ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2544 (2001) การเปรียบเทียบยาไมโสพรอสตอลรับประทานและยาไดโนโพรสโตนเหน็บช่องคลอดในการชักนำการคลอด สาธิต ปิงสุทธิวงศ์
บทความวิจัย 2544 (2001) ผลการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยภายภาพบำบัดร่วมกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เพียงอย่างเดียว ประจวบ มงคลศิริ
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของระบบการกระจายยา บนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปัทมากร โชติปัญญา
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) Comparison of cost-effectiveness between 9-month isoniazid and 2-month rifampicin plus pyrazinamide for prevention to active tuberculosis among people living with HIV Thailand Saiyud Moolphate
บทความวิจัย 2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2542 อรวรรณ นิ่มอนุสสรณ์กุล, สรวิชญ์ เชิญผึ้ง, วิไลพรรณ ศรีตระกูล, สะอาด สุขโพธิ์เพชร*
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) เภสัชจลนศาสตร์ของยาไดอาซีแพมผ่านกระพุ้งแก้มและไส้ตรงเพื่อการระงับชักในเด็ก เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
บทความวิจัย 2544 (2001) A Randomized, Open-Label, Comparative Trial of Zidovudine Plus Lamivudine Versus Zidovudine Plus Lamivudine Plus Didanosine in Antiretroviral-Naive HIV-1-Infected Thai Patients Chaiwat Ungsedhapand*, Eugene D. Kroon, Surapol Suwanagool, Kiat Ruxrungtham, Nongluk Yimsuan, Areerat Sonjai, Sasiwimol Ubolyam, Supranee Buranapraditkun, Surapee Tiangrim, Nadine Pakker, Chaiyos Kunanusont, Joep M. Lange, David A. Cooper, Praphan Phanuphak
บทความวิจัย 2544 (2001) Cost-Effectiveness of Using Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors to Slow Nephropathy in Normotensive Patients with Diabetes Type II and Microalbuminuria Kitima Yathavong, Oranee Tangphao, Pirom Kamolratanakul, Siripen Supakankunti, เทพ หิมะทองคำ, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, สมชาย เอี่ยมอ่อง*
บทความวิจัย 2544 (2001) Cost-Effectiveness and Sustainability of Lambdacyhalothrin Treated Mosquito Net in Comparison to DDT Spraying for Malaria Control in Western Thailand Chusak Prasittisuk, Kaemthong Indaratna, Malinee Prasittisuk, Pirom Kamolratanakul*, Piyarat Butraporn
บทความวิจัย 2544 (2001) ผลของยาเดลาพริลและยาแมลนิดิฟินต่อระดับอัลบูมินในปัสสาวะและการทำงานของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไมโครอัลบูมินยูเรียและความดันโลหิตปกติ P. , Phongwiratchai , S. , Serirat , ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์, ภัทราพร ก้อนทอง, สุกัญญา พงศ์วิรัตน์ไชย
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การใช้กาวไฟบรินและวัสดุกระดูกปลูกถ่ายในการรักษารอยวิการของกระดูกในโรคปริทันต์อักเสบ นิตยา จินดาวิจักษณ์
บทความวิจัย 2544 (2001) การเปรียบเทียบการตรวจพบเซลล์ปากมดลูกส่วนในของสตรีวัยหมดระดู โดยใช้ไม้ปาดร่วมกับไม้พันสำลีกับการใช้ไม้ปาดอย่างเดียว วรรณพร ตังคนิวาส, สธน บุญลิขิต*, อากาศ พัฒนเรืองไล
บทความวิจัย 2544 (2001) Choice Operation for the Prevention of Recurrent Esophageal Varices Bleeding: A Decision Amalysis (Excluding Liver Tramsplantaion and Tips) Ongart Lertkajornsin, Panuwat Lertsithichai
บทความวิจัย 2544 (2001) ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยนอกภายหลังการส่องกล้องทางนรีเวชกรรม โดยการให้ยาสลบไทโอเพนธัล - ไนตรัสออกไซด์ เปรียบเทียบกับโปรโปฟอล - ไนตรัสออกไซด์ และเทคนิคการให้ยาสลบทางหลอดเลือดดำโดยใช้โปรโปฟอล Paramee Thongsuksai, ละเอียด นะหีม, ลักษมี ชาญเวฃชช์, สิริกุล กิจศิริกุล
บทความวิจัย 2544 (2001) การสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้ให้บริการทางเพศเชิงจิตพิสัย พยนต์ หาญผดุงกิจ*, อัญชลี ตริตระการ
บทความวิจัย 2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยชาวไทย, การศึกษา ณ โรงพยาบาลจุฬ่าลงกรณ์ Viroj Wiwanitkit, ชัยพร บุญเฉลิมวิเชียร, นารา ผริตโภคี*
บทความวิจัย 2544 (2001) WHO antenatal care randomised trial for the evaluation of a new model of routine antenatal care Alain Pinol, Allan Donner, Ana Langer, Gilda Piaggio, Guillermo Carroli, Gustavo Nigenda, Guy Hutton, Hassan Ba’aqeel, Heinz Berendes, José Miguel Belizán*, José Villar, Julia Fox-Rushby, Leiv Bakketeig, Miranda Mugford, Per Bergsjø, Pisake Lumbiganon, Ubaldo Farnot, Yagob Al-Mazrou
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) FACTORS RELATED TO SELF CARE BEHAVIOR AND QUALITY OF LIFE AMONG CANCER PATIENTS: A HOLISTIC HEALTH CARE CONCEPT. SUGANYA TEACHACHOKWIWAT
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบระหว่างก่อนและ3 เดือนหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ พรพิมล มาศนรากรณ์
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) คุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี SAOWAREE AEAMLAOR
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง