ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2549 (2006) Prognostic Improvement of Patients with Advanced Liver Cancer after Active Hexose Correlated Compound (AHCC) Treatment Suwanna Cowawintaweewat, Suphon Manoromana*, Hutcha Sriplung, Thiravud Khuhaprema, Pongsri Tongtawe, Pramuan Tapchaisri, Wanpen Chaicumpa
บทความวิจัย 2549 (2006) Effectiveness and Safety of Very Low Dose Combined Oral Contraceptive for the Treatment of Non-atypical Endometrial Hyperplasia: A Pilot Study กิติรัตน์ เตชุไตรศักดิ์, ประสงค์ ตันมหาสมุทร, พิชัย ลีระศิริ*, มณี รัตนไชยานนท์, สุชาดา ตันพัฒนา, สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของ fentanyl ที่ให้ทางหลอดเลือดดำเมื่อใช้ร่วมกับยาชา Bupivacaine ขนาดน้อยเปรียบเทียบกับยาชา Bupivacaine ขนาดน้อยอย่างเดียวที่ใช้ฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังเพื่อการผ่าตัดในบริเวณที่ต่ำกว่าสะดือ ตันหยง พิพานเมฆภรณ์*, ธีรนาถ ตันวิพงษ์ตระกูล, รุ่งฟ้า ลีละวัฒนากูล
บทความวิจัย 2549 (2006) การเปรียบเทียบผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบ Self-stretching และ PNF technique ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกเจ็บปวดด้วยแรงกดบริเวณจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อบ่าในเพศหญิง ทศพร พิชัยยา, หนึ่งฤทัย บุญยัง*, อาทิตย์ พวงมะลิ
บทความวิจัย 2549 (2006) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา amikacin แบบให้วันละครั้ง เปรียบเทียบกับการแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ในการรักษา Febrile neutropenia ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาแคมีบำบัด Jamaree Teeratakulpisarn, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์*, พนิดา ธนาวิรัตนานิจ, ภพ โกศลารักษ์, สุรพล เวียงนนท์, สุอร ชัยนันท์สมิตย์
บทความวิจัย 2549 (2006) ประสิทธิผลของการทาเจลพริกในการรักษาความเจ็บปวดข้อต่อขากรรไกรชนิดเฉียบพลัน กนกวรรณ พัฒนไพรสณฑ์, ครองธรรม แช่มคำ, พัชรินทร์ รุ่งนภาเวทย์, ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์*, วรางคณา ชิดช่วงชัย, สิรีธร ศรพิทักษ์
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการใช้แบบแผนการป้องกันการสูญเสียความร้อนต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดที่ผ่าตัดคลอด โสภิดา ฝั้นชมภู
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผุ้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในระบบจ่ายยาทุก 30 วัน และระบบจ่ายยาทุก 90 วัน ชบาไพร โพธิ์สุยะ, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, เทพรักษ์ ชำนาญกิจ*
วิทยานิพนธ์ 2549 (2006) โปรแกรมการปฏิบัติการพยาบาลที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ทศพร คำผลศิริ
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจ ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์, ศศิธร กรุณา*, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
บทความวิจัย 2549 (2006) Efficacy of Subconjunctival 5-Fluorouracil and Triamcinolone Injection in Impending Recurrent Pterygium ภิญนิตา ประภาสะวัต, Nattaporn Tesavibul, Kanjana Leelapatranura, Teeranit Phonjan
บทความวิจัย 2549 (2006) A Double-Blind Comparison of Efficacy of 0.1% Tacrolimus Opthalmic Ointment and 2% Cyclosporine Eye Drop Vernal Keratoconjunctivitis (vkc) P. Labcharoenwongs, W. Durongpisitkul, P. Dumrongkigchaiporn, O. Jirapongsananuruk, N. Visitsunthorn, P. Kosrirukvongs, W. Booranapong, P. Vichyanond
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการใช้เบาะรองสะโพกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่จำกัดการเคลื่อนไหว ทรงชัย วิริยอำไพวงศ์, อารยะ เสนาคุณ, อุลัย จำปาวะดี*, โสรัจญา สุริยันต์
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของการใช้แนวทางการให้ยาระงับปวดในห้องพักฟื้น ช่อทิพ กาญจนจงกล
บทความวิจัย 2549 (2006) การให้โปรแกรมความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความวิตกกังวลต่อการผ่าตัดในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันของโรงพยาบาลนครปฐม เสาวนีย์ จันทร์ฉาย
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลการน้ำยาบ้วนปากที่มีซิงก์แลกเทตต่อภาวะการมีกลิ่นปาก ชลธิชา อมรฉัตร, สุภาณี รัศมีมาสเมือง*, อนงค์พร ศิริกุลเสถียร, อโนมา รักษาสิริ
บทความวิจัย 2549 (2006) ผลของยาสีฟันที่ผสมโปตัสเซียมไนเตรตและโซเดียวไบคาร์บอเนตต่อการลดอาการเสียวฟัน ประทีป พันธุมวนิช, สาลิกา ตันตระวาณิชย์, สุวภาพ ประภากมล*
บทความวิจัย 2549 (2006) A randomized Comparison of Vaginal Misoprostol and Dinoprostone for Cervical Priming in Nulliparous Women before Operative Hysteroscopy แสงชัย พฤทธิพันธุ์, ยงยุทธ เหราบัตย์
บทความวิจัย 2549 (2006) การยึดติดแน่นทางคลินิกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดสีขาวขุ่นที่ผลิตในประเทศ: การติดตามผล 12 เดือน ธนกร สอวิเศษ, สุภาภรณ์ จงวิศาล, แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์*
บทความวิจัย 2549 (2006) ความเชื่อถือได้ของการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางช่องคลอด เพื่อวินิจฉัยการแท้งไม่ครบภายหลังการแท้งเองในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ประกายพรึก ทั่งทอง
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง