ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการทางร่างกายหรือความเคลื่อนไหวที่ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร WANAPORN RATANAPHAN
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด อรนุช อิฐรัตน์*, อรนุช แซ่ลี้
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) QUALITY OF LIFE OF THE LUNG CANCER PATIENTS IN THREE HOSPITALS IN BANGKOK,THAILAND. Cheng Xiaolin
บทความวิจัย 2545 (2002) The Use of Intranasal Thiamphenicol Glycinate Acetylcysteinate in the Treatment of Chronic Rhinosinusitis Aksorn Asseanasen, Chaweewan Bunnag, ปารยะ อาศนะเสน*, Perapun Jareoncharsri, Vathana Thitadilok
บทความวิจัย 2545 (2002) ความคุ้มทุนโครงการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลลำปาง ดารินทร์ อโรร่า, ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี, นภาพร นวลจันทร์, มุกดา เรืองศรีชัย, ศิริวรรณ แสงทอง, สุภาพร ยิ่งชาญกุล, สุวิทย์ พิชยาพันธ์
บทความวิจัย 2545 (2002) Pain Control After Thoracotomy in Pediatric Patients Comparing Thoracic Epidural Analgesia with Intercostal Nerve Block : A Pilot Study Boonmak P, Boonmak S, Horatanaruang D, Boonpadhanapong S
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลของการใช้น้ำบ้วนปากผสมสารสกัดจากใบข่อยต่อการอักเสบของเหงือกและการเกิดคราบจุลินทรีย์ สำราญ สุภารี, สุภาภรณ์ สิงหรา, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์*, อาริยา รัตนทองคำ, เทียมหทัย ชูพันธ์, โสพิศ วงศ์คำ
บทความวิจัย 2545 (2002) The Efficacy of Combinded Zidovudine and Lamivudine Compared with that of Combined Zidovudine, Lamivudine and Nelfinavir in Asymptomatic and Early Symptomatic HIV-Infected Children Pikul Moolasart*, Sirirat Likanonsakul
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) COST-BENEFIT OF RABIES CONTROL USING THE INTENSIFIED DOG CONTROL PROGRAM IN THAILAND สุเมธ องค์วรรณดี
บทความวิจัย 2545 (2002) Placebo-controlled, Double-blind, Randomized Study of Prophylactic Antibiotics in Elective Abdominal Hysterectomy C. Chongsomchai, P. Lumbiganon, J. Thinkhamrop, J. Ounchai, N. Vudhikamraksa
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข้มแข็งอดทน และคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี ปานจันทร์ จ่างแก้ว
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิภาพของเมเพริดีนทางหลอดเลือดดำในการระงับปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอด สุกรี สุนทราภา, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร, รัตนา คำวิลัยศักดิ์, ศกุนตลา สุขปัญญา, รัตนา คำวิลัยศักดิ์, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร, ศกุนตลา สุขปัญญา, สุกรี สุนทราภา
บทความวิจัย 2545 (2002) การประเมินการเจาะเลือด: กรณีศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน วิโรจน์ ไววานิชกิจ
บทความวิจัย 2545 (2002) Persistence of the Antihypertensive Efficacy of Amlodipine and Nifedipine GITS after Two 'missed doses': A Randomised, Double-blind Comparative Trial in Asian Patients I Ongtengco, D Morales, J Sanderson, Z-R Lu, L J Beilin, V Burke, I B Puddey, S Tanomsup, H Dayi, P Rahardjo, Dato R Zambahari, C-Y Chen, A A Soenarta, P Buranakitjaroen, C Tan, T K Soon, D-J Wu
บทความวิจัย 2545 (2002) การฝึกกล้ามเนื้อหายใจ: ผลต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดในผู้ป่วยอัมพาตแขนขาทั้งสี่ สุวรรณี จรูงจิตรอารี
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและผลอันไม่พึงประสงค์จากยา propofol/ketamine เปรียบเทียบกับpropolfol/fentanyl ในผู้ป่วยที่มาขูดมดลูก Ang-kanarwiriyarak S, Chongsuvivatwong V, Phadungchaichote N*, ลักษมี ชาญเวชช์
บทความวิจัย 2545 (2002) การให้ยาปริมาณน้อยทางไขสันหลังในผู้ที่มารับการผ่าตัดคลอด Chumnarnkitkosol P*, Keawjareon M, Samranjai P, Sirinan C, Sornnil A
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อด้วย atropine 3 ขนาด Jearanorot A, Limpamas B*, ลักษมี ชาญเวชช์, วิรัตน์ วศินวงศ์
บทความวิจัย 2545 (2002) Minidose Bupivacaine-Fentanyl Intrathecally in Transurethral Surgery Chumnarnkitkosol P*, Datcharoen A, Intasang A, Sirinan C, Tontisirin N
บทความวิจัย 2545 (2002) Intrathecal Pethidine Versus Bupivacaine Combined with Morphine for Caesarean Section Jiranapakul S, Kanchanatawan P, Srimuangthon S*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง