ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2560 (2017) ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา กนกลักษณ์ ศิริรุ่งวัฒนากุล, พิชัย แสงชาญชัย, ธวัชชัย ลีฬหานาจ*
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาชาชนิดพ่นเอทธิลคลอไรด์และยาชาชนิดฉีดลิโดเคน 1% ในการระงับความปวดที่เกิดจากกระบวนการฝังยาคุมกำเนิดชนิดหนึ่งหลอด มณฑินี เตชะสมบูรณ์*, ีีรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย, จิตติมา มโนมัย บาร์ทเล็ทท์, คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
บทความวิจัย 2560 (2017) A randomized controlled study comparing the efficacy of nasal saline irrigation devices in children with acute rhinosinusitis อารยา ศรัทธาพุทธ, Kusumawadee Utispan, Paopanga Monthanapisut, อรพรรณ โพชนุกูล*
บทความวิจัย 2560 (2017) A comparative pilot study of the efficacy and safety of nebulized magnesium sulfate and intravenous magnesium sulfate in children with severe acute asthma Tassalapa Daengsuwan*, Sureerat Watanatham
บทความวิจัย 2560 (2017) Intensive Versus Minimal Standard Dosage for Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: A Randomized Pilot Study Watanyu Parapiboon*, Treechada Jamratpan
บทความวิจัย 2560 (2017) การเปรียบเทียบผลการรักษาในด้านการสบฟันระหว่างการรักษาด้วยวิธีจัดกระดูกแบบปิดและการเปิดผ่าตัดกระดูกขากรรไกรหักบริเวณ condyle ข้างเดียว คชา อริยะธุกันต์, กฤษณ์ ขวัญเงิน, ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์, วิมล ศิริมหาราช*
บทความวิจัย 2560 (2017) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นาวาอากาศโทหญิงกาญจนา เกษกาญจน์
บทความวิจัย 2560 (2017) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของการฉีดสีวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดง โรงพยาบาลศิริราช วรัญญา แซ่ฮ้อ*, สุวิณี วิวัฒน์วานิช
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลการใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันรากฟันผุในกลุ่มผู้สูงอายุ วรางคนา เวชวิธี*, สุปราณี ดาโลดม, นนทลี วีรชัย
บทความวิจัย 2560 (2017) ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาทาเทอร์ราไมซินออยเม้นท์ ครั้งเดียวเทียบกับโซฟราเด็กซ์ ในผู้ป่วยโรคหูชั้นนอกอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย วิลาภรณ์ ภักดีดินแดน*, ญาณิตา รัชนิวัต
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างการล้างจมูกโดยใช้น้ำเกลือเข้มข้นมากกว่าเลือด (hypertonic solution) และน้ำเกลือเข้มข้นเท่ากับเลือด (isotonic solution) ในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกหลังได้รับการรักษาโดยรังสีรักษา สมรัก สมหวัง*, วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน
บทความวิจัย 2560 (2017) ทิงเจอร์เบนซอยน์ช่วยให้แผ่นกาวใสที่ปิดทับสาย epidural ติดได้ดีขึ้นในผู้ป่วยผ่าตัดทางนรีเวช วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์*, จิรัศยา ชูอ่องสกุล, ปิยะวดี รุ่งมลคลทรัพย์, น้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์, สหัสา หมั่นดี, มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน, อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ, สุวิทย์ สุนทรินคะ
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของโปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ*, อัมพร เบญจพลพิทักษ์, บุษรา คูหพันธ์, วรรณภา เปรมปรีดา
บทความวิจัย 2560 (2017) โปรแกรมออกกำลังกายตารางเก้าช่องต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน สิริลักษณ์ วิสิฐศิริกุล
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการนาส่งยาเข้าสู่ใต้ผิวด้วยเลเซอร์แฟรกชั่นแนล 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียมระดับพลังงานต่าร่วมกับการทาผิวทุกวันด้วยสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาดในการรักษาฝ้าเทียบกับการทาสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาดเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า ชวพร สุดโนรีกูล*, เทพ เฉลิมชัย, มนตรี อุดมเพทายกุล
บทความวิจัย 2560 (2017) เปรียบเทียบการใช้ Heated Humidified High Flow Nasal Cannula (HHHFNC) และ Nasal Continuous Positive Airway Pressure (NCPAP) หลังถอดท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด กุสุมา สยะนานนท์*, อารียา ดีสมโชค
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการดูแลผิวหนังผู้ป่วยที่มีปัญหาการควบคุมการขับถ่ายในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสอุจจาระ/ปัสสาวะ พัฒนา พึ่งศิริ
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อคุณภาพชีวิตด้านการบาบัดด้วยยาในผู้ป่วยนอก ทศพร แสงทองอโณทัย, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง*
บทความวิจัย 2560 (2017) ประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของยาบาโคลเฟนในการคงการหยุดดื่มสุราของผู้ป่วยติดสุราโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ วัลลีย์ มิตรมโนชัย*, อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์, วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
บทความวิจัย 2560 (2017) การบริบาลทางเภสัชกรรมและจ่ายยาต่อเนื่องสาหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ในร้านยามหาวิทยาลัย วิลาวัณย์ ทุนดี, ปวิตรา พูลบุตร, สายทิพย์ สุทธิรักษา, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, ปาริโมก เกิดจันทึก, สมคิด เจนกลาง, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, รจเรศ หาญรินทร์*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง