ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2545 (2002) การประเมินการเจาะเลือด: กรณีศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน วิโรจน์ ไววานิชกิจ
บทความวิจัย 2545 (2002) Persistence of the Antihypertensive Efficacy of Amlodipine and Nifedipine GITS after Two 'missed doses': A Randomised, Double-blind Comparative Trial in Asian Patients I Ongtengco, D Morales, J Sanderson, Z-R Lu, L J Beilin, V Burke, I B Puddey, S Tanomsup, H Dayi, P Rahardjo, Dato R Zambahari, C-Y Chen, A A Soenarta, P Buranakitjaroen, C Tan, T K Soon, D-J Wu
บทความวิจัย 2545 (2002) การฝึกกล้ามเนื้อหายใจ: ผลต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดในผู้ป่วยอัมพาตแขนขาทั้งสี่ สุวรรณี จรูงจิตรอารี
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและผลอันไม่พึงประสงค์จากยา propofol/ketamine เปรียบเทียบกับpropolfol/fentanyl ในผู้ป่วยที่มาขูดมดลูก Ang-kanarwiriyarak S, Chongsuvivatwong V, Phadungchaichote N*, ลักษมี ชาญเวชช์
บทความวิจัย 2545 (2002) การให้ยาปริมาณน้อยทางไขสันหลังในผู้ที่มารับการผ่าตัดคลอด Chumnarnkitkosol P*, Keawjareon M, Samranjai P, Sirinan C, Sornnil A
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อด้วย atropine 3 ขนาด Jearanorot A, Limpamas B*, ลักษมี ชาญเวชช์, วิรัตน์ วศินวงศ์
บทความวิจัย 2545 (2002) Minidose Bupivacaine-Fentanyl Intrathecally in Transurethral Surgery Chumnarnkitkosol P*, Datcharoen A, Intasang A, Sirinan C, Tontisirin N
บทความวิจัย 2545 (2002) Intrathecal Pethidine Versus Bupivacaine Combined with Morphine for Caesarean Section Jiranapakul S, Kanchanatawan P, Srimuangthon S*
บทความวิจัย 2545 (2002) การฉีดมอร์ฟีนใต้ผิวหนัง : ทางเลือกสำหรับการระงับปวดหลังผ่าตัด Angkasuvan W
บทความวิจัย 2545 (2002) General Anesthesia with Sevoflurane After the Main Agent Halothane Chumnanvej S, Vongvises P*
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทผ่านทางผิวหนังด้วยกระแสไฟฟ้าต่อความเจ็บปวดจากฟันที่ถูกชักนำให้เกิดขึ้นจากการทดลอง นพคุณ วงษ์สวรรค์, มาลินี สูอำพัน*, สุรินทร์ สูอำพัน, อิงบุญ เทียนศิริ
บทความวิจัย 2545 (2002) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มใหม่ นันทิกา ทวิชาชาติ, ศิริยุพา นันสุนานนท์*, เอม อินทกรณ์
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลการลดความปวดของ Ultrasound และ Interferential Current ในผู้ป่วย Myofascial Pain Syndrome น.อ.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ*, ร.ท.หญิง พิกุล ตรีรณวาณิช
บทความวิจัย 2545 (2002) ต้นทุนรายหัวประชากรของบริการสุขภาพช่องปากในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ็ญแข ลาภยิ่ง
บทความวิจัย 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อต้นทุนของการตรวจวัดระดับของไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำด้วยวิธีวัดโดยตรงชนิดใหม่และวิธีการคำนวณโดยใช้สูตร Friedewald แบบตัดแปลงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง วิโรจน์ ไววานิชกิจ, สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์*
บทความวิจัย 2545 (2002) A Controlled Trial of Itraconazole as Primary Prophylaxis for Systemic Fungal Infections in Patients with Advanced Human Immunodeficiency Virus Infection in Thailand Kenrad E. Nelson*, Khuanchai Supparatpinyo, Suwat Chariyalertsak, Thira Sirisanthana
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการการกับอาการ ต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติสคารินิไอ สุรีพร ธนศิลป์*, ดรุณี รุจกรกานต์, สมจิต หนุเจริญกุล, จริยาวัตร คมพยัคฆ์
บทความวิจัย 2545 (2002) Artesunate and Mefloquine Given simultaneously for three days via a prepacked blister is equally effective and tolerated as a standard sequential treatment of uncomplicated acute Plasmodium falciparum malaria: randomized, double-blind study in Thailand D. Pittrow, E. A. Mueller, K Chalermrut, N. Cambon, S Krudsood*, S Looareesuwan, U Silachamroon
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนแบบพึ่งตนเองสำหรับเด็กวัยเรียนโรคหอบหืดที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ดาราวรรณ เมฆสุวรรณ, นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์*, ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล, วีรยา จึงสมเจตไพศาล, อรุณรัศมี บุนนาค
บทความวิจัย 2545 (2002) Effectiveness of COL-1492, a Nonoxynol-9 Vaginal Gel, on HIV-1 Transmission in Female Sex Workers: A Randomised Controlled Trial Alary M., Chandeying V., Ettiegne-Traore V., Karim SSA., Laga M., Masse B., Mukenge-Tshibaka L., Perriens J., Ramjee G., Rees H., Sirivongrangson P., Uaheowitchai C., Van Damme L.*, Vuylsteke B.
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง