ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบผลแก้ปวด และอาการข้างเคียงของการรับประทานยา Rofecoxib การฉี ดยา Morphine เข้าไขสันหลังสำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดบริเวณทวารหนักใน 24 ชั่วโมงแรก ปกรณ์ อุรุโสภณ*, พรอรุณ สิริโชติวิทยากร, วัชริน สินธวานนท์, สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
บทความวิจัย 2547 (2004) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยา Gentamicin แบบวันละครั้งกับการแบ่งให้วันละสองครั้งในทารกแรกเกิด ภพ โกศลารักษ์, ผกามาศ จันทร์เทพ, จรรยา จิระประดิษฐา, สุกัญญา ทักษพันธุ์, ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, จรรยา จิระประดิษฐา, ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, ผกามาศ จันทร์เทพ, ภพ โกศลารักษ์, สุกัญญา ทักษพันธุ์
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ผลของยาอัลฟาแคลซิดอลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้หญิงสูงอายุไทยที่มีภาวะวิตามินดีในเลือดต่ำ ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบีแบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน มาลี เตชพรรุ่ง
บทความวิจัย 2547 (2004) ประสิทธิผลของยาสีฟันผสมไทรโคลซาน/โคโพลีเมอร์ ต่อการควบคุมคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบในหญิงมีครรภ์ อังคณา ลีโทชวลิต*, เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
บทความวิจัย 2547 (2004) คุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนได้ นิตยา ลาภเจริญวงศ์, วิจิตรา กุสุมภ์*
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง มีตัวควบคุม และปิดสองทาง ถึงผลการทดลองรักษาผู้ป่วยกล่องเสียงอักเสบเรื้อรัง โดยไม่ทราบสาเหตุ ด้วยยาราเบพราโซล อภิชาติ สุรเมธากุล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) การใช้ ketamine ผสมกับ midazolam ชนิดรับประทานเพื่อเป็นยากล่อมประสาทในผู้ป่วยเด็กที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (CT scan) เปรียบเทียบกับ chloral hydrate สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
บทความวิจัย 2547 (2004) การทำ Perianal blockage ด้วย 0.5% Bupivacaine สำหรับระงับปวดหลังการผ่าตัดริดสีดวงทวาร กำธร ตันติวิทยาทันต์, ศิริวรรณ จิรสิริธรรม, โสภณ จิรสิริธรรม
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เปรียบเทียบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี นภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม
บทความวิจัย 2547 (2004) ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และคุภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคหลอดเหลือดหัวใจ กัณหา ปานสมุทร์*, มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ศิริรัตน์ ปานอุทัย
บทความวิจัย 2547 (2004) A Multicentre, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Primary Cryptococcal Meningitis Prophylaxis in HIV Infected Patients with Severe Immune Deficiency P Chetchotisakd, S Sungkanuparph, B Thinkhamrop, P Mootsikapun, P Boonyaprawit
บทความวิจัย 2547 (2004) การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นิมิตร ยุวนิมิ
บทความวิจัย 2547 (2004) การใช้ยา Parecoxib ระงับปวดระหว่างการทำ ESWL พวงเพชร มีสวัสดิ์, พัชรี ยิ้มรัตนบวร, ไพโรจน์ จึอนุวัตร*
บทความวิจัย 2547 (2004) การเลือกวิธีผ่าตัดเพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ำจากภาวะหลอดเลือดขอดในหลอดอาหาร: การวิเคราะห์เชิงตัดสินใจ Ongart Lertkajornsin, Panuwat Lertsithichai*
บทความวิจัย 2547 (2004) Norfloxacin 3 Days vs 7 Days in Cirrhotic Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage : Infection Rate and Mortality, A Preliminary Report Duangporn Thong-ngam, เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ*, Rungsun Rerknimitr
บทความวิจัย 2547 (2004) The Efficacy of Peginterferon alfa-2b Plus Ribavirin Combination in Thai Patients with Chronic Hepatitis C Anuchit Chutaputti, Manit Leethochavalit, Satien Techapaitoon, Taweesak Tanwandee, Teerha Piratvisuth*, Uthai Khow-Ean, Varocha Mahachai, ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
บทความวิจัย 2547 (2004) การวิเคราะห์ต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ, วิทวัส ลออคุณ*, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน, ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาฉีด Actovegin เข้าข้อเข่าในการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม : การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
วิทยานิพนธ์ 2547 (2004) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโรซูวาสทาทิน ขนาด 10 มิลลิกรัม วันละครั้งเทียบกับวันเว้นวัน ในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง ชุติพร กิติยาดิศัย
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง