ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2542 (1999) Is Intramuscular Promethazine a Prophylactic Treatment for Epidural Morphine-induced Pruritus in Cesarean Section Suksopee P, ธนาภรณ์ นภาโชติ, ปิยดา มหาพรรณ, พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล*, รุจิรา แอมอญคุณ
บทความวิจัย 2542 (1999) Efficacy of EMLA and Placebo Cream in Reducing Pain During Extra-corporeal Piezoelectric Shock Wave Lithotripsy ธารา ตริตระการ, ประดิษฐ์ สมประกิจ, พิสมร คุ้มพงษ์*, สุชาย สุนทราภา
บทความวิจัย 2542 (1999) เวลาที่น้ำไขสันหลังเทียมไหลผ่านเข็มให้ยาชาทางไขสันหลังชนิดต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทย ในระดับความดันของน้ำไขสันหลังต่างๆ กัน ฐิติกัญญา ดวงรัตน์*, ประดิษฐ์ สมประกิจ, วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์, สิริรัตน์ รัตนถาวร
บทความวิจัย 2542 (1999) ศึกษาประสิทธิภาพการส่งผ่านความร้อนของผ้าห่มประดิษฐ์เอง เปรียบเทียบกับผ้าห่มมาตรฐานของเครื่องเป่าลมร้อน จิตประภา มานนท์, สุพพัต เพชรรัตน์*, อุบลรัตน์ สันตวัตร
บทความวิจัย 2542 (1999) Intraarticula Bupivacaine and Bupivacaine Plus Morphine for Postoperative Arthroscopic Knee Surgery Analgesia Chaiyaphruk S*, Choomjai S, Hintong gT, Kaokulbutskul U, Padungkiat S
บทความวิจัย 2542 (1999) การศึกษาผลเสริมฤทธิ์ของ Atracurium และ Vecuronium ในทางคลินิก Vasinanukorn M, วิรัตน์ วศินวงศ์*
บทความวิจัย 2542 (1999) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ท่อหายใจด้วยยาระงับความรู้สึก 4% Sevoflurane เปรียบเทียบกับ 8% Sevoflurane โดยไม่ใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อในผู้ป่วยเด็ก Ittichaikulthol W, Sirinan C, ชนินทร์ โพธิ์พิจิตร*, ปรัชญา สระตันติ์, สมศรี เผ่าสวัสดิ์
บทความวิจัย 2542 (1999) A Randomised, Open-label, Parallel Group Study Comparing the Efficacy and Safety of Kapanol Administered Every 12 Hours to 24 Hours in Patients with Moderate to Severe Cancer Pain Leelanuntakit S
บทความวิจัย 2542 (1999) The Effect of Clonidine Premedication and Isoflurane Requirement in Laparoscopic Cholecystectomy Patients สมชาย เวียงธีรวัฒน์, สมปรารถนา คงธรรม, สุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์*, เมธินี วิทยาโรจน์วงศ์
บทความวิจัย 2542 (1999) Intrathecal Morphine for Postoperative Pain Control in Patients Undergoing Transurethral Resection of the Prostate Gland จุรี วัชรสินธุ์, ธนารัตน์ สุรัตนสัญญา, ประภาพรรณ ศรีจินไตย*, พวงงาม ผู้กฤตยาคามี, วีณา กระต่ายทอง
บทความวิจัย 2542 (1999) Prolongation of Bupivacaine Spinal Anesthesia by Oral Clonidine Ittichaikulthol W*, ขวัญใจ เลาวะยานนท์
บทความวิจัย 2542 (1999) การเปรียบเทียบ Hyperbaric และ Isobaric Bupivacaine ทางช่องน้ำไขสันหลัง โดยวิธี Combined Spinal-epidural Technique สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง Amornyotin S*, ชัยพงษ์ เทพชาตรี, ชูศรี พิศลยบุตร, นุชนารถ สกุลพาเจริญ
บทความวิจัย 2542 (1999) Recovery from Isoflurane Anesthesia ; A Comparison with Halothane Sakulpacharoen N, จริยา เลิศอรรฆยมณี, สหรัชต์ ชาลีพรหม, สุพจน์ สมรรถชัย*, สุรีรัตน์ ชีวะวัฒนา
บทความวิจัย 2542 (1999) Comparison of Ondansetron and Propofol to Prevent Postoperative Nausea and Vomiting After Minor Gynecologic Surgery : A Randomized, double-blind, Controlled Study ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ, พงษ์สวัสดิ์ ธกูลสวัสดิ์, วุฒินันท์ ภู่มณี, สมัญญา ทิศาวิภาต*
บทความวิจัย 2542 (1999) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องราคาและประสิทธิผลของการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยเปรียบเทียบระหว่างวิธีดั้งเดิมกับวิธีใช้เครื่องมือเชิงพฤติกรรมบำบัด ฐิตวี แก้วพรสวรรค์*, สมร อริยานุชิตกุล, เพ็ญพรรณ ปทุมมาศ
บทความวิจัย 2542 (1999) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์, สมพร ชินโนรส*, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
บทความวิจัย 2542 (1999) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว Sasithorn Wannapong*, ฉันทิกา จันทร์เปีย, นงลักษณ์ จินตนาดิลก, บุญเพียร จันทร์วัฒนา, อัจฉรา เปรื่องเวทย์
บทความวิจัย 2542 (1999) ผลของการให้ข้อมูลต่อปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ป่วยขณะส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร นินธนาวิมลกิตติวัฒน์*, สมพร ชินโนรส
บทความวิจัย 2542 (1999) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของฮีโมโกลบินในสตรีตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Viroj Wiwanitkit, นารา ผริตโภคี*, อัชฌาศัย ศิริตันติกร, แจ่มใส สุวรรณศักดิ์ศรี
บทความวิจัย 2541 (1998) The WHO Antenatal Care Randomised Contolled Trial - Rationale and Study Design Villar J., Bakketeig L., Donner A., Almazrou Y., Baaqeel H., Belizan JM., Carroli G., Farnot U., Lumbiganon P., Piaggio G., Berendes H.
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง