ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) The Cost of Locally Advanced Cervical Cancer in Thailand: an Empirical Study for Economic Analysis Kanyarat Katanyoo, อาทร ริ่วไพบูลย์*, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการฝึกหายใจแบบหายใจเข้าสูงสุดและคงค้างและการเป่าลูกโป่งที่มีต่อสมรรถภาพปอดในเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคหืด กฤษณา บุญล้ำ, สุวิมล โรจนาวี, สุพิชญา พจน์สุภาพ, ยิหวา สุขสวัสดิ์, วรรณพร ทองตะโก*
บทความวิจัย 2564 (2021) Methylprednisolone Acetate Versus Dexamethasone Injection for Trigger Finger: A Double-blind Randomized Controlled Trial Porames Suwanno, Chaiwat Chuaychoosakoon*
บทความวิจัย 2564 (2021) Ultrasound guidance versus the classical method for intrauterine insemination in oral medication-stimulated cycles: A randomized, single-blind, controlled trial อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์, Manita Charanwetprasert, Dittakarn Boriboonhirunsarn, Somsin Petyim*, Pitak Laokirkkiat
บทความวิจัย 2564 (2021) Effects of atosiban on uterine peristalsis following frozen embryo transfer: A randomized controlled trial Nattapong Buddhabunyakan, เจน โสธรวิทย์, กนก สีจร, ประนอม บุพศิริ, Lingling Salang*
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการนวดไทยต่อการเริ่มต้นเจ็บครรภ์คลอดและระยะที่หนึ่งของการคลอด: การทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม อัจฉรา ชัยชาญ, ศศิธร พุมดวง*
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อการควบคุมอาการและคุณภาพชีวิตของผู้เป็นโรคหืดที่ควบคุมไม่ได้:การทดลองแบบสุ่มและ มีกลุ่มควบคุม พรทิพย์ แก้วสิงห์, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา*, จินดารัตน์ ชัยอาจ, ชมพูนุท ศรีรัตน์
บทความวิจัย 2564 (2021) A Prospective, Randomized, Controlled Trial Comparing Clinical Outcomes of Intraarticular Platelet Plasma Concentrate and Growth Factors versus Corticosteroid Injections in the Treatment of Knee Osteoarthritis ปาโมกข์ แสงศิรินาวิน*, ธนา ธุระเจน, ชัยวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ, วันเพ็ญ ลาภไพวงศ์, Jongiate Aojanepong
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิภาพของยาชาชนิดพ่นเอทธิลคลอไรด์กับยาชาชนิดฉีดใต้ผิวหนังลิโดเคน 1% ในการลดความเจ็บปวดจากการถอดยาฝังคุมกำ เนิดชนิดหนึ่งหลอด: การทดลองปกปิดทางเดียวแบบสุ่ม นารถลดา มาไพศาลกิจ, พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง, Sasikan Tangthasana*
บทความวิจัย 2564 (2021) การกลับมาทำงานของลำไส้เป็นปกติในสตรีตั้งครรภ์ที่เริ่มรับประทานอาหารก่อนเวลาเทียบกับการเริ่มรับประทานอาหารภายหลังการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง วลัยพรรณ สุพัฒนารังษี*, ธีรภัทร ุจุลละพราหมณ์
บทความวิจัย 2564 (2021) ยาฉีดทรานเนคซามิคเพื่อลดการเสียเลือดขณะผ่าตัดกำหนดระยะโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การทดลองแบบสุ่ม ธนิษฐา ศิริธัญญาลักษณ์*, กิติยา วุฒิเบญจรัศมี, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
บทความวิจัย 2564 (2021) การใช้กระจกร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเปรียบเทียบกับการให้คำแนะนำในการสอนบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพื่อป้องกันการเกิดภาวะปัสสาวะเล็ดในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์:การทดลองแบบสุ่ม จิณัฐนภัส ธนาพงศ์ศิริกุล*, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาต่อการสื่อสารระหว่างเภสชักรกับผู้ป่วยและความพึงพอใจของผู้ป่วย ปิยพร ใจซื่อ, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง*
บทความวิจัย 2564 (2021) Cost-effective analysis and budget comparison of laparoscopic radical prostatectomy and robotic-assisted radical prostatectomy for prostate cancer treatment in a health insurance system in Thailand Keeree Komvuttikarn, Premsant Sangkum, วิสูตร คงเจริญสมบัติ, กิตติณัฐ กิจวิกัย*
บทความวิจัย 2564 (2021) Comparison between circumferential local anesthesia and dorsal penile nerve block in circumcision procedure Chawat Angsurak
บทความวิจัย 2564 (2021) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำร่วมกับการให้สารน้ำกับการให้สารน้ำอย่างเดียวในการป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำจากการให้ยาชาทางช่องน้ำไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรับการผ่าตัดแบบนัดหมาย กิตติยา วิจิตรมาลา*, สุชาดา ป้องขวาเลา, กฤษณา พิมพลีชัย
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแก้ไขภาวะเปลือกตาตก Repair of Blepharoptosis by frontalis muscle techniques with suture กับ Repair of Blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle aponeurosis techniques เป็นเอก ธงทอง
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของสายเสียงขณะใส่ท่อหายใจจากการใช้ cisatracurium 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ร่วมกับยาดมสลบ sevoflurane และการใช้ cisatracurium 0.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง ปริญญาภรณ์ วัฒนเนติกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) Subconjunctival Bevacizumab injection on primary pterygium in Thammasat University Hospital: a randomized controlled trial Woranart Tattiyakul*, Chunwarat Phattarapongdilok, Nattadet Rattana-aram
บทความวิจัย 2564 (2021) The Pain Relief Effect of Cold Normal Saline Eye Irrigation before Intravitreal Injections: A Double-Blind Randomised Controlled Trial Nattapon Wongcumchang*, Pulthip Charoenphol
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง