ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเสนา สุภัทรชา ไชยรักษ์
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) Cost-benefit analysis of congenital hypothyroidism neonatal screening : a case of Chulalongkorn University memmorial Hospital, Thailand Nutta Sreshthaputra
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ และจุดคุ้มทุน ในการบริการเพื่อสาธารณะของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พอลักษณ์ ปาณะดิษ
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ประสิทธิผลของเฝือกสบฟันจัดตำแหน่งและเฝือกสบฟันเสถียร ในการรักษาอาการของแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง พนมพร วานิชชานนท์
บทความวิจัย 2546 (2003) Single Dose Versus 24-Hour-Dose Intravenous Ampicilin in Prophylaxis of Febrile Morbidity in Abdominal Hysterectomy: A Randomized Controlled Trial Jitti Hanprasertpong, Tharangrut Thanukrit*, วีระพล จันทร์ดียิ่ง
บทความวิจัย 2546 (2003) Determining Cost-Effectiveness and Cost Component of Three Malaria Diagnostic Models Being Used in Remote Non-microscope Areas C Kidson, J Sirichaisinthop, K Congpoung, K Indaratna, K. Thimasarn, M Srisuphanand, N Aussawatheerakul, P Bualombai*, S Prajakwong, S Sudathip
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การใช้ยาออกซ์คาร์บาซีปีนเป็นยาเสริมในผู้ป่วยลมชักชาวไทยที่มีอาการชักบางส่วนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยากันชักที่ใช้อยู่ เพทิสรา ไกรปราบ
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) เภสัชจลนศาสตร์ของสตาวูดีน ลามิวูดีน และเนวิราพีนในยาสูตรผสม จีพีโอ-เวียร์ เอส 30 เปรียบเทียบกับการให้ยาต้นแบบเดี่ยว 3 ชนิดร่วมกัน และการประเมินประสิทธิผลการรักษาและความปลอดภัยของ จีพีโอ-เวียร์ เอส 30 ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี มณีรัตน์ เหลืองวัฒนวิไล
บทความวิจัย 2546 (2003) การประเมินเศรษฐศาสตร์คลินิกของการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์, จริยา เลิศอรรฆยมณี, นันทา มาระเนตร์, สุนทรี จงไกรรัตนกุล, สุธี แสงแก้ว, จริยา เลิศอรรฆยมณี, นันทา มาระเนตร์, พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์, สุธี แสงแก้ว, สุนทรี จงไกรรัตนกุล
บทความวิจัย 2546 (2003) Comparison of Outcomes and Direct Cost between Minimal Stimulation and Conventional Protocols on Ovarian Stimulation in vitro Fertilization Aram Rojanasakul, อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข*, เสวก วีระเกียรติ, Wicharn Choktanasiri
บทความวิจัย 2546 (2003) Bipolar Light Forceps Use in Neurosurgery Jakkrit Parito, Veerasak Theeraponcharoen
บทความวิจัย 2546 (2003) A Thai version of a health-related quality of life instrument for epilepsy อรวรรณ ศิลปกิจ, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง Chaweewan Wanthana
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม NONGLAK JANGTRAKOON
บทความวิจัย 2546 (2003) ประสิทธิภาพของยาเศฟไทรอะโซนเปรียบเทียบกับยาเพนิศิลลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ธนชัย พนาวุฒิ, สมนึก ดำรงกิจชัยพร, อัษฎา วิภากุล, วัฒนชัย สุแสงรัตน์, กาญจนา โถมนาการ, วิไลวรรณ แสนโฮม, บัณฑิต ถิ่นคำรพ
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตและการลดปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เอมอร แสงศิริ
บทความวิจัย 2546 (2003) การใช้ยาไมโซพรอสตอลสอดทางช่องคลอดเพื่อเตรียมปากมดลูกก่อนการคลอด พัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Ceftriaxone Compared with Sodium Penicillin G for Treatment of Severe Leptospirosis Wattanachai Susaengrat, ธนชัย พนาวุฒิ, บัณฑิต ถิ่นคำรพ, สมนึก ดำรงกิจชัยพร*, อัษฎา วิภากุล
บทความวิจัย 2546 (2003) การใช้ยาแอมพิศิลลิน และเศฟะโซลิน แบบป้องกันในการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด พัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Randomized Comparison of Artesunate and Quinine in the Treatment of Severe Falciparum Malaria Arjen Dondorp, Brian J. Angus, Kamolrat Silamut, Nicholas J. White*, Paul N. Newton, Pramote Teerapong, Ronatrai Ruangveerayuth, Sornchai Looareesuwan, Wirongrong Chierakul, Yupin Suputtamongkol
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง