ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตและการลดปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เอมอร แสงศิริ
บทความวิจัย 2546 (2003) การใช้ยาไมโซพรอสตอลสอดทางช่องคลอดเพื่อเตรียมปากมดลูกก่อนการคลอด พัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Ceftriaxone Compared with Sodium Penicillin G for Treatment of Severe Leptospirosis Wattanachai Susaengrat, ธนชัย พนาวุฒิ, บัณฑิต ถิ่นคำรพ, สมนึก ดำรงกิจชัยพร*, อัษฎา วิภากุล
บทความวิจัย 2546 (2003) การใช้ยาแอมพิศิลลิน และเศฟะโซลิน แบบป้องกันในการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด พัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Randomized Comparison of Artesunate and Quinine in the Treatment of Severe Falciparum Malaria Arjen Dondorp, Brian J. Angus, Kamolrat Silamut, Nicholas J. White*, Paul N. Newton, Pramote Teerapong, Ronatrai Ruangveerayuth, Sornchai Looareesuwan, Wirongrong Chierakul, Yupin Suputtamongkol
บทความวิจัย 2546 (2003) A Clinical Comparative Study of Two Local Dental Anesthetics : Articaine and Mepivacaine Chayarop Supannachat, Pathawee Khongkhunthian*, Siriporn Chattipakorn, Tanida Srisuwan
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างออกซิโตซินความเข้มข้นสูงกับความเข้มข้นต่ำ ที่ใช้กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกในการคลอดระยะเร่ง ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย*, สืบสิทธิ์ ศุภิจิตกุลชัย
บทความวิจัย 2546 (2003) ต้นทุน-ผลได้ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข สุเมธ องค์วรรณดี, ประวิทย์ ชุมเกษียร, นราทิพย์ ชุติวงศ์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
บทความวิจัย 2546 (2003) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการใช้ลิเทียมเปรียบเทียบกับลิเทียมร่วมกับ valproate ในการรักษา bipolar disorder ธวัชชัย ลีฬหานาจ*, รณชัย คงสกนธ์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Defibrillator Versus ß-Blockers for Unexplained Death in Thailand (DEBUT) A Randomized Clinical Trial Koonlawee Nademanee, Gumpanart Veerakul, Morton Mower, Khanchit Likittanasombat, Rungroj Krittayapong, Kiertijai Bhuripanyo, Surapun Sitthisook, Lertlak Chaothawee, Mei Ying Lai, Stanley P. Azen
บทความวิจัย 2546 (2003) ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่เน้นการให้กำลังใจเพื่อพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคปอด ในระยะเข้มข้นของการรักษา พรศักดิ์ โคตรวงษ์, เพ็ญศรี ปัญญาตั้งสกุล*
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) การประเมินต้นทุนและผลได้ทางเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วยยา อำไพ อินทรจันทร์
บทความวิจัย 2546 (2003) ภาระค่าใช้จ่ายจากการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชนภายใต้นโยบาย 30 บาท อภิญญา สัชฌะไชย*, สมพร อินศรีแก้ว
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบการพ่นยา L – epinephrine กับ Salbutamol ในการรักษา Acute Bronchiolitis ปิ่นมณี แซ่เตีย, ชาตรี พลสยม
บทความวิจัย 2546 (2003) การเปรียบเทียบผลของมอร์ฟีนที่บริหารด้วยวิธีให้เข้าหลอดเลือดดำแบบ Sliding Scale กับวิธีฉีดเข้ากล้ามในการระงับปวดหลังผ่าตัดแก่ผู้ป่วยเด็ก สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์*, ทรงยศ วลัยฤาชา, ประณีต ศิริรัตน์บุญขจร, มงคล เลาหเพ็ญแสง, รวิศ เรืองตระกูล, ฤาดี ขาวสะอาด, สุนทรี สาลีพันธ์
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) ศึกษาต้นทุนประสิทธิผลในคนไข้ที่ป่วยด้วยกลุ่มโรคที่ต้องทำการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือวิธีอื่นภายใต้ระบบประกันสังคมในประเทศไทย นิธยาพร ลิมปะพันธุ์
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF DIAGNOSTIC PROGRAM FOR GESTATIONAL DIABETES : COMPARISON OF BMA MEDICAL COLLEGE AND VAJIRA HOSPITAL PRACTICAL GUIDELINE AND AMERICAN DIABETIC ASSOCIATION RECOMMENDATION Phongthorn Virojchaiwong
บทความวิจัย 2546 (2003) Cost Effectiveness in Establishing Hemophilia Carrier Detection and Prenatal Diagnosis Services in a Developing Country with Limited Health Resources Ampaiwan Chuansumrit, Nongnuch Sirachainan, Praguywan Kadegasem, Saranya Rurgkhum, Sauwakon Ajjimakorn, Somporn Krasaesub, Sukunya Chotsupakarn, Werasak Sasanakul*
วิทยานิพนธ์ 2546 (2003) COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF VISION SCREENING PROGRAM IN SCHOOLS UNDER BANGKOK METROPOLITAN AUTHORITY Prut Hanutsaha
บทความวิจัย 2546 (2003) การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ชลธิป พงศ์สกุล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สุพล ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง