ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) การเปรียบเทียบประสิทธิผลเวลาที่ใช้ล้างมือก่อนผ่าตัดที่ระยะเวลาเก้าสิบวินาทีและสามนาที กรณีศึกษาผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จเร ลีเลาหพงศ์
บทความวิจัย 2564 (2021) คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พิชชุดา วิทวัสสำราญกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) การใช้ผ้าห่มฉุกเฉินเพื่อช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะหนาวสั่นหลังการผ่าตัด ปิยมาน งามเจริญรุจี
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการร่วมรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย โรงพยาบาลนครปฐม ดารารัตน์ รัตนรักษ์*, รจิรา เข็มเพชร, อุษณีย์ พูลวิวัฒน์กูล, สิรีธร นิมิตวิไล, อรอนงค์ เหล่าตระกูล
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนอรรถประโยชน์ และต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟด้วยยาต้านไทรอยด์และสารกัมมันตรังสีไอโอดีน พิศาล ชุ่มชื่น*, วลีรัตน์ วงษ์เกษม, ฉัตราภรณ์ ุ่ชุ่มจิต
บทความวิจัย 2564 (2021) ต้นทุนบริการและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนบริการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ณ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปิยนุช บัตรสูงเนิน
บทความวิจัย 2564 (2021) The Cost of Locally Advanced Cervical Cancer in Thailand: an Empirical Study for Economic Analysis Kanyarat Katanyoo, อาทร ริ่วไพบูลย์*, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการฝึกหายใจแบบหายใจเข้าสูงสุดและคงค้างและการเป่าลูกโป่งที่มีต่อสมรรถภาพปอดในเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคหืด กฤษณา บุญล้ำ, สุวิมล โรจนาวี, สุพิชญา พจน์สุภาพ, ยิหวา สุขสวัสดิ์, วรรณพร ทองตะโก*
บทความวิจัย 2564 (2021) Methylprednisolone Acetate Versus Dexamethasone Injection for Trigger Finger: A Double-blind Randomized Controlled Trial Porames Suwanno, Chaiwat Chuaychoosakoon*
บทความวิจัย 2564 (2021) Ultrasound guidance versus the classical method for intrauterine insemination in oral medication-stimulated cycles: A randomized, single-blind, controlled trial อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์, Manita Charanwetprasert, Dittakarn Boriboonhirunsarn, Somsin Petyim*, Pitak Laokirkkiat
บทความวิจัย 2564 (2021) Effects of atosiban on uterine peristalsis following frozen embryo transfer: A randomized controlled trial Nattapong Buddhabunyakan, เจน โสธรวิทย์, กนก สีจร, ประนอม บุพศิริ, Lingling Salang*
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการนวดไทยต่อการเริ่มต้นเจ็บครรภ์คลอดและระยะที่หนึ่งของการคลอด: การทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม อัจฉรา ชัยชาญ, ศศิธร พุมดวง*
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อการควบคุมอาการและคุณภาพชีวิตของผู้เป็นโรคหืดที่ควบคุมไม่ได้:การทดลองแบบสุ่มและ มีกลุ่มควบคุม พรทิพย์ แก้วสิงห์, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา*, จินดารัตน์ ชัยอาจ, ชมพูนุท ศรีรัตน์
บทความวิจัย 2564 (2021) A Prospective, Randomized, Controlled Trial Comparing Clinical Outcomes of Intraarticular Platelet Plasma Concentrate and Growth Factors versus Corticosteroid Injections in the Treatment of Knee Osteoarthritis ปาโมกข์ แสงศิรินาวิน*, ธนา ธุระเจน, ชัยวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ, วันเพ็ญ ลาภไพวงศ์, Jongiate Aojanepong
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิภาพของยาชาชนิดพ่นเอทธิลคลอไรด์กับยาชาชนิดฉีดใต้ผิวหนังลิโดเคน 1% ในการลดความเจ็บปวดจากการถอดยาฝังคุมกำ เนิดชนิดหนึ่งหลอด: การทดลองปกปิดทางเดียวแบบสุ่ม นารถลดา มาไพศาลกิจ, พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง, Sasikan Tangthasana*
บทความวิจัย 2564 (2021) การกลับมาทำงานของลำไส้เป็นปกติในสตรีตั้งครรภ์ที่เริ่มรับประทานอาหารก่อนเวลาเทียบกับการเริ่มรับประทานอาหารภายหลังการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง วลัยพรรณ สุพัฒนารังษี*, ธีรภัทร ุจุลละพราหมณ์
บทความวิจัย 2564 (2021) ยาฉีดทรานเนคซามิคเพื่อลดการเสียเลือดขณะผ่าตัดกำหนดระยะโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การทดลองแบบสุ่ม ธนิษฐา ศิริธัญญาลักษณ์*, กิติยา วุฒิเบญจรัศมี, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
บทความวิจัย 2564 (2021) การใช้กระจกร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเปรียบเทียบกับการให้คำแนะนำในการสอนบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพื่อป้องกันการเกิดภาวะปัสสาวะเล็ดในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์:การทดลองแบบสุ่ม จิณัฐนภัส ธนาพงศ์ศิริกุล*, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของการใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาต่อการสื่อสารระหว่างเภสชักรกับผู้ป่วยและความพึงพอใจของผู้ป่วย ปิยพร ใจซื่อ, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง*
บทความวิจัย 2564 (2021) Cost-effective analysis and budget comparison of laparoscopic radical prostatectomy and robotic-assisted radical prostatectomy for prostate cancer treatment in a health insurance system in Thailand Keeree Komvuttikarn, Premsant Sangkum, วิสูตร คงเจริญสมบัติ, กิตติณัฐ กิจวิกัย*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง