ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2547 (2004) การเปรียบเทียบการวัดความดันลูกตาโดยวิธีเป่าลมแบบไม่สัมผัสลุกตาเทียบกับวิธีการวัดแบบโกลด์แมน วรินทร จักรไพวงศ์*, อัทยา อยู่สวัสดิ์, ไพศาล เอี่ยมอุดมสุข
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ผลของการบริโภคโสมต่อแลคเตทเทรสโซลในชายไทยสุขภาพดี ศิริวรรณ ธนาคมสิริโชติ
บทความวิจัย 2547 (2004) ประสิทธิผลของการฉีดไดโคลฟีแนกก่อนการผ่าตัดในการช่วยลดปวดภายหลังการผ่าตัดยึดกระดูกหักด้วยเหล็กดาม ประพันธ์ จันทนะโพธิ
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ผลการฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อความสามารถในการออกกำลังและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Hongnuttha Sittikool
บทความวิจัย 2547 (2004) Andrographis Paniculata in the Symptomatic Treatment of Uncomplicated Upper Respiratory Tract Infection: Systematic Review of Randomized Controlled Trials Poolsup N, Suthisisang C, Prathanturarug S, Asawamekin A, Chanchareon U.
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ปัจจัยเงื่อนไขของการเปลี่ยนผ่านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกสมองหลังผ่าตัด ทัศนีย์ อินทรสมใจ
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) THE EFFECTS OF MIND-BODY PROMOTION PROGRAM ON BEHAVIOR CHANGES AND QUALITY OF LIFE OF MENOPAUSAL WOMEN UTHAIWON JAMTHAWORN
บทความวิจัย 2547 (2004) ประสิทธิผลและความเหมาะสมของการประเมิน LEPTO-SCOPE ในการลดความรุนแรงของผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิสที่ส่งรักษาต่อโรงพยาบาลขอนแก่น: การวิจัยแบบสุ่มชั้นภูมิและมีกลุ่มเปรียบเทียบในจังหวัดขอนแก่น บัณฑิต ถิ่นคำรพ, ธนชัย พนาวุฒิ*, ปริศนา วงศ์วีรขันธ์, วรรณา ปิยะเศวตกุล, วัฒนชัย สุแสงรัตน์
บทความวิจัย 2547 (2004) Randomized, Controlled Dose-Optimization Studies of Dihydroartemisinin-Piperaquine for the Treatment of Uncomplicated Multidrug-Resistant Falciparum Malaria in Thailand Elizabeth A. Ashley, Srivicha Krudsood, Lucy Phaiphun, Siripan Srivilairit, Rose McGready, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, Robert Hutagalung, Polrat Wilairatana, Alan Brockman, Sornchai Looareesuwan, Franc¸ois Nosten, Nicholas J. White
บทความวิจัย 2547 (2004) Randomized Trial of 3-Dose Regimens of Tafenoquine (WR238605) versus Low-Dose Primaquine for Preventing Plasmodium vivax Malaria Relapse D.Gray Heppner, Douglas B.Tang, Douglas S.Walsh*, Duangsuda Siriyanonda, Jr. , Polrat Wilairatana, Sornchai Looareesuwan, Srivicha Krudsood, Thomas G. Brewer, Udomsak Silachamroon, Weerapong Phumratanaprapin
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลการรักษาฝีปริทันต์ชนิดเฉียบพลันโดยการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการขูดหินน้ำลาย เกลารากฟัน พิณทิพา บุณยะรัตเวช*, รัตนา อัมไพรวรรณ, สาครรัตน์ คงขุนเทียน
บทความวิจัย 2547 (2004) การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้เพื่อรวมสิทธิประโยชน์การใช้ยาต้านเชื้อวัสเอชไอวีในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า วสันต์ ภิญโญวิวัฒน์, วิทยา กุลสมบูรณ์*, สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
บทความวิจัย 2547 (2004) การเปรียบเทียบผลข้างเคียงของการใช้ นาลบูฟีน กับมอร์ฟีนทางไขสันหลังในผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ชัยสึก จิวะธนะพร
บทความวิจัย 2547 (2004) การประเมินต้นทุน-ผลได้โครงการแก้ไขปัญหาภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลน่าน วีระชัย เตชะเสนา
บทความวิจัย 2547 (2004) การเหน็บยา Misoprostol ก่อนทำการขูดมดลูกในหญิงวัยก่อนหมดระดู อภิชาต ธีรพันธุวัฒน์
บทความวิจัย 2547 (2004) Laryngoscopic View in Sniffing Position Versus Simple Head Extension ; A Comparative Study Boonsong P*, Punjasawadwong Y, Sukuprakarn W, Wongpunkamol S
บทความวิจัย 2547 (2004) เปรียบเทียบวิธีการพ่นยาขยายหลอดลม salbutamol ด้วยวิธีการพ่นแบบ intermittently operated nebulizer (IN) และ continuous operated nebulizer (CN) กรีฑา ธรรมคำภีร์, นิธิมา เชาวลิต, ปราณี มีความไว
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ผลได้เชิงเศรษฐศาสตร์และผลได้เชิงมนุษย์ ของการดำเนินงานบริบาลเภสัชกรรม ในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง อดิศยา เวลาดี
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาผลของ steroid ในการลดความปวดหลังผ่าตัดทอนซิล พันธชัย แจ่มผล, กรองกาญจน์ ว่องคงคากุล
บทความวิจัย 2547 (2004) การคงขนาดสันกระดูกภายหลังการถอนฟันด้วยวัสดุละลายชีวภาพ (เอทีโลคอลลาเจนสปองก์): การศึกษาทางคลินิกและภาพรังสีในมนุษย์ กอบสุข สมบัติเปี่ยม*, ศิริวรรณ สัพพะเลข, อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง