ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสามัญ Tamsulosin เทียบกับยาต้นแบบ เพื่อใช้รักษาอาการผิดปกติของระบบทางเดิน ปัสสาวะส่วนล่างที่เกิดจากโรคต่อมลูกหมากโต นันทวัฒน์ ศิริธานันท์*, ทศพล ศศิวงศ์ภักดี, ศศิธร มามีชัย, วีรพัชร พานทอง, วาสนา สุขคุ้ม
บทความวิจัย 2562 (2019) การระงับปวดหลังการบริหาร Nefopam 1 หรือ 2 ครั้งสำหรับการผ่าตัดไส้ติ่ง: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ผกาพร ชมภูใบ*, พิชญาพร ใจบุญ, เพชรรัตน์ เตโชฬาร
บทความวิจัย 2562 (2019) ประสิทธิผลของโปรแกรมศิลปะบําบัดต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังในสังคมเมือง: ชมรมผู้สูงอายุ ญาดารัตน์ บาลจ่าย*, แสงอุษณีษ์ นวะมะรัตน, พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, สิริรัก สินอุดมผล, สุดคะนึง ดารานิษร
บทความวิจัย 2562 (2019) ประสิทธิภาพของ Short acting beta2-agonist เปรียบเทียบกับ Ipratropium bromide combined with nonselective beta2 agonist ในการรักษาโรคหืดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรงพยาบาล ณหทัย ศรีวัฒนวงศ์*, พีรอาจ ศักดิ์สิทธิวัฒนะ, นันทนา ศิริพิพัฒนมงคล
บทความวิจัย 2562 (2019) Economic Evaluation of Ready-to-use Injectable Medications by Pharmacy Department Compared with the Traditional System of Individual Preparation by Nurse Prapaporn Noparatayaporn, Tanita Thaweethamcharoen*, Apirom Laocharoenkeat, Panitta Narkchuay, Anchalika Klinniyom, เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ, Khemchat Wangtawesap, ศิริพร ปิติมานะอารี, Darin Sakiyalak
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนฐานกิจกรรมตามระยะเวลาของบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับการเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่ ธันธิชา โต๊ะทอง, ธมนพรหม ไตรจุฑากาญจน์, สุกฤษฎิ์ แสวงผล, อภิชาติ จันทนิสร์, ธนะวิชช์ ปานน้อย*
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม สิญาภรณ์ วงศ์คร้าย, ขวัญจิตร ด่านวิไล, ธีรพล ทิพย์พยอม*
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง อมรรัตน์ ปะติเก*, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป, ศิรินาถ ตงศิริ
บทความวิจัย 2562 (2019) ความพึงพอใจและความสวยงามของแผลผ่าตัดทำหมันระหว่างการลงแผลในสะดือ และใต้สะดือ: การศึกษาแบบสุ่ม วัชรินทร์ เฉิดฉิ้ม*, ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล, ชยันตร์ธร ปทุมมานนท์
บทความวิจัย 2562 (2019) การศึกษาประสิทธิภาพของการให้ฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดสังเคราะห์ ทางกระแสเลือดก่อนการผ่าตัดต่อการสูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดและอัตราการรับเลือด หลังการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการรักษากระดูกสะโพกหักด้วยการผ่าตัด ชวรัฐ จรุงวิทยากร, ปพน สง่าสูงส่ง*, กิจชัย ลักษมีอนุโณทัย, นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์, นรเทพ กุลโชติ, ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร, ศศิวิมล รัตนศิริ, สุภร จันท์จารุณี, ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, พงศธร ฉันท์พลากร
บทความวิจัย 2562 (2019) Effect of Closed Suction Drainage Tube Length after Total Knee Arthroplasty: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial K Piyakunmala*, T Sangkomkamhang
บทความวิจัย 2562 (2019) ประสิทธิผลของการฝังเข็ม ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์ ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย*, เรณู ภาวะดี, วัชราวรรณ เพชรมหาศาล
บทความวิจัย 2562 (2019) A Comparison of Meperidine and Fentanyl for Labor Pain Reduction in Phramongkutklao Hospital S Raksakulkiat*, P Punpuckdeekoon
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัดโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี อุไรวรรณ ศุภศิลป์
บทความวิจัย 2562 (2019) Effect of Normobaric Oxygen Therapy on Wound Healing in Patients with Minor Tissue Loss from Critical Limb Ischemia: A Randomized Clinical Trial P Prasartritha, S Horsirimanount, S Jirasiritham, W Tirapanich, P Pootracool, P Lertsittichai, ศักดา วัลลิภากร, C Pornwaragorn*
บทความวิจัย 2562 (2019) A Ramdomized Placebo-Controlled Double Blind Study of Intercostal Nerve Block and Locally Administered Bupivacaine for Postoperative Pain Control after Subpectoral Breast Augmentation N Sitpahul*, W Limpiangkanan, N Tontisirin, S Numhom
บทความวิจัย 2561 (2018) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หลังสิ้นสุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี อภัณตรี จันทะไทย, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล*, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, นพดล โสภารัตนาไพศาล
บทความวิจัย 2561 (2018) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ Ananya Lalun*, Champoo Boonthai, Sarun Ponnimitporn, Kriangwara Kemthong, Sipapa Pummarak
บทความวิจัย 2561 (2018) Effects of Combined Lower Thoracic Epidural/General Anesthesia on Pain Control in Patients Undergoing Elective Lumbar Spine Surgery A Randomized Controlled Trial มาร์วิน เทพโสพรรณ*, Jariya Sereeyotin, Patt Pannangpetch
บทความวิจัย 2561 (2018) The Cost Effectiveness of Sealant Program Between Public and Private Hospital in Chiang Mai Thailand R Noochpoung*, S Sriram, B Chen
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง