ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2549 (2006)
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันการเกิดแผลที่เท้าและอาการชาที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน: กรณีศึกษา โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พุฒินันต์ นามดี
บทความวิจัย 2549 (2006) คุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพสายตา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ชุติมา อัตถากรโกวิท
บทความวิจัย 2549 (2006) CD4-guided Scheduled Treatment Interruptions compared with Continuous Therapy for Patients Infected with HIV-1: Results of the Staccato Randomised Trial Andrew Hill, Angèle Gayet-Ageron, Bernard Hirschel*, Claudette Satchell, Daniel Genné, David Cooper, Dominic Leduc, Enos Bernasconi, Hansjakob Furrer, Jintanat Ananworanich, Kiat Ruxrungtham, Luc Perrin, Matthias Cavassini, Michelle Le Braz, Phitsanu Raksakulkarn, Pietro Vernazza, Ploenchan Chetchotisakd, Praphan Phanuphak, Reto Nuesch, Sabine Yerly, Sasisopin Kiertiburanakul, สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล, Sunee Sirivichayakul, the STACCATO study group, the Swiss HIV Cohort Study, Thomas Perneger, Urs Karrer, Warangkana Munsakul, วิศิทธิ์ ประสิทธิ์ศิริกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์: การทดลองทางคลินิกเชิงสุ่ม นุจรี ประทีปะวณิช, รุ่งฟ้า สราญเศรษฐ์*, สุชาดา สูรพันธุ์, สุทธิพร ภัทรชยากุล
บทความวิจัย 2549 (2006) Efavirenz 600 mg/day versus Efavirenz 800 mg/day in HIV-infected Patients with Tuberculosis Receiving Rifampicin: 48 Weeks Results วีรวัฒน์ มโนสุทธิ, Sasisopin Kiertiburanakul, Somnuek Sungkanuparph, Kiat Ruxrungtham, อัษฎา วิภากุล, ศศิวิมล รัตนศิริ, อัมรินทร์ ืทักขิญเสถียร
บทความวิจัย 2549 (2006) A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial of Antivenom for Local Effects of Green Pit Viper Bites Ponlapat Rojnuckarin, Walee Chanthawibun, Jureeporn Noiphrom, Narumol Pakmanee, ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
บทความวิจัย 2549 (2006) การศึกษาไปข้างหน้าแบบสุ่มระหว่างแกนเจาะท้องทรงจรวดและแกนเจาะแบบเดิมเพื่อทำผ่าตัดผ่านกล้อง ธันวา ตันสถิตย์*, วิรัช วิศวสุขมงคล, สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน, ธันวา ตันสถิตย์, วิรัช วิศวสุขมงคล, สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน
บทความวิจัย 2549 (2006) Azithromycin Combination Therapy with Artesunate or Quinine for the Treatment of Uncomplicated Plasmodium falciparum Malaria in Adults: A Randomized, Phase 2 Clinical Trial in Thailand Charles Knirsch, Colin Ohrt, Harald Noedl*, Helen Bhattacharyya, Jacqueline Rowan, Kobsiri Chalermratana, Krisada Jongsakul, Mark Fukuda, Noppadon Tangpukdee, Robert Scott Miller, Sabaithip Sriwichai, Sornchai Looareesuwan, Srivicha Krudsood, Udomsak Silachamroon, วัฒนา เลี้ยววัฒนา
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลการให้ความรู้และคำปรึกษาโดยเภสัชกรคลินิกแก่ผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน รัฐพร โลหะวิศวพานิช, วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ*
บทความวิจัย 2549 (2006) โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 Gail D Eramo Melkus, ภาวนา กีรติยุตวงศ์*, อรสา พันธ์ภักดี, ธวัชชัย วรพงศธร, สมจิต หนุเจริญกุล
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้วิธีกำกับตนเองในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวและสมองขาดเลือดไม่รุนแรง วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์*, สายพิณ เกษมกิจวัฒนา, ชื่นชม เจริญยุทธ, สมชาย โตวณะบุตร, ฉกาจ ผ่องอักษร
บทความวิจัย 2549 (2006) การทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบการรับประทานโซเดียมฟอสเฟต ภายในเวลา 30 นาที กับภายในเวลา 75 นาที ในการเตรียมส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ชาญปรีชา จันทรจำนง, ทัศนี ศิริรัตนประพันธ์*, นิภา ออประเสริฐ, บุญชัย งามสิริมาศ, ประยุทธ ศิริวงษ์, สมบุญ เจริญเศรษฐมห
บทความวิจัย 2548 (2005) Is a Specific Mobilization Treatment Best for Relief Central or Bilateral Low Back Pain? Adit Chiradejant, Rotsalai Kanlayanophotporn
บทความวิจัย 2548 (2005) การใช้เทคนิคเสริมในผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน จริยา เลศอรรฆยมณ๊, ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข, ปาริชาติ สอนเสาวภาคย์, มยุรี นันทนิรันดร์, อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ*, อังคณา เหลืองนทีเทพ, เพชรี เจนจบ
บทความวิจัย 2548 (2005) การสร้างและทดสอบเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ Supakit Wongwiwatthananukit*, ฐิติพร นาคทวน, เรวดี ธรรมอุปกรณ์
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของการฝึกลงน้ำหนักอย่างสมดุลต่อการทรงตัวและการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Somporn Onla-or, Narongrat Swastikanontha
บทความวิจัย 2548 (2005) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุไทยในชุมชน จันทพงษ์ วะสี, ประเสริฐ อัสสันตชัย, พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ, รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ*, อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
บทความวิจัย 2548 (2005) ความคุ้มทุนและความปลอดภัยจากการใช้สายดูดเสมหะซ้ำหลายครั้ง ชาญวิทย์ ตรีพุทธรักษ์, วิลาวัณย์ เสนารัตน์, สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, เพ็ญจันทร์ นันตา*
บทความวิจัย 2548 (2005) Herbal Medicine Use and Quality of Life among People Living with HIV/AIDS in Northeastern Thailand Sugimoto N., Ichikawa M., Siriliang B., Nakahara S., Jimba M., Wakai S.
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง