ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรับประทานสารสกัดขมิ้นชันกับน้ำมันปลาต่อภาวะโภชนาการและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เพลิน สูงโคตร*, พรรณี วรธรรม, สารภี นนท์ตา, ฉันทนา กำจัดศัตรูพ่าย, เพลินพิศ บุญชาลี, โศจิรัตน์ วรรณทวี, วีระชาติ วรธรรม, ศศิกาญจน์ สุขแก้ว
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาทาผสมสารสกัดว่านมหาเมฆ 10% กับยาทา ไมนอกซิดิล 5% ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัครชายที่มีผมบางจากพันธุกรรม พิรดา ศรีวิริยกุล*, วิภาเพ็ญ โชคสัมฤทธิ์
บทความวิจัย 2563 (2020) The Effects of Mindfulness and Self-Compassion-Based Group Therapy for Major Depressive Disorder: A Randomized Controlled Trial Chanikan Anuwatgasem*, Tantawan Awirutworakul, ศักดา วัลลิภากร, Porntip Wisajun, Sudawan Jullagate
บทความวิจัย 2563 (2020) Cervical Length Measurements in the Management of Threatened Preterm Labor: A Randomized Controlled Trial Metha Songthamwat*, Jirada Promnimit, Ueamporn Summart, Srisuda Songthamwat
บทความวิจัย 2563 (2020) Comparison of Analgesic Effect of Levobupivacaine with Dexmedetomidine and Levobupivacaine for Scalp Block before Supratentorial Craniotomy: A Randomized Controlled Trial วรินี เล็กประเสริฐ, อมรรัตน์ ตั้งจิตบำเพ็ญบุญ*, Apinya Kittiponghansa, Atthaporn Boongird, Rungrawan Buachai, วิชัย อิทธิชัยกุลฑล
บทความวิจัย 2563 (2020) The Comparison of Hemodynamic Effect of Propofol and Thiopental During Electroconvulsive Therapy: A Prospective Randomized Controlled Trial วรินี เล็กประเสริฐ, บุณยวีร์ อรุณพิพัฒนาชัย, พิชัย อิฏฐสกุล*, พจนีย์ จันทร์คำ, Panadda Duangngoen
บทความวิจัย 2563 (2020) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับที่รับการรักษาด้วยวิธีให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการอุดหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงมะเร็งตับครั้งแรก สุธิสา เต็มทับ*, กิตติกร นิลมานัด, รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์, กีรติ หงษ์สกุล
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีต่อคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะพึ่งพิงในกรุงเทพมหานคร วชิราภรณ์ เรืองเดช, ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ*, พัชราพร เกิดมงคล
บทความวิจัย 2563 (2020) ความปลอดภัยและความทนต่อยาของการรับประทานหอมแดงเสริมในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้: การศึกษานำร่องแบบสุ่ม วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์, โสรญา กลิ่นปรุง, สุจิตรา เตชะเต่ย, สุนีย์ จันทร์สกาว, ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์*
บทความวิจัย 2563 (2020) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจต่อการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการหวานชื่นใจ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานและสร้างทักษะเพื่อการดูแลตนเอง ของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี โดยเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ วิชญ์พล พิทักษ์สินพานิชย์
บทความวิจัย 2563 (2020) Comparison of Dexamethasone and Ondansetron with Lidocaine on Propofol Injection PainDownload ปุณยนุช เจริญคุปต์, นฤมล ประจันพาณิชย์*, Prateep Lertmongkonasom, วิชัย อิทธิชัยกุลฑล
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีต่อสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชัยยา นรเดชานันท์*, เพชรีย์ กุณาละสิริ, ณัทกวี ศิริรัตน์, จิรัฐิติกาล ศิลปสุวรรณ
บทความวิจัย 2563 (2020) การเปรียบเทียบระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกในช่วงเวลาต่างๆ ของการผ่าตัดระหว่างการช่วยหายใจแบบ Pressure Support และ Spontaneous Ventilation ผ่านหน้ากากครอบกล่องเสียงในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดเต้านม: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปัญชิกา ลือตระกูล*, ปุณยนุช เจริญคุปต์, ชลวรรณ ชุ่มแจ้ง, สัณฐิติ โมรากุล
บทความวิจัย 2563 (2020) การเปรียบเทียบผลของการฉีดยาชาบริเวณเนื้อเยื่อหน้าขาร่วมกับเนื้อเยื่อหลังข้อเข่าและการฉีดยาชาบริเวณเนื้อเยื่อหน้าขาอย่างเดียวต่อการระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า กนกพล สิงห์ธนะ
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาประสิทธิผลของการประคบผิวหนังด้วยเจลเย็นต่อการลดความเจ็บปวดแบบเฉียบพลันขณะทำการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง กรกนก เฮงสวัสดิ์
บทความวิจัย 2563 (2020) The Efficacy of Risperidone in Reducing the Incidence of Postoperative Delirium in Vascular Surgery Patients: Preliminary Report of a Randomized Controlled TrialDownload อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ*, Panate Pukritiyakamee, Tachawan Jiratvanont, Aphichat Suphathamwit, Pimpisa Konateerakul, Phatcharakamon Mahothorn
บทความวิจัย 2563 (2020) ประสิทธิผลของการใช้แป้งผงโรยตัวในการป้องกันผื่นที่ขาหนีบในทหารเกณฑ์ สลีลา วีวัฒนิวงศ์*, วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี, คฑาวุธ ดีปรีชา, สุพิชญา ไทยวัฒน์
บทความวิจัย 2563 (2020) A comparison of pterygium surgery recurrence rates after amniotic membrane grafting by vicryl versus nylon fixating sutures วิมลวรรณ ตั้งประกาศิต*, Thanichaya Reanpinyawat, Theinchai Pasurakul
บทความวิจัย 2563 (2020) Postoperative pain control of subtenon bupivacaine injection in adult strabismus surgery: a double-masked randomized trial Suntaree Thitiwichienlert*, Kornkanok Saksritawee, Kosol Kampitak
บทความวิจัย 2563 (2020) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการเสริมพลังผู้ป่วยไตวายเรือรังระยะที่ 5 ที่รักษาแบบประคับประคอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ุรุ่งรัตน์ ยอดระยับ, สุฑารัตน์ ชูรส*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง