ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยชาวไทย, การศึกษา ณ โรงพยาบาลจุฬ่าลงกรณ์ Viroj Wiwanitkit, ชัยพร บุญเฉลิมวิเชียร, นารา ผริตโภคี*
บทความวิจัย 2544 (2001) WHO antenatal care randomised trial for the evaluation of a new model of routine antenatal care Alain Pinol, Allan Donner, Ana Langer, Gilda Piaggio, Guillermo Carroli, Gustavo Nigenda, Guy Hutton, Hassan Ba’aqeel, Heinz Berendes, José Miguel Belizán*, José Villar, Julia Fox-Rushby, Leiv Bakketeig, Miranda Mugford, Per Bergsjø, Pisake Lumbiganon, Ubaldo Farnot, Yagob Al-Mazrou
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) FACTORS RELATED TO SELF CARE BEHAVIOR AND QUALITY OF LIFE AMONG CANCER PATIENTS: A HOLISTIC HEALTH CARE CONCEPT. SUGANYA TEACHACHOKWIWAT
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบระหว่างก่อนและ3 เดือนหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ พรพิมล มาศนรากรณ์
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) คุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี SAOWAREE AEAMLAOR
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การหาค่าคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง NOPPAWAN PUKPOBSUK
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 UMAPORN HANRUNGCHROTORN
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) คุณภาพชีวิตของผู้ไร้กล่องเสียง WANIDA LIKITSINSOPON
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) คุณภาพชีวิตผู้ป่วย Systemic Lupus Erythematosus มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การสร้างเครื่องมือวัดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน SIRIRUT POSIRISUK
บทความวิจัย 2544 (2001) EMLA cream และ intraperitoneal lidocaine เพื่อการระงับปวดจากการทำหมันหลัง Apidechakul P, Latthikaviboon U, Limsakul A, Parakkamodom S, Permpolprasert L, Petchpaisit N*, Santivarangkana T, Sirilertmekasakul P, Visalyaputra S
บทความวิจัย 2544 (2001) ผลของ IV atropine ก่อนนำสลบในการป้องกันอุบัติการณ์ และความรุนแรงของ oculocardiac reflex จากการผ่าตัดกล้าม Dirivannasandha P, Khempila J, Srisawasdi S*
บทความวิจัย 2544 (2001) ประสิทธิผลของ Gymnostemma pentaphyllum ในการลดระดับไขมันในเลือด จารีย์ บันสิทธิ์, ปรียานุช แย้มวงษ์, มาลี บรรจบ, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, สมศักดิ์ สินเสถียรพร*, สุชาดา ชัยขจรภัทร์, อัญชลี อมรรัตน์, อุบล บุญรอด, เย็นจิตร เตชะดำรงสิน
บทความวิจัย 2544 (2001) การศึกษาประสิทธิผลของครีมน้ำมันตะไคร้ในการรักษาโรคกลาก ทวีศักดิ์ สุนทรธรศาสตร์, พรพรรณ ห้าวหาญ, พรรณแข มไหสวริยะ*, รัมภา หลินปิยวรรณ์, อังคณา ฉายประเสริฐ, ไฉน เหมือนประสาท
บทความวิจัย 2544 (2001) A Long-term Study on the Efficacy of A Herbal Plant, Orthosphon Grandiflorus, and Sodium Potassium Citrate in Renal Calculi Treatment Amorn Premgamone*, Chalida Apinives, Narumon Sinsupan, Pote Sriboonlue, Srinoi Maskasem, Watana Disatapornjaroen
บทความวิจัย 2544 (2001) Clinical Trial of Halofantrine with Modified Doses for Treatment of Malaria in the Hospital for Tropical Diseaes John Horton, Kobsiri Chalermrut, Nuntaporn Phophak, Pratap Singhasivanon, Sombat Treeprasertsuk, Srivicha Krudsood, Udomsak Silachamroon, Wongphan Kaivipakbanyai, Dennis Kyle, Sornchai Looareesuwan*
บทความวิจัย 2544 (2001) A Comparative Trial of Albendanole Alone versus Combination of Albendazole and Praziquantel for Treatment of Trichuris Trichiura Infection Chanathep Pojjaroen-anant, Chukiat Sirivichayakul*, Kriengsak Limkittikul, Krisana Pengsaa, Pataraporn Wisetsing, Pornthep Chanthavanich, Rangson Praevanit
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) COST COMPARATIVE STUDY OF EQUINE AND HUMAN RABIES IMMUNOGLOBULIN IN THAILAND Kreingkrai Piriyasupong
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของการบริการฝากครรภ์โดยบุคลากรพยาบาล ศศิธร พรหมประดิษฐ์
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน อัจฉรา บุตรรักษ์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง