ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2563 (2020) ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก สุชาติ เปี่ยมปรีชา*, ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์, อุทุมพร วงษ์ศิลป์, นิลวรรณ อยู่ภักดี
บทความวิจัย 2563 (2020) แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือด สมพร ชินโนรส*, ชุติมา ดีปัญญา, สุภาพร ภูษณวรรณ
บทความวิจัย 2563 (2020) Effect of Addition of Ondansetron for PONV Prophylaxis in Ambulatory Hysteroscopy with Propofol Total Intravenous Anesthesia ชนินาถ รุจพัฒนกุล, ณัฐกานต์ หุ่นธานี, นคนันท์ แสงดี, พรภัทรา อารีรักษ์*, มัธชุพร สุขประเสริฐ
บทความวิจัย 2563 (2020) การเปรียบเทียบการให้ฟีนิลเอฟรินในการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำจากการ ระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน้ำไขสันหลังแบบฉีดเข้าเส้นเลือดำทันทีและแบบค่อยๆ ฉีดต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นช้าและอาการข้างเคียงอื่นๆ ในการผ่าตัด คลอดทางหน้าท้อง: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มอำพรางฝ่ายเดียว รติกร อนุสรธนาวัฒน์
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการกระตุ้นภาวะขาดเลือดในร่างกาย ในการป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทีบรังสีจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม พฤตินาถ โกยดุลย์*, พามิลา ทรรศนะวิภาส, นฤตยา วโรทัย, ธีรศักดิ์ ตั้งวงศ์เลิศ, เนาวนิตย์ นาทา, บัญชา สถิระพจน์, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, อำนาจ ชัยประเสริฐ
บทความวิจัย 2563 (2020) คุณภาพชีวติของผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ลลิดา นพคุณ*, รุจาธร อินทรตุล, นัทธมน วุทธานนท์
บทความวิจัย 2563 (2020) Comparison of Early Clinical Outcomes between Intermittent Vascular Inflow Occlusion versus Intermittent Selective Hepatic Vascular Exclusion in Hepatic Resections for Cholangiocarcinoma Patients: A Prospective Randomized Controlled Trial Study N Tongsiri*, S Siripornadulsilp, T Impool
บทความวิจัย 2563 (2020) Antenatal Care Health Education Intervened by Social Networking on Mobile Phone Compared with Usual Care to Improve Maternal and Neonatal Outcomes: Randomized Controlled Trial K Tomyabatra
บทความวิจัย 2563 (2020) Long-Term Impact of Adenotonsillectomy on Quality of Life in Thai Children with Sleep-Disordered Breathing วิชญ์ บรรณหิรัญ, Archwin Tanphaichitr*, Kitirat Ungkanont, Cheerasook Chongkolwatana, Kanokporn Udomittipong, Kawewan Limprayoon, Vannipa Vathanophas
บทความวิจัย 2563 (2020) ต้นทุน-ผลลัพธ์ของการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด วิทยา รุ่งแจ้งรัมย์, นิลวรรณ อยู่ภักดี*
บทความวิจัย 2563 (2020) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีกระดูกสะโพกหักที่รักษาด้วยวิธีผ่าตัดดามกระดูกและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม Yodsawee Pornmeechai*, Thanathep Tanpowpong
บทความวิจัย 2563 (2020) Relationships Between Pharmaceutical Therapy–Related Quality of Lifeand Health Utility Scores in Thai Patients With Chronic Diseases พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
บทความวิจัย 2563 (2020) Motor-sparing effect of iPACK (interspace between the popliteal artery and capsule of the posterior knee) block versus tibial nerve block after total knee arthroplasty: a randomized controlled trial Wirinaree Kampitak*, อารี ตนาวลี, สีหธัช งามอุโฆษ, Saran Tantavisut
บทความวิจัย 2563 (2020) Effect of estradiol vaginal gel on vaginal atrophy in postmenopausal women: A randomized double-blind controlled trial ประสงค์ ตันมหาสมุทร*, Titima Jirasawas, Somsak Laiwejpithaya, Chatchai Areeswate, Chongdee Dangrat, Kittayaporn Silprasit
บทความวิจัย 2563 (2020) Analgesic efficacy of infiltration between the popliteal artery and capsule of the knee (iPACK) block added to local infiltration analgesia and continuous adductor canal block after total knee arthroplasty: a randomized clinical trial Chutikant Vichainarong, Wirinaree Kampitak*, Aree Tanvalee, สีหธัช งามอุโฆษ
บทความวิจัย 2563 (2020) Effect of metformin on cardiovascular risk factors in middle‐aged Thai women with metabolic syndrome: A randomized placebo‐controlled trial สุชาดา อินทวิวัฒน์*, มณี รัตนไชยานนท์, Thanyarat Wongwananuruk, กิติรัตน์ เตชุไตรศักดิ์, Apiradee Jirattgalachote, Chongdee Dangrat
บทความวิจัย 2563 (2020) Effect of Oral Oseltamivir on Virological Outcomes in Low-risk Adults With Influenza: A Randomized Clinical Trial John H Beigel*, Weerawat Manosuthi, Yajing Bao, Melanie Hoppers, Kiat Ruxrungtham, Richard L Beasley, Michael Ison, Anchalee Avihingsanon, Marcelo H Losso, Nicholas Langlois, Justin Hoopes, H Clifford Lane, H Preston Holley
บทความวิจัย 2563 (2020) Effect of Oral Oseltamivir on Virological Outcomes in Low-risk Adults With Influenza: A Randomized Clinical Trial John H Beigel*, Weerawat Manosuthi, Yajing Bao, Melanie Hoppers, Kiat Ruxrungtham, Richard L Beasley, Michael Ison, Anchalee Avihingsanon, Marcelo H Losso, Nicholas Langlois, Justin Hoopes, H Clifford Lane, H Preston Holley
บทความวิจัย 2563 (2020) Effect of Oral Oseltamivir on Virological Outcomes in Low-risk Adults With Influenza: A Randomized Clinical Trial John H Beigel*, Weerawat Manosuthi, Joy Beeler, Yajing Bao, Melanie Hoppers, Kiat Ruxrungtham, Richard L Beasley, Michael Ison, Anchalee Avihingsanon, Nicholas Langlois, Justin Hoopes, H Clifford Lane, H Preston Holley
บทความวิจัย 2563 (2020) การเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างโปรแกรมกายภาพบำบัดร่วมกับคีโทโพรเฟนเจลและไดโคลฟีแนคเจลต่ออาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มอาการโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทระยะแรกเริ่ม: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม วิทยา หลงละเลิง*, วินิตย์ หลงละเลิง, เมธาร์ ศิริวัฒนสาธร, ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง