ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการให้ข้อมูลก่อนและหลังผ่าตัดต่อคุณภาพชีวิตและความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สยาม ทวีสมบัติ, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน*, อัญชลี สุวรรณศิริเจริญ
บทความวิจัย 2564 (2021) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ชุติมา งูพิมาย, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย*, นฤมล ปทุมารักษ์
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ยาสองขนานสูตร 0.3% Ofloxacin ร่วมกับ 1% Prednisolone acetate (OFX/PRED) กับยา 0.3% Ofloxacin (OFX) ขนาดเดียวในผู้ป่วยหูชั้นนอกอักเสบเฉียบพลัน วิลาสินี พิสิฐวัฒนาภรณ์*, วิศาล มหาสิทธิวัฒน์, ฐาณิญา โต๊ะประดู่
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของแผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยต่ออาการปวดและความสามารถในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลังในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ปาจารีย์ มาน้อย*, ศิรินทิพย์ คำฟู, อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์
บทความวิจัย 2564 (2021) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะอุณหภูมิกายต่ำในหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอดโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง สุธาทิพย์ จั่นงาม*, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, พัชราภรณ์ อารีย์
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจด้วย Video laryngoscope และ Macintosh laryngoscope ในหุ่นทดลองท่านั่งที่มีการจำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณคอในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีประสบการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจมาก่อน กานต์ สุทธาพานิช*, ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ, พรหมเพชร นวลพรม, ประยุทธ สุขอุ้ม, มนินา ทิลารักษ์, ไชยพร ยุกเซ็น
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลการฝึกชิกง ไท้จี๋และโยคะที่มีต่อการทรงตัวและสมรรถภาพทางกายในหญิงสูงอายุ ภูวนาถ พิมพ์บูลย์*, สาลี่ สุภาภรณ์, ประสิทธิ์ ปีปทุม
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลของสารสกัดกัญชา คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย*, ศิริพร ปาละวงศ์, ทัศนีย์ กามล
บทความวิจัย 2564 (2021) Acute Effect of Coconut Oil on Peak Forearm Blood Flow in Healthy Men: A Randomized Crossover Trial Kamin Naothaworn, อรอนงค์ กุละพัฒน์*, วิไล อโนมะศิริ
บทความวิจัย 2564 (2021) Effectiveness of Asthma Self-Care Program Through Mobile Line Application (SALA) on Lung Function among Asthma Patients in Angthong Hospital: A Randomized Control Trial Usa Lamlaor*, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) A Randomized, Double Blind Clinical Study to Assess the Effects of a Gamma-oryzanol-enriched Rice Bran Oil on Lipid Profile in the Hypercholesterolemic Patients คัชรินทร์ ภูนิคม, จินตนา สัตยาศัย, ศิริพร เทียมเก่า, ดนุ เกษรศิริ*
บทความวิจัย 2564 (2021) Effect of Gamma-oryzanol-enriched Rice Bran Oil on Triglyceride Levels and TG/HDL Ratio in the Patients with Hypertriglyceridemia: Double-Blind Randomized Clinical Trial คัชรินทร์ ภูนิคม, จินตนา สัตยาศัย, ดนุ เกษรศิริ, ศิริพร เทียมเก่า*
บทความวิจัย 2564 (2021) Effectiveness of Gabapentin Compared to Acetaminophen for Pain Control in Postpartum Patients Following Vaginal Delivery in Phramongkutklao Hospital Chulaluck Thaebanpakul*, พนิดา จารุเวฬ
บทความวิจัย 2564 (2021) Effects of Pharmaceutical Pictograms on Medication Adherence in Elderly Patients with Chronic Diseases at Primary Health Care Center in Hat Yai, Songkhla Varumporn Rungsriwattana, Pitchayanont Ngamchaliew, Napakkawat Buathong
บทความวิจัย 2564 (2021) The Effect of Antenatal Dexamethasone to Improve Respiratory Neonatal Outcomes in Late Preterm Birth: A Randomized Controlled Trial Pimon Kongprayoon*, Thanvarat Tilagul
บทความวิจัย 2564 (2021) Efficacy of Botulinum Toxin A for Scar Prevention After Breast Augmentation: A Randomized Double-Blind Intraindividual Controlled Trial Wareeporn Disphanurat*, Wongsiya Viarasilpa, Peera Thienpaitoon
บทความวิจัย 2564 (2021) The Comparative Study of Efficacy between Cream Containing Spent Grain Wax, Shea Butter, Argania spinosa Kernel Oil, Tapioca Starch, and 1% Hydrocortisone Cream in The Treatment of Intertrigo Apirat Rodjanont, นันทิชา คมนามูล, Nutjira Cheyasak, Chanchuree Samathi Asawutmangkul, มนตรี อุดมเพทายกุล*
บทความวิจัย 2564 (2021) Efficacy of Vaginal and Oral Progesterone After Tocolytic Therapy in Threatened Preterm Labor: A 3-Arm Parallel- Group Randomized Controlled Trial Kwanchanok Srisutham, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ*, ปริญญา ชำนาญ
บทความวิจัย 2564 (2021) High-Flow Nasal Cannula vs. Incentive Spirometer after Cardiac Surgery: A Randomized Controlled Trial Wittawat Pibul*, Wiphut Kocharunjitt, Kumpoo Foofuengmonkolkit
บทความวิจัย 2564 (2021) Cost-Effectiveness Analysis of Non-Mydriatic Ultrawide- Field Fundus Photography versus Pharmacological Pupil Dilatation in Diabetic Retinopathy Screening Program Rintra Wongvisavavit*, Danupon Nantajit, Tuangrat Phodha
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง