ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) ภาวะสุขภาพ ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา*, พรรณงาม พรรณเชษฐ์, วัลภา สุนทรณัฏ, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
บทความวิจัย 2564 (2021) The Effectiveness of the Health Promotion Program for the Development of Elderly Health literacy and Quality of Life in the Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center’s Area of Responsibility Ammara Visuttranukul*, Thanakorn Panyasaisophon, Kamonphat Visuttipukdee, Phitsaran Thamrongworakun, Panat Chanpleng
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลลัพธ์การรักษาด้านคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มช่วงอายุ 10 ปี พลากร สุรกุลประภา, สุธีรา ประดับวงษ์*, ยุพิน ปักกะสังข์, กมลวรรณ เจนวิถีสุข, พูนศักดิ์ ภิเศก, บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
บทความวิจัย 2564 (2021) Efficacy of A Mydriatic Mixture of 0.5% Tropicamide and 5% Phenylephrine at Thammasat University Hospital Nattapon Wongcumchang*, Tarawadee Chawarung
บทความวิจัย 2564 (2021) ความปลอดภัยในการฉีดยาม็อกซิฟลอกซาซินเข้าช่องหน้าลูกตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อในลูกตาหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจก ชิดชนก รุ่งรัตนาอุบล
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลระหว่าง 5% โคเคนกับ 10% ลิโดเคนผสม 0.025% อ๊อกซี่เมทาโซลินในผู้ป่วยส่องกล้องโพรงจมูก ภิรดี จินาติ
บทความวิจัย 2564 (2021) การเปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดแดงระหว่างการให้ออกชิเจนทางจมูก 30 นาที กับ 60 นาที ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย นภัทร อินทร์ติยะ*, นงลักษณ์ สุภักดิ์
บทความวิจัย 2564 (2021) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนัชพร กาฝากส้ม, ณิชาภา เดชาปภาพิทักษ์*, ธนิษฐา สรวงท่าไม้, พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์, ธเรศ ปิติธรรมภรณ์, นพรัตน์ ฤชากร
บทความวิจัย 2564 (2021) การใช้อัลตราซาวนด์ให้ประสิทธิผลไม่ด้อยกว่าการใช้เอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี้เพื่อระบุตำแหน่งนิ่วในการสลายนิ่วในไตและนิ่วในท่อไตส่วนต้น นันทวัฒน์ ศิริธานันท์*, วาสนา สุขคุ้ม
บทความวิจัย 2564 (2021) การรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาตัวเหลืองในโรงพยาบาลเลิดสิน ด้วยเครื่องส่องไฟแบบ LED (T8) ขนาด 9 วัตต์ วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
บทความวิจัย 2564 (2021) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนการให้บริการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง สมศักดิ์ เขื่อนชนะ*, กุสุมา ลาโพธิ์, อากร บุญเกิด, สุรินทร์ อวดร่าง
บทความวิจัย 2564 (2021) Efficacy of rtsa-byugs vs diclofenac gel in relieving knee pain of patients with osteoarthritis of the knee Dorji Nidup*, Somboon Kietinun, Sunyarn Niempoog, Kusuma Sriyakul
บทความวิจัย 2564 (2021) Effectiveness of the Healthy e-Elderly People Intervention (HEPI) mobile application for the reduction of physical health effects caused by smartphone usage among elderly individuals in Thailand Wachiraporn Wilaiwan*, Wattasit Siriwong
บทความวิจัย 2564 (2021) Quality of life outcomes following 1 year encouragement of pelvic floor muscle exercise among urinary incontinence women living in the community Jitapa Chawawisuttikool, ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง, Araya Vankai, Arisa Parameyong*
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันต่อสถานะทางคลินิกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จิณห์สุดา ทัดสวน, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ*, ศรินรัตน์ ศรีประสงค์
บทความวิจัย 2563 (2020) Effects of self-prepared hypertonic nasal saline irrigation in allergic rhinitis: A randomized controlled trial Kittiyaporn Sansila, Peem Eiamprapai, ราตรี สว่างจิตร*
บทความวิจัย 2563 (2020) ประสิทธิศักดิ์ในการลดระดับความปวดของยาเซเลโคซิบหลังผ่าตัด คลอดบุตรการทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม ธัญวิภา ทัศน์เจริญพร, บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี, ปิยศักดิ์ วิทยบูรณานนท์, พสุวัฒน์ คงศีล
บทความวิจัย 2563 (2020) Effect of Multimodal Drugs Infiltration on Postoperative Pain in Split Laminectomy of Lumbar Spine Chaiwat Kraiwattanapong*, วัลภา อานันทศุภกุล, Rungthiwa Kantawan, ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, Gun Keorochana, Nanida Langsanam
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการใช้เทปยืดหยุ่นและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อระดับความเจ็บปวด ระดับพร่องความสามารถและความยืดหยุ่นของเอวในผู้ป่วยอาการปวดหลังส่วนล่างชนิดไม่จำเพาะเจาะจง: การศึกษาเชิงทดลองชนิดมีการสุ่ม ขิ่นนานโอมานวิน, มายโอตูชาขิ่น, ยอดชาย บุญประกอบ*
บทความวิจัย 2563 (2020) วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำาหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค อรทัย เขียวเจริญ*, ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร, ธันวา ขัติยศ, เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์, ชลธิดา ใบม่วง, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง