ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2559 (2016) เปรียบเทียบผลการผ่าตัดติอมทอนซิลวิธี Monopolar Radiofrequency Dissecting Tonsillectomy กับวิธี Cold Steel Dissecting Tonsillectomy ชินานาฏ พวงสายใจ
บทความวิจัย 2559 (2016) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลัง เบ็ญจมาศ สลิลปราโมทย์
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบไม่จำเพาะเจาะจงที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน: การศึกษานำร่อง รุ่งทิพย์ เฉลิมแสน*, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล, วนิดา ดรปัญญา, ทกมล กมลรัตน์, อุไรวรรณ ชัชวาล, ธวิพร พิทักษ์, ปรัชญา กาละดี
บทความวิจัย 2559 (2016) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา misoprostol ขนาด 400 ไมโครกรัมโดยวิธีอมใต้ลิ้นและวิธีเหน็บทางช่องคลอดในการยุติการตั้งครรภ์ในอายุครรภ์น้อย สุขใจ บูรณะบัญญัติ
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการพ่นน้ำเกลือความเข้มข้นสูงและน้ำเกลือความเข้มข้นปกติในการรักษาโรคหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน ดวงตะวัน ไทยตรง*, ปวีณา วิจักษณ์ประเสริฐ
บทความวิจัย 2559 (2016) การประเมินคุณภาพชีวิตเด็กที่เป็นโรคธาลัสชีเมียโดยการใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต The 23-item PedsQLTM Questionnaire for the Pediatric Quality of Life InventoryTM ศิริลักษณ์ พนมเชิง
บทความวิจัย 2559 (2016) เปรียบเทียบประสิทธิผลของการรับประทานอาหารกากน้อยกับอาหารเหลวใสก่อนการรับประทานยาระบายในการทำความสะอาดลำไส้ก่อนส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรม โสภณา ว่องทวี*, โสภา บุญวิริยะ, ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์, ขนิษฐา ศรีวรรณยศ, มีนา ทองวงศ์
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการใช้ tranexamic acid เฉพาะที่เพื่อลดการเสียเลือดหลังการผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ข้างที่เป็นก้อน โดยไม่วางท่อระบายเลือด ปิยวรรณ คงตั้งจิตต์
บทความวิจัย 2559 (2016) Combined use of two formulations containing diacetyl boldine, TGF‐β1 biomimetic oligopeptide‐68 with other hypopigmenting/exfoliating agents and sunscreen provides effective and convenient treatment for facial melasma. Either is equal to or is better than 4% hydroquinone on normal skin Walai-orn Pratchyapurit
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลการให้บูพิวาเคนทางช่องท้อง ต่อการใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีน ภายหลังการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พนิดา จารุเวฬ, ศิริมาศ อิงคนารถ, สุธี พานิชกุล*
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาผลของยาเดกซาเมทาโซนในการลดภาวะหนาวสั่นภายหลังการผ่าตัดคลอดโดยการระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง อรุณี แสงสานนท์*, ศรัณย์ ศรีวสุธา, สุขุมากร วรธงไชย
บทความวิจัย 2559 (2016) คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดอุบลราชธานี น้องเล็ก คุณวราดิศัย*, นิตยา ดาววงศ์ญาติ, กิติมา วรรณทอง, ณัฐมน มูลศรีแก้ว, สมภพ ไทยานันท์
บทความวิจัย 2559 (2016) การเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดีย ฐิตินันท์ กุภาพันธ์*, ธีราพร ชูสกุล, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป, สายทิพย์ สุทธิรักษา
บทความวิจัย 2559 (2016) ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองสำหรับผู้เป็นโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม ศักรินทร์ สุวรรณเวหา*, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, จินดารัตน์ ชัยอาจ
บทความวิจัย 2559 (2016) ประสิทธิผลของการ์ตูนแอนนิเมชันในแทปเล็ตต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในระหว่างนำสลบของผู้ป่วยเด็ก ศรินรา ทองมี*, ทัศนีย์ บุญวานิตย์
บทความวิจัย 2559 (2016) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัดห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุรินทร์ ศิริรัตน์ จึงสมาน*, อารีย์วรรณ อ่วมตานี, สุวิณี วิวัฒน์วานิช
บทความวิจัย 2559 (2016) Effects of Foot Reflexology Integrated with Medical use on Hemoglobin A1c and Ankle Brachial Index in Older Adults with Type 2 Diabetes Mellitus Sineenat Yodsirajinda*, ์ฺนพวรรณ เปียซื่อ, ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์
บทความวิจัย 2559 (2016) The Effect of Reverse Trendelenburg Position on Back Pain after Cardiovascular Angiography and Interventions Pramote Thangkratok
บทความวิจัย 2559 (2016) รูปแบบการให้ใบสั่งการออกกำลังกายในผู้เป็นเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง N Launchumroen
บทความวิจัย 2559 (2016) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของให้ยายับยั้งการขับโปรตอนขนาดสูงและขนาดปกติ ก่อนการส่องกล้องในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารจากภาวะ non-portal hypertension อรรถพล รัตนสุภา*, สิริวรรณ เซ็งมณี
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง