ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำร่วมกับการให้สารน้ำกับการให้สารน้ำอย่างเดียวในการป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำจากการให้ยาชาทางช่องน้ำไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรับการผ่าตัดแบบนัดหมาย กิตติยา วิจิตรมาลา*, สุชาดา ป้องขวาเลา, กฤษณา พิมพลีชัย
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแก้ไขภาวะเปลือกตาตก Repair of Blepharoptosis by frontalis muscle techniques with suture กับ Repair of Blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle aponeurosis techniques เป็นเอก ธงทอง
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของสายเสียงขณะใส่ท่อหายใจจากการใช้ cisatracurium 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ร่วมกับยาดมสลบ sevoflurane และการใช้ cisatracurium 0.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง ปริญญาภรณ์ วัฒนเนติกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) Subconjunctival Bevacizumab injection on primary pterygium in Thammasat University Hospital: a randomized controlled trial Woranart Tattiyakul*, Chunwarat Phattarapongdilok, Nattadet Rattana-aram
บทความวิจัย 2564 (2021) The Pain Relief Effect of Cold Normal Saline Eye Irrigation before Intravitreal Injections: A Double-Blind Randomised Controlled Trial Nattapon Wongcumchang*, Pulthip Charoenphol
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเสริมความมั่นคงของข้อไหล่ร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดแบบเดิม กับการรักษาทางกายภาพบำบัดแบบเดิมในผู้ป่วยข้อไหล่ติด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ธีรภัทร์ รักษาพล
บทความวิจัย 2564 (2021) คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ณ คลินิกโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ธัญญาเรศ สถาพร, โชติมันต์ ชินวรารักษ์*, อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
บทความวิจัย 2564 (2021) Cost analysis of influenza vaccination for pregnant women in Thailand อาทร ริ่วไพบูลย์
บทความวิจัย 2564 (2021) เปรียบเทียบประสิทธิผลการใส่ 2% ไลโดเคนและเดกซาเมทาโซนในถุงลมของท่อช่วยหายใจต่ออาการไม่สบายคอภายหลังการระงับความรู้สึกด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ ทิพพาภรณ์ ศรีพล
บทความวิจัย 2564 (2021) ภาวะสุขภาพ ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา*, พรรณงาม พรรณเชษฐ์, วัลภา สุนทรณัฏ, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) The Effectiveness of the Health Promotion Program for the Development of Elderly Health literacy and Quality of Life in the Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center’s Area of Responsibility Ammara Visuttranukul*, Thanakorn Panyasaisophon, Kamonphat Visuttipukdee, Phitsaran Thamrongworakun, Panat Chanpleng
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลลัพธ์การรักษาด้านคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มช่วงอายุ 10 ปี พลากร สุรกุลประภา, สุธีรา ประดับวงษ์*, ยุพิน ปักกะสังข์, กมลวรรณ เจนวิถีสุข, พูนศักดิ์ ภิเศก, บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
บทความวิจัย 2564 (2021) Efficacy of A Mydriatic Mixture of 0.5% Tropicamide and 5% Phenylephrine at Thammasat University Hospital Nattapon Wongcumchang*, Tarawadee Chawarung
บทความวิจัย 2564 (2021) ความปลอดภัยในการฉีดยาม็อกซิฟลอกซาซินเข้าช่องหน้าลูกตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อในลูกตาหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจก ชิดชนก รุ่งรัตนาอุบล
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลระหว่าง 5% โคเคนกับ 10% ลิโดเคนผสม 0.025% อ๊อกซี่เมทาโซลินในผู้ป่วยส่องกล้องโพรงจมูก ภิรดี จินาติ
บทความวิจัย 2564 (2021) การเปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดแดงระหว่างการให้ออกชิเจนทางจมูก 30 นาที กับ 60 นาที ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย นภัทร อินทร์ติยะ*, นงลักษณ์ สุภักดิ์
บทความวิจัย 2564 (2021) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนัชพร กาฝากส้ม, ณิชาภา เดชาปภาพิทักษ์*, ธนิษฐา สรวงท่าไม้, พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์, ธเรศ ปิติธรรมภรณ์, นพรัตน์ ฤชากร
บทความวิจัย 2564 (2021) การใช้อัลตราซาวนด์ให้ประสิทธิผลไม่ด้อยกว่าการใช้เอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี้เพื่อระบุตำแหน่งนิ่วในการสลายนิ่วในไตและนิ่วในท่อไตส่วนต้น นันทวัฒน์ ศิริธานันท์*, วาสนา สุขคุ้ม
บทความวิจัย 2564 (2021) การรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาตัวเหลืองในโรงพยาบาลเลิดสิน ด้วยเครื่องส่องไฟแบบ LED (T8) ขนาด 9 วัตต์ วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
บทความวิจัย 2564 (2021) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนการให้บริการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง สมศักดิ์ เขื่อนชนะ*, กุสุมา ลาโพธิ์, อากร บุญเกิด, สุรินทร์ อวดร่าง
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง