ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2561 (2018) ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดแผลกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นทะลุ ทรงศักดิ์ จำปาแพง*, ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช, รุ้งนภา ชัยรัตน์
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์ประคองข้อมือรักษาการกดทับเส้นประสาทมีเดียน บริเวณข้อมือ อดิศักดิ์ แทนปั้น*, เอกพจน์ ศฤงคารินกุล, Tipyarat Saringcarinkul, ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์
บทความวิจัย 2561 (2018) การใช้ Lidocaine spray ในการระงับอาการปวดระหว่างการดูดเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปวีร์ กอสุวรรณ, บุษบา วิริยะสิริเวช์*
บทความวิจัย 2561 (2018) ผลของโปรแกรมการเตรียมลำไส้อย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยที่มารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่: การศึกษาแบบสุ่ม นิษา เรื่องกิจอุดม*, วาทินี เธียรสุคนธ์, ปฐมพร บุนนาค, รจศิรินทร์ ชัยวงศ์, วรายุ ปรัชญากูล, สมชาย อมรโยธิน, ธวัชชัย อัครวิพุธ
บทความวิจัย 2561 (2018) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จิราพร มณีศร*, มนนพรัฐ อุเทน
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน ต่อการลดภาวะเนื้อฟันไวเกินเปรียบเทียบระหว่างการแปรงฟัน เพียงอย่างเดียวและการแปรงฟันร่วมกับการนวด รัชนู ชาญสมาธิ์*, รณยุทธ ชาญสมาธิ์
บทความวิจัย 2561 (2018) ผลเปรียบเทียบการวางอิเล็กโทรดสองแบบจากการใช้ acupuncture-like TENS ต่อการลดปวด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง สุกัญญา เอกสกุลกล้า*, ฉัตรสุดา สุรพัฒน์, ภรัณยา ภัสสราวุฒิเลิศ, ศศินันท์ กาญจนกุล
บทความวิจัย 2561 (2018) Anesthetic efficacy of intraosseous and buccal infiltration techniques: a randomized controlled crossover clinical trial Siwaporn Siwawut, Piyanee Panitvisai*
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลการบำบัด Co-occurring disorder (COD) Intervention ในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน กิตต์กวี โพธิ์โน*, วรท ลำใย, ปราณี ฉันทพจน์, สุพัตรา สุขาวห
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลของการบำบัดร่วมระหว่างรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจสำหรับผู้ติดสุรา พิจิตรา ธีระวิสุทธิ์กุล, พิชัย แสงชาญชัย, วสุนันท์ ุชุ่มเชื้อ*
บทความวิจัย 2561 (2018) Short - Versus Long - Antibiotic Treatment Duration for Asymptomatic Bacteriuria within a Month after Kidney Transplantation: A Pilot Randomized Controlled Trial Pattraporn Ponglorpisit, Atiporn Ingsathit, Siriorn P Watcharananan*
บทความวิจัย 2561 (2018) การศึกษาเปรียบเทียบภาวะเลือดออกทางช่องคลอด ผลข้างเคียง และการยอมรับระหว่างยา desogestrel และ lynestrenol ซึ่งใช้เป็นยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานแบบฮอร์โมนเดี่ยวหลังคลอด ณัฐชามญฑ์ เวทย์พิทยาคม, มานพชัย ธรรมคันโธ*
บทความวิจัย 2561 (2018) Ondansetron กับการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในขณะให้นมบุตรหลังการผ่าตัด cesarean section โดยการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชา bupivacaine ร่วมกับ morphine เข้าช่องนํ้าไขสันหลัง ดาสินี พุทธเจริญทอง, อารดา เจ๊ะโซะ, เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ*
บทความวิจัย 2561 (2018) การศึกษาประสิทธิภาพของเจลว่านหางจระเข้ในการดูแลแผลหลังการทำเลเซอร์ 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียม มนตรี อุดมเพทายกุล*, อุดมศักดิ์ บุญนริสรางกูร, เทพ เฉลิมชัย
บทความวิจัย 2561 (2018) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบริการสุขภาพของรัฐ ในจังหวัดสงขลา ภัชชนก รัตนกรปรีดา, สุชาดา ภัยหลีกลี้*
บทความวิจัย 2561 (2018) Efficacy and safety of herbal steam bath in allergic rhinitis: A randomized controlled trial ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย*, ปรีชา หนูทิม, วิวรรณ วรกุลพาณิชย์, Nareerat Tabtong
บทความวิจัย 2561 (2018) Prospective Randomized, Double-blinded, Placebo Controlled Trial of Preoperative Acetaminophen/Tramadol for Pain Relief in Manual Vacuum Aspiration under Paracervical Block Wanchat Komon, Nathaong Israngura, ศักดา วัลลิภากร, Chonthicha Satirapod*
บทความวิจัย 2561 (2018) "Comparison of Glidescope and McGrath Video Laryngoscope for Intubation and Adverse Events by Anesthetic Residents " ธวัช ชาญชญานนท์*, Laortip Saewong
บทความวิจัย 2561 (2018) ประสิทธิผลของยาดอมเพอริโดนต่อการเพิ่มน้ำนมในสตรีหลังคลอดโดยการบีบน้ำนมด้วยมือณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มณีนิล วรรณพัฒน์, สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ*, สาวิตรี สุวิกรม
บทความวิจัย 2561 (2018) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงในสถานบริการระดับปฐมภูมิกับระบบบริการปกติ มงคล ศิริเทพทวี, พิชญา วัฒนการุณ, จำเนียร สุรวรางกูร, ขนิษฐา ชุ่มสุข, จุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ, ปรียาสิริ วิฑูรชาติ*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง