ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2560 (2017) ประสิทธิผลของโบทูลินั่ม ท็อกซิน เอ ในการป้องกันการเกิดเป็นซํ้าของแผลเป็นคีลอยด์: การทดลองแบบสุ่มชนิดปิดในบุคคลเดียวกัน ชาติชาย พฤกษาพงษ์*, ศริปรียา ยิ่งทวีสิทธิกุล, ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ modified Robert Jones bandage กับการใช้ความเย็นในการผ่าตัดส่องกล้องสร้างเอ็นแกนเข่าไขว้หน้า ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร*, เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธ์, ณัฐพร แสงเพชร, ประกาศิต ชนะสิทธิ์, เพชรา สุนทรฐิติ, ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการใส่ท่อช่วยหายใจโดยใช้อุปกรณ์แบบมีกล้อง (GlideScope®) กับแบบมาตรฐาน (McIntosh laryngoscope) ในผู้ป่วยอ้วน วิรัตน์ วศินวงศ์*, วิมานะ ภักดีธนากุล, อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล, บุศรินทร์ ศรีญาณลักษณ์
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของการฉีด Lidocaine เข้าเนื้อเยื่อใต้หลอดมดลูก เพื่อลดความเจ็บปวดขณะผ่าตัดทำหมันหลังคลอดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์์ มลฤดี ประสิทธิ์, ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล, วิลาสินี ส่งเสริม*, สมปอง ทองผา, เจน โสธรวิทย์
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรีดเลือดจากสายสะดือทารกแรกคลอดที่คลอดครบกำหนดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เทียบกับการหนีบตัดสายสะดือตามวิธีมาตรฐาน: การทดลองแบบสุ่ม ศรัลยา ทิพย์วารี, จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์*, ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาการลดระดับความเครียดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยโปรแกรมบริหารสมองแบบประยุกต์ รัตนชัย เพ็ชรสมบัติ*, ปรัชญา แก้วแก่น
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบผลทันทีระหว่างการอบไอน้ำสมุนไพรไทยและการอบไอน้ำธรรมดาต่อความยืดหยุ่นของร่างกายในเพศหญิง อายุ 30-45 ปี ศิรินทิพย์ คำฟู*, ณิชาภา พาราศิลป์
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของการออกกำลังกายความหนักต่ำต่อสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้สูงอายุเพศหญิงก่อนภาวะเปราะบาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี*, นฤมล ลีลายุวัฒน์
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในสตรีที่มีกลุ่มอาการอ้วนลงพุง กนกทิพย์ สว่างใจธรรม*, เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล, อรณิช วิมลรัตน์, สรายุธ มงคล
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านแบบเกร็งค้างด้วยมือในอาสาสมัครเพศหญิงที่มีความดันโลหิตในเกณฑ์ก่อนความดันโลหิตสูง ศิโรรัตน์ วรเชษฐ์, เสาวนีย์ นาคมะเร็ง*
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต่อคุณภาพชีวิตสตรีปัสสาวะเล็ด กรกฎ เห็นแสงวิไล*, อุบล พิรุณสาร, วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทันทีระหว่างเทคนิคแอคทีฟรีลีสแบบดัดแปลงและนวดไทยต่อการเปลี่ยนแปลงอาการปวดในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทักษ์, ปรีดา อารยาวิชานนท์, อุไรวรรณ ชัชวาล, ลักขณา มาทอ, อาทิตย์ พวงมะลิ, ยอดชาย บุญประกอบ*
บทความวิจัย 2560 (2017) Comparison of Epidural Steroid Injection between L5-S1 Retrodiscal Technique and S1 Transforaminal Technique in L5-S1 Spinal Stenosis with S1 Radicular Pain สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์*, Nattaya Udomsakdi, Porameth Charoentanakorn, วรรณวิภา มาลัยทอง, นุช ตันติศิรินทร์
บทความวิจัย 2560 (2017) การรับรู้ภาระจากอาการ ภาระค่าใช้จ่าย กับคุณภาพชึวิตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จุฑามาศ เทียนสอาด, สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม*, นพวรรณ พินิจขจรเดช
บทความวิจัย 2560 (2017) ผลของการให้ข้อมูลสนับสนุนทางด้านจิตใจต่อระดับความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่กำลังรอผลการตรวจน้ำคร่ำ อัมประภา เผ่าพันธ์, นัดดา มงคลชาติ, ประคอง ชื่นวัฒนา*
บทความวิจัย 2560 (2017) การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยา Aldren70Ò กับยา FosamaxÒ ถึงผลต่อการสลายกระดูกในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน ชนิกา อังสนันท์สุข, วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ*, ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
บทความวิจัย 2560 (2017) การให้ไอออนซูโครสขนาดต่ำทางหลอดเลือดดำสัปดาห์ละครั้งเปรียบเทียบกับรับประทานยาธาตุเหล็กทุกวันสำหรับภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กในระยะสุดท้ายของการตั้งครรภ์: การศึกษาแบบสุ่ม พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ, พฤหัส จันทร์ประภาพ*, ประคอง ชื่นวัฒนา, วิทยา ถิฐาพันธ์, จุฬาลักษณ์ โกมลตรี
บทความวิจัย 2560 (2017) Effectiveness of physiotherapy for seniors with recurrent headaches associated with neck pain and dysfunction: a randomized controlled trial สุรีพร อุทัยคุปต์*, เจนจิรา อัสพันธ์, Kanokwan Watcharasaksilp, Gwendolen Jull
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาแบบสุ่มและปิดบังสองทางในการให้น้ำตาลซูโครสและยาหลอกทางปากในการลดความเจ็บปวดจากการตรวจหาความผิดปกติของจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนด นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ*, ชัียศิริ จำเริญดารารัศมี, ณัฐพงษ์ ฐิติรัตน์สานนท์, นพรัตน์ สุธราพนากิจ, สันติ ปุณณะหิตานนท์
บทความวิจัย 2560 (2017) โครงการวิจัยศึกษาสุ่มเปรียบเทียบผลการให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด และผลแทรกซ้อนจากการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากผ่านอัลตราซาวด์ทางทวารหนัก ระหว่าง Ciprofloxacin กับ Cefixime ชนิดรับประทาน ธัชชัย พิพิธพันธ์พิพิท, พิทักษ์ สันตนิรันดร์, วิสูตร คงเจริญสมบัติ*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง