ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2561 (2018) Cost-Effectiveness Analysis of Sacubitril-Valsartan Compared with Enalapril in Patients with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction in Thailand รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ*
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลของการเผายาสมุนไพรเปรียบเทียบกับการทำกายภาพบำบัดในการรักษาข้อเข่าเสื่อมแบบปฐมภูมิ ธีรยุทธ เกษมาลี*, สินีนาฏ ชาวตระการ
บทความวิจัย 2561 (2018) การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มของโปรแกรมการพยาบาลแนวพุทธสำหรับสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ*, วงจันทร์ เพชรพิเชษฐ์เชียร, ทิพมาส ชิณวงศ์
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสบการณ์ด้านอาการและอิทธิพลของอาการต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยาระหว่างได้รับยาเคมีบำบัด ปิยรัตน์ สมันตรัฐ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล*, Karin Olson, อรวมน ศรียุกตศุทธ, กลีบสไบ สรรพกิจ
บทความวิจัย 2561 (2018) การวิจัยแบบทดลองของการส่งเสริมจินตนาการและการวาดรูปและการเล่าเรื่องในเด็กป่วยโรคมะเร็ง กชกร เพียซ้าย, ศศิธร พุมดวง*, วันธณี วิรุฬห์พานิช, ๊ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลของการใช้ใบคำสั่งการระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ใหญ่สำหรับการจัดการความปวดหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลหัวหิน เชิญพร พยอมแย้ม
บทความวิจัย 2561 (2018) การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับปวดโดยวิธี Ultrasound-guided transversus abdominis plane block ด้วย 0.25% bupivacaine ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง อัจฉรา บุดดาวงศ์*, อมรา สีแสน, ศรินรา ทองมี
บทความวิจัย 2561 (2018) คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุติดบ้านในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สุเทียน แก้วมะคำ*, อารีย์ แก้วมะคำ
บทความวิจัย 2561 (2018) ผลของดนตรีพื้นบ้านต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง สุภาพ อิ่มอ้วน*, แพรว โคตรรุฉิน, พนอ เตชะอธิก, ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน
บทความวิจัย 2561 (2018) ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองเพื่อป้องกันโรคอ้วนในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มณฑิชา รักศิลป์
บทความวิจัย 2561 (2018) Non-Invasive Ventilation in Emergency Patients with Respiratory Distress: A Randomized Controlled Trial Nattakarn Praphruetkit*, Cattleya Bundit, Apichaya Monsomboon, Usapan Surabenjawong, Tanyaporn Nakornchai, Wansiri Chaisirin, Tipa Chakorn, Chairat Permpikul, Onlak Makdee
บทความวิจัย 2561 (2018) High-Flow Nasal Cannula versus Conventional Oxygen Therapy in Post-Extubation Pediatric Patients: A Randomized Controlled Trial ปวีณา วิจักษณ์ประเสริฐ*, Jiraruj Chomchoey
บทความวิจัย 2561 (2018) Effects of a Health Promotion Program Conducted by Nurses on Stabilization of HbA1C in Subjects at Risk for Diabetes: A Phase III Randomized Controlled Trial Yuwarat Moungngern, Supaporn Sanguanthammarong, Piyanun Teparak, อภิรดี ศรีวิจิตรกมล*
บทความวิจัย 2561 (2018) ผลความแตกต่างของแรงกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ใหญ่สุขภาพดี ฉัตรฤกษ์ วงษ์เจริญ*, วิลาวัลย์ อินทรีย์, สุภาวดี ทาจ๋อย, ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์, กิติยา โกวิทยานนท์, สมภิยา สมถวิล, อรอุมา บุณยารมย์, กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
บทความวิจัย 2561 (2018) การศึกษาผลของการใช้เสียงดนตรีบำบัดต่อการนอนหลับระดับความเครียดและความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจการนอนหลับตลอดคืน: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม วรกต สุวรรณสถิตย์, วิสาข์สิริ ตันตระกูล*, เจนจิรา เพ็งแจ่ม, นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
บทความวิจัย 2561 (2018) คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองภายใน 6 เดือนแรก ดานิล วงศ์ษา, ประทุม สร้อยวงศ์*, จินดารัตน์ ชัยอาจ
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิภาพของยาพาราเซตามอลแบบกินและเหน็บก้นในขนาดยาที่เท่ากันต่อการลดไข้ในผู้ป่วยเด็ก: วิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม ควบคุมกลุ่มตัวอย่าง อรวรรณ จิรชาญชัย
บทความวิจัย 2561 (2018) คุณภาพชีวิตและสภาวะการทำงานของไตของผู้บริจาคไตในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดนัย แก้วจงประสิทธิ์, จักรกฤษณ์ จันทร์อู่, อัคร อมันตกุล, ศิวัฒน์ ภูริยะพันธ์*
บทความวิจัย 2561 (2018) การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคไขสันหลังและเยื่อหุ้มโป่งออกที่กระดูกสันหลังระดับบั้นเอวและกระเบนเหน็บเปรียบเทียบกับเด็กปกติ ภคพล ใสสะอาด, พิษณุ มหาวงศ์*, นงลักษณ์ บุญชูดวง, วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์
บทความวิจัย 2561 (2018) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อในชุมชนสินสมุทรจังหวัดปทุมธานี ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์*, กมลา สดับพจน์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง