ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาอีพิเนฟรินแบบพ่นสองขนาดในการรักษาการบวมที่เกิดขึ้นภายหลังการถอดท่อหลอดลมคอ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิร, ศรีวรรณา ทาสันเทียะ, อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, อภิญญา สุมนะไพศาล, อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์*, เบญจพร จินรัตน์, เปรมฤดี ภูมิถาวร
บทความวิจัย 2548 (2005) การให้ยาชาระงับความรู้สึกทาง Thoracic epidural (TEA) ด้วย 0.2% Ropivacaine ร่วมกับการทำBrachial Plexus Block (BPB) สำหรับการผ่าตัด Modified Radical Mastectomy (MRM) กรวีร์ พสุธารชาติ, เพชรา สุนทรฐิติ*, เพชรเอง สุรนัคครินทร์, เยาวนุช คงด่าน
บทความวิจัย 2548 (2005) Cost-Effectiveness of Cervical-Cancer Screening in Five Developing Countries Carol Levin, Cedric Mahe, Jeremy D. Goldhaber-Fiebert, Lynne Gaffikin, Sue J. Goldie*, Thomas C. Wright
บทความวิจัย 2548 (2005) Efficacy and tolerability of frovatriptan in acute migraine treatment: systematic review of randomized controlled trials N. Poolsup, V. Leelasangaluk, J. Jittangtrong, C. Rithlamlert, N. Ratanapantamanee, M. Khanthong
บทความวิจัย 2548 (2005) Intravaginal Misoprostol 600 µg and 800 µg for the Treatment of Early Pregnancy Failure C. Jamnansiri, E. Kovavisarach*
บทความวิจัย 2548 (2005) การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยา Aspirin ร่วมกับยา Dipyridamole เทียบกับยา Aspirin เพียงชนิดเดียว ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดโรคอัมพาตจากสมองขาดเลือด เพื่อป้องกันการเกิดอัมพาตซ้ำและการลดลงของอาการแสดงความผิดปกติทางระบบประสาท (การศึกษานำร่อง) จิตถนอม สุวรรณเตมีย์, ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์, พาสิริ สิทธินามสุวรรณ*, สามารถ นิธินันทน์, สุชาดา นิยะสม, เจษฎา อุดมมงคล
บทความวิจัย 2548 (2005) การใช้ยาออกซ์คาร์บาซีปีนยาเสริมในผู้ป่วยลมชักชาวไทยที่มีอาการชักชนิดบางส่วนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยากันชักที่ใช้อยู่ มยุรี ตันติสิระ*, เพทิสรา ไกรปราบ, โยธิน ชินวลัญซ์
บทความวิจัย 2548 (2005) Concurrent Mitomycin C, 5-fluorouracil, and Radiotherapy in the Treatment of Locally Advanced Carcinoma of the Cervix: A Randomized Trial Ekachai Visetsiri, Imjai Cjota[amarux, Prasert Lertsanguansinchai, Saipin Tangkaratt, Supatra Sangruchi, ยงยุทธ คงธนารัตน์, วิชาญ หล่อวิทยา*
บทความวิจัย 2548 (2005) ยาโคลนิดีนรับประทานครั้งเดียวก่อนดมยาสลบไม่มีผลเสริมฤทธิ์การระงับปวดด้วยมอร์ฟีนในชั้นเอปิดูรัลในผู้ป่วยภายหลังตัดมดลูก Paramee Thongsuksai, มลิวัลย์ ออฟูวงศ์*, ลักษมี ชาญเวฃชช์
บทความวิจัย 2548 (2005) ผลของยาลดไขมันอโตวาสะแตตินในการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังด้านในหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินและมีระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยทั่วไปของประชากร จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์, ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล, นฤมล เจริญศิริพรกุล, บัณฑิต ถิ่นคำรพ, วิโรจน์ ตันติโกสุม*, สิวนิต โอจงเพียร
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยามิโสพรอสตอลขนาด 800 และ 400 ไมโครกรัม เหน็บทางช่องคลอดในการตั้งครรภ์ที่ไม่มีตัวอ่อน นาฎนภา ศรีขาว, เยื้อน ตันนิรันดร*
บทความวิจัย 2548 (2005) เปรียบเทียบการใช้ยามัยโสพรอสทอลครั้งเดียว ชนิดรับประทานขนาด 50 ไมโครกรัมกับยามัยโสพรอสทอลชนิดสอดทางช่องคลอดขนาด 25 ไมโครกรัม ในการชักนำการคลอด มยุรี เกตุการณ์, ริต้า ไพศาลตันติวงศ์*
บทความวิจัย 2548 (2005) การให้สารน้ำประเภท colloid ก่อนการผ่าตัดในท่านั่ง สามารถป้องกันความเปลี่ยนแปลงทางระบบไหลเวียนโลหิตได้หรือไม่ พวงผกา เมตตา, ภูพิงค์ เอกะวิภาต*
บทความวิจัย 2548 (2005) An Economic Evaluation of Bupivacaine Plus Fentanyl Versus Ropivacaine Alone for Patient-Controlled Epidural Analgesia After Total-Knee Replacement Procedure: A Double-Blinded Randomized Study จุฬาลักษณ์ โกมลตรี, Pattada Immark, Saipin Muangman, Siriporn Ptitmana-aree, Supinya Tiviraj, Supranee Puangchan*, ชูศรี พิศลยบุตร
บทความวิจัย 2548 (2005) การศึกษาเปรียบเทียบยาโอลานซาพีนกับยาฮาโลเพอริดอล ในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากแอมเฟตามีน ธวัชชัย ลีฬหานาจ*, พงศธร เนตราคม, รณชัย คงสกนธ์
บทความวิจัย 2548 (2005) Plasma soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) in pediatric ARDS during high frequency oscillatory ventilation: a predictor of mortality. Samransamruajkit R, Prapphal N, Deelodegenavong J, Poovorawan Y.
บทความวิจัย 2548 (2005) Temporary Ileostomy vs. Temporary Colostomy:A Meta-Analysis of Complications Patsaporn Rattanarpichart, Panuwat Lertsithichai
บทความวิจัย 2548 (2005) Cost Effectiveness of BTA Stat Test and Bladder Wash Cytology for Superficial Bladder Carcinoma Surveillance Weerapong Wangtheeranon, Suchart Chaimuangraj
บทความวิจัย 2548 (2005) ความเจ็บปวดและผลกระทบของความเจ็บปวดต่ดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอชไอวีระยะเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร มนัสนันท์ ศิริสกุลเวโรจน์, ศรัณยา ประสิทธิศิริกุล*
บทความวิจัย 2548 (2005)   การทดสอบความปลอดภัยและภาวะภูมิคุ้มกันของวัคซีน HIV-1 Immunogen ในผู้ติดเชื้อ HIV : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กาญจนา ศิริสิทธิ์, ชวนชม สกลธวัฒน์*, ดวงเดือน วรสิงห์, นลัทพร แข็งฤทธิ์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ, วีณา เชิดบุญชาติ, ศิริพร อินทรกำแหง, อธิษฐาน ชินสุวรรณ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง