ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2545 (2002) ศึกษาผลและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตรงระหว่างยา NSAIDS และพาราเซตามอล ในการรักษาโรคข้อเขาเสื่อม จันทร์เพ็ญ พาหงษ์, ชลัท วินมูน, ธวัช ประสาทฤทธา, สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์, อุไรวรรณ พรทวีวุฒิ, เจริญชัย พากเพียรไพโรจน์
บทความวิจัย 2545 (2002) The Clinical Efficacy of Piroxicam Fast-Dissolving Dosage Form for Postoperative Pain Control After Simple Lumbar Spine Surgery: A Double-blinded Randomized Study Chathchai Pookarnjanamorakot, Wichien Laohacharoensombat, Suphaneewan Jaovisidha
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลในการกระตุ้นการขับถ่ายของว่านหางจระเข้เหน็บทวาร นลินทิพน์ ตำนานทอง*, เสมอเดือน คามวัลย์
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการพันปมยางและการติดปุ่มเหล็กที่วิ่งล้อรถนั่งคนพิการในผู้ป่วยอัมพาตระดับสูง อภิชนา โฆวินทะ, อรัญ รัตนพล*
รายงาน 2545 (2002) เปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล, โกเมศ อุนรัตน์, ไพโรจน์ พรหมพันใจ, ญาดา โตอุตชนม์
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีประยุกต์ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม Areerat Suputtitada, จิรวรรณ ตันวัฒนะ*, ชฎิล สมรภูมิ, อนัน ศรีเกียรติขจร, เสก อักษรานุเคราะห์
บทความวิจัย 2545 (2002) Comparison of Wavefront-guided Customized Ablation vs. Conventional Ablation in Laser in situ Keratomileusis Vongthongsri A, Phusitphoykai N, Naripthapan P.
บทความวิจัย 2545 (2002) A Randomized Comparison of Postcesarean Pain between Closure and Nonclosure of Peritoneum Chanrachakul B*, Hamontri S, Herabutya Y
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) ผลของจิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่มต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา สุจรรยา แสงเขียวงาม
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือถ่างลิ้นหัวใจโลหะกับบอลลูนของอิโนอุเอะ ในการรักษาโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบในด้านสมรรถภาพการออกกำลังและคุณภาพชีวิต เทวัญ สุวานิช
บทความวิจัย 2545 (2002) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อรุณี ศิริกังวาลกุล
บทความวิจัย 2545 (2002) Cost Analysis of Different Types of Tuberculosis Patient at Tuberculosis Centers in Thailand Pirom Kamolratanakul*, Narin Hiransuthikul, Naruemol Singhadong, Yutichai Kasetjaroen, Somsak Akksilp, สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) ผลของการใชัรูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กันยาลักษณ์ เตชะพงศ์วรชัย
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาประสิทธิผลของฟลูโคนาโซขนาด 400 มิลลิกรัม ทางปากโดยการให้ซ้ำ 2 ครั้งในการรักษาโรคเกลื้อนโดยใช้รูปแบบการวิจัยชนิดการทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง และมีตัวควบคุม กฤษฎา มโหทาน
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปลี่ยนแปลงค่าความโค้งกระจกตาภายหลังการลงแผลผ่าตัดต้อกระจกแบบ scleral tunnel และ clear cornea วิชัย หาญบรรจง
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ระหว่างการใช้เครื่องส่องไฟแบบมาตรฐานและแบบ 2 ด้าน พยนต์ บุญญฤทธิพงษ์
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยารับประทาน โรฟีคอกซิบ เทียบกับยาฉีดไดโคลฟิแนก ในการรักษาอาการปวดจากการผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาซาลบูทามอลทางเอ็มดีไอร่วมกับสเปซเซอร์และทางเจ็ทเนบูไลเซอร์ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่หายใจมีเสียงหวีด วิภารัตน์ มนุญากร
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดและผลแทรกซ้อนการปลูกถ่ายกระดูกจากกระดูกเชิงกรานส่วนหน้าระหว่างด้านในและด้านนอก ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
บทความวิจัย 2545 (2002) ลิเธียมเปรียบเทียบกับลิเธียมร่วมกับ Carbamazepine ในการรักษา bipolar disorder: การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล ธวัชชัย ลีฬหานาจ*, รณชัย คงสกลธ์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง