ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบวิธีบริหารยาไมโซพรอสทอล โดยการอมใต้ลิ้นกับเหน็บยาทางช่องคลอด เพื่อเตรียมความพร้อมของปากมดลูกสำหรับการขูดมดลูก สุกัญญา ชำนาญ*, สุทธิดา อินทรบุหรั่น
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาทดลองแบบสุ่ม วิธีการใช้หัตถการอย่างง่ายเพื่อลดอาการปวดไหล่หลังการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยาที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ฉัตรชัย ัจันทร์ทวีทิพย์
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลการเปรียบเทียบการลดปวดจากการแทงน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำด้วยวิธีปกติ การประคบเย็นและการใช้ยาชาเฉพาะที่ ชมพูนุช เนตรหาญ
บทความวิจัย 2559 (2016) การวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาเปรียบเทียบระหว่างการเปลี่ยนถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่มีเนื้อเยื่อตรงกันจากพี่น้องและการรักษาด้วยการให้เลือดเป็นประจำในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง วันเพ็ญ พันธางกูร, วิชช์ เกษมทรัพย์*, นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ, สามารถ ภคกษมา, อรพรรณ เจียรอดิศักดิ์, สุรเดช หงส์อิง
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดผู้ป่วยไส้เลื่อนขาหนีบด้วยการใช้ยาชาเฉพาะที่และการให้ยาชาทางช่องไขสันหลัง: การทดลองแบบสุ่ม เอกชัย ผดุงภักดีวงศ์
บทความวิจัย 2559 (2016) ต้นุทนทันตกรรมรายบริการ ปี 2557 อารยา วรรณโพธิ์กลาง
บทความวิจัย 2559 (2016) ต้นทุนบริการทันตกรรม สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2557 อรอุมา คงทวีเลิศ
บทความวิจัย 2559 (2016) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการให้บริการยาละลายลิ่มเลือดในการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเอสทียกในโรงพยาบาลชุมชน สุรศักดิ์ เสาแก้ว*, ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย
บทความวิจัย 2559 (2016) โปรแกรมการให้ข้อมูล เสริมแรงจูงใจ และทักษะการรับประทานยาเพิ่มความสม่ำ ภัทราวดี จินตนา, อรวมน ศรียุกตศุทธ*, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, เนาวนิตย์ นาทา
บทความวิจัย 2559 (2016) ศึกษาผลของการผ่าตัดโดยใช้วิธี microdebrider intracapsular tonsillectomy เปรียบเทียบกับวิธี extracapsular electrocautery tonsillectomy ปิยวรรณ คงตั้งจิตต์
บทความวิจัย 2559 (2016) ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อุษาษ์ โถหินัง*, จุฑามาศ วงษ์สารภี, ขจีพรรณ แก้วปานันท์, สุนิษา บุตรคุณขุนทอง, สลิลรักษ์ อริยานุกิจจา
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่ายขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา วันทกานต์ ราชวงศ์*, นิธิมา มหัคฆกาญจนะ, วริศรา ไตรรัตน์อภิชาติ, สุรางรัตน์ พรหมเมศ, พรพรรณ วนวโรดม, พรทิพย์ คงมุต
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรเมื่อให้ยาออกซิโตซินตลอดระยะคลอด เทียบกับการหยุดยาออกซิโตซินในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ลลิดา ชูกิจกุล*, สินาท พรหมมาศ, ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล, นวภรณ์ ออรุ่งโรจน์, บุปผา สมานชาติ, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
บทความวิจัย 2559 (2016) การป้องกันภาวะตกเลือกหลังคลอดโดยการให้ยาออกซิโทซินและ เออร์โกเมทรินร่วมกับออกซิโทซิน ธิติพันธฺุ์ น่วมศิริ*, เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ
บทความวิจัย 2559 (2016) Willingness to pay, quality of life, and knowledge on herpes zoster among Thai patients prior zoster vaccine era Onjuta Chayangsu, สุขุม เจียมตน, จรัสศรี ฬียาพรรณ*, นันทิดา ประเสริฐวรนันท์, Viboon Omcharoen, Kanokvalai Kulthanan
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีด bupivacaine บริเวณแผลผ่าตัดกับการให้ parecoxib ทางเส้นเลือดดำเพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง เพ็ญพักตร์ เจนสารศาสตร์*, ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, วัลภา อานันทศุภกุล, อมรรัตน์ ตั้งจิตบำเพ็ญบุญ
บทความวิจัย 2559 (2016) The Healing Effect of Low-Temperature Atmospheric-Pressure Plasma in Pressure Ulcer: A Randomized Controlled Trial อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช*, Tananchai Assadamongkol, Dheerawan Boonyawan
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการประคบเต้านมด้วยลูกประคบเจลโพลิเมอร์แบบอุ่นชื้นต่อระยะเวลาการหลั่งน้ำนมครั้งแรกในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก นิตยา พันธ์งาม*, ปราณี ธีรโสภณ, สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการเสริมสมุนไพรกระชายดำ กวาวเครือแดง และเขากวางอ่อนต่อคุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ชายที่มีปัญหาภาวการณ์นอนไม่หลับ เปี่ยมสุข แดงเครือ, กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์, วันดี กฤษณพันธ์, เอกราช บำรุงพืชน์*
บทความวิจัย 2559 (2016) Cost-Utility Analysis of Erythropoietin for Anemia Treatment in Thai End-Stage Renal Disease Patients with Hemodialysis Tanita Thaweethamcharoen*, รุ่งเพ็ชร์ สกุลบำรุงศิลป์, เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ, สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง