ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการพันปมยางและการติดปุ่มเหล็กที่วิ่งล้อรถนั่งคนพิการในผู้ป่วยอัมพาตระดับสูง อภิชนา โฆวินทะ, อรัญ รัตนพล*
รายงาน 2545 (2002) เปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล, โกเมศ อุนรัตน์, ไพโรจน์ พรหมพันใจ, ญาดา โตอุตชนม์
บทความวิจัย 2545 (2002) ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีประยุกต์ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม Areerat Suputtitada, จิรวรรณ ตันวัฒนะ*, ชฎิล สมรภูมิ, อนัน ศรีเกียรติขจร, เสก อักษรานุเคราะห์
บทความวิจัย 2545 (2002) Comparison of Wavefront-guided Customized Ablation vs. Conventional Ablation in Laser in situ Keratomileusis Vongthongsri A, Phusitphoykai N, Naripthapan P.
บทความวิจัย 2545 (2002) A Randomized Comparison of Postcesarean Pain between Closure and Nonclosure of Peritoneum Chanrachakul B*, Hamontri S, Herabutya Y
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) ผลของจิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่มต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา สุจรรยา แสงเขียวงาม
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือถ่างลิ้นหัวใจโลหะกับบอลลูนของอิโนอุเอะ ในการรักษาโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบในด้านสมรรถภาพการออกกำลังและคุณภาพชีวิต เทวัญ สุวานิช
บทความวิจัย 2545 (2002) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อรุณี ศิริกังวาลกุล
บทความวิจัย 2545 (2002) Cost Analysis of Different Types of Tuberculosis Patient at Tuberculosis Centers in Thailand Pirom Kamolratanakul*, Narin Hiransuthikul, Naruemol Singhadong, Yutichai Kasetjaroen, Somsak Akksilp, สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) ผลของการใชัรูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กันยาลักษณ์ เตชะพงศ์วรชัย
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาประสิทธิผลของฟลูโคนาโซขนาด 400 มิลลิกรัม ทางปากโดยการให้ซ้ำ 2 ครั้งในการรักษาโรคเกลื้อนโดยใช้รูปแบบการวิจัยชนิดการทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง และมีตัวควบคุม กฤษฎา มโหทาน
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปลี่ยนแปลงค่าความโค้งกระจกตาภายหลังการลงแผลผ่าตัดต้อกระจกแบบ scleral tunnel และ clear cornea วิชัย หาญบรรจง
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ระหว่างการใช้เครื่องส่องไฟแบบมาตรฐานและแบบ 2 ด้าน พยนต์ บุญญฤทธิพงษ์
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยารับประทาน โรฟีคอกซิบ เทียบกับยาฉีดไดโคลฟิแนก ในการรักษาอาการปวดจากการผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาซาลบูทามอลทางเอ็มดีไอร่วมกับสเปซเซอร์และทางเจ็ทเนบูไลเซอร์ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่หายใจมีเสียงหวีด วิภารัตน์ มนุญากร
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดและผลแทรกซ้อนการปลูกถ่ายกระดูกจากกระดูกเชิงกรานส่วนหน้าระหว่างด้านในและด้านนอก ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
บทความวิจัย 2545 (2002) ลิเธียมเปรียบเทียบกับลิเธียมร่วมกับ Carbamazepine ในการรักษา bipolar disorder: การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล ธวัชชัย ลีฬหานาจ*, รณชัย คงสกลธ์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลของคุณภาพ haloperidol ในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคจิตจากการเสพแอมเฟตามีน กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, สุรเชษฐ ผ่องธัญญา*
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ของการรักษาบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เปี่ยมศักดิ์ มีชัย
วิทยานิพนธ์ 2545 (2002) การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผล ของการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียเชิงรุก ด้วยวิธีการใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปและฟิล์มโลหิตชนิดหนา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 18 แม่สอด ปี 2545 ยุทธพงศ์ หมื่นราษฎร์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง