ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2559 จีรนันท์ แสงฤทธิ์*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, สหภูมิ ศรีสุมะ, ภูษิต ประคองสาย
บทความวิจัย 2564 (2021) การยึดติดทางคลินิกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดใสระหว่างวัสดุนวัตกรรมไทยกับวัสดุนำเข้าบนฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง: การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุมที่มีการจัดกลุ่มด้วยวิธีสุ่ม ดลหทัย สิทธิพงษ์พร*, วัชราภรณ์ ทัศจันทร์, พสุธา ธัญญะกิจไพศาล, ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
บทความวิจัย 2564 (2021) ต้นทุนต่อวันนอนในการให้บริการการดูแลระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง อรพรรณ ศฤงคาร, อังสนา บุญธรรม*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, ภูษิต ประคองสาย
บทความวิจัย 2564 (2021) Randomized, controlled trial testing the effectiveness and safety of 2.5% and 5% benzoyl peroxide for the treatment of pitted keratolysis Charssri Leeyaphan, Pichaya Limphoka, Rungsima Kiratiwongwan, Punyawee Ongsri, สุมนัส บุณยะรัตเวช*
บทความวิจัย 2564 (2021) Four-weeks daily intake of oral collagen hydrolysate results in improved skin elasticity, especially in sun-exposed areas: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial Wich Sangsuwan*, Pravit Asawanonda
บทความวิจัย 2564 (2021) Vaginal tablets of dequalinium chloride 10 mg versus clotrimazole 100 mg for vaginal candidiasis: a double-blind, randomized study มานพชัย ธรรมคันโธ, Chenchit Chayachinda*
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการให้ข้อมูลก่อนและหลังผ่าตัดต่อคุณภาพชีวิตและความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สยาม ทวีสมบัติ, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน*, อัญชลี สุวรรณศิริเจริญ
บทความวิจัย 2564 (2021) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ชุติมา งูพิมาย, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย*, นฤมล ปทุมารักษ์
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ยาสองขนานสูตร 0.3% Ofloxacin ร่วมกับ 1% Prednisolone acetate (OFX/PRED) กับยา 0.3% Ofloxacin (OFX) ขนาดเดียวในผู้ป่วยหูชั้นนอกอักเสบเฉียบพลัน วิลาสินี พิสิฐวัฒนาภรณ์*, วิศาล มหาสิทธิวัฒน์, ฐาณิญา โต๊ะประดู่
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของแผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยต่ออาการปวดและความสามารถในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลังในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ปาจารีย์ มาน้อย*, ศิรินทิพย์ คำฟู, อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์
บทความวิจัย 2564 (2021) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะอุณหภูมิกายต่ำในหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอดโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง สุธาทิพย์ จั่นงาม*, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, พัชราภรณ์ อารีย์
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจด้วย Video laryngoscope และ Macintosh laryngoscope ในหุ่นทดลองท่านั่งที่มีการจำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณคอในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีประสบการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจมาก่อน กานต์ สุทธาพานิช*, ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ, พรหมเพชร นวลพรม, ประยุทธ สุขอุ้ม, มนินา ทิลารักษ์, ไชยพร ยุกเซ็น
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลการฝึกชิกง ไท้จี๋และโยคะที่มีต่อการทรงตัวและสมรรถภาพทางกายในหญิงสูงอายุ ภูวนาถ พิมพ์บูลย์*, สาลี่ สุภาภรณ์, ประสิทธิ์ ปีปทุม
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลของสารสกัดกัญชา คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย*, ศิริพร ปาละวงศ์, ทัศนีย์ กามล
บทความวิจัย 2564 (2021) Acute Effect of Coconut Oil on Peak Forearm Blood Flow in Healthy Men: A Randomized Crossover Trial Kamin Naothaworn, อรอนงค์ กุละพัฒน์*, วิไล อโนมะศิริ
บทความวิจัย 2564 (2021) Effectiveness of Asthma Self-Care Program Through Mobile Line Application (SALA) on Lung Function among Asthma Patients in Angthong Hospital: A Randomized Control Trial Usa Lamlaor*, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) A Randomized, Double Blind Clinical Study to Assess the Effects of a Gamma-oryzanol-enriched Rice Bran Oil on Lipid Profile in the Hypercholesterolemic Patients คัชรินทร์ ภูนิคม, จินตนา สัตยาศัย, ศิริพร เทียมเก่า, ดนุ เกษรศิริ*
บทความวิจัย 2564 (2021) Effect of Gamma-oryzanol-enriched Rice Bran Oil on Triglyceride Levels and TG/HDL Ratio in the Patients with Hypertriglyceridemia: Double-Blind Randomized Clinical Trial คัชรินทร์ ภูนิคม, จินตนา สัตยาศัย, ดนุ เกษรศิริ, ศิริพร เทียมเก่า*
บทความวิจัย 2564 (2021) Effectiveness of Gabapentin Compared to Acetaminophen for Pain Control in Postpartum Patients Following Vaginal Delivery in Phramongkutklao Hospital Chulaluck Thaebanpakul*, พนิดา จารุเวฬ
บทความวิจัย 2564 (2021) Effects of Pharmaceutical Pictograms on Medication Adherence in Elderly Patients with Chronic Diseases at Primary Health Care Center in Hat Yai, Songkhla Varumporn Rungsriwattana, Pitchayanont Ngamchaliew, Napakkawat Buathong
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง