial Porraporn Sriwannawit, Arisa Aimrat, Phiyakan Piramruk, Theerathorn Sattayawinich, Kaonokporn Pechjaroon, Waraporn Piyatham, Poondharick Laopanich, Korakot Onthet, Kotchakorn Kitnantakhun, Chalalai Damkrabi, Phailin Thaworncheep*
บทความวิจัย 2564 (2021) Premedication with dexmedetomidine for prevention of hyperdynamic response after electroconvulsive therapy: a cross-over, randomized controlled trial ภัทธิกา ทรัพย์สุนทร, วรินี เล็กประเสริฐ, ปัญจภรณ์ วาลีประโคน, พิชัย อิฏฐสกุล*, Atchaporn Laopuangsak, Suwimon Limpoon
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดร่วมกับโยคะบำบัดต่อความเครียดอาการทางจิต คุุณภาพชีวิต และการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท ประคอง นาโพนทัน*, อัชรา ฤาชา
บทความวิจัย 2564 (2021) Comparison of Fractional Picosecond 1064-nm Laser and Fractional Carbon Dioxide Laser for Treating Atrophic Acne Scars: A Randomized Split-Face Trial Punyaphat Sirithanabadeedkul*, Ploypailin Tantrapornpong, Bheeratida Rattakul, Nalinee Sutthipisal, Wilai Thanasarnaksorn
บทความวิจัย 2564 (2021) การเตรียมช่องคลอดก่อนการผ่าตัดคลอดด้วยคลอร์เฮกซิดีนเพื่อลดภาวะไข้ภายหลังการผ่าตัดคลอด : การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ชญาดา วรสถิตย์
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลการใช้นวัตกรรมท่อนำเข้าข้อเข่าชนิดทำเองในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าในโรงพยาบาลบ้านโป่ง วุฒิชัย โล่ห์สวัสดิ์กุล
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง