ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2559 (2016) การเปรียบเทียบผลการดูแลผู้คลอดครรภ์แรกระหว่างการนวดไทยแบบราชสำนักและการนวดก้นกบ ต่อการลดความเจ็บปวดและลดเวลาในระยะที่หนึ่งของการคลอด โรงพยาบาลมหาสารคาม ประถมพร มาตย์วิเศษ*, ณัฐจาพร พิชัยณรงค์
บทความวิจัย 2559 (2016) Quality of Life in the Elderly Population Living in Bungsan and Ongkarak Sub-District, Nakhon Nayok Province, Thailand Manas Ranjan Behera*, Deepanjali Behera, Jitrapun Pusapukdepob
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในระยะสั้นของการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบแบบ TEP กับ Lichtenstein repair วิลพงษ์ พรมน้อย*, ภูริพัฒน์ นริษทิ์ภูวพงษ์
บทความวิจัย 2559 (2016) Effect of Herbal Toothpaste Containing Piper betle, Psidium guajava and Garcinia mangostana on Dental Plaque and Gingivitis Supranee Benjasupattananan*, Thera Rojassawasathien, Piyawan Jirayusakamol, Yanakorn Siriyeum, Jenjira Thechathaweewan, Wanlada Koheng, Chayanan Sirawuttipong
บทความวิจัย 2559 (2016) คุณภาพชีวิตการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิภาพร มั่นปาน*, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของยาอะซิโธรมัยซินร่วมกับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรังในผู้ป่วยสูบบุหรี่ พุทธิพร ชาญสุไชย
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผ้าห่มชนิดเป่าลมอุ่น ที่ประดิษฐ์จากชุมดผ่าตัดกับผ้าห่มเป่าลมอุ่นจากบริษัทเวชภัณฑ์ในกลุ่มผู้ป่วยที่ เข้ารับการผ่าตัดช่องท้อง ปาริยา ผลิเจริญผล
บทความวิจัย 2559 (2016) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา อัศรียา ชูมะโชติ
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการบริโภคน้ำผักผลไม้ผสมใยอาหารต่อการขับถ่ายอุจจาระในผู้ที่มีภาวะท้องผูก มยุรา วัฒนพงศ์ไพศาล, เรวดี จงสุวัฒน์*, เอกราช บำรุงพืชน์
บทความวิจัย 2559 (2016) Acute toxicities of concurrent chemoradiation with 5-fluorouracil versus capecitabine in locally advanced rectal cancer: The Preliminary results of multicenter randomized control trial Somvilai Chakrabandhu*, Tharatorn Tungkasamit, Kanyarat Katanyoo, Kanokpis Townamchai, Pooriwat Muangwong, Rungarun jiratrachu, Kittisak Chomprasert, อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
บทความวิจัย 2559 (2016) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย ธงชัย ผลดี*, อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการดูแลผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสีรักษาด้วยวิธีที่แตกต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ มนทกานติ์ บุตรคำ*, บำเพ็ญจิต แสงชาติ
บทความวิจัย 2559 (2016) Quality of Life after Great Saphenous Vein Ablation in Thai Patients with Great Saphenous Vein Reflux Boonying Siribumrungwong*, Pinit Noorit, Chumpon Wilasrusmee, ยศ ตีระวัฒนานนท์, Ammarin Thakkinstian
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการกดจุดเหอกู่และจุดซานหยินเจียวต่อการลดความเจ็บปวดของมารดาในระยะที่ 1 ของการคลอด สร้อย อรุสรณ์ธีรกุล*, พักตร์วิไล ศรีแสง, นิภาพรรณ มณีโชติวงศ์, วิไลลักษณ์ ปิยะวัฒนพงศ์
บทความวิจัย 2559 (2016) A double-blinded, randomized, vehicle-controlled study to access skin tolerability and efficacy of an anti-inflammatory moisturizer in treatment of acne with 0.1% adapalene gel Kanokvalai Kulthanan, Leena Chularojanamontri*, Papapit Tuchinda, Supenya Varothai, Waranaree Winayanuwattikun
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการออกกำลังกายด้วยการขยุ้มผ้าต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าในผู้สูงอายุ วนิดา ดรปัญญา*, ฉัตราพร นันทวณิชชากร, สถาพร ศรีวอุไร, วรวรรณ คำฤาชา, ทกมล กมลรัตน์, รวยริน ชนาวิรัตน์, เสาวนีย์ นาคมะเร็ง, พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์, อุไรวรรณ ชัชวาล
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของยาโพรโพฟอลและยาคีโตฟอลต่อการป้องกันอาการกระวนกระวายหลังฟื้นจากยาดมสลบซีโวฟลูเรนในผู้ป่วยเด็ก เบญจวรรณ ปิ่นศรศักดิ์
บทความวิจัย 2559 (2016) The Efficacy of Gynura pseudochina DC. var. hispida Thv. Ointment in Treating Chronic Plaque Psoriasis: A Randomized Controlled Trial Pawinee Rerknimitr*, Jantakan Nitinawarat, Sinee Weschawalit, Jade Wititsuwannakul, Paveena Wongtrakul, Aranya  Jutiviboonsuk, Boonjeur Dhorranintra, Pravit Asawanonda
บทความวิจัย 2559 (2016) Effectiveness of Chlorhexidine Wipes for the Prevention of Multidrug-Resistant Bacterial Colonization and Hospital-Acquired Infections in Intensive Care Unit Patients: A Randomized Trial in Thailand Adhiratha Boonyasiri*, Peerapat Thaisiamm, Chairat Permpikul, Tepnimitr Judaeng, Bordeesuda Suiwongsa, Napaporn Apiradeewajeset, Trerawan Fakthongphan, Sunun Suddee, Wandee Laoagtipparos, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืด คลินิกโรคหืด โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สุณี เลิศสินอุดม*, เกศริน ชูปัญญาเลิศ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง