ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจด้วย Video laryngoscope และ Macintosh laryngoscope ในหุ่นทดลองท่านั่งที่มีการจำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณคอในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีประสบการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจมาก่อน กานต์ สุทธาพานิช*, ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ, พรหมเพชร นวลพรม, ประยุทธ สุขอุ้ม, มนินา ทิลารักษ์, ไชยพร ยุกเซ็น
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลการฝึกชิกง ไท้จี๋และโยคะที่มีต่อการทรงตัวและสมรรถภาพทางกายในหญิงสูงอายุ ภูวนาถ พิมพ์บูลย์*, สาลี่ สุภาภรณ์, ประสิทธิ์ ปีปทุม
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลของสารสกัดกัญชา คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย*, ศิริพร ปาละวงศ์, ทัศนีย์ กามล
บทความวิจัย 2564 (2021) Acute Effect of Coconut Oil on Peak Forearm Blood Flow in Healthy Men: A Randomized Crossover Trial Kamin Naothaworn, อรอนงค์ กุละพัฒน์*, วิไล อโนมะศิริ
บทความวิจัย 2564 (2021) Effectiveness of Asthma Self-Care Program Through Mobile Line Application (SALA) on Lung Function among Asthma Patients in Angthong Hospital: A Randomized Control Trial Usa Lamlaor*, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) A Randomized, Double Blind Clinical Study to Assess the Effects of a Gamma-oryzanol-enriched Rice Bran Oil on Lipid Profile in the Hypercholesterolemic Patients คัชรินทร์ ภูนิคม, จินตนา สัตยาศัย, ศิริพร เทียมเก่า, ดนุ เกษรศิริ*
บทความวิจัย 2564 (2021) Effect of Gamma-oryzanol-enriched Rice Bran Oil on Triglyceride Levels and TG/HDL Ratio in the Patients with Hypertriglyceridemia: Double-Blind Randomized Clinical Trial คัชรินทร์ ภูนิคม, จินตนา สัตยาศัย, ดนุ เกษรศิริ, ศิริพร เทียมเก่า*
บทความวิจัย 2564 (2021) Effectiveness of Gabapentin Compared to Acetaminophen for Pain Control in Postpartum Patients Following Vaginal Delivery in Phramongkutklao Hospital Chulaluck Thaebanpakul*, พนิดา จารุเวฬ
บทความวิจัย 2564 (2021) Effects of Pharmaceutical Pictograms on Medication Adherence in Elderly Patients with Chronic Diseases at Primary Health Care Center in Hat Yai, Songkhla Varumporn Rungsriwattana, Pitchayanont Ngamchaliew, Napakkawat Buathong
บทความวิจัย 2564 (2021) The Effect of Antenatal Dexamethasone to Improve Respiratory Neonatal Outcomes in Late Preterm Birth: A Randomized Controlled Trial Pimon Kongprayoon*, Thanvarat Tilagul
บทความวิจัย 2564 (2021) Efficacy of Botulinum Toxin A for Scar Prevention After Breast Augmentation: A Randomized Double-Blind Intraindividual Controlled Trial Wareeporn Disphanurat*, Wongsiya Viarasilpa, Peera Thienpaitoon
บทความวิจัย 2564 (2021) The Comparative Study of Efficacy between Cream Containing Spent Grain Wax, Shea Butter, Argania spinosa Kernel Oil, Tapioca Starch, and 1% Hydrocortisone Cream in The Treatment of Intertrigo Apirat Rodjanont, นันทิชา คมนามูล, Nutjira Cheyasak, Chanchuree Samathi Asawutmangkul, มนตรี อุดมเพทายกุล*
บทความวิจัย 2564 (2021) Efficacy of Vaginal and Oral Progesterone After Tocolytic Therapy in Threatened Preterm Labor: A 3-Arm Parallel- Group Randomized Controlled Trial Kwanchanok Srisutham, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ*, ปริญญา ชำนาญ
บทความวิจัย 2564 (2021) High-Flow Nasal Cannula vs. Incentive Spirometer after Cardiac Surgery: A Randomized Controlled Trial Wittawat Pibul*, Wiphut Kocharunjitt, Kumpoo Foofuengmonkolkit
บทความวิจัย 2564 (2021) Cost-Effectiveness Analysis of Non-Mydriatic Ultrawide- Field Fundus Photography versus Pharmacological Pupil Dilatation in Diabetic Retinopathy Screening Program Rintra Wongvisavavit*, Danupon Nantajit, Tuangrat Phodha
บทความวิจัย 2564 (2021) การเปรียบเทียบผลของ Fascia Iliaca Block ระหว่าง 0.33% Bupivacaine 30 และ 40 มิลลิลิตรต่อปริมาณมอร์ฟีนที่ใช้ 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ วิชิตา วิชาชัย*, สุภาภรณ์ รัตนสิมากร
บทความวิจัย 2564 (2021) Comparative Effectiveness of Thai Herbal Formula (Thor-Ra-Nee-San-Tha-Kat) Versus Naproxen for Chronic Myofascial Pain: A Pilot Randomized-Controlled Trial รัตนา วิเชียรศิริ, นุจรี ประทีปะวาณิช จอห์นส, Amonwat Thankham, Tanit Padumanonda*
บทความวิจัย 2564 (2021) การสกัดกั้นเส้นประสาทในช่องแอดดักเตอร์ด้วยการฉีดยาชาเพียงครั้งเดียว โดยใช้คลื่นความถี่สูงนำทางร่วมกับการใส่ยามอร์ฟีนในช่องไขสันหลัง สำหรับการระงับปวดหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โสภิต เหล่าชัย*, เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์, อุทัยวรรณ หาญอยู่, จตุพร บุญยึด, ศักดิ์ศรัณย์ ล้ำเลิศ
บทความวิจัย 2564 (2021) The Effect of Pluchea indica (L.) Less. Tea on Blood Glucose and Lipid Profile in People with Prediabetes: A Randomized Clinical Trial Kittipot Sirichaiwetchakoon, Seekaow Churproong, Sajeera Kupittayanant, Griangsak Eumkeb*
บทความวิจัย 2564 (2021) Analgesic Efficacy of Perineural Dexmedetomidine with Bupivacaine in Adductor Canal Block for Post Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial Vachira Udompornmongkul*, ปิ่น ศรีประจิตติชัย, Nichanart Singrueang, Ponlawat Prangsri
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง